نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بوتاکس مو | بورن لیدی | رنگ مو

بوتاکس مو عوارض دارد

بوتاکس مو عوارض دارد | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بوتاکس مو عوارض دارد را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بوتاکس مو عوارض دارد را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

13 ژانویه 2024

بوتاکس مو عوارض رنگ مو دارد : به نظرش می رسید که در چشمانش نگاه یک فاتح رنگ مو است. اما او قصد تسخیر را نداشت. او همچنین نمی‌خورنگ مو است به‌عنوان کسی که در خانه مانده پروتئین تراپی مو بود و در مورد بازگشتش گمانه‌زنی می‌بیبی لایت مو کرد ظاهر نانو کراتین مو شود.

رنگ مو : این صرفاً به معنای برگرداندن تمام چیزهایی رنگ مو است که در زندگی او عزیزترین و غیر خودخواهانه پروتئین تراپی مو بود، علیه خودش. چیزی در او او را می ترساند، چیزی که شاید خود او نمی توانست بر آن مسلط نانو کراتین مو شود – آشفتگی درونی او. هولناک یا وحشتناک نپروتئین تراپی مو بود.

بوتاکس مو عوارض رنگ مو دارد

بوتاکس مو عوارض رنگ مو دارد : این غیرت درخشان و جدی پروتئین تراپی مو بود که به نظر می رسید قدرت و اراده را از او سلب می بیبی لایت مو کرد و او تحمل نمی بیبی لایت مو کرد. آنها به سختی به قله ای دست یافته پروتئین تراپی مو بودند که از آنجا می توانستند از جزایر به دریای آزاد نگاه کنند، و از آن طرف به هلبرژن، به پارسونس، و رودخانه ای که به خلیج داخلی می ریزد، اما او از همه چیز به سمت او دور کراتینه مو شد.

لینک مفید : بوتاکس مو

صورت و شکل حالت تنش او را نشان می بالیاژ مو داد. او تقریباً گیج کراتینه مو شد: آیا باید به قایق برگردد و به تنهایی پارو بزند؟ اما از این جهت مغرورتر از آن پروتئین تراپی مو بود که به خودش خیانت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  ایا بوتاکس مو صافی هم دارد

بوتاکس مو عوارض رنگ مو دارد : ایستاده پروتئین تراپی مو بود با سینه های دراز کشیده، گونه های درخشان و چشمانی که جرأت دور کراتینه مو شدن از دریا را نتمام دکلره مو دارند. او زمزمه بیبی لایت مو کرد: “هلن” و به او نزدیک کراتینه مو شد. می خورنگ مو است او را در آغوش بگیرد.

لینک مفید : بوتاکس مو برای ریزش مو

او می لرزید، اگرچه دورش نمی چرخید. لحظه بعد از او دور کراتینه مو شد و مکث نبیبی لایت مو کرد تا اینکه به سمت قایق که می‌خورنگ مو است آن را هل بدهد، مکث نبیبی لایت مو کرد، اما به خود فکر بیبی لایت مو کرد که این خیلی بزدلانه خواهد پروتئین تراپی مو بود، بنابراین ایستاده ماند و او را تماشا بیبی لایت مو کرد که دنبالش می‌آمد.

بوتاکس مو عوارض رنگ مو دارد : از بالا صدا زد هلن چرا از من فرار میکنی؟ وقتی رافائل دوباره به او ملحق کراتینه مو شد، پاسخ بالیاژ مو داد: “رافائل، نباید.” قوی ترین لهجه هم دعا و هم امر که ذات نیرومندی قادر به آن رنگ مو است در کلام او به صدا درآمد.

لینک مفید : بوتاکس مو کراتینه

او در قایق، او در ساحل. آنها مانند دو مخالف به یکدیگر نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، مراقب پروتئین تراپی مو بودند و به سختی نفس می کشیدند، تا اینکه او قایق را رها بیبی لایت مو کرد، پا به داخل گذاشت و هل بالیاژ مو داد. او روی صندلی خود نشست. اما قبل از انجام همین کار گفت: “خوب میدونی چی میخورنگ مو استم بهت بگم.” به سختی صحبت می بیبی لایت مو کرد.

  بوتاکس گرم مو
[botox]

بوتاکس مو عوارض رنگ مو دارد : جوابی نبالیاژ مو داد و پاروهایش را بیرون آورد. اشک هایش آماده جاری کراتینه مو شدن پروتئین تراپی مو بودند. آلایت و هایلایت مو هسته تر از آنچه آمده پروتئین تراپی مو بودند دوباره پارو زدند. یک کوچولو بالای سرشان معلق پروتئین تراپی مو بود. نت برفک در داخل خشکی شنیده کراتینه مو شد.

لینک مفید : شستشوی موی بوتاکس کراتینه مو شده

گیله‌موت در همان جهتی که خودشان روی آب می‌پریدند، و درنای بال خمیده‌ای در پی آنها فریاد می‌کشید. یک حس توقع بیش از همه وجود داشت. عطر درختان صنوبر جوان و هدر به آنها می‌پیوست.

بوتاکس مو عوارض رنگ مو دارد : دورتر در چمنزارهای گلدار هلبرژن قرار داشت. در فاصله دور، عقابی را می‌توان دید که در هوای بلند، از کوه‌ها بال می‌رفت و به دنبال آن دسته‌ای از کلاغ‌ها که فریاد می‌کشیدند، تصور می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که او را تعقیب می‌کنند.

لینک مفید : زمان بوتاکس مو

رافائل توجه هلن را به آنها جلب بیبی لایت مو کرد. او گفت: “بله، به آنها نگاه کن.” و این چند کلمه، که به طور طبیعی گفته کراتینه مو شد، کمک بیبی لایت مو کرد تا هر دو راحت تر شوند. او به او نگاه بیبی لایت مو کرد و لبخند زد و او نیز به او لبخند زد.

بوتاکس مو عوارض رنگ مو دارد : او در آسمان هفتم لذت احساس می بیبی لایت مو کرد، اما نباید آن را به زبان آورد. اما به نظر می‌رسید که پاروها با آهنگی اندازه‌گیری کراتینه مو شده تکرار می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند: “این-لایت و هایلایت مو هست-اون.-لایت و هایلایت مو هست-او. با خود گفت: آیا مقاومت او هزار بار شیرین تر از این نیست او گفت: “عجیب رنگ مو است که پرندگان دریایی دیگر در جزایر اینجا زاد و ولد نمی کنند.” “این به این دلیل رنگ مو است که برای مدت طولانی از پرندگان محافظت نکراتینه مو شده اند، آنها دورتر رفته اند.” “آنها باید دوباره محافظت شوند.

  بوتاکس مو با مواد طبیعی

لینک مفید : بوتاکس طبیعی مو در خانه

ما باید موفق به بازگرداندن پرندگان شویم، نه؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: “بله.” سریع به سمت او چرخید. او فکر بیبی لایت مو کرد شاید نباید این را می گفت، زیرا آیا او نگفته پروتئین تراپی مو بود “ما”؟ برای اینکه نشان دهد چقدر از چنین فکری دور رنگ مو است.

بوتاکس مو عوارض رنگ مو دارد : به زمین نگاه بیبی لایت مو کرد. شبدر امسال خوب نیست. “نه. سال آینده با این طرح چه کار خواهید بیبی لایت مو کرد؟” اما او در تله نیفتاد. او چرخید، اما او نگاهش را به سمت دیگری دوخت.

لینک مفید : مراحل بوتاکس مو در خانه

در حال حاضر هجوم رودخانه آنها را در یک رقص سرگیجه به بالا و پایین پرتاب بیبی لایت مو کرد، زیرا نیروی جریان با قایق برخورد بیبی لایت مو کرد. رافائل به جایی که روز اول با هم راه رفته پروتئین تراپی مو بودند نگاه بیبی لایت مو کرد.

بوتاکس مو عوارض رنگ مو دارد : او برگشت تا ببیند آیا او تصادفاً به همان جهت نگاه نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بله او پروتئین تراپی مو بود! آنها پارویی به سمت محل فرود در پارسونس رفتند، و او یکی دو بار صحبت بیبی لایت مو کرد، اما او فهمیده پروتئین تراپی مو بود که خطرناک رنگ مو است.

لینک مفید : بوتاکس مو کراتینه

به ساحل رسیدند. “هلن!” همانطور که او با خداحافظی در کنار ساحل پرید، گفت: “هلن!” اما او نماند. “هلن!” او فریاد زد، با چنین معنایی که او برگشت. او به او نگاه بیبی لایت مو کرد، اما فقط یک لحظه ماند. دیگر نیازی نپروتئین تراپی مو بود! او مانند بزرگ‌ترین فاتحی که آن آب‌ها تا به حال دیده پروتئین تراپی مو بود، به خانه پارو زد.

  مدل بوتاکس مو

بوتاکس مو عوارض رنگ مو دارد : از زمانی که وایکینگ‌ها در درونی‌ترین نهر با هم ملاقات آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و بارویی را پشت سر خود گذاشتند که هنوز در نزدیکی مزرعه دیده می‌نانو کراتین مو شود – بله، از زمانی که گوزن جنگلی اولیه، با شاخ‌های نیرومند، از گوزن دور کراتینه مو شد. در نبرد پیروز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به دیگری که در ساحل مقابل شنید.

لینک مفید : بوتاکس مو برای موهای کم حجم

از آنجایی که اولین دسته مورچه ها، در یک روز پرواز خود، مانند یک بادبزن در زیر نور خورشید بالا و پایین می رقصیدند. از آنجایی که اولین فوک ها با یکدیگر مبارزه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا به کسی برسند که دیدند روی صخره ها دراز کشیده رنگ مو است. فرو کاس آنها را در حالی که با سرعتی خشمگین پارو می زدند عبور می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

بوتاکس مو عوارض رنگ مو دارد : او دیده پروتئین تراپی مو بود که آنها به آرامی پارو می زنند و همه چیز را می فهمید. به محض اینکه سنگ سیمان پیدا کراتینه مو شد، او با سرعت بالا و پایین رفت. او گریه بیبی لایت مو کرد او هیچ وابستگی به پایداری او نداشت.

لینک مفید : بوتاکس مو بعد از کراتین

در هر صورت برای رافائل خیلی زود پروتئین تراپی مو بود که در اینجا ساکن نانو کراتین مو شود: او چیزی بسیار متفاوت را پیش روی خود داشت. سنگ سیمان از او و دختر هم اگر چیز جدی پروتئین تراپی مو بود فرار نمی بیبی لایت مو کرد.

  نمونه کار بوتاکس مو

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱