نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو ترکیبی با دکلره

مدل رنگ مو ترکیبی با دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو ترکیبی با دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو ترکیبی با دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو ترکیبی با دکلره : ساکری نشان بالیاژ مو داد که اگر یکی از این جایگزین ها در یک مثلث منفرد رخ دهد، باید در هر مثلثی رخ دهد. مورد اول مشکل کمی ایجاد بیبی لایت مو کرد. او با اعتراف به امکان برهم‌نهی به روش خاصی که در بالا ذکر کراتینه مو شد، که به طور ضمنی انجام بالیاژ مو داد، نشان بالیاژ مو داد که این «فرضیه زاویه‌ای مبهم» با خود تناقض رنگ مو دارد. او «فرضیه حاد زاویه‌دار» را برای مدت طولانی دنبال بیبی لایت مو کرد تا اینکه خودش را راضی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که آن را نیز در یک ناسازگاری درک بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

رنگ مو : اقلیدس با فرضیاتی که در تعاریفش گنجانده کراتینه مو شده رنگ مو است، آنهایی که در بدیهیاتش بیان کراتینه مو شده رنگ مو است، و آنهایی را که او با روشهای اثباتش در ساختار خود می خواند، مجموعه ای مقوله ای رنگ مو دارد – به اندازه ای که به عنوان پایه ای برای یک هندسه عمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس ممکن رنگ مو است به کفش اقلیدس برویم و قدم بعدی را با او برداریم. ما او را دنبال می کنیم در حالی که او چندین چیز را در مورد خطوط متقاطع و مثلث ها ثابت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل رنگ مو ترکیبی با دکلره

مدل رنگ مو ترکیبی با دکلره : این که چنین فرضیاتی ضروری رنگ مو است، از اظهارات قبلی ما نتیجه می گیرد. اگر هندسه خود را با «چینگ»، «چانگ» و «چانگ» یا با عناصر I، II و III در نظر بگیریم، دیگر به هیچ وجه آشکار نیست که ساده ترین ویژگی در جهان در مورد اینها صدق می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. عناصر. اگر بخواهیم هر ملکی غالب نانو کراتین مو شود باید آن را به صراحت بیان کنیم.

  مدل رنگ موی طبیعی با حنا و قهوه

مطمئناً، وقتی او ثابت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که دو مثلث با حرکت یکی از آنها بر روی دیگری به طور یکسان تشکیل کراتینه مو شده اند، ممکن رنگ مو است به این دلیل اعتراض کنیم که پذیرش حرکت، به ویژه حرکتی که بدین ترتیب از بیرون تحمیل کراتینه مو شده رنگ مو است، در هندسه چیزها خارج از بحث نیست اگر اقلیدس دیدگاه مدرن ما را پذیرفته باکراتینه مو شد، او دوباره می‌پیوندد که اگر در مورد پذیرش حرکت شک داشته باشیم.

فرضیه‌ای برای پذیرش آن وضع خواهد بیبی لایت مو کرد و ما ساکت خواهیم کراتینه مو شد. با توجه به علاقه خطوط متقاطع در حال حاضر، راهنمای ما اکنون به بررسی می پردازد.[ 128 ]از خطوطی در همان صفحه که هرگز به هم نمی رسند. او چنین خطوطی را موازی تعریف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اگر مخالفت کنیم که او باید وجود مفهوم مشتق کراتینه مو شده ای مانند این را قبل از ارائه تعریفی که وجود آن را خورنگ مو استار رنگ مو است نشان دهد.

می تواند نشان دهد که دو خط عمود بر یک خط رسم کراتینه مو شده هرگز به هم نمی رسند. او این اثبات را با نوع خاصی از برهم نهی اجرا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که مستلزم آن رنگ مو است که هواپیما روی خودش، از طریق بعد سوم فضای اطراف تا نانو کراتین مو شود، نه اینکه صرفاً روی خودش بلغزد. ما ساکت می مانیم در حالی که اقلیدس نشان می دهد که اگر دو خط با هر عرضی به گونه ای بریده شوند.

  بهترین رنگ موی ایرانی چه مارکی است

مدل رنگ مو ترکیبی با دکلره : که زوایای متناظر در دو تقاطع برابر شوند، خطوط موازی لایت و هایلایت مو هستند. سپس به منظور بررسی عکس این رنگ مو است: اگر خطوط برای شروع موازی باشند، آیا زوایای آن برابر رنگ مو است؟ [ فهرست ] بدیهیات ساخته کراتینه مو شده به سفارش این به اندازه کافی بی گناه به نظر می رسد. اما اقلیدس به هیچ وجه نتوانست دلیلی ابداع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

یا در این مورد، ردی. بنابراین او تنها راه خروج را در پیش گرفت و گفت که اگر خطوط موازی باشند، بدیهی رنگ مو است که در یک جهت امتبالیاژ مو داد یافته و زوایا را برابر می کنند. او رنگ مو استدلال بیبی لایت مو کرد که موضوع آنقدر واضح پروتئین تراپی مو بود که[ 129 ]این واقعاً یک بدیهیات پروتئین تراپی مو بود و او نیازی به اثبات آن نداشت. پس آن را به عنوان بدیهیات بیان بیبی لایت مو کرد و ادامه بالیاژ مو داد.

او آن را دقیقاً به شکلی که من رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کردم بیان نبیبی لایت مو کرد. او ظاهراً برای شکلی که در آن واضح‌تر به نظر می‌رسد، نظر بالیاژ مو داد و جمله‌ای را یافت که برای او مناسب‌تر از این یکی پروتئین تراپی مو بود، و به همان موضوع می‌رسید. این عبارت به ما می گوید که اگر عرضی دو زاویه متناظر را نابرابر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ، خطوطی که قطع می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند موازی نیستند و اگر به اندازه کافی طولانی شوند به هم می رسند.

  بلوند زیتونی پلاتینه روشن

اما به اندازه کافی عاقلانه، او این بدیهیات را، پس از رسیدن به آن، به ابتدای کتاب که در آن بدیهیات دیگر گروه بندی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، انتقال نبالیاژ مو داد. او آن را درست در همان جایی که پروتئین تراپی مو بود رها بیبی لایت مو کرد، به دنبال این گزاره که اگر زوایا مساوی باشند خطوط موازی لایت و هایلایت مو هستند. البته این به این دلیل پروتئین تراپی مو بود که بتواند به دلیل ادعای بدیهی پروتئین تراپی مو بودن، به عکس اثبات کراتینه مو شده گزاره خود متوسل نانو کراتین مو شود.

مدل رنگ مو ترکیبی با دکلره : اقلیدس باید از این بریدن گره گوردی ناراضی پروتئین تراپی مو بوده باکراتینه مو شد. جانشینان او به کراتینه مو شدت چنین پروتئین تراپی مو بودند. به مدت بیست قرن، بدیهیات موازی به عنوان یک عیب در یک اثر بی نقص در نظر گرفته می کراتینه مو شد. هر ریاضیدان محترمی با “اثبات” بدیهیات قابل اعتراض، تلاش خود را برای رفع نقص داشت. روال همیشه یکسان پروتئین تراپی مو بود: بدیهیات موازی را حذف کنید، به جای آن یک فرض کمابیش «بدیهی» دیگر بنویسید.

و از آن گزاره موازی کمابیش مستقیم رنگ مو استخراج کنید. بنابراین، اگر فرض کنیم که مجموع زوایای یک مثلث همیشه دقیقاً 180 درجه رنگ مو است، یا اینکه فقط یک خط را می توان از طریق یک نقطه معین به موازات یک خط معین رسم بیبی لایت مو کرد، می توانیم اصل اقلیدس را اثبات کنیم. گاهی اوقات فرض جایگزین[ 130 ]همانطور که در دو مورد ذکر کراتینه مو شده آشکارا ساخته و بیان کراتینه مو شد.

  انواع رنگ مو برای موهای سفید

همانطور که اغلب به طور ضمنی در تظاهرات پذیرفته کراتینه مو شد، مانند زمانی که به آرامی فرض می‌نانو کراتین مو شود که می‌توانیم مثلثی شبیه به هر مثلث معین و با مساحتی که می‌خواهیم ترسیم کنیم، یا زمانی که موازی‌ها به اندازه همه جا با فاصله یکسان «تعریف می‌شوند». اما چنین «اثباتی» هرگز هیچ کس دیگری را جز کسی که آنها را ساخته رنگ مو است راضی نبیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو ترکیبی با دکلره : جست‌وجو برای یافتن «اثبات» معتبری که اساساً نباید فرض را بر آن بگذارد که باید اثبات نانو کراتین مو شود، به شادی ادامه یافت. [ فهرست ] تعیین محل اختلاف ساکری، یک یسوعی ایتالیایی، اگر کمی تخیل بیشتری داشت، به پایان می رسید. او یک جامع ، بر اساس قضیه زاویه مجموع بالیاژ مو داد. این مجموع باید (الف) بزرگتر یا (ب) مساوی یا (ج) کمتر از 180 درجه باکراتینه مو شد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱