نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو ظریف

رنگ مو ظریف | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو ظریف را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو ظریف را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

22 آوریل 2024

رنگ مو ظریف : هدان فقط برای گشت و گذار سریع از یک شهر و تخمین چیزی که مردم چنین سیاره ای مطمئن پروتئین تراپی مو بودند که می خواهند، وقت داشت. او زاغه‌ها و ساختمان‌های عمومی مهربان را دید و به فرودگاه فضایی و لاینری بازگشت که سپس بر روی میدان‌های نیروی شبکه فرود بالا آمد تا زمانی که کریم یک توپ گرد بزرگ در زیر آن قرار گرفت.

مو : وقتی کامیون‌های جایگزین آمدند – دو نفر پروتئین تراپی مو بودند – یکی را با بسته‌های سفارت بار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با برکت خود به فرودگاه فضایی فرستادند. فقط یک جعبه تکی با اندازه بزرگ باقی مانده پروتئین تراپی مو بود که روی وسیله نقلیه دوم قرار می گرفت. آنها آن را روی زمین کوبیدند، و یک غرغر مبهوت از درون آمد. وقتی پلیس با مهربانی این جعبه بزرگ را روی کامیون دومی که برای آن فرستاده پروتئین تراپی مو بود بار می‌بیبی لایت مو کرد و در حالی که آن را دور می‌زد.

رنگ مو ظریف

رنگ مو ظریف : به طور کمکی متوقف کراتینه مو شد. چرخی ناامیدانه از بین رفته پروتئین تراپی مو بود. بنابراین پلیس یونیفورم پوش، با عبارات شادی آشکار، فضایی را در اطراف کامیون متوقف کراتینه مو شده خالی بیبی لایت مو کرد و روی بسته های زیر مهر دیپلماتیک نگهبانی بالیاژ مو داد. با کمک مشتاقانه، برای حمل و نقل سفارت برای حمل و نقل دیگر فرستادند. عطسه ای از درون انبوه محموله های نگهبانی شنیده کراتینه مو شد و پلیس ها با یکدیگر دست بالیاژ مو دادند.

  بهترین رنگ مو مرواریدی

فضایی از لذت بی‌گناه وجود داشت. عجیب رنگ مو است که مستقیماً به سمت فضاپیمایی حرکت نبیبی لایت مو کرد. پلیس با دقت این موضوع را با صدای بلند برای یکدیگر توضیح می بالیاژ مو داد. سپس برخی از آنها ترسیدند که جعبه نشنیده باکراتینه مو شد، بنابراین در آن را زدند. جعبه سرفه بیبی لایت مو کرد و برای پلیس ها خنده دار به نظر می رسید که محتویات یک بسته بار باید سرفه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آنها ابراز نگرانی عمیق آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

خطاب به صندوق – توضیح بالیاژ مو دادند که آن را به ساختمان بازداشتگاه می برند و در آنجا مقداری داروی سرفه به آن می دهند. جعبه با ناامیدی به آنها فحش بالیاژ مو داد. آنها با خنده های کودکانه زوزه می کشیدند و به جعبه اطمینان می بالیاژ مو دادند که پس از بازبیبی لایت مو کردن جعبه و بالیاژ مو دادن داروی سرفه دوباره آن را با احتیاط می بندند – و مهر دیپلماتیک را نشکن می گذارند – و آن را به فرودگاه فضایی تحویل می دهند تا بتواند به راه خود ادامه دهد.

جعبه دوباره قسم خورد، به طرز عجیبی. کامیونی که آن را حمل می بیبی لایت مو کرد به سرعت حرکت بیبی لایت مو کرد. جعبه با حرکت سریع وسیله نقلیه ای که آن را حمل می بیبی لایت مو کرد و تمام پلیس های اطراف آن را حمل می بیبی لایت مو کرد، به هم خورد و به هم خورد. زبان تلخ، خشمگین و به کراتینه مو شدت غیرقابل چاپ از درون می آمد. پلیس افسون کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. حتی در اوایل صبح آنها به نظر می رسید که تمایل به انفجار در آهنگ. وقتی دروازه بازداشتگاه به روی آن باز کراتینه مو شد.

  رنگ مو ابی دودی

رنگ مو ظریف : دوباره پشت آن بسته کراتینه مو شد، یک کمیته رنگ مو استقبال در حیاط پروتئین تراپی مو بود. این شامل یک زندانبان با سر باندپیچی کراتینه مو شده و ظاهری از رضایت انتقام جویانه در چهره اش پروتئین تراپی مو بود، و کمتر از سه نگهبانی که هنگام خروج برون هودان از سلولش با شلنگ فشار قوی حمام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. آنها عبارات ناپسندی به تن داشتند. و سپس، در حالی که جعبه بسیار تلخ قسم می‌خورد، شخصی با ملایمت تخته‌ای را شل بیبی لایت مو کرد – مراقب پروتئین تراپی مو بود.

که مهر دیپلماتیک به هم نخورد – و با حرکتی پیروزمندانه آن را کنار کشید. سپس تمام پلیس توانستند داخل جعبه را نگاه کنند. و انجام بالیاژ مو دادند. سپس سکوت مرده ای حاکم کراتینه مو شد، به جز صدایی که از یک ارتباط دو طرفه در داخل می آمد. صدایی از جعبه گفت: ” و اکنون ” – و فقط حالا کسی متوجه کراتینه مو شد که اثر خفه کننده تخته ها چه چیزی را پنهان بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، این یک بلندگو پروتئین تراپی مو بود که قسم خورده پروتئین تراپی مو بود.

سرفه و عطسه می بیبی لایت مو کرد – ما از اتاق خارج می شویم. سیاره والدن و نیروی پلیس خوشحالش که برای ما دست تکان می‌دهند، وقتی که هواپیمای فضایی ما به سمت آسمان بلند می‌نانو کراتین مو شود، صدای ناله‌هایشان در هنگام خروج ما خواهد پروتئین تراپی مو بود . اما صدای بعدی زوزه ای از خشم پروتئین تراپی مو بود. پلیس بسیار ناامید کراتینه مو شد وقتی فهمید که هدان در جعبه نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، بلکه فقط نیمی از یک جفت ارتباطی دو طرفه پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

  رنگ موی شنی کاراملی بدون دکلره

هدان سرفه و عطسه بیبی لایت مو کرده و از ساز دیگر در جای دیگری به آنها فحش بالیاژ مو داده رنگ مو است. حالا او امضا بیبی لایت مو کرد. لاین فضایی هنوز بلند نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. هنوز در مرکز شبکه فرود به طور کامل زمین گیر پروتئین تراپی مو بود. هدان از کف ماشین زمینی سفیر که در آن لحظه با خیال راحت در دایره فراسرزمینی سفینه فضایی قرار داشت، با مخاطبانش خداحافظی بیبی لایت مو کرد. دستگاه را خاموش بیبی لایت مو کرد و بلند کراتینه مو شد و خودش را کنار زد. از ماشین پیاده کراتینه مو شد.

سفیر به دنبال او رفت و با او دست بالیاژ مو داد. سفیر با آرامی گفت: “شما یک تماس دارید.” “به نظر می رسد تو گاهی الهام گرفته کراتینه مو شده ای، هدان! تو رنگ مو استعبالیاژ مو دادی برای خشمگین بیبی لایت مو کردن اقتدار تشکیل کراتینه مو شده داری. باید در هنر خود توطئه ای داشته باشی. ممکن رنگ مو است دورتر بروی!” او دوباره دست بالیاژ مو داد و هدان را تماشا بیبی لایت مو کرد که وارد آسانسوری کراتینه مو شد که باید او را بالا ببرد – و او را بلند بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو ظریف : تا درگاه ورودی هواپیمای فضایی. بیست دقیقه بعد، میدان های نیروی شبکه فرود غول پیکر، لاینر را به آرامی به فضا برد. این کشتی بیست هزار تنی به قطر پنج سیاره ای رسید، جایی که درایو لاولور آن می توانست فضای نسبتاً بدون تنش را بگیرد. در آنجا کشتی به سمت خط حرکت بیبی لایت مو کرد، و سپس آن آشفتگی لحظه ای و کنجکاو در تمام احساسات فرد رخ بالیاژ مو داد که اثر میدان بیش از حد درایو در جریان پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو قهوه ای طلایی تیره

سپس همه چیز دوباره عادی کراتینه مو شد، به جز اینکه این لاین با سرعتی بیش از سی برابر سرعت نور به سمت سیاره کریم می رفت. عادی پروتئین تراپی مو بودن در تمام کهکشان‌هایی که تاکنون توسط انسان‌ها در آن زندگی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند گسترش یافت. دنیاهایی پروتئین تراپی مو بودند که در آنها صلح پروتئین تراپی مو بود و عوالمی که در آنها غوغا پروتئین تراپی مو بود. دنیاهای جوان پرمشغله و پرشور و پیرهای خسته و خسته وجود داشت.

از لبه نزدیک تا دورترین منظومه‌های اشغالی، سیارات دور خورشید خود می‌چرخند و انسان‌ها روی آن‌ها زندگی می‌کنند، و هر انسانی خود را جدی می‌گرفت و کاملاً باور نمی‌بیبی لایت مو کرد که جهان قبل از تولدش وجود داشته یا برای مدت طولانی از دست بالیاژ مو دادنش جان سالم به در خواهد برد. زمان گذشت. ستاره های دنباله دار نهرهای وسیعی مانند حجاب عروس را بیرون می ریزند و به سمت و اطراف خورشید خود می چرخیدند.

رنگ مو ظریف : برخی از آنها – یکی از ده هزار یا بیست – احتمالاً توسط چشم انسان دیده می کراتینه مو شد. بوش حامل هودان با سرعت از فضای خالی عبور بیبی لایت مو کرد. به مرور زمان به سیاره کریم فرود آمد. او به زمین رفت و شهر فضایی را مشاهده بیبی لایت مو کرد. تازه و شلوغ پروتئین تراپی مو بود با ساختمان‌های بلند و ترافیک و این باور تب‌آلود که هدف از زندگی امسال کسب درآمد بیشتر از سال گذشته رنگ مو است. فضاپیمای آن به طرز بی نظمی شلوغ پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو دخترانه جدید

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱