نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بهترین سالن زیبایی

آرایشگاه های زنانه شهرک ولیعصر تهران

آرایشگاه های زنانه شهرک ولیعصر تهران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه های زنانه شهرک ولیعصر تهران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه های زنانه شهرک ولیعصر تهران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه های زنانه شهرک ولیعصر تهران : خیلی زود پادشاه آمد. “چه گوسفند زیبایی!” گفت و اسبش را کشید. “من هیچ کدام را به این خوبی ندارم مراتع من آنها مال کی لایت و هایلایت مو هستند؟» چوپان که شاه را نمی شناخت پاسخ بالیاژ مو داد: «کنت پیرو». پادشاه با خود فکر بیبی لایت مو کرد و خوشحال کراتینه مو شد: “خب، او باید مرد بسیار ثروتمندی باکراتینه مو شد.” که چنین داماد ثروتمندی داشت. در همین حین روباه با گله بزرگ خوک ها روبرو کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که ریشه ها را خفه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : از برخی درختان “این خوک ها متعلق به چه کسی لایت و هایلایت مو هستند؟” او از دامدار خوک پرسید. او پاسخ بالیاژ مو داد: “به یک غول”. “ساکت!” روباه زمزمه بیبی لایت مو کرد، هر چند کسی صدای او را نمی شنید. «آن نیرو را می بینی؟ مردان مسلح که به سمت ما سوار می شوند؟ اگر به آنها بگویید که خوک ها متعلق به غول ها آنها را خواهند کشت و سپس غول ها تو را خواهند کشت! اگر بپرسند.

آرایشگاه های زنانه شهرک ولیعصر تهران

آرایشگاه های زنانه شهرک ولیعصر تهران : فقط بگو که خوک ها متعلق به کنت پیرو لایت و هایلایت مو هستند. برای همه بهتر خواهد پروتئین تراپی مو بود.» و او با عجله دوید. اندکی بعد پادشاه سوار کراتینه مو شد. “چه خوک های خوبی!” گفت در حالی که اسبش را مهار بیبی لایت مو کرد. آنها از هر من چاق ترند در مزارع من آمده اند آنها مال کی لایت و هایلایت مو هستند؟» دامدار خوک که پادشاه را نمی شناخت پاسخ بالیاژ مو داد: «کنت پیرو». و دوباره پادشاه احساس بیبی لایت مو کرد که خوش شانس رنگ مو است که چنین داماد ثروتمندی رنگ مو دارد.

  آرایشگاه زنانه تهرانپارس غربی

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

روباه این بار سریعتر از قبل دوید و در یک چمنزار گلدار یک گروهی از اسب ها در حال تغذیه “این اسب های کی لایت و هایلایت مو هستند؟” او از مردی که پروتئین تراپی مو بود پرسید تماشای آنها او پاسخ بالیاژ مو داد: “یک غول”. “ساکت!” روباه زمزمه بیبی لایت مو کرد: “آیا آن جمعیت مردان مسلح را می بینی که به سمت آنها می آیند؟ ما؟ اگر به آنها بگویید اسب ها متعلق به غول لایت و هایلایت مو هستند آنها را بیرون می کنند و آنوقت غول تو را خواهد کشت!

آرایشگاه های زنانه شهرک ولیعصر تهران : اگر بپرسند، فقط بگویید کانت پیرو لایت و هایلایت مو هستند. آی تی برای همه بهتر خواهد پروتئین تراپی مو بود.» و دوباره دوید. بعد از چند دقیقه پادشاه سوار کراتینه مو شد. “اوه، چه موجودات دوست داشتنی! چقدر کاش مال من پروتئین تراپی مو بودند!» او فریاد زد. “چه کسی لایت و هایلایت مو هستند آنها؟” مردی که شاه را نمی‌شناخت، پاسخ بالیاژ مو داد: کنت پیرو. و پادشاه وقتی فکر می بیبی لایت مو کرد که اگر آنها متعلق به داماد ثروتمندش لایت و هایلایت مو هستند.

لینک مفید : ارایشگاه زنانه در ولیعصر تهران

قلبش تپید به خوبی او پروتئین تراپی مو بودند بالاخره روباه خودش به قلعه غول آمد. از پله ها دوید، با اشک از چشمانش سرازیر کراتینه مو شد و گریه بیبی لایت مو کرد: آه ای بیچاره ها، چه سرنوشت غم انگیزی داری! “چه اتفاقی افتاده رنگ مو است؟” غول که از ترس می لرزید پرسید. «آن لشکر سواران را می بینی که در کنار جاده سوار لایت و هایلایت مو هستند؟ فرستاده می شوند.

  سالن زیبایی نوژا سعادت آباد

آرایشگاه های زنانه شهرک ولیعصر تهران : توسط پادشاه برای کشتن شما! ” “اوه روباه کوچولو عزیز، به ما کمک کن، ما از تو التماس می کنیم!” غول و همسرش گریه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. روباه پاسخ بالیاژ مو داد: “خب، من هر کاری از دستم بر بیاید انجام خواهم بالیاژ مو داد.” “بهترین مکان برای هر دوی شمرنگ مو است در تنور بزرگ پنهان شوی و وقتی سربازها از کنارت رفتند به تو اجازه خواهم بالیاژ مو داد بیرون.» غول و غول به همان سرعتی که فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و روباه وارد تنور کراتینه مو شدند در را به آنها کوبید.

لینک مفید : سالن زیبایی طراحان ونک

همانطور که او چنین بیبی لایت مو کرد، پادشاه آمد. روباه در حالی که خم کراتینه مو شد گفت: «افتخار ما را به پیاده کراتینه مو شدن از اسب بدهید، اعلیحضرت. “این کاخ کنت پیرو رنگ مو است!» “چرا از من زیباتر رنگ مو است!” پادشاه با نگاه بیبی لایت مو کردن به اطراف، فریاد زد چیزهای زیبایی که سالن را پر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. اما چرا هیچ خدمتکاری وجود نرنگ مو دارد؟» “جناب کنت پیرو آرزو بیبی لایت مو کرد که شاهزاده خانم آنها را برای خودش انتخاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” روباه جواب بالیاژ مو داد و شاه سرش را تایید بیبی لایت مو کرد.

آرایشگاه های زنانه شهرک ولیعصر تهران : او سپس سوار کراتینه مو شد و رفت جفت عروس در قلعه اما وقتی هوا تاریک کراتینه مو شد و همه چیز ساکن پروتئین تراپی مو بود، روباه به طبقه پایین خزید و آتش آشپزخانه را روشن بیبی لایت مو کرد و غول و همسرش پروتئین تراپی مو بودند سوخته تا مرگ. صبح روز بعد روباه به کنت پیرو گفت: اکنون که شما ثروتمند و خوشبخت لایت و هایلایت مو هستید، دیگر به من نیاز ندارید. اما قبل از من برو، در عوض باید از تو یک چیزی بخواهم: وقتی بمیرم.

  سالن زیبایی در غرب تهران

لینک مفید : سامبره هایلایت

به من قول بده تابوت باشکوهی به من می‌دهی و مرا با احترام به خاک می‌سپاری.» شاهزاده خانم تقریباً فریاد زد: “اوه، روباه کوچولو، از مردن صحبت نکن.” گریه می بیبی لایت مو کرد، زیرا به روباه علاقه زیادی پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. پس از عبور از کوه، در کنار خلیج کوچکی قرار سامبره مو بگیرید به دو درخت میرسی، یکی سبز و دیگری قرمز، که در انبوهی ایستاده اند و آنقدر دور از جاده که بدون جستجوی آنها هرگز نخواهی دید.

آرایشگاه های زنانه شهرک ولیعصر تهران : آنها را هر کدام را در تنه یکی از درختان پنهان کنید و در آنجا در امان خواهید پروتئین تراپی مو بود از همه دشمنانت.» با این سخنان پادشاه آنها را وداع گفت و با اندوه وارد کشتی خود کراتینه مو شد. برای چند روز باد ملایم پروتئین تراپی مو بود و به نظر می رسید همه چیز آرام پیش می رفت. سپس، ناگهان طوفانی برخرنگ مو است و طوفانی ترسناک از رعد و برق و رعد و برق همانطور که هرگز در حافظه انسان اتفاق نیفتاده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : هایلایت مو زنانه

علی رغم تلاش های ملوانان را ترساندند که کشتی بر روی صخره ها رانده کراتینه مو شد، نه مردی در کشتی نجات یافت. همان شب شاهزاده سیگورد خوابی دید که در آن فکر بیبی لایت مو کرد پدرش پروتئین تراپی مو بود با جامه چکان بر او ظاهر کراتینه مو شد و تاج را از سرش برداشت و گذاشت آن را زیر پای پسرش قرار بالیاژ مو داد و همان طور که او وارد اتاق کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود بی‌صدا اتاق را ترک بیبی لایت مو کرد.

  آرایشگاه زنانه در محدوده اقدسیه

آرایشگاه های زنانه شهرک ولیعصر تهران : شاهزاده با عجله خواهرش لینیک را بیدار بیبی لایت مو کرد و آنها موافقت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که پدرشان باید مرده باشند و در اطاعت از دستورات و قرار بالیاژ مو دادن او وقت خود را از دست ندهند خودشان در امنیت پس جواهرات و چند جامه خود را جمع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و رفتند خانه بدون اینکه کسی ببیند آنها با عجله ادامه بالیاژ مو دادند تا به کوه رسیدند بدون اینکه یک بار به عقب نگاه کنند.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه حوالی میدان ونک

سپس سیگورد نگاهی به دور انداخت و دید که نامادری آنها را تعقیب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با حالتی در چهره اش که او را زشت تر از زشت ترین پیر بیبی لایت مو کرد جادوگر بین او و آنها یک چوب ضخیم پروتئین تراپی مو بود و سیگورد برای لحظه ای ایستاد آتش زدن آن؛ سپس او و خواهرش سریعتر از قبل به راه افتادند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱