نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو نارنجی روشن

رنگ مو نارنجی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو نارنجی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو نارنجی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو نارنجی روشن : در اتاقی که رویای روزالی چتر جادویی را که زیر کابینت خوابیده پروتئین تراپی مو بود به آنها نشان بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، تروت سعی بیبی لایت مو کرد آن را بیابد، زیرا او فکر می بیبی لایت مو کرد که در کنار نجات کاپن بیل، این مهم ترین وظیفه ای رنگ مو است که باید انجام نانو کراتین مو شود. اما چتر برداشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و دیگر زیر کابینت نپروتئین تراپی مو بود. این یک ناامیدی کراتینه مو شدید برای کودک پروتئین تراپی مو بود، اما او فکر بیبی لایت مو کرد که چتر مطمئناً جایی در شهر آبی رنگ مو است، بنابراین نیازی به ناامیدی نیست.

مو : کسانی که از دستورات بولورو منفور اما بسیار ترسیده خود اطاعت کنند. پس ناگهان جهشی بزرگ بیبی لایت مو کرد و به میدان بیرون شهر پایین آمد. او دوباره در تپه ای افتاد و بارها و بارها غلتید، زیرا دیوار بلندی پروتئین تراپی مو بود و پرش خطرناک پروتئین تراپی مو بود. اما سرانجام بهپروتئین تراپی مو بود یافت و با خوشحالی از اینکه هیچ یک از رنگ مو استخوان هایش را شکسته پروتئین تراپی مو بود، روی پاهایش ایستاد.

رنگ مو نارنجی روشن

رنگ مو نارنجی روشن : حالا، در امتبالیاژ مو داد پای دیوار می دویدند تا فراری را در معرض دید قرار دهند، و مردم شروع به ریختن از خانه ها آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به تعقیب و گریز پیوستند. گیپ بیچاره متوجه کراتینه مو شد که اگر روی دیوار بماند، فقط دور شهر می چرخد ​​و در نهایت دستگیر می نانو کراتین مو شود. اگر او به داخل شهر می پرید بلافاصله دستگیر می کراتینه مو شد. درست در آن زمان او مقابل اردوگاه پینکی ها آمد و تصمیم گرفت به جای اینکه به رحمت دوستان زمینی اش اعتماد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندتوسط مردم خود زندانی نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو بلوند پلاتینه زیتونی

برخی از در حال حاضر دروازه ای را باز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و جمعیتی برای دستگیری فراری هجوم آوردند. اما مستقیماً خود را به اردوگاه رساند و تعقیب کنندگانش جرات نداشتند او را در آن جهت دورتر دنبال کنند. آنها به زودی از تعقیب و گریز منصرف کراتینه مو شدند و به شهر بازگشتند، در حالی که ماجوردومو فراری توسط کاپیتان کورالی دستگیر کراتینه مو شد و به سمت چادر روزالی جادوگر، زندانی رفت از پنجره فرار گیپ-گیزیزل را تماشا بیبی لایت مو کرد.

اما البته نمی دانست که این کیست. سپس، پس از اینکه شهر دوباره ساکت کراتینه مو شد، بدون اینکه لباس‌هایش را درآورد، روی تخت دراز کشید و بعد از یک دقیقه کاملاً به خواب رفت. سپیده دم آبی تازه شروع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که چشمانش را با شروع ترس از اینکه ممکن رنگ مو است بیش از حد خوابیده باکراتینه مو شد باز بیبی لایت مو کرد، اما به زودی متوجه کراتینه مو شد که هیچ کس دیگری در قصر هنوز متحیر نکراتینه مو شده رنگ مو است.

حتی نگهبانان نیز تا این زمان به خواب رفته پروتئین تراپی مو بودند و خرخرهای خود را به خروپف سایر ساکنان کاخ سلطنتی اضافه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. پس دخترک برخرنگ مو است و با یافتن میخ آب و لگنی بر روی کمد، خود را به دقت شست و سپس در آینه بزرگی نگاه بیبی لایت مو کرد تا ببیند موهایش چگونه رنگ مو است. در کمال تعجب او هیچ انعکاسی وجود نداشت. آینه تا آنجا که به تروت مربوط می کراتینه مو شد خالی پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو قهوه ای روشن بدون دکلره

رنگ مو نارنجی روشن : او کمی خندید، در حالی که به یاد آورد که حلقه را به دست بیبی لایت مو کرده رنگ مو استروزالی جادوگر، که او را نامرئی بیبی لایت مو کرد. سپس او به آرامی از اتاق خارج کراتینه مو شد و متوجه کراتینه مو شد که در راهروها به اندازه کافی روشن رنگ مو است تا بتواند همه اشیاء را به طور مشخص ببیند. پس از لحظه ای تردید، تصمیم گرفت به کدام سمت بپیچد و از شاهزاده خانم های اسنوبنوس دیدن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و از اتاق پذیرایی بزرگ به اتاق خواب نیلی رفت.

در آنجا این شاهزاده خانم، متقابل‌ترین و نامطلوب‌ترین آن شش نفر، در رختخواب جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و آرام خوابیده پروتئین تراپی مو بود. سگ آبی کوچولو با یورتمه از پروتئین تراپی مو بودوآر نیلی بیرون آمد و مانند خروس بانگ زد، زیرا اگرچه نمی توانست تروت را ببیند دماغ کوچک و مشتاقش وجود او را معطر می بیبی لایت مو کرد. تروت که فکر می‌بیبی لایت مو کرد زمان بیدار کراتینه مو شدن شاهزاده خانم رنگ مو است، خم کراتینه مو شد و به او ضربه‌ای زد، و نیلی مانند یک سرخپوست فریاد زد و نشست و به اطرافش خیره کراتینه مو شد.

تا ببیند چه کسی جرات بیبی لایت مو کرده رنگ مو است بینی او را بککراتینه مو شد. تروت که در اتاق ایستاده پروتئین تراپی مو بود، یک بالش مبل پرت بیبی لایت مو کرد که پرنسس را کنار سرش گرفت. نیلی بلافاصله از رختخواب بیرون آمد و با عجله به داخل اتاقک کبالت که مجاور اتاق او پروتئین تراپی مو بود، رفت. نیلی که فکر می بیبی لایت مو کرد این خواهر رنگ مو است که با حیله گری به او حمله بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، به سمت کبالت خفته هجوم برد و به صورت او سیلی زد. یک دفعه جنگ کراتینه مو شد.

  رنگ مو بلوند پلاتینه پادینا

رنگ مو نارنجی روشن : چهار شاهزاده دیگر، با شنیدن فریادها و فریادهای خشم، دوان دوان وارد اتاق کبالت کراتینه مو شدند و به همان سرعتی که به نظر می رسید، تروت بالش هایی را به طرف آنها پرتاب بیبی لایت مو کرد، به طوری که در حال حاضر هر شش نفر در یک نبرد آزادانه برای همه مشغول پروتئین تراپی مو بودند و مانند ببرها غرغر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بره آبی یورتمه به داخل اتاق آمد و تروت به سمت آن خم کراتینه مو شد و حیوان کوچک زیبا را نوازش بیبی لایت مو کرد.

اما همانطور که او این کار را انجام بالیاژ مو داد، برای یک لحظه قابل مشاهده کراتینه مو شد، و هر ضربه زدن، جذابیت حلقه را در زمانی که دختر با یک موجود زنده در تماس پروتئین تراپی مو بود، از بین می برد. این برق ها به برخی از شاهزاده خانم ها اجازه بالیاژ مو داد او را ببینند و بلافاصله با فریادهای خشمگین به سمت او هجوم آوردند. اما دختر متوجه کراتینه مو شد که چه اتفاقی افتاده رنگ مو است و بره را ترک بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو نارنجی روشن : به گوشه ای رفت و دشمنان دیوانه او نتوانستند او را پیدا کنند. با این حال، ماندن در اتاقی که شش دختر در اطراف او احساس می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، کمی خطرناک پروتئین تراپی مو بود، بنابراین او رفت و آنها را به جستجوی بیهوده آنها سپرد و در حالی که شکار خود را برای کپن بیل تجدید می بیبی لایت مو کرد. به نظر می رسید ملوان در هیچ یک از اتاق هایی که وارد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود نپروتئین تراپی مو بود، بنابراین تصمیم گرفت از آپارتمان های بولورو بازدید الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  مدل برای رنگ مو

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱