نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ موی سبز دخترانه

مدل رنگ موی سبز دخترانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ موی سبز دخترانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ موی سبز دخترانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ موی سبز دخترانه : روگدو گفت: “من آن را در رنگ مو استخوان هایم احساس می کنم.” «همیشه می‌توانم آن را احساس کنم که آن خزنده‌های زمینی نفرت‌انگیز به پادشاهی من نزدیک می‌شوند. من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم، کالیکو، که فانی ها همین لحظه در راه لایت و هایلایت مو هستند تا مرا آزار دهند – و من از فانی ها بیشتر از چای گربه ای متنفرم!» “خب، چه باید بیبی لایت مو کرد؟” نام را خورنگ مو استار کراتینه مو شد.

رنگ مو : اما من نگفتم که نمی توانیم به او برسیم. ما فقط باید راه را کشف کنیم، و این موضوعی پروتئین تراپی مو بود که وقتی شما و ارتش باشکوهتان به اینجا رسیدید، در نظر داشتیم.» ملکه گفت: «خب، پس مشغول شو و کشفش کن.» این کار آسانی نپروتئین تراپی مو بود. همه ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و با تعجب از جاده ای به جاده دیگر نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

مدل رنگ موی سبز دخترانه

مدل رنگ موی سبز دخترانه : بنابراین تیک-توک اسلحه را صاف نگه داشت و ثابت ایستاد. “بعدش چی؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. ملکه رو به شگی بیبی لایت مو کرد. “کدام جاده به غار پادشاه فلزی منتهی می نانو کراتین مو شود؟” «90» پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: «نمی‌دانیم، اعلیحضرت». “اما این پوچ رنگ مو است!” ان با اخم گفت. اگر نتوانیم به روگدو برسیم، مسلم رنگ مو است که نمی‌توانیم او را فتح کنیم.» شگی اعتراف بیبی لایت مو کرد: «حق با شمرنگ مو است.

  جدیدترین رنگ موی ترکیبی بدون دکلره

مسیرها مانند پرتوهای خورشید ظهر از صافی کوچک تابش می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و هر مسیر مانند مسیرهای دیگر به نظر می‌رسید. فایلز و شاهزاده رز، که در این زمان دوستان خوبی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، کمی در امتبالیاژ مو داد یکی از جاده ها پیش رفتند و متوجه کراتینه مو شدند که با گل های وحشی زیبا هم مرز رنگ مو است. “چرا از گل ها نمی خواهی راه را به تو بگویند؟” به همراهش گفت. “گلها؟” شاهزاده خانم از این سوال متعجب برگشت.

فایلز گفت: «البته. “گلهای مزرعه باید پسرعموهای یک شاهزاده خانم رز باشند و من معتقدم اگر از آنها بپرسید به شما خواهند گفت.” او با دقت بیشتری به گل ها نگاه بیبی لایت مو کرد. صدها گل مروارید سفید، کره طلایی، زنگ آبی و «91»نرگس‌هایی که در کنار جاده رکراتینه مو شد می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و هر سر گل محکم روی ساقه‌ی باریک اما تنومند خود قرار داشت.

مدل رنگ موی سبز دخترانه : حتی چند گل رز وحشی اینجا و آنجا پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده پروتئین تراپی مو بود و شاید دیدن آنها پروتئین تراپی مو بود که به شاهزاده خانم جرات بالیاژ مو داد تا این سوال مهم را بپرسد. به زانوهایش افتاد، رو به گل ها، و هر دو دستش را با التماس به سمت آنها دراز بیبی لایت مو کرد. او با صدای شیرین و ملایم خود گفت: «به من بگویید، پسرعموهای زیبا، از کدام راه ما را به پادشاهی روگدو، پادشاه نوم می رساند؟» یکباره همه ساقه ها به خوبی به سمت ررنگ مو است خم کراتینه مو شدند.

  مدل رنگ مو قهوه ای زیتونی

سرهای گل یک بار – دو بار – سه بار به آن سمت تکان بالیاژ مو دادند. “خودشه!” فایلز با خوشحالی گریه بیبی لایت مو کرد. “اکنون ما راه را می دانیم.” اوزگا روی پاهایش بلند کراتینه مو شد و با تعجب به گل‌های مزرعه‌ای که اکنون حالت عمودی خود را از سر گرفته پروتئین تراپی مو بودند، نگاه بیبی لایت مو کرد. “فکر می کنی باد پروتئین تراپی مو بود؟” او با زمزمه ای آرام پرسید. فایل پاسخ بالیاژ مو داد: «نه، در واقع. «نفسی از باد وجود نرنگ مو دارد که تکان بخورد.

اما این شکوفه های دوست داشتنی در واقع پسر عموهای شما لایت و هایلایت مو هستند و همان طور که می دانستم پاسخ سوال شما را بالیاژ مو دادند. «92» فصل 9 خشم روگدو عجولانه و بی پروا رنگ مو است راهی که ماجراجویان در پیش گرفتند از تپه و سراشیبی منتهی می کراتینه مو شد و به شکلی بی هدف به نظر می رسید اینجا و آنجا پیچید. اما همیشه به رشته‌ای از کوه‌های کم ارتفاع نزدیک‌تر می‌کراتینه مو شد و فایلز بیش از یک بار گفت که مطمئن رنگ مو است.

ورودی غار روگدو در میان این تپه‌های ناهموار پیدا می‌نانو کراتین مو شود. در این مورد او کاملاً درست پروتئین تراپی مو بود. در زیر نزدیکترین کوه، اتاقی باشکوه وجود داشت که از صخره های جامد توخالی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، دیوارها و سقف آن با هزاران جواهر باشکوه می درخشید. در اینجا، بر تاج و تختی از طلای بکر، پادشاه معروف نوم، با لباس های باشکوه و تاجی عالی که از یک یاقوت قرمز خون بریده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، نشسته پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ موی مسی شکلاتی

مدل رنگ موی سبز دخترانه : پادشاه تمام فلزات و سنگ‌های قیمتی دنیای زیرزمینی، مرد کوچکی گرد پروتئین تراپی مو بود با ریش‌های سفید روان، صورت قرمز، چشم‌های درخشان و اخم‌هایی که تمام پیشانی‌اش را پوشانده پروتئین تراپی مو بود. اگر کسی به او نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، فکر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که باید شادمان باکراتینه مو شد. ممکن رنگ مو است با توجه به ثروت هنگفت او فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که باید خوشبخت باکراتینه مو شد. اما این، آن مورد نپروتئین تراپی مو بود.

پادشاه فلزی متعصب و متقاطع پروتئین تراپی مو بود زیرا فانی ها گنج بسیار زیادی را از زمین بیرون آورده پروتئین تراپی مو بودند و آن را در بالای زمین نگه داشته پروتئین تراپی مو بودند، جایی که تمام قدرت روگدو و نام هایش قادر به بازیابی آن نپروتئین تراپی مو بودند. او نه تنها از انسان های فانی بلکه از پری هایی که بر روی زمین یا بالای آن زندگی می کنند نیز متنفر پروتئین تراپی مو بود و به جای اینکه به ثروتی که هنوز در اختیار داشت راضی باکراتینه مو شد.

ناراضی پروتئین تراپی مو بود زیرا صاحب تمام طلا و جواهرات جهان نپروتئین تراپی مو بود. روگدو، نیمه خواب، روی صندلی اش سر تکان می بالیاژ مو داد که ناگهان صاف نشسته پروتئین تراپی مو بود، غرشی از خشم بر زبان آورد و شروع به کوبیدن به گونگ بزرگی بیبی لایت مو کرد که در کنارش ایستاده پروتئین تراپی مو بود. صدا غار وسیع را پر بیبی لایت مو کرد و به بسیاری از غارهای فراتر نفوذ بیبی لایت مو کرد، جایی که هزاران نوم بی شمار برای کارهای پایان ناپذیر خود کار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ موی فانتزی سرمه ای بدون دکلره

طلا و نقره و سایر فلزات را چکش می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، یا سنگ معدن را در کوره های بزرگ ذوب می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، یا جواهرات درخشان را صیقل می بالیاژ مو دادند. نوم ها از صدای گونگ پادشاه می لرزیدند و با ترس با یکدیگر زمزمه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که مطمئناً اتفاق ناخوشایندی رخ خواهد بالیاژ مو داد. اما هیچ کس جرات مکث در کار او را نداشت. «94» پرده‌های سنگین پارچه‌ای از طلا کنار زده کراتینه مو شد.

مدل رنگ موی سبز دخترانه : کالیکو، مجلسی عالی پادشاه، وارد حضور سلطنتی کراتینه مو شد. “چه خبر، اعلیحضرت؟” او با خمیازه ای گسترده پرسید که او تازه از خواب بیدار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “بالا؟” راگدو غرش بیبی لایت مو کرد و با بدی پایش را کوبید. «آن فانی های احمق بلند کراتینه مو شدند، همین! و آنها می خواهند پایین بیایند.» “این پایین؟” از کالیکو پرسید. “آره!” “از کجا می دانی؟” چمبرلین ادامه بالیاژ مو داد و دوباره خمیازه کشید.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱