نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آرایشگاه زنانه میدان ولیعصر

آرایشگاه زنانه میدان ولیعصر | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه زنانه میدان ولیعصر را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه زنانه میدان ولیعصر را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه زنانه میدان ولیعصر : او با اندوه به دنبال کار خود برای مدت نیم سال، زمانی که، یک شب خواب دید که حلقه الماسی را که دوشیزه به او بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود از آنجا جابجا بیبی لایت مو کرد دست ررنگ مو استش را گذاشت و روی انگشت چپ عروسی گذاشت. رویا چنین پروتئین تراپی مو بود واقعی رنگ مو است که یک دفعه از خواب بیدار کراتینه مو شد و حلقه را از یک دست به دست دیگر تغییر بالیاژ مو داد. و همانطور که او انجام بالیاژ مو داد.

رنگ مو : حدس بزنید چه چیزی دید؟ چرا، دختر مو طلایی ایستاده رنگ مو است به او. و برخرنگ مو است و او را بوسید و گفت: “اکنون تو برای همیشه و برای همیشه مال منی همیشه و وقتی بمیریم هر دو در یک قبر دفن خواهیم کراتینه مو شد.» و همینطور پروتئین تراپی مو بودند. [از درنگ مو استان های مجارستانی.] مرگ ابونواس و همسرش روزی روزگاری مردی زندگی می بیبی لایت مو کرد که ابونواس نام داشت و بزرگ پروتئین تراپی مو بود.

آرایشگاه زنانه میدان ولیعصر

آرایشگاه زنانه میدان ولیعصر : مورد علاقه سلطان کشور که در همان شهر کاخی داشت محل سکونت ابونواس. روزی ابونواس گریان وارد تالار قصری کراتینه مو شد که سلطان در آن پروتئین تراپی مو بود نشست و به او گفت: ای سلطان بزرگ، همسرم مرده رنگ مو است. سلطان پاسخ بالیاژ مو داد: این خبر بدی رنگ مو است. “من باید برایت زن دیگری بیاورم.” و او از وزیر اعظم خود خورنگ مو است که برای سلطان بفرستد.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

هنگامی که او وارد سالن کراتینه مو شد گفت: این ابونواس بیچاره همسرش را از دست بالیاژ مو داده رنگ مو است. سلطان پاسخ بالیاژ مو داد: “اوه، پس باید او را دیگری بیاوریم.” “من دختری دارم که دقیقاً به او می آید.» و دستانش را با صدای بلند کف زد. در این سیگنال یک دوشیزه ظاهر کراتینه مو شد و در برابر او ایستاد. سلطان گفت: من برای تو شوهر دارم. “او کیست؟” از دختر پرسید.

  شماره تلفن سالن زیبایی کیمیا افراسیابی

آرایشگاه زنانه میدان ولیعصر : سلطان پاسخ بالیاژ مو داد: «ابو نواس، مسخره». دوشیزه پاسخ بالیاژ مو داد: “من او را خواهم گرفت.” و چون ابونواس اعتراضی نبیبی لایت مو کرد، آن را همه چی مرتب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود سلطانا زیباترین لباس ها را برای خود ساخته پروتئین تراپی مو بود عروس، و سلطان کت و شلوار عروسی و هزار طلا به داماد بالیاژ مو داد قطعاتی را وارد معامله کنید، و فرش های نرم برای خانه. پس ابونواس همسرش را به خانه برد و مدتی بسیار خوشحال کراتینه مو شدند.

لینک مفید : مدل مو کراتینه زنانه

پولی را که سلطان به آنها بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود را مجانی خرج آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و هرگز فکر نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که چه آنها باید کارهای بیشتری انجام دهند که این کار از بین برود. اما به پایان رسید ، و آنها مجبور کراتینه مو شدند چیزهای خوب خود را یکی یکی بفروشند، تا اینکه در نهایت چیزی جز یک باقی نماند لباس های Cloak ، و یک پتو برای پوشاندن آنها. “ما ثروت خود را طی بیبی لایت مو کرده ایم ،” ابونواس گفت: «حالا چه کار کنیم.

آرایشگاه زنانه میدان ولیعصر : می ترسم پیش سلطان برگردم زیرا او به بندگان خود دستور خواهد بالیاژ مو داد که مرا از در بازگردانند. اما تو برمیگردی به معشوقه ات، و خودت را به پای او بیانداز و گریه کن، شاید او هم بخواهد به ما کمک کن.» زن گفت: «اوه، خیلی بهتر رنگ مو است بروی. “نمی دانم چه بگویم.” ابونواس پاسخ بالیاژ مو داد: پس اگر دوست داری در خانه بمان و من از شما می خواهم.

لینک مفید : کراتین مو زنانه

در حضور سلطان پذیرفته شوم و با هق هق به او بگویم که من زن مرده رنگ مو است و من پولی برای دفن او ندارم. وقتی او این را می شنود شاید او چیزی به ما بدهد. ” همسر گفت: “بله ، این یک برنامه خوب رنگ مو است.” و ابونواس به راه افتادند. سلطان در عدلیه نشسته پروتئین تراپی مو بود که ابونواس با چشمانش وارد کراتینه مو شد از اشک جاری کراتینه مو شد، زیرا او مقداری فلفل به آنها مالیده پروتئین تراپی مو بود.

  لیست آرایشگاه زنانه در میدان حر

آرایشگاه زنانه میدان ولیعصر : هوشمندی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند به طرز وحشتناکی، و او به سختی می توانست مستقیم راه برود، و همه تعجب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند موضوع با او چه پروتئین تراپی مو بود. «ابو نواس! چه اتفاقی افتاده رنگ مو است؟” سلطان فریاد زد. او گریه بیبی لایت مو کرد: «ای سلطان بزرگوار، همسرم مرده رنگ مو است». سلطان پاسخ بالیاژ مو داد: “همه ما باید بمیریم.” اما این پاسخی نپروتئین تراپی مو بود که برای آن ابونواس امیدوار پروتئین تراپی مو بود. درست رنگ مو است.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه ده ونک تهران

ای سلطان، اما من نه کفن دارم که او را بپیچم و نه پولی برای دفن بیبی لایت مو کردنش. ابونواس به هیچ وجه از آنچه سلطان شرمنده پروتئین تراپی مو بود ادامه بالیاژ مو داد اخبارش را دریافت بیبی لایت مو کرد سلطان رو به او بیبی لایت مو کرد و گفت: «خب، صد تکه طلا به او بده وزیر بزرگ. و هنگامی که پول شمارش کراتینه مو شد، ابو نواس خم کراتینه مو شد و رفت در سالن، اشک هایش همچنان جاری رنگ مو است.

آرایشگاه زنانه میدان ولیعصر : اما با شادی در قلبش. “آیا شما چیزی دارید؟” همسرش که با نگرانی منتظر او پروتئین تراپی مو بود گریه بیبی لایت مو کرد. او در حالی که کیسه را پایین انداخت، گفت: «بله، صد قطعه طلا، اما این کار خواهد کراتینه مو شد هیچ وقت برای ما دوام نمی آورد حالا باید با لباس گونی و لباس عزا بپوش و به او بگو شوهرت ابونواس مرده رنگ مو است و تو پولی برای دفن او نتمام دکلره مو دارند وقتی او این را بشنود.

  لیست آرایشگاه های زنانه یوسف آباد

لینک مفید : بهترین آرایشگاه زنانه در ونک

مطمئناً از شما خواهد پرسید چه چیزی از پول و لباس های خوبی که او در ازدواج ما به ما بالیاژ مو داده رنگ مو است ، و شما پاسخ خواهید بالیاژ مو داد ، “قبل از مرگ او همه چیز را فروخت.” همسر همانطور که به او گفته کراتینه مو شد انجام بالیاژ مو داد ، و پیچیدن خودش در گونی به سمت بالا رفت کاخ خود سلطانا ، و همانطور که او یکی از Sabida پروتئین تراپی مو بود حضار مورد علاقه ، او بدون مشکل به خصوصی منتقل کراتینه مو شد.

آرایشگاه زنانه میدان ولیعصر : آپارتمان ها “مشکل چیه؟ چته؟” از سلطانه با دیدن این چهره افتضاح پرسید. شوهرم مرده در خانه خوابیده رنگ مو است و تمام پول ما را خرج بیبی لایت مو کرده و فروخته رنگ مو است همه چیز را، و من چیزی برای دفن او باقی نمانده رنگ مو است. سپس سوبیدا کیفیتی را که حاوی دویست قطعه طلا پروتئین تراپی مو بود ، گرفت و گفت: “شما شوهر به مدت طولانی و صادقانه به ما خدمت بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : طریقه کراتینه مو زنانه

باید ببینی که جریمه داره مراسم خاکسپاری.” زن پول را گرفت و با بوسیدن پای سلطانه با خوشحالی سریع به خانه رفت آنها ساعات خوشی را صرف برنامه ریزی برای نحوه گذراندن آن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

آرایشگاه زنانه میدان ولیعصر : و فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که چقدر باهوش پروتئین تراپی مو بوده اند. «وقتی سلطان امروز عصر به ابونواس گفت که قصر سوبیدا حتماً به او خواهد گفت که ابونواس مرده. جواب می دهد: «نه ابونواس، زن اوست» و با هم دعوا می کنند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه