نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بهترین سالن زیبایی

سالن زیبایی شهرک گلستان تهران

سالن زیبایی شهرک گلستان تهران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی شهرک گلستان تهران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی شهرک گلستان تهران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی شهرک گلستان تهران : که تقریباً از تنها پروتئین تراپی مو بودن بترسم و ناخودآگاه و با ناراحتی به چهره ام در آینه ها، در شیشه های بشقاب ویترین های خیابان های خرید شهر، نگاه می کنم، می ترسم مبادا برخی از آنها را پیدا کنم. آن خصلت های شیطانی که من برای حفظ آنها تلاش بیبی لایت مو کرده ام، و تا کنون تحت آن نگه داشته ام، در جایی که تمام دنیا، همه مندنیا را می توان دید و تعجب بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : زیرا من را همیشه به عنوان مردی با رفتار درست و احساس درست می شناخت. بارها در شب با نیروی سجده‌ای این فکر به ذهنم خطور می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که چه می‌کراتینه مو شد اگر آن چیز را دیگران ببینند و بشناسند، من نه تمام خودم، خود بی‌ارزش من مهار نکراتینه مو شده و در عین حال به‌عنوان هنری تورلو شناخته می‌نانو کراتین مو شود. من نیز در مورد آن وضعیت عجیبی که در یک سال و نیم گذشته مرا در خواب شکنجه بیبی لایت مو کرده سکوت بیبی لایت مو کرده ام.

سالن زیبایی شهرک گلستان تهران

سالن زیبایی شهرک گلستان تهران : هیچ کس جز خودم تا قبل از این نوشته نمی دانسته رنگ مو است که در آن دوره از زمان من یک زندگی رویایی مستمر و منطقی داشته ام. زندگی برای من آنقدر واضح و وحشتناک واقعی رنگ مو است که گاه به این فکر می‌کنم که کدام یک از این دو زندگی را می‌گذراندم و کدام یک را خواب می‌دیدم. زندگی ای که در آن خود شریر دیگر مسلط کراتینه مو شده رنگ مو است و من را مجبور به حرفه ای شرم آور و وحشتناک بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

در زندگی واقعی همیشه همینطور رنگ مو است، بگذارید منتقدان هر چه می خواهند بگویند.همانطور که گمان می بیبی لایت مو کردم، هیچ کس آنجا نپروتئین تراپی مو بود، و من بلافاصله متقاعد کراتینه مو شدم که لحظه وحشتناک فرا رسیده رنگ مو است. مطمئن پروتئین تراپی مو بودم که در لحظه‌ای که برای ورود دوباره به کتابخانه‌ام برمی‌گردم، باید چیزی ببینم که مغزم دیوانه‌وار می‌تپد و نبضم شروع می‌نانو کراتین مو شود.

سالن زیبایی شهرک گلستان تهران : بنابراین من فوراً نچرخیدم، بلکه اجازه بالیاژ مو دادم باد با صدای بلند در را به سمت آن ببرد، در حالی که به سرعت وارد اتاق غذاخوری خود کراتینه مو شدم و یک لیوان شری آشپزی را روی ته کاسه آب ریختم. من شری پخت و پز را در اینجا به منظور برانگیختن خنده از خواننده معرفی نمی کنم، بلکه برای اینکه به زندگی آنگونه که زندگی می کنیم وفادار باشیم.

لینک مفید : سالن زیبایی یوسف آباد تهران

تمام شری های دیگر ما توسط ملکه آشپزخانه برای مصارف آشپزی رنگ مو استفاده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و این تنها چیزی پروتئین تراپی مو بود که برای میز باقی مانده پروتئین تراپی مو بود. در زندگی واقعی همیشه همینطور رنگ مو است، بگذارید منتقدان هر چه می خواهند بگویند.همانطور که گمان می بیبی لایت مو کردم، هیچ کس آنجا نپروتئین تراپی مو بود، و من بلافاصله متقاعد کراتینه مو شدم که لحظه وحشتناک فرا رسیده رنگ مو است.

سالن زیبایی شهرک گلستان تهران : مطمئن پروتئین تراپی مو بودم که در لحظه‌ای که برای ورود دوباره به کتابخانه‌ام برمی‌گردم، باید چیزی ببینم که مغزم دیوانه‌وار می‌تپد و نبضم شروع می‌نانو کراتین مو شود. بنابراین من فوراً نچرخیدم، بلکه اجازه بالیاژ مو دادم باد با صدای بلند در را به سمت آن ببرد، در حالی که به سرعت وارد اتاق غذاخوری خود کراتینه مو شدم و یک لیوان شری آشپزی را روی ته کاسه آب ریختم.

لینک مفید : سالن زیبایی ویس تهران

من شری پخت و پز را در اینجا به منظور برانگیختن خنده از خواننده معرفی نمی کنم، بلکه برای اینکه به زندگی آنگونه که زندگی می کنیم وفادار باشیم. تمام شری های دیگر ما توسط ملکه آشپزخانه برای مصارف آشپزی رنگ مو استفاده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و این تنها چیزی پروتئین تراپی مو بود که برای میز باقی مانده پروتئین تراپی مو بود. در زندگی واقعی همیشه همینطور رنگ مو است.

سالن زیبایی شهرک گلستان تهران : بگذارید منتقدان هر چه می خواهند بگویند. [تصویر: “هیچ کس آنجا نپروتئین تراپی مو بود”] با انجام این کار، به کتابخانه برگشتم و اولین شوکم را تحمل بیبی لایت مو کردم. غیر منتظره اتفاق افتاده پروتئین تراپی مو بود. هنوز کسی آنجا نپروتئین تراپی مو بود. مطمئناً این روح یک اصل پروتئین تراپی مو بود و من شروع به علاقه بیبی لایت مو کردم. فکر بیبی لایت مو کردم: “شاید او یک روح متواضع باکراتینه مو شد” و کمی خجالتی رنگ مو است که حضور خود را نشان دهد.

لینک مفید : سالن زیبایی مدیس تهرانسر

اصلاً تمایلی به دریافت آنها نتمام دکلره مو دارند.” مطمئن پروتئین تراپی مو بودم که اتفاقی خواهد افتاد، و به سرعت، به انتظار نشستم و سیگاری را برای شرکت روشن بیبی لایت مو کردم. برای سوزاندن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده های گاز به اندازه ی خش خش و پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده بیبی لایت مو کردن الوارهای اصلی آنها در حالت اشتعال اجتماعی نیستند. چندین بار با حالتی عصبی شروع بیبی لایت مو کردم و احساس بیبی لایت مو کردم چیزی پشت سرم ایستاده و می‌خواهد دستی را روی شانه‌ام بگذارد.

سالن زیبایی شهرک گلستان تهران : و به همان اندازه ناامید و ناامید به حالت آرامش خود ادامه بالیاژ مو دادم. یک بار به نظر می رسید روح دقیقه ای را دیدم که در هوا قبل از من شناور پروتئین تراپی مو بود، اما بررسی نشان بالیاژ مو داد که چیزی جز پیچش خیالی ابرهای دودی که از لب هایم بیرون زده پروتئین تراپی مو بودم، نپروتئین تراپی مو بود. یک ساعت گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد، مگر اینکه قلبم از تپش به حالتی می‌پرد که نگرانم می‌بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : سالن زیبایی حدیث در تهرانپارس

اما چند دقیقه بعد صدای عجیبی از پنجره شنیدم و قلبم که در حال جهش پروتئین تراپی مو بود ایستاد. فشار روی اعصاب تنش کراتینه مو شده ام غیر قابل تحمل می کراتینه مو شد. [تصویر: “یک لیوان شری پخته کراتینه مو شده را در آب ریختم”] “در آخر!” با خودم زمزمه بیبی لایت مو کردم، با صدای خشن، نفس عمیقی کشیدم و با تمام نیرویم به پشتی روکش نرم صندلی ام فشار بالیاژ مو دادم.

سالن زیبایی شهرک گلستان تهران : سپس به جلو خم کراتینه مو شدم و پنجره را تماشا بیبی لایت مو کردم و لحظه ای انتظار داشتم که آن را ببینم که توسط دستان نادیده بلند کراتینه مو شده رنگ مو است. اما هرگز تکان نخورد سپس با نگرانی به لیوان نگاه بیبی لایت مو کردم، نیمی به امید، نیمی از ترس دیدن چیزی که از آن عبور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما چیزی نیامد و من شروع به عصبانی کراتینه مو شدن بیبی لایت مو کردم. به ساعتم نگاه بیبی لایت مو کردم.

لینک مفید : سالن زیبایی تهرانپارس اینستاگرام

دیدم ساعت یک و نیم رنگ مو است. “آویزت کن!” فریاد زدم: “هر چه لایت و هایلایت مو هستی، چرا ظاهر نمی شوی و کارش تمام می نانو کراتین مو شود؟ فکر بیدار نگه داشتن یک مرد تا این ساعت از شب!” سپس برای پاسخ گوش بالیاژ مو دادم.

سالن زیبایی شهرک گلستان تهران : اما هیچ کدام وجود نداشت “برای من چه بر میداری؟” با تعجب ادامه بالیاژ مو دادم “آیا فکر می‌کنید من کاری ندارم جز اینکه منتظر رضایت اعلیحضرت باشم؟ مطمئناً، با تمام زمانی که برای اولین بار صرف بیبی لایت مو کرده‌اید. باید چیزی ترسناک غیرعادی باشید.” باز هم هیچ پاسخی دریافت نبیبی لایت مو کردم و من تصمیم گرفتم که تهمت زدن فایده ای نداشت. روش دیگری لازم پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن زیبایی لیدا شهرک گلستان

و من تصمیم گرفتم به همدردی او متوسل شوم – با بالیاژ مو دادن این که ارواح همدردی هایی برای جلب توجه تمام دکلره مو دارند، و من با برخی از آنها برخورد بیبی لایت مو کردم که از این نظر آنقدر انسانی پروتئین تراپی مو بودند که باورم این پروتئین تراپی مو بود که آنها واقعاً ارواح لایت و هایلایت مو هستند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱