نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بهترین سالن زیبایی

آرایشگاه زنانه در سعادت آباد

آرایشگاه زنانه در سعادت آباد | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه زنانه در سعادت آباد را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه زنانه در سعادت آباد را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه زنانه در سعادت آباد : اما به زودی تازه کراتینه مو شد، و در شب به کراتینه مو شدت افزایش یافت. برای دو روز آنها قبل از آن دویدند و امیدوار پروتئین تراپی مو بودند که با حفظ آب در دریا بتوانند طوفان را تحمل کنید، زمانی که ناگهان کشتی به سنگی برخورد بیبی لایت مو کرد و شروع بیبی لایت مو کرد پر بیبی لایت مو کردن دستور پایین آوردن قایق ها بالیاژ مو داده کراتینه مو شد و تییدو با سه ملوان دریافت بیبی لایت مو کرد وارد یکی از آنها کراتینه مو شد، اما قبل از اینکه بتوانند موج عظیمی را از کشتی دور کنند.

رنگ مو : آن را واژگون بیبی لایت مو کرد و هر چهار نفر در آب پرت کراتینه مو شدند. خوشبختانه برای یک پارو در نزدیکی او شناور پروتئین تراپی مو بود و با کمک آن توانست روی سطح خود بماند آب؛ و چون خورشید طلوع بیبی لایت مو کرد و غبار از بین رفت، دید که لایت و هایلایت مو هست نه چندان دور از ساحل با شنای سخت، چون دریا هنوز بالا پروتئین تراپی مو بود، موفق کراتینه مو شد به آن رسید و خود را بیشتر مرده از زنده از آب بیرون کشید. سپس او خود را روی زمین پرت بیبی لایت مو کرد و به خواب عمیقی فرو رفت. وقتی از خواب بیدار کراتینه مو شد از جایش بلند کراتینه مو شد.

آرایشگاه زنانه در سعادت آباد

آرایشگاه زنانه در سعادت آباد : تا جزیره را کاوش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و ببیند آیا مردی وجود رنگ مو دارد یا خیر بر روی آن؛ اما با وجود اینکه نهرها و درختان میوه فراوان یافت، وجود نداشت ردی از انسان یا حیوان بعد خسته از سرگردانی نشست و شروع بیبی لایت مو کرد به فکر بیبی لایت مو کردن شاید برای اولین بار در زندگی اش افکارش فوراً به سمت آن معطوف نکراتینه مو شد پول فکرش به گنجینه های گمکراتینه مو شده اش نپروتئین تراپی مو بود.

  سالن زیبایی گل بانو خیابان نفت

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

بلکه به رفتارش پروتئین تراپی مو بود به پدر و مادرش: تنبلی و نافرمانی او در پسری; فراموشی او از آنها را به عنوان یک مرد او گفت: “اگر قرار پروتئین تراپی مو بود حیوانات وحشی بیایند و من را تکه تکه کنند.” خودش با تلخی گفت: «این فقط چیزی خواهد پروتئین تراپی مو بود که من لیاقتش را دارم! دستاوردهای من همه در این رنگ مو است پایین دریا – خوب! به آرامی برد، کمی باخت – اما عجیب رنگ مو است که احساس می کنم من لایت و هایلایت مو هستم اگر لوله‌هایم را رها می‌بیبی لایت مو کردم.

آرایشگاه زنانه در سعادت آباد : نباید به آن اهمیت بدهم.» سپس برخرنگ مو است و کمی جلوتر رفت تا اینکه درختی را دید که سیب های قرمز بزرگی می درخشید در میان برگها، مقداری را پایین کشید و با حرص خورد. بعد از آن خودش را روی خزه های نرم دراز بیبی لایت مو کرد و به خواب رفت. صبح به نزدیکترین نهر دوید تا خود را بشوید، اما به وحشت، وقتی چهره اش را دید، دید که رنگ بینی اش به رنگ سبز در آمده رنگ مو است اپل ، و تقریباً به کمر خود رسید.

لینک مفید : بهترین آرایشگاه زنانه در ونک

او شروع به فکر بیبی لایت مو کرد که او رنگ مو است خواب ، و دست خود را قرار بالیاژ مو داد. اما افسوس! چیز وحشتناک درست پروتئین تراپی مو بود. “اوه، چرا آیا یک حیوان وحشی مرا نمی بلعد؟» با خودش گریه بیبی لایت مو کرد؛ “هرگز، هرگز، نمی توانم دوباره در میان همنوعان من برو! اگر دریا مرا بلعیده پروتئین تراپی مو بود چقدر برای من خوشحال‌تر پروتئین تراپی مو بود!» و سرش را در میان دستانش پنهان بیبی لایت مو کرد و گریست. خود غم و اندوه چنان کراتینه مو شدید پروتئین تراپی مو بود.

  سالن آرایش هستی

آرایشگاه زنانه در سعادت آباد : که او را از پا درآورده پروتئین تراپی مو بود و گرسنه کراتینه مو شدن او را نگاه می بیبی لایت مو کرد برای چیزی برای خوردن درست بالای سرش شاخه ای از آجیل های رسیده و قهوه ای رنگ پروتئین تراپی مو بود آنها را برداشت و یک مشت خورد. در کمال تعجب وقتی داشت آنها را می خورد، احساس بیبی لایت مو کرد بینی‌اش کوتاه‌تر و کوتاه‌تر می‌نانو کراتین مو شود و پس از مدتی جرأت بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه در شهرک غرب تهران

آن را احساس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند با دستش و حتی برای نگاه بیبی لایت مو کردن دوباره به جریان! بله اشتباهی نپروتئین تراپی مو بوده مثل قبل کوتاه پروتئین تراپی مو بود یا شاید کمی کوتاهتر. در شادی او از این کشف کار بسیار جسورانه ای انجام بالیاژ مو داد. یکی از سیب ها را از درونش بیرون آورد جیب، و با احتیاط یک تکه از آن را بیرون بیاورید. در یک لحظه بینی او به عنوان تا چانه اش، و در ترسی مرگبار که مبادا بیشتر کشیده نانو کراتین مو شود.

آرایشگاه زنانه در سعادت آباد : او با عجله یک مهره را قورت بالیاژ مو داد و با وحشت منتظر نتیجه پروتئین تراپی مو بود. با فرض اینکه کوچک کراتینه مو شدن بینی او قبلا فقط یک تصادف پروتئین تراپی مو بود! فرض کنید که آن مهره و هیچ دیگری نتوانست باعث کوچک کراتینه مو شدن آن نانو کراتین مو شود! در آن صورت او به تنهایی داشت حماقت، با رها نبیبی لایت مو کردن خوب، زندگی او را به کلی تباه بیبی لایت مو کرد. اما نه! او داشت به درستی حدس زد، زیرا در مدت زمانی بیش از رکراتینه مو شد بینی او طول کشید برای بازگشت به اندازه مناسب خود لازم رنگ مو است.

  لیست آرایشگاه های زنانه نیاوران

لینک مفید : آرایشگاه زنانه ولیعصر جنوبی

او گفت: «این ممکن رنگ مو است ثروت من را بسازد با خوشحالی به خودش؛ و مقداری از سیب ها را جمع بیبی لایت مو کرد و در یکی گذاشت جیب، و یک منبع خوب از آجیل که او در دیگری گذاشت. روز بعد بافت یک سبد از مقداری عجله بیرون آمده، تا اگر روزی جزیره را ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ممکن رنگ مو است باکراتینه مو شد قادر به حمل گنجینه های خود در اطراف. آن شب در خواب دید که دوستش پیرمرد بر او ظاهر کراتینه مو شد و گفت: “چون تو برای گنج از دست رفته خود سوگواری نبیبی لایت مو کردی.

آرایشگاه زنانه در سعادت آباد : بلکه فقط برای لوله هایت سوگواری بیبی لایت مو کردی، من یک مجموعه جدید برای جایگزینی آنها به شما می دهد.” و ببین! در صبح زمانی که او بلند کراتینه مو شد مجموعه ای از لوله ها در سبد خوابیده پروتئین تراپی مو بود. با چه خوشحالی آنها را گرفت و یکی از آهنگ های مورد علاقه خود را شروع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و همانطور که او امیدوار پروتئین تراپی مو بود که در او ظاهر کراتینه مو شد قلب، و به دریا نگاه بیبی لایت مو کرد تا نشانه بادبان را تشخیص دهد.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه نزدیک سعادت آباد

آره! در آنجا پروتئین تراپی مو بود که مستقیماً برای جزیره درست می بیبی لایت مو کرد، لوله های خود را در دستش ، به ساحل فرو رفت. ملوانان می دانستند که این جزیره خالی از سکنه رنگ مو است و از دیدن a بسیار شگفت زده کراتینه مو شدند مردی در ساحل ایستاده و دستانش را به نشانه رنگ مو استقبال از آنها تکان می دهد. یک قایق قرار بالیاژ مو داده کراتینه مو شد خاموش کراتینه مو شد و دو ملوان به سمت ساحل پارو زدند تا دریابند.

  سالن آرایش مونا پیروزی

آرایشگاه زنانه در سعادت آباد : که او چگونه به آنجا آمده رنگ مو است و آیا او آرزو داشت که او را ببرند. تیدو ماجرای غرق کراتینه مو شدن کشتی خود را به آنها گفت کاپیتان قول بالیاژ مو داد که باید سوار نانو کراتین مو شود و با آنها برگردد کونگلا ؛ و واقعاً از سپاسگزار پروتئین تراپی مو بود که این پیشنهاد را پذیرفت و او را نشان بالیاژ مو داد هر زمان که از او خورنگ مو استه کراتینه مو شد با بازی روی لوله های او تشکر کنید. آنها سفری سریع داشتند و دیری نگذشت که تیدو دوباره خود را پیدا بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه شهرک غرب سعادت آباد

در خیابان های پایتخت کونگلا، در حالی که او پیش می رفت، بازی می بیبی لایت مو کرد. مردم از زمانی که او رفت هیچ موسیقی مانند موسیقی او را نشنیده پروتئین تراپی مو بود و دور او ازدحام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در شادی آنها هر چه پول در جیب داشتند به او بالیاژ مو دادند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱