نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو مش سفید

مدل رنگ مو مش سفید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو مش سفید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو مش سفید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو مش سفید : تولد در کشور خودش به او حق می بالیاژ مو داد. پس از گذشت یک سال، پیرانویسا، یکی از سرداران افراسیاب، به او گفت: «شاهزاده جوان، تو اکنون به نفع پادشاه لایت و هایلایت مو هستی، و در فاصله بسیار زیادی از ایران، و پدرت پیر رنگ مو است. پس برای تو بهتر نیست که ازدواج کنی و مادام العمر در میان ما اقامت کنی؟» این پیشنهاد یک پیشنهاد منطقی پروتئین تراپی مو بود و سایاووش به راحتی رضایت خود را اعلام بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : که چه پاسخی باید بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود. پس از آن مناسب تلقی کراتینه مو شد که تقاضا نانو کراتین مو شود: اول، صد قهرمان برجسته به عنوان گروگان. و ثانیاً احیای تمام رنگ مو استانهایی که تورانیان از ایران گرفته پروتئین تراپی مو بودند. گرسیواز فوراً نزد افراسیاب فرستاد تا شرایط لازم را به او اطلاع دهد و بدون کمترین تأخیر مورد تأیید قرار گرفت. صد جنگجو به زودی در راه پروتئین تراپی مو بودند. و بخارا و سامرالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و حاج و پنجاب صادقانه به سایاووش تحویل بالیاژ مو داده کراتینه مو شدند.

مدل رنگ مو مش سفید

مدل رنگ مو مش سفید : و یک اعزام کتبی که پیشنهاد پایان بالیاژ مو دادن به خصومت‌ها را داشت، به مقر سایاووش فرستاد. در این بین، سایاووش مشتاق تعقیب دشمن در سراسر جیحون پروتئین تراپی مو بود، اما توسط دوستانش منصرف کراتینه مو شد. هنگامی که گرسیواز به سفارت خود رسید، با احترام مورد رنگ مو استقبال قرار گرفت و هدف مأموریت او فهمیده کراتینه مو شد، شورایی مخفی تشکیل کراتینه مو شد.

افراسیاب خود به سمت گونگدوز بازنشسته کراتینه مو شد و گفت: “خواب وحشتناکی دیدم و به جای رفتن به جنگ، هر چه از من بخواهد تسلیم خواهم بیبی لایت مو کرد.” در پایان مذاکرات، سیاوش نامه ای به دست رستم برای پدرش فرستاد. با این حال، شایعه قبلاً به کاوس از خواب افراسیاب و وحشتی که در نتیجه آن دچار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود گفته پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو ترکیبی قهوه ای دودی

اخترشناسان در خدمت او با پیش بینی ویرانی حتمی پادشاه تورانی، هدف رستم مستقیماً با خورنگ مو است کاوس مخالف پروتئین تراپی مو بود. اما رستم ادعا بیبی لایت مو کرد که این سیرنگ مو است خوب رنگ مو است و شرایط خوب رنگ مو است و بدین وسیله باعث نارضایتی اعلیحضرت کراتینه مو شد. به همین دلیل کاوس طوس را به فرماندهی سپاه ایران منصوب بیبی لایت مو کرد و به او دستور بالیاژ مو داد تا علیه افراسیاب لشکرکشی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در همان زمان به سیاوش دستور بالیاژ مو داد که بازگردد و صد گروگان خود را با خود بیاورد.

در این فرمان، سایاووش به کراتینه مو شدت آزرده کراتینه مو شد و با روسای خود، بهرام، و زینگا، و شاوران، در مورد مناسب ترین مسیری که باید دنبال نانو کراتین مو شود، مشورت بیبی لایت مو کرد و گفت: “من قول خود را برای اجرای شرایط عهد بیبی لایت مو کرده ام، و دنیا چه خواهد بیبی لایت مو کرد. بگو اگر ایمانم را حفظ نکنم؟» سران سعی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند ذهن او را آرام کنند و به او توصیه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که دوباره به کاوس بنویسد.

مدل رنگ مو مش سفید : آمادگی خود را برای تجدید جنگ و بازگرداندن صد گروگان اعلام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما سایاووش شوخ طبعی دیگری داشت و فکر می‌بیبی لایت مو کرد که چون توس در واقع به فرماندهی ارتش ایران منصوب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، بهتر رنگ مو است کشورش را رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به افراسیاب بپیوندد. سران، با شنیدن این قطعنامه منحصر به فرد، به اتفاق آرا تلاش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا او را از دنبال بیبی لایت مو کردن مسیر وحشیانه ای که خود را به قدرت دشمنش انداخته پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی قهوه ای طبیعی بدون قرمزی

منصرف کنند. اما او در برابر التماس آنها ناشنوا پروتئین تراپی مو بود و در سرسختی روحیه خود، به افراسیاب نامه نوشت و به او اطلاع بالیاژ مو داد که کاوس از تصویب معاهده صلح امتناع ورزیده رنگ مو است، که مجبور رنگ مو است گروگان ها و حتی خود را بازگرداند تا از توران محافظت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از خشم پدرش، جنگجوی توس که قبلاً مسئولیت ارتش را به عهده گرفته پروتئین تراپی مو بود.

این هوش غیرمنتظره شگفتی قابل توجهی را در ذهن افراسیاب برانگیخت، اما او در انتخاب رشته ای که باید دنبال نانو کراتین مو شود تردیدی نداشت. به زودی سفیران، زینگا و شاوران، پاسخی دریافت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که به این صورت پروتئین تراپی مو بود: “من شرایط صلح را با تو تنظیم بیبی لایت مو کردم، نه با پدرت. با او کاری ندارم. اگر انتخاب تو بازنشستگی باکراتینه مو شد و آرامش، ولایتی آرام و مستقل در اختیار تو خواهی داشت.

اما اگر هدفت جنگ باکراتینه مو شد، لشکری ​​بزرگ به تو می‌دهم: پدرت پیر و ناتوان رنگ مو است و به یاری رستم، ایران فتح آسانی خواهد پروتئین تراپی مو بود. ” سیاوش پس از جلب رضایت و حمایت موعود افراسیاب، شهر بلخ، لشکر و گنج را به بهرام سپرد تا در بدو ورود طوس به او تسلیم شوند. و سیصد سوار برگزیده را با خود برد و جیحون را به سوی دربار افراسیاب پیش برد.

با برداشتن این گام قاطع، دوباره به کاوس نوشت: “از جوانی به بالا من رنجهای نادرستی را متحمل کراتینه مو شدم. در ابتدا سوداوه دروغگو و خیانتکار سعی بیبی لایت مو کرد شادی و شهرت من را از بین ببرد و تو تقریباً جانم را فدای انتقام او بیبی لایت مو کردی. اخترشناسان همگی بی توجه پروتئین تراپی مو بودند که مرا بی گناه اعلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و محكوم به آتش خورنده شجاع پروتئین تراپی مو بودم، تا شهادت بدهم كه از گناه آزادم، اما خدا نجات دهنده من پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو مشکی صورتی

مدل رنگ مو مش سفید : اكنون پيروزي، پيشرفت من را رقم زده رنگ مو است، بلخ و همه غنايمش مال من رنگ مو است و دشمن را چنان كم كرده رنگ مو است كه به دست آورده ام. صد گروگان، برای تضمین صلحی که ساخته‌ام، و چه پاداشی، خشم پدری که مرا از جلالم می‌برد. اینگونه از محبت تو محروم کراتینه مو شده‌ام، به کجا می‌توانم پرواز کنم، به خورنگ مو است دوست یا دشمن سرنوشت باید تنها راهنمای من باکراتینه مو شد.

توسط تو محکوم کراتینه مو شده رنگ مو است. رنگ مو استقبال افراسیاب از سایاووش گرم و متملقانه پروتئین تراپی مو بود. از دروازه‌های شهر تا کاخ، طلا و عود بر سرش به‌طور معمول پخش می‌کراتینه مو شد و از هر طرف بانگ‌های خوشامدگویی به گوش می‌رسید. “حضور تو به سرزمینی که در انتظار فرمان توست، شادی می بخکراتینه مو شد. این توست! مال توست! همه سران ایالت برای دیدار تو جمع کراتینه مو شده اند.

همه گل های زمین برای خوشامدگویی به تو شکوفا کراتینه مو شده اند!” جوانان را بر تختی طلایی در کنار افراسیاب نشاندند و ضیافت باشکوهی به احترام غریبه تدارک دیدند و موسیقی و آوازهای زنان زیبا صحنه جشن را زنده بیبی لایت مو کرد. آن‌ها ستایش سایاووش را می‌خواندند، چنانکه می‌گفتند، در میان مردم به سه چیز متمایز می‌کراتینه مو شدند: اول، به‌خاطر اینکه از نسل کای‌کوباد پروتئین تراپی مو بودند.

مدل رنگ مو مش سفید : ثانیاً برای ایمان و شرافت او; و ثالثاً به خاطر زیبایی شگفت انگیز شخص او که عشق و تحسین جهانی را به خود جلب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. احساسات مساعدی که مشخصه اولین معرفی سایاووش به افراسیاب پروتئین تراپی مو بود، همچنان حاکم پروتئین تراپی مو بود، و در واقع پادشاه توران به نظر می‌رسید که با گذشت زمان، او را با دلبستگی و دوستی فزاینده‌ای در نظر می‌گرفت و تمام احترام و احترامی را که سلطنتش به او داشت نشان می‌بالیاژ مو داد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه