نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

رنگ موی جدید آمبره سامبره

رنگ موی جدید آمبره سامبره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی جدید آمبره سامبره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی جدید آمبره سامبره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

27 فوریه 2024

رنگ موی جدید آمبره سامبره : دستم را با عجله از کنارم رد بیبی لایت مو کردم، با احساس ناراحتی، و یکدفعه چیزی سرد و لطیف را لمس بیبی لایت مو کردم که در قلبم هیجانی ایجاد بیبی لایت مو کرد و باعث کراتینه مو شد من شروع می کنم و یک قدم به جلو بر می دارم. در همان لحظه، خانم با فریاد وحشتناکی از جایش بلند کراتینه مو شد و با دستان بلند از اتاق فرار بیبی لایت مو کرد و چترش را همانجا رها بیبی لایت مو کرد که افتاده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : بازدیدکنندگان دیگری غیر از خودمان از گالری عکس پروتئین تراپی مو بودند که از سالن رد می کراتینه مو شدند و به گریه او برگشتند و با تعجب به دنبال او نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. پلیس مستقر در اتاق نزد من آمد و پرسید چه اتفاقی افتاده رنگ مو است. آنقدر آشفته پروتئین تراپی مو بودم که به سختی می دانستم چه جوابی بدهم.

رنگ موی جدید آمبره سامبره

رنگ موی جدید آمبره سامبره : به او گفتم که می‌توانم اتفاقی که رخ بالیاژ مو داده را کمی بهتر از خودش توضیح دهم. متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم که آن خانم قیافه عجیب و غریبی به تن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و رفتاری غیرعادی از خود نشان بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، و بهتر رنگ مو است که او مسئولیت چتر او را بر عهده بگیرد و منتظر بازگشت او برای ادعای آن باکراتینه مو شد. این سوال توسط مسئول آزاردهنده پروتئین تراپی مو بود.

  امبره مو رنگ گرم

لینک مفید : آمبره

به سختی نیاز دارم بگویم که ذهن و احساسات من به کراتینه مو شدت آشفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و منشا مکاتب نقاشان انگلیسی و این سوال را که چرا موزه بریتانیا از گالری ملی محبوب تر رنگ مو است را فراموش بیبی لایت مو کردم. به این فکر بیبی لایت مو کردم که ممکن رنگ مو است هنگام عبور از خیابان آکسفورد توسط یک هانسوم پاشیده شوم.

رنگ موی جدید آمبره سامبره : زیرا من را از تحقیق در مورد علت زنگ خطر او و من – او در مورد چیزی که او باید روی پای من دیده باکراتینه مو شد، و من در مورد چیزی که من به وضوح احساس می بیبی لایت مو کردم که من به طور مشخص احساس می بیبی لایت مو کردم که در حال خزیدن من رنگ مو است را بررسی نکنم، آزاردهنده پروتئین تراپی مو بود. پا. اثر بی‌حس‌کننده و بیمارکننده لمس شیئی که ندیده پروتئین تراپی مو بودم.

لینک مفید : رنگ موی امبره برای عروس

به یکباره از بین نمی‌رفت. در واقع، احساس می‌بیبی لایت مو کردم که دستم آلوده کراتینه مو شده رنگ مو است، و تا زمانی که دست را به طور کامل نشوییم، و در صورت امکان، احساسی را که ایجاد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، از بین ببرم، نمی‌توانم رنگ مو استراحت کنم. به زمین نگاه بیبی لایت مو کردم، پایم را معاینه بیبی لایت مو کردم، اما چیزی ندیدم. همانطور که پالتوم را پوشیدم.

[ombre]

رنگ موی جدید آمبره سامبره : احتمالاً در هنگام بلند کراتینه مو شدن از روی صندلی، دامن روی شلوارم افتاده و چیزی را پنهان بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. بنابراین با عجله کتم را در آوردم و تکان بالیاژ مو دادم، سپس به شلوارم نگاه بیبی لایت مو کردم. هیچ چیزی روی پایم نپروتئین تراپی مو بود و وقتی تکان می خوردم چیزی از کتم نیفتاد. بر این اساس من خودم را دوباره سرمایه گذاری بیبی لایت مو کردم و با عجله گالری را ترک بیبی لایت مو کردم.

  مدل موی ایرتاچ

لینک مفید : رنگ مو آمبره روسی

سپس با سرعتی که می‌توانستم، بدون دویدن، به سمت ایستگاه چارینگ کراس و پایین راه باریکی که به متروپولیتن منتهی می‌نانو کراتین مو شود، رفتم، جایی که به حمام و آرایشگاه فاکنر رفتم و برای شستن کامل دست و خوب آب گرم درخورنگ مو است بیبی لایت مو کردم. آن را صابون کن دستم را با آب گرم تا جایی که می توانستم تحمل کنم حمام بیبی لایت مو کردم.

رنگ موی جدید آمبره سامبره : از صابون کربولیک رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کردم و بعد از اینکه یک برس خوب پایین کشیدم، مخصوصاً در سمت چپم که دستم با جسمی برخورد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که خیلی روی من تأثیر گذاشته پروتئین تراپی مو بود، آنجا را ترک بیبی لایت مو کردم. من قصد داشتم آن شب به تئاتر شاهزاده خانم بروم و صبح بلیط تهیه کنم. اما تمام فکر رفتن به تئاتر از من دور کراتینه مو شد.

لینک مفید : جدیدترین مدل رنگ موی آمبره

نمی توانستم قلبم را از حالت تهوع و سرمایی که در اثر لمس ایجاد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، رها کنم. رفتم داخل گاتی تا ناهار بخورم و چیزی سفارش بالیاژ مو دادم، فراموش بیبی لایت مو کردم چه چیزی، اما وقتی سرو بیبی لایت مو کردم، متوجه کراتینه مو شدم اشتهایم از بین رفته رنگ مو است. من نمی توانستم چیزی بخورم. غذا باعث انزجار من کراتینه مو شد.

رنگ موی جدید آمبره سامبره : من آن را بدون ذوق از خودم بیرون کشیدم و بعد از نوشیدن دو لیوان کلارت از رستوران خارج کراتینه مو شدم و به هتلم برگشتم. با احساس تهوع و ضعف، کتم را روی پشتی مبل انداختم و خودم را روی تختم انداختم. نمی‌دانم دلیل خاصی برای این کار وجود داشت، اما وقتی دراز کشیده پروتئین تراپی مو بودم چشمم به کت بزرگم پروتئین تراپی مو بود.

  آمبره روی موی مشکی دخترانه

لینک مفید : رنگ مو آمبره جدید

تراکم مه از بین رفته پروتئین تراپی مو بود و دوباره نوری روشن کراتینه مو شد، نه با کیفیت اول، بلکه برای قسم خوردن یک لندنی کافی پروتئین تراپی مو بود، به طوری که من می توانستم همه چیز را در اتاقم ببینم، هر چند از طریق یک حجاب، تاریک. فکر نمی کنم ذهنم به هیچ وجه مشغول کراتینه مو شده باکراتینه مو شد. در مورد تنها مواردی که، تا آنجا که می دانم.

رنگ موی جدید آمبره سامبره : ذهن من واقعاً منفعل یا بی اثر رنگ مو است، هنگام عبور از کانال در فوم از دوور به کاله رنگ مو است، زمانی که همیشه، در هر آب و هوا، به کراتینه مو شدت دریازده و بی فکر لایت و هایلایت مو هستم. اما همانطور که اکنون روی تختم دراز کشیده پروتئین تراپی مو بودم، ناراحت، ژولیده، بدون اینکه بدانم چرا – در همان وضعیت ذهنی غیرفعال پروتئین تراپی مو بودم. اما نه برای مدت طولانی. چیزی دیدم که مرا متحیر بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : مدل رنگ امبره روی موی مشکی

اول، به نظرم رسید که کت جیب پالتوی من در حال حرکت رنگ مو است و بالا می رود. من زیاد به این موضوع توجه نبیبی لایت مو کردم، زیرا تصور می‌بیبی لایت مو کردم که لباس از پشت به سمت صندلی مبل می‌لغزد و این جابجایی جاذبه باعث حرکتی کراتینه مو شده رنگ مو است که مشاهده بیبی لایت مو کردم. اما این که خیلی زود دیدم اینطور نپروتئین تراپی مو بود.

  تفاوت رنگ امبره و بالیاژ

رنگ موی جدید آمبره سامبره : چیزی که لپت را حرکت می بالیاژ مو داد چیزی در جیب پروتئین تراپی مو بود که در تلاش پروتئین تراپی مو بود بیرون بیاید. اکنون می‌توانستم ببینم که به سمت داخل حرکت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و وقتی به دهانه رسید تعادلش را از دست بالیاژ مو داد و دوباره افتاد. من می توانم این را با برجستگی ها و فرورفتگی های پارچه تشخیص دهم. اینها به عنوان موجودی حرکت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

لینک مفید : مدل رنگ موی آمبره روشن

یا هر چیز دیگری که پروتئین تراپی مو بود، راه خود را به سمت بالا حرکت می بیبی لایت مو کرد. گفتم: «یک موش» و کثیفی ام را فراموش بیبی لایت مو کردم. من علاقه مند پروتئین تراپی مو بودم. “حذف کوچولو! با این حال او تدبیر بیبی لایت مو کرد که خودش را در جیب من بنشیند؟ و من تمام صبح آن کت را پوشیده ام!” اما نه – این یک موش نپروتئین تراپی مو بود. دیدم که چیزی سفید از زیر لپت بیرون آمد.

رنگ موی جدید آمبره سامبره : و در لحظه‌ای دیگر شیئی آشکار کراتینه مو شد که اگرچه آشکار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، نه می‌توانستم بفهمم و نه می‌توانم تشخیص دهم که چیست. حالا که از کنجکاوی برانگیخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم، خودم را روی آرنجم بلند بیبی لایت مو کردم.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱