نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بهترین سالن زیبایی

آرایشگاه زنانه در شهرک غرب تهران

آرایشگاه زنانه در شهرک غرب تهران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه زنانه در شهرک غرب تهران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه زنانه در شهرک غرب تهران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه زنانه در شهرک غرب تهران : او را در کلبه ای می گذاشت ساخته کراتینه مو شده از عجله و سوزاندن او در آنجا. ملکه اعلام بیبی لایت مو کرد که کاری برای انجام بالیاژ مو دادن نرنگ مو دارد با موضوع؛ اگر پسرش كليدي را كه با آن نپروتئین تراپی مو بوده پروتئین تراپی مو بود برداشته پروتئین تراپی مو بود دانش او بنابراین آنها شازده کوچولو را آوردند و انواع سؤالات را از او پرسیدند و در آخرین بار او صاحب این پروتئین تراپی مو بود که مرد مودار را رها بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. پادشاه به خدمتگزاران خود دستور بالیاژ مو داد.

رنگ مو : تا پسر را به جنگل ببرند و در آنجا بکشند و بخشی را برگردانند از کبد و ریه هایش وقتی فرمان پادشاه برای او شناخته کراتینه مو شد، همه کاخ را غمگین بیبی لایت مو کرد مورد علاقه بزرگی پروتئین تراپی مو بود اما هیچ کمکی نکراتینه مو شد و پسر را بیرون آوردند درون جنگل. اما آن مرد برای او متاسف کراتینه مو شد و سگی را شلیک بیبی لایت مو کرد و حمل بیبی لایت مو کرد تکه های ریه و جگرش را به شاه بالیاژ مو داد که راضی کراتینه مو شد و نبیبی لایت مو کرد خودش را بیشتر اذیت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

آرایشگاه زنانه در شهرک غرب تهران

آرایشگاه زنانه در شهرک غرب تهران : شاهزاده در جنگل پرسه می زد و به بهترین شکل ممکن پنج نفر زندگی می بیبی لایت مو کرد سال ها. یک روز او به یک کلبه کوچک فقیر برخورد بیبی لایت مو کرد که در آن یک پیرمرد پروتئین تراپی مو بود. آنها شروع به صحبت بیبی لایت مو کرد و شاهزاده درنگ مو استان و سرنوشت غم انگیز خود را گفت. بعد تشخیص بالیاژ مو دادند همدیگر، زیرا پیرمرد کسی نپروتئین تراپی مو بود جز مرد مویی که شاهزاده او را داشت آزاد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و از آن زمان در جنگل زندگی می بیبی لایت مو کرد.

  آرایشگاه زنانه در حکیمیه

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

سپس کلید را پس گرفت، اما مرد مودار فرار بیبی لایت مو کرد و به دنیا رفت سپس پادشاهان و شاهزادگان یکی پس از دیگری شروع به ورود آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و همه بیشتر پروتئین تراپی مو بودند مشتاق دیدن مرد مودار. اما او رفته پروتئین تراپی مو بود! شاه نزدیک پروتئین تراپی مو بود از خشم منفجر نانو کراتین مو شود و با شرمندگی که احساس بیبی لایت مو کرد. او به کراتینه مو شدت از همسرش سؤال بیبی لایت مو کرد و این را به او گفت اگر نمی توانست مرد مودار را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بیاورد.

آرایشگاه زنانه در شهرک غرب تهران : شاهزاده دو سال در اینجا ماند. سپس او آرزو بیبی لایت مو کرد که بیشتر برود. پیر مرد به سختی از او التماس بیبی لایت مو کرد که بماند، اما او این کار را نبیبی لایت مو کرد، بنابراین دوست پرمویش به او یک عطر بالیاژ مو داد سیب طلایی که از آن اسبی با یال طلایی و عصایی طلایی بیرون آمد که با آن اسب را هدایت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پیرمرد یک سیب نقره ای نیز به او بالیاژ مو داد که زیباترین هوسرها و عصای نقره ای آمدند.

لینک مفید : بهترین آرایشگاه زنانه در ونک تهران

و یک سیب مس که از آن می‌توانست هر تعبالیاژ مو داد پیاده‌رو که می‌خورنگ مو است و یک مس از آن بیرون بککراتینه مو شد کارکنان او شاهزاده را وادار بیبی لایت مو کرد که به طور رسمی سوگند یاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بیشترین مراقبت را از اینها انجام دهد هدیه می دهد و سپس او را رها بیبی لایت مو کرد. این پسر سرگردان و در آنجا پروتئین تراپی مو بود تا اینکه به یک شهر بزرگ آمد. اینجا او خدمت گرفت در کاخ پادشاه ، و همانطور که هیچ کس خود را در مورد او مشکل نمی بیبی لایت مو کرد.

  لیست آرایشگاه زنانه تهران

آرایشگاه زنانه در شهرک غرب تهران : زندگی می بیبی لایت مو کرد بی سر و صدا روشن یک روز خبری به پادشاه آورده کراتینه مو شد که او باید به جنگ برود. او پروتئین تراپی مو بود وحشتناک وحشتناک پروتئین تراپی مو بود زیرا او یک ارتش بسیار کوچک داشت ، اما او مجبور کراتینه مو شد همه را برود یکسان. وقتی همه آنها را ترک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند ، شاهزاده به خانه دار گفت: “به من مراجعه کن تا به دهکده بعدی بروم. من یک لایحه کوچک در آنجا مدیون لایت و هایلایت مو هستم.

لینک مفید : ارایشگاه زنانه در ده ونک

و من می خواهم رفتن و پرداخت آن “؛ و همانطور که در کاخ هیچ کاری برای انجام وجود نداشت خانه دار به او مرخصی بالیاژ مو داد. هنگامی که او فراتر از شهر پروتئین تراپی مو بود ، سیب طلایی خود را بیرون آورد و هنگامی که اسب رنگ مو است بیرون آمد و خودش را به زین تاب بالیاژ مو داد. سپس نقره و نقره را گرفت سیب های مس ، و با همه این سربازان خوب ، او به ارتش پادشاه پیوست.

آرایشگاه زنانه در شهرک غرب تهران : پادشاه آنها را با ترس در قلب خود دید ، زیرا او نمی دانست که آیا این کار رنگ مو است؟ ممکن رنگ مو است دشمن نباکراتینه مو شد ؛ اما شاهزاده سوار کراتینه مو شد و قبل از او تعظیم بیبی لایت مو کرد. “من او گفت: اعلیحضرت نیروهای کمکی بیاور. پادشاه خوشحال کراتینه مو شد و هراس از دشمنش به یکباره ناپدید کراتینه مو شد. این شاهزاده خانم ها هم آنجا پروتئین تراپی مو بودند و با شاهزاده و از او التماس بیبی لایت مو کرد که سوار کالسکه آنها نانو کراتین مو شود تا با آنها صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  سالن آرایش لولیتا

لینک مفید : ارایشگاه زنانه ولیعصر تهران

اما او رد بیبی لایت مو کرد ، و سوار بر اسب ماند، زیرا نمی دانست جنگ در چه لحظه ای ممکن رنگ مو است شروع؛ و در حالی که همه با هم صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند جوانترین شاهزاده خانم که پروتئین تراپی مو بود همچنین دوست داشتنی ترین، حلقه اش را درآورد و خواهرش دستمالش را پاره بیبی لایت مو کرد دو قطعه، و این هدایا را به شاهزاده بالیاژ مو دادند. ناگهان دشمن به چشم آمد. پادشاه پرسید که آیا ارتش او یا ارتش؟ شاهزاده باید راه را رهبری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

آرایشگاه زنانه در شهرک غرب تهران : اما شاهزاده اول و با هوسارس خود را راه اندازی بیبی لایت مو کرد او چنان شجاعانه جنگید که فقط دو نفر از دشمن زنده مانده پروتئین تراپی مو بودند و این دو نفر فقط به عنوان پیام رسان در امان ماندند. پادشاه از این پیروزی درخشان بسیار خوشحال کراتینه مو شد و دخترانش نیز همینطور پروتئین تراپی مو بودند. مانند آنها به خانه سوار کراتینه مو شدند و از شاهزاده التماس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که به آنها بپیوندد ، اما او نمی آمد.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه میدان ونک

و با هوسرانش تاخت. وقتی به شهر نزدیک کراتینه مو شد، همه سربازان و اسب خوبش را جمع بیبی لایت مو کرد دوباره با احتیاط داخل سیب رفت و سپس داخل شهر قدم زد. در بازگشت به کاخ به دلیل دور ماندن طولانی مدت توسط خانه دار مورد سرزنش قرار گرفت. خوب ، ممکن رنگ مو است کل موضوع به همین جا ختم نانو کراتین مو شود. اما این اتفاق افتاد که شاهزاده خانم جوانتر عاشق شاهزاده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  سالن آرایش هیوا

آرایشگاه زنانه در شهرک غرب تهران : همانطور که او با او پروتئین تراپی مو بود. و به عنوان او هیچ جواهری با خود نداشت، سیب مسی و عصا را به او بالیاژ مو داد. یک روز، هنگامی که شاهزاده خانم ها با پدرشان، پدر کوچکتر، صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند از او پرسید که آیا ممکن رنگ مو است این خدمتکار آنها نپروتئین تراپی مو بوده باکراتینه مو شد که به او کمک بیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟ بسیار پادشاه از این ایده بسیار عصبانی پروتئین تراپی مو بود. اما برای جلب رضایت او دستور بالیاژ مو داد اتاق خدمتکار که باید جستجو نانو کراتین مو شود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱