نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بهترین سالن زیبایی

آرایشگاه زنانه نزدیک سعادت آباد

آرایشگاه زنانه نزدیک سعادت آباد | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه زنانه نزدیک سعادت آباد را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه زنانه نزدیک سعادت آباد را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه زنانه نزدیک سعادت آباد : لحظه ای که سرش را درون آب فرو برد ، پوست سیاه آن از بین رفت و بیشترین زن زیبای دنیا روی آب شناور پروتئین تراپی مو بود. او با لبخند آمد به طرف جوان، و دست او را دراز بیبی لایت مو کرد، و او آن را گرفت و به عقب برد قصر. شگفتی و خوشحالی پادشاه وقتی که گمکراتینه مو شده خود را مشاهده بیبی لایت مو کرد بسیار عالی پروتئین تراپی مو بود همسرش در برابر او ایستاد و برای قدردانی از نجات دهنده اش او را بارگیری بیبی لایت مو کرد هدایا شما فکر می بیبی لایت مو کردید.

رنگ مو : که پس از این ، جوانان فقیر در آنجا باقی می مانند صلح؛ اما نه ، دشمن او را به اندازه همیشه از او متنفر بیبی لایت مو کرد و یک نقشه جدید برای خنثی بیبی لایت مو کردن او این بار او خود را در برابر پادشاه و به او گفت که جوانان آنقدر از کاری که انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود پف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود اظهار داشت كه او تاج و تخت پادشاه را برای خودش تصرف خواهد كرد. با این خبر، پادشاه چنان خشمگین کراتینه مو شد که دستور بالیاژ مو داد.

آرایشگاه زنانه نزدیک سعادت آباد

آرایشگاه زنانه نزدیک سعادت آباد : چوبه‌دار برپا کنند بلافاصله، و مرد جوان بدون محاکمه به دار آویخته نانو کراتین مو شود. او حتی نپروتئین تراپی مو بود اجازه بالیاژ مو داد در دفاع از خودش صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما روی پله های چوبه دار پیامی به پادشاه فرستاد و به عنوان آخرین لطف، التماس بیبی لایت مو کرد که ممکن رنگ مو است یک بازی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند کوک بیبی لایت مو کردن در بند او مرخصی به او بالیاژ مو داده کراتینه مو شد و ساز را از زیر گرفت شنلش را لمس بیبی لایت مو کرد. به ندرت اولین نت ها به گوش می رسید.

  سالن زيبايي متن قرارداد آرایشگاه زنانه

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

جلاد و یاورش شروع به رقصیدن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و هر چه صدای موسیقی بلندتر می کراتینه مو شد بلندتر می کراتینه مو شد آنها هجوم آوردند، تا سرانجام برای رحمت گریه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما جوانان توجهی نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و آهنگ ها شادتر از قبل به گوش می رسید و در زمان غروب خورشید هر دو خسته روی زمین فرو رفتند و اعلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که باید حلق آویز نانو کراتین مو شود به فردا موکول نانو کراتین مو شود.

آرایشگاه زنانه نزدیک سعادت آباد : درنگ مو استان زیتر به زودی در شهر و در موارد بعدی گسترش یافت صبح پادشاه و تمام دربارش و جمعیت زیادی از مردم جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند در پای چوبه دار برای دیدن جوانان به دار آویخته کراتینه مو شده. یک بار دیگر از او پرسید لطف-اجازه نواختن کمانچه‌اش، و این را پادشاه لطف بیبی لایت مو کرد از بالیاژ مو دادن خوشحالیم اما با اولین نت ها، پای هر مردی در جمعیت بلند کراتینه مو شد.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه حوالی میدان ونک

تمام روز با صدای موسیقی رقصیدند تاریکی فرود آمد و نوری نپروتئین تراپی مو بود که نوازنده را از آن آویزان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. روز سوم فرا رسید و جوان برای نواختن بر فلوت خود مرخصی خورنگ مو است. “نه نه،” پادشاه گفت: «دیروز مرا وادار بیبی لایت مو کردی تمام روز برقصم و اگر دوباره این کار را انجام دهم قطعا مرگ من خواهد پروتئین تراپی مو بود دیگر آهنگی نخواهید زد. سریع! دور طناب گردنش.” با این سخنان مرد جوان چنان اندوهگین به نظر می رسید.

  سالن آرایش سودا

آرایشگاه زنانه نزدیک سعادت آباد : که درباریان به او گفتند پادشاه: «او برای مردن خیلی جوان رنگ مو است. اگر یک آهنگ را خوشحال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بگذارید او بنوازد.» پس پادشاه ناخورنگ مو استه به او اجازه بالیاژ مو داد. اما ابتدا خودش را مقید بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود به یک درخت صنوبر بزرگ، از ترس اینکه او را وادار به رقص کنند. وقتی او را سریع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، مرد جوان شروع به دمیدن آرام در فلوت خود بیبی لایت مو کرد و با اینکه مقید پروتئین تراپی مو بود، بدن پادشاه به سمت صدا حرکت بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : ارایشگاه زنانه ولیعصر تهران

بالا و پایین صنوبر درخت تا زمانی که لباس‌هایش پاره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و تقریباً پوست پشتش ساییده کراتینه مو شد. اما جوان ترحم نبیبی لایت مو کرد و به دمیدن ادامه بالیاژ مو داد تا اینکه ناگهان جادوگر پیر کراتینه مو شد ظاهر کراتینه مو شد و پرسید: پسرم در چه خطری لایت و هایلایت مو هستی که فرستادی؟ من؟» مرد جوان پاسخ بالیاژ مو داد: “آنها می خواهند مرا آویزان کنند.” چوبه دار همه آماده رنگ مو است و جلاد فقط منتظر رنگ مو است که من بازی را متوقف کنم.

آرایشگاه زنانه نزدیک سعادت آباد : شعبده باز گفت: «اوه، درستش می کنم. و چوبه دار را گرفت و پاره بیبی لایت مو کرد آن را بالا برد و به هوا پرت بیبی لایت مو کرد و هیچ کس نمی داند کجا پایین آمده رنگ مو است. “کی رنگ مو دارد دستور بالیاژ مو داد که به دار آویخته شوی؟» از او پرسید. مرد جوان به شاه که هنوز به صنوبر بسته پروتئین تراپی مو بود اشاره بیبی لایت مو کرد. و بدون جادوگر درخت را نیز در دست گرفت و با یک بهشت ​​قدرتمند هم صنوبر و هم انسان در هوا می چرخیدند و در ابرها ناپدید می کراتینه مو شدند.

  سالن زیبایی نورا اندرزگو

لینک مفید : آرایشگاه های زنانه شهرک ولیعصر تهران

بعد از چوبه دار سپس جوانان را آزاد اعلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و مردم او را برای خود انتخاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند پادشاه؛ و یاور پایدار خود را از حسادت غرق بیبی لایت مو کرد، زیرا، در نهایت، اگر چنین نانو کراتین مو شود اگر او نپروتئین تراپی مو بود، مرد جوان در تمام روزهای زندگی خود فقیر می ماند زندگی [از افسانه های فنلاندی.] شاهزاده قوی روزی روزگاری پادشاهی زندگی می بیبی لایت مو کرد.

آرایشگاه زنانه نزدیک سعادت آباد : که آنقدر به شراب علاقه داشت که نمی توانست برو بخواب مگر اینکه بداند یک قمقمه بزرگ به پایه تختش بسته رنگ مو است. همه او در طول روز مشروب می نوشید تا اینکه آنقدر احمق تر از آن پروتئین تراپی مو بود که بتواند به کار خود رسیدگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند همه چیز در پادشاهی خراب و خراب کراتینه مو شد. اما یک روز تصادف برای او اتفاق افتاد و شاخه ای در حال سقوط به سرش اصابت بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه ونک

به طوری که او از اسبش افتاد و مرده روی زمین دراز کشید. همسر و پسرش از دست بالیاژ مو دادن او به کراتینه مو شدت عزادار کراتینه مو شدند، زیرا علیرغم اشتباهاتش، او همیشه با آنها مهربان پروتئین تراپی مو بوده ام. بنابراین آنها تاج را رها آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و آنها را رها آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند کشور ، دانستن یا مراقبت از کجا رفتند. در نهایت آنها در یک جنگل سرگردان کراتینه مو شدند و از آنجا که بسیار خسته پروتئین تراپی مو بودند.

  لیست آرایشگاه های زنانه منطقه 1 تهران

آرایشگاه زنانه نزدیک سعادت آباد : زیر یک نشستند درخت تا نانی که با خود آورده پروتئین تراپی مو بودند بخورند. وقتی تمام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند ملکه گفت: پسرم، من تشنه لایت و هایلایت مو هستم. برای من آب بیاور.» شاهزاده فوراً از جا برخرنگ مو است و به سمت جوی رفت که صدای غرغر را در نزدیکی آن شنید دست او ایستاد و کلاه خود را با آب پر بیبی لایت مو کرد ، که او را به او آورد مادر؛ سپس برگشت و جریان را به سمت منبع خود در یک سنگ دنبال بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : آرایشگاه های زنانه سعادت اباد تهران

جایی که شفاف و تازه و سرد بیرون آمد. زانو زد تا پیش نویس بگیرد از رنگ مو استخر عمیق زیر صخره ، هنگامی که او بازتاب شمشیر را دید از شاخه درخت بالای سرش آویزان رنگ مو است. مرد جوان با یک عقب کشید شروع؛ اما در یک لحظه او از درخت صعود بیبی لایت مو کرد و طناب را که نگه داشت ، قطع بیبی لایت مو کرد شمشیر، و اسلحه را برای مادرش برد.

آرایشگاه زنانه نزدیک سعادت آباد : ملکه از دیدن هر چیزی به این زیبایی در چنین مکانی بسیار شگفت زده کراتینه مو شد جای تنهایی، و آن را در دستان خود گرفت تا آن را از نزدیک بررسی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱