نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

سامبره مو | بورن لیدی | رنگ مو

سامبره فانتزی

سامبره فانتزی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سامبره فانتزی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سامبره فانتزی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

13 ژانویه 2024

سامبره فانتزی : این هوش او را سرحال بیبی لایت مو کرد[صفحه 31]نیرومند: او در گذاشتن خود عجله بیبی لایت مو کرد به ترتیب اسناد و مدارک و ارائه آنها به طرف های مربوطه. اما با در آنتورپرز، او مانند هموطنان مسافرتی اش با مغازه داران رفتار بیبی لایت مو کرد در شهرهای آلمان: آنها در همه جا با رنگ مو استقبال دوستانه روبرو می شوند برای اولین بار ظاهر کراتینه مو شدند.

رنگ مو : اما هیچ کجا با نشاط به آنها نگاه نمی نانو کراتین مو شود آنها برای جمع آوری بدهی ها می آیند. برخی با اینها کاری نتمام دکلره مو دارند گناهان سابق؛ و نظر داشتند که با مناقصه قانونی ترکیب پنج درصدی آنها به طور کامل لغو کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند: این پروتئین تراپی مو بود تقصیر طلبکار رنگ مو است اگر به موقع پرداخت را قبول نبیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد.

سامبره فانتزی

سامبره فانتزی : دیگران می توانستند هیچ ملکیور برمن را به خاطر نمی آورم. کتابهای معصوم خود را باز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. هیچ ورودی بدهکار علامت گذاری کراتینه مو شده برای این نام ناشناخته پیدا نبیبی لایت مو کرد. دیگران، دوباره، یک ضد حساب قوی انجام بالیاژ مو داد. و سه روز نگذشته پروتئین تراپی مو بود تا زمانی که فرانتس در نشسته پروتئین تراپی مو بود’ وارد، برای پاسخگویی به جای پدرش اعتبار، تا زمانی که او حداکثر پول را پرداخت نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

لینک مفید : سامبره مو

ترک نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اینها بهترین چشم اندازها برای مرد جوانی نپروتئین تراپی مو بود که او را تعیین بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود امید و اعتماد به حامیان آنتورپ از ثروت خود، و در حال حاضر دیدم حباب صابون منصفانه کاملاً ناپدید می نانو کراتین مو شود. در بند تنگش احساس بیبی لایت مو کرد خود را در وضعیت روح در برزخ، در حال حاضر که اسکیف او پروتئین تراپی مو بود.

  سامبره برزیلی

سامبره فانتزی : به خشکی بدو و تکه تکه کراتینه مو شده، در وسط پناهگاهی که او در آن قرار رنگ مو دارد فکر بیبی لایت مو کرد که امنیت پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هر فکری به متا مثل خاری در او پروتئین تراپی مو بود قلب؛ در حال حاضر هیچ سایه ای از احتمال وجود رنگ مو دارد، که از گرداب که او را غرق بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، او همیشه می توانست بلند نانو کراتین مو شود و دستش را به سوی او دراز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : سامبره در رنگ مو

و نه، فرض کنید او باید سرش را بالای آب بگذارد، در متای بیچاره نپروتئین تراپی مو بود قدرت کشیدن او در خشکی او در یک رنگ مو استیصال عبوس افتاد. نداشت آرزو کن که بسرعت بمیرد و بلای خود را فوراً لغزش دهد. و در در واقع، او تلاش بیبی لایت مو کرد با گرسنگی خود را بککراتینه مو شد. اما این یک نوع رنگ مو است مرگی که به خورنگ مو است هر کس نیست.

[sombre]

سامبره فانتزی : آنقدر آماده رنگ مو است که کوچک کراتینه مو شده رنگ مو است پومپونیوس آتیکوس آن را در حالی پیدا بیبی لایت مو کرد که دستگاه گوارشش قبلاً پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود زده به کار معده معده سالم به این راحتی تسلیم نمی نانو کراتین مو شود دستورات سر یا قلب پس از اینکه بدهکار در حال مرگ از رای خودداری بیبی لایت مو کرد دو روز بعد از غذا، یک گرسنگی کراتینه مو شدید.

  سامبره جدید

لینک مفید : سامبره تیره

ناگهان دولت را غصب بیبی لایت مو کرد به میل خود، و به اختیار خود، تمام عملیاتی را که در موارد دیگر، توسط ذهن هدایت می شوند. دستور گرفت دستش را بگیرد قاشق، دهان او برای دریافت غذا، فک پایین فک بالا به حرکت در آمد، و خود عملبیبی لایت مو کردهای معمول را انجام بالیاژ مو داد.

سامبره فانتزی : هضم، نامرتب بنابراین این تصمیم آخر باعث کراتینه مو شد که کشتی غرق نانو کراتین مو شود پوسته نان سخت؛ زیرا در سال هفتم و بیستم زندگی رنگ مو دارد آ[صفحه 32]قهرمانی مرتبط با آن، که در دهه هفتاد و هفتاد رنگ مو است به طور کامل از بین رفته رنگ مو است در پایین، هدف آنتورپرهای وحشی برای فشار بالیاژ مو دادن نپروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سامبره شرابی

پولی از بدهکار وانمود کراتینه مو شده، اما فقط به او پرداخت نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به عنوان او تقاضاها پذیرفته نکراتینه مو شد که نقد شوند. خواه آن را، پس، که دعای عمومی در برمن در حقیقت کمی فضیلت داشت یا اینکه طلبکاران فرضی مایل به حمایت از یک مرز اضافی نپروتئین تراپی مو بودند برای زندگی، درست رنگ مو است.

سامبره فانتزی : که پس از گذشت سه ماه فرانتس پروتئین تراپی مو بود به شرط ترک شهر از زندان آزاد کراتینه مو شد در عرض چهار و بیست ساعت، و دیگر هرگز پا روی خاک نگذار و قلمرو آنتورپ در همان زمان، او پنج تاج برای مخارج سفر از دستان وفادار عدالت که گرفته پروتئین تراپی مو بود اسب و چمدان خود را شارژ بیبی لایت مو کرد و وجداناً تعادل را برقرار بیبی لایت مو کرد.

  طرز سامبره مو

لینک مفید : فرق سامبره و آمبره

همان را در مقابل هزینه های قضایی و سرپرستی تولید الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با قلبی سنگین، با فروتن ترین حالت، با عصایش در او او شهر ثروتمندی را که مدتی پیش با آن سوار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود ترک بیبی لایت مو کرد امیدهای سر به فلک کشیده شکسته، و نامشخص چه کاری باید انجام نانو کراتین مو شود، یا بهتر رنگ مو است بگوییم.

سامبره فانتزی : در مجموع بدون فکر، از طریق خیابان ها به سمت خیابان رفت نزدیکترین دروازه، بی توجه به جاده ای که شانس به کجا می رود او ممکن رنگ مو است رهبری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند به هیچ مسافری سلام نبیبی لایت مو کرد، هیچ مسافرخانه ای خورنگ مو است، جز وقتی خستگی یا گرسنگی او را مجبور بیبی لایت مو کرد چشمانش را بلند.

لینک مفید : مدل سامبره روشن

الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به اطراف نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند برای برخی از مناره کلیسا، یا نشانه ای از سکونت انسان، زمانی که او به انسان نیاز داشت کمک. روزهای زیادی را که گویی ناخودآگاه سرگردان پروتئین تراپی مو بود. و یک راز غریزه هنوز با پاهای دیوانه نکراتینه مو شده اش او را به سمت جلو هدایت می بیبی لایت مو کرد در راه خانه؛ زمانی که به یکباره مانند یک ستمگر از خواب بیدار کراتینه مو شد.

سامبره فانتزی : خواب دید و فهمید که در چه جاده ای سفر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او فوراً ایستاد تا به این فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که آیا باید ادامه دهد یا به عقب برگردد. شرم و سرگشتگی روحش را فرا گرفت، وقتی به فکر افتاد در شهر زادگاهش به‌عنوان یک گدا در حال غرق کراتینه مو شدن رنگ مو است که نشان آن را نشان می‌دهد.

  سامبره تیره

لینک مفید : سامبره با کلاه مش

تحقیر، و ادعای کمک های خیرخواهانه از اهالی شهر خود، که از قدیم ثروت و شکوه خود را تحت الشعاع قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. و چگونه در این فرم آیا او می تواند خود را در برابر متای عادلانه اش معرفی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بدون اینکه او را رسوا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند انتخاب قلبش؟ او زمان جالب خود را برای به پایان رساندن این کار ترک نبیبی لایت مو کرد.

سامبره فانتزی : عکس کسالت بار؛ اما با عجله می‌خورنگ مو است راه دیگری را طی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند اگر او حتی آن زمان در دروازه برمن ایستاده پروتئین تراپی مو بود و ژنده پوشان شاگردها جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند تا با جيب ها و او را همراهي كنند[صفحه 33]تمسخر از طریق خیابان ها هدف او شکل گرفت: او را برای نزدیکترین بندر هلند؛ به عنوان ملوان در یک کشتی اسپانیایی شرکت کنید.

لینک مفید : مدل سامبره روشن

برای عبور خود به دنیای جدید. و به کشورش برنگردد تا زمانی که در سرزمین طلای پرو باید ثروت را دوباره به دست می آورد، که قبل از اینکه قدر آن را بداند.

سامبره فانتزی : آنقدر هدر بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود پول در شکل گیری این طرح جدید، درست رنگ مو است که متای عادلانه سقوط بیبی لایت مو کرد آنقدر در پس زمینه، که حتی به تیزبین ترین چشم پیامبر او فقط می‌توانست.

  سامبره شرابی

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱