نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ موی نسکافه ای بدون دکلره

مدل رنگ موی نسکافه ای بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ موی نسکافه ای بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ موی نسکافه ای بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ موی نسکافه ای بدون دکلره : آزادانه با شتاب ناشی از گرانش. برای این شخص هیچ احساس وزنی وجود نرنگ مو دارد و اگر در جعبه بسته ای قرار می گرفت که با همان شتاب در حال سقوط رنگ مو است. نمی توانست تصمیم بگیرد که آیا منظومه اش در حال سقوط رنگ مو است یا در فضای بین سیاره ای قرار رنگ مو دارد که گرانش وجود نرنگ مو دارد.

رنگ مو : اگر زمین از میان اتر حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و پرتو نوری از آینه ای به آینه دیگر بگذرد و دوباره برگردد، زمانی که مسیر نور در جهت حرکت زمین رنگ مو است، زمان لازم برای این سفر باید بیشتر از زمانی باکراتینه مو شد که در جهت حرکت زمین باکراتینه مو شد. زوایای قائم به این جهت زیرا می‌توانیم نور را شناگری در نظر بگیریم که سرعت آن مایل در ثانیه رنگ مو است و در جریانی حرکت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل رنگ موی نسکافه ای بدون دکلره

مدل رنگ موی نسکافه ای بدون دکلره : بنابراین نسبت بین زمان های لازم برای دو سفر پنج چهارم رنگ مو است و اگر این به شکل نوشته کراتینه مو شده باکراتینه مو شد منهای پرانتز چپ سه پنجم پرانتز ررنگ مو است مربع نشان می دهد که چگونه نتیجه به مجذور نسبت سرعت شناگر و جریان بستگی رنگ مو دارد. اکنون زمین در مدار خود به دور خورشید با سرعت 18 مایل بر ثانیه در حال حرکت رنگ مو است.

  مدل رنگ مو زیتونی دخترانه

که جریان آن 18 مایل در ثانیه رنگ مو است. وقتی مایکلسون و مورلی آزمایش را امتحان آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، نتوانستند هیچ تفاوتی در سرعت نور در دو جهت مشاهده کنند. آزمایش از آن زمان در شرایط مختلف، اما همیشه با نتایج منفی تکرار کراتینه مو شده رنگ مو است. سهم انیشتین در علم عبارت رنگ مو است از تفسیر این نتیجه به عنوان مطابق با ایده‌های نیوتن در مورد نسبیت مکانیکی، زیرا عدم امکان اندازه‌گیری حرکت مطلق را نه تنها از طریق مکانیکی، بلکه از طریق نوری نیز نشان می‌دهد.

یا آزمایشات الکتریکی در نتیجه سرعت نور باید ثابت و مستقل از حرکت منبع یا ناظر در نظر گرفته نانو کراتین مو شود. [ فهرست ] نسبیت حرکت یکنواخت اجازه دهید برخی از پیامدهای ناشی از این اصل را در نظر بگیریم. ناظری که مثلاً با نیمی از سرعت نور در جهت یک پرتوی نور حرکت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، متوجه می نانو کراتین مو شود که سرعت معمولی آن مایل در ثانیه رنگ مو است.

به طور مشابه، ناظری که در جهت مخالف پرتو نور، با یک دوم سرعت نور حرکت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، همان نتیجه را به دست می آورد. انیشتین نشان بالیاژ مو داده رنگ مو است که این نتایج تنها در صورتی معتبر لایت و هایلایت مو هستند که واحدهای زمان و مکان مورد رنگ مو استفاده دو ناظر به حرکات نسبی آنها بستگی داشته باکراتینه مو شد. یک محاسبه دقیق نشان می دهد که واحد طول رنگ مو استفاده کراتینه مو شده.

  رنگ موی متالیک دوماسی

توسط هر یک از ناظرها به نظر ناظر دیگر زمانی که در جهت حرکت نسبی آنها قرار می گیرد منقبض می نانو کراتین مو شود (اما نه، زمانی که در زوایای قائم به این جهت قرار می گیرد)، و واحد زمان رنگ مو استفاده کراتینه مو شده توسط هر یک از آنها ناظر به نظر دیگری بسیار بزرگ به نظر می رسد. علاوه بر این، نسبت واحدهای طول یا زمان با مجذور سرعت نسبی دو ناظر، مطابق با رابطه ای که در بالا برای شناگر در جریان ذکر کراتینه مو شد، متفاوت رنگ مو است.

مدل رنگ موی نسکافه ای بدون دکلره : این رابطه نشان می دهد که با نزدیک کراتینه مو شدن سرعت نسبی به سرعت نور، اختلاف بین واحدها افزایش می یابد. بنابراین، برای ناظری که با سرعتی نه دهم سرعت نور از کنار زمین ما عبور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، یک متر متر روی زمین با اندازه گیری 44 سانتی متر خواهد پروتئین تراپی مو بود.[ 234 ]توسط او، در حالی که یک ثانیه در ساعت ما حدود دو و نیم ثانیه رنگ مو است که توسط ساعت او مشخص کراتینه مو شده رنگ مو است.

به طور مشابه، آنچه او طول متر می نامد، برای ما تنها 44 سانتی متر رنگ مو است و به نظر می رسد که او حدود دو و نیم برابر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندتر از ما زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هر ناظری تا زمانی که مشاهدات خود را به سیستم خود محدود می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند در اندازه گیری های خود از زمان و مکان کاملاً سازگار رنگ مو است، اما هنگامی که سعی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند مشاهداتی را روی سیستم دیگری انجام دهد که از سیستم خود عبور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو سرخابی

متوجه می نانو کراتین مو شود که نتایجی که به دست می آورد با آن موافق نیست. آنهایی که توسط ناظر دیگر به دست آمده رنگ مو است. جای تعجب نیست که مطابق با این نتیجه گیری نیز نتیجه می نانو کراتین مو شود که جرم یک جسم باید با سرعت آن افزایش یابد. برای سرعت های کم، افزایش آنقدر ناچیز رنگ مو است که ما هرگز نمی توانیم امیدی به اندازه گیری آن داشته باشیم.

اما با نزدیک کراتینه مو شدن به سرعت نور، این تفاوت بیشتر و بیشتر محسوس می نانو کراتین مو شود و جسمی که سرعت نور رنگ مو دارد دارای جرم بی نهایت خواهد پروتئین تراپی مو بود، که به سادگی به این معنی رنگ مو است که هیچ جسم مادی نمی تواند به سرعت برسد. این نتیجه گیری به طور تجربی توسط مشاهدات روی جرم ذرات بسیار کوچک با بار منفی که توسط عناصر رادیواکتیو ساطع می شوند تأیید کراتینه مو شده رنگ مو است.

مدل رنگ موی نسکافه ای بدون دکلره : برخی از این ذرات با سرعتی بیش از نه دهم نور به بیرون پرتاب می شوند و اندازه گیری ها نشان می دهد که افزایش جرم با این نظریه مطابقت رنگ مو دارد. نظریه نسبیت نیز نور جدیدی را بر ماهیت خود جرم می افالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بر اساس این دیدگاه جرم و انرژی معادل لایت و هایلایت مو هستند. از بین بردن مطلق 1 گرم از هر ماده، در صورت امکان، مقداری انرژی تولید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو رزگلد دوماسی

صد میلیون برابر آن چیزی رنگ مو است که با سوزاندن همان جرم زغال سنگ بدست می آید. برعکس، تغییرات انرژی با تغییرات جرم همراه رنگ مو است. این دومی معمولاً آنقدر کوچک لایت و هایلایت مو هستند که نمی‌توانند از پیشرفته‌ترین روش‌های اندازه‌گیری ما فرار کنند، اما در مورد عناصر رادیواکتیو، ما واقعاً این پدیده را مشاهده می‌کنیم. از این منظر، قوانین بقای انرژی و جرم نیز ارتباط نزدیکی با هم تمام دکلره مو دارند.

نسبیت جهانی تاکنون به آنچه که به عنوان نظریه نسبیت خاص معرفی کراتینه مو شده رنگ مو است پرداخته ایم. همانطور که دیدیم، این فقط برای حرکت یکنواخت صدق می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. انیشتین در بسط این تئوری برای شامل حرکت غیر یکنواخت یا شتابدار، در همان زمان قانون گرانش را رنگ مو استنباط بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که بسیار کلی تر از قانون نیوتن رنگ مو است. جسمی که به سمت زمین می افتد.

با سقوط سرعتش افزایش می یابد. گفته می نانو کراتین مو شود حرکت شتاب گرفته رنگ مو است. ما این افزایش سرعت را به نیروی گرانشی که زمین بر همه اجرام وارد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند نسبت می دهیم. همانطور که نیوتن نشان بالیاژ مو داد، این نیرو بین تمام ذرات ماده در جهان عمل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و برعکس مجذور فاصله و مستقیماً به عنوان حاصل ضرب جرم ها تغییر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  مدل رنگ موی یاسی دودی

مدل رنگ موی نسکافه ای بدون دکلره : البته ما چندین تئوری در مورد گرانش داشته ایم و هیچ یک از آنها موفق نپروتئین تراپی مو بوده اند. با این حال، انیشتین اولین کسی پروتئین تراپی مو بود که مفهومی از گرانش را پیشنهاد بیبی لایت مو کرد که بسیار مهم ثابت کراتینه مو شده رنگ مو است. او اشاره می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که نیروی گرانشی برای فردی که در حال سقوط رنگ مو است وجود نرنگ مو دارد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱