نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مرواریدی شماره ۸

رنگ مرواریدی شماره ۸ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مرواریدی شماره ۸ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مرواریدی شماره ۸ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مرواریدی شماره ۸ : اما هیچ کس با فراریان نامرئی دخالت نبیبی لایت مو کرد. Su-dic هیچ وقت برای شروع تعقیب از دست نبالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. او و افرادش آنقدر سریع دویدند که ممکن پروتئین تراپی مو بود قبل از رسیدن به راه پله از دخترها سبقت بگیرند نه خوک طلایی ناگهان در مسیر آنها دوید. Su-dic روی خوک زمین خورد و زمین خورد، و چهار مردش روی او زمین خوردند و در یک انبوه افتادند.

رنگ مو : حتی چهار قوطی مغز همسرم را هم گرفت، بنابراین او اکنون یک خوک غرغر معمولی رنگ مو است که حتی آنقدر مغز نرنگ مو دارد که نام خودش را بداند.” اوزما متفکرانه گفت: «پس ملکه اسکیزرها باید جادوگر باکراتینه مو شد.» سو-دیک گفت: “بله، اما او خیلی جادو نمی داند. او نه به اندازه رورا فلت هد قدرتمند رنگ مو است و نه نصف قدرت من در حال حاضر، همانطور که ملکه کو-ای-اوه خواهد پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مرواریدی شماره ۸

رنگ مرواریدی شماره ۸ : کشف کنید که چه زمانی با نبرد بزرگ خود می جنگیم و او را ناپروتئین تراپی مو بود می کنیم.” دوروتی مشاهده بیبی لایت مو کرد: البته خوک طلایی دیگر نمی تواند جادوگر باکراتینه مو شد. “نه، حتی اگر ملکه کو-ای-اوه چهار قوطی مغز را برایش گذاشته پروتئین تراپی مو بود، رورا بیچاره، به شکل خوک، نمی توانست جادوگری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یک جادوگر باید از انگشتانش رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو قرمز گوجه ای

و یک خوک فقط سم های دوپاره رنگ مو دارد. ” نظر اوزما این پروتئین تراپی مو بود: “به نظر می رسد درنگ مو استان غم انگیزی رنگ مو است، و همه مشکلات به این دلیل پروتئین تراپی مو بود که ماهی هایی را می خورنگ مو استند که متعلق به آنها نباکراتینه مو شد.” “سودیک” که دوباره عصبانی پروتئین تراپی مو بود گفت: “در مورد آن، من قانونی وضع بیبی لایت مو کردم که هر یک از مردم من می توانند هر زمان که بخواهند در دریاچه اسکیزرز ماهی بگیرند.

بنابراین مشکل از این پروتئین تراپی مو بود که اسکیزرها از قانون من سرپیچی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. ” اوزما با قاطعیت گفت: “شما فقط می توانید قوانینی وضع کنید که مردم خود را اداره کنید.” من به تنهایی این اختیار را دارم که قوانینی وضع کنم که همه مردم اوز باید از آنها پیروی کنند.» “پوه!” سودیک با تمسخر گریه بیبی لایت مو کرد. من به شما اطمینان می دهم که نمی توانید مرا وادار به اطاعت از قوانین خود کنید.

اسیران در این کوه تا زمانی که ما جنگیدیم و اسکیزرها را فتح بیبی لایت مو کردیم، سپس، اگر قول می‌دهی خوب باشی، ممکن رنگ مو است دوباره به تو اجازه دهم به خانه برگردی.» دوروتی از این جنجال و سرپیچی از دختر زیبای فرمانروای اوز که تا به حال همه بدون هیچ سوالی از او اطاعت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند شگفت زده کراتینه مو شد. اما اوزما، همچنان بی قرار و باوقار، به سودیک نگاه بیبی لایت مو کرد و گفت: “منظور شما این نپروتئین تراپی مو بود.

  رنگ و مش صدفی مرواریدی

شما عصبانی لایت و هایلایت مو هستید و نابخردانه و بدون تأمل صحبت می کنید. من از کاخ خود در شهر زمرد به اینجا آمدم تا از جنگ جلوگیری کنم و بین شما و اسکیزرها صلح برقرار کنم. من ملکه کو-ای- را تایید نمی کنم. اوه اقدامی که در تبدیل همسرت رورا به خوک انجام بالیاژ مو داد و من تلاش بی رحمانه رورا برای مسموم بیبی لایت مو کردن ماهی های دریاچه را تایید نمی کنم.

قوانین من را شکست – که باید از آنها پیروی بیبی لایت مو کرد. سودیک گفت: “اگر می خواهی صلح کنی، اسکیزرها را مجبور کن همسرم را به حالت مناسب بازگردانند و چهار قوطی مغزش را به او برگردانند. همچنین آنها را مجبور کن که اجازه دهند ما در دریاچه آنها ماهی بگیریم.” اوزما پاسخ بالیاژ مو داد: “نه، من این کار را نمی کنم، زیرا ناعادلانه خواهد پروتئین تراپی مو بود. من دوباره خوک طلایی را به همسرت رورا تبدیل می کنم.

رنگ مرواریدی شماره ۸ : و یک قوطی مغز به او می دهم، اما سه قوطی دیگر باید به او بازگردانده نانو کراتین مو شود. از آنهایی که دزدیده رنگ مو است، نباید در دریاچه اسکیزرز ماهی سامبره مو بگیرید، زیرا دریاچه آنهرنگ مو است و ماهیها متعلق به آنهرنگ مو است. این ترتیب عادلانه و محترمانه رنگ مو است و شما باید با آن موافقت کنید. “هرگز!” سو-دیک گریه بیبی لایت مو کرد. درست در همان لحظه خوکی وارد اتاق کراتینه مو شد و غرغرهای تاسف باری بر زبان آورد.

  رنگ مو نسکافه ای طلایی

از طلای جامد، با اتصالات در خم ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود پاها و در گردن و فک ها. چشمان خوک طلایی یاقوت سرخ و دندان هایش از عاج صیقلی پروتئین تراپی مو بود. “آنجا!” سودیک گفت: “به کارهای شیطانی ملکه کو-ای-اوه نگاه کن و بعد بگو آیا می توانی جلوی ساختن جنگ من با اسکیزرها را بگیری. آن جانور غرغر یک زمانی همسر من پروتئین تراپی مو بود.

زیباترین فلت هد در کوه ما و یک جادوگر ماهر. حالا به او نگاه کن!” “با اسکیزرها بجنگید، با اسکیزرها بجنگید، با اسکیزرها بجنگید!” خوک طلایی غرغر بیبی لایت مو کرد. رئیس فلت هد گفت: ” من با اسکیزرها مبارزه خواهم بیبی لایت مو کرد. ” “نه اگر بتوانم از آن جلوگیری کنم!” اوزما تاکید بیبی لایت مو کرد. سودیک گفت: “تو نمی‌توانی جلوی آن را بگیری.

اما از آنجایی که مرا تهدید می‌کنی، تا پایان جنگ تو را در زندان برنز حبس خواهم بیبی لایت مو کرد.” او سوت زد و چهار سر صاف تنومند، مسلح به تبر و نیزه، وارد اتاق کراتینه مو شدند و به او سلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. رو به مردان بیبی لایت مو کرد و گفت: این دو دختر را سامبره مو بگیرید و با طناب ببندید و در زندان برنز بیندازید. چهار مرد خم کراتینه مو شدند و یکی از آنها پرسید: “دو دختر کجا لایت و هایلایت مو هستند، نجیب ترین سودیک؟” سودیک به جایی برگشت که اوزما و دوروتی ایستاده پروتئین تراپی مو بودند اما ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند!

  رنگ موی مد شده امسال

فصل 7 جزیره جادویی اوزما که می‌دید بحث بیبی لایت مو کردن با دیکتاتور عالی سر صاف‌ها بی‌فایده پروتئین تراپی مو بود، به بهترین نحو برای فرار از قدرت او فکر می‌بیبی لایت مو کرد. او متوجه کراتینه مو شد که سحر و جادو او ممکن رنگ مو است غلبه بر آن دشوار باکراتینه مو شد، و هنگامی که او تهدید بیبی لایت مو کرد که دوروتی و او را به زندانی برنزی می‌اندازد، دستش را در آغوش او فرو بیبی لایت مو کرد و عصای نقره‌ای او را گرفت.

با دست دیگر او دست دوروتی را گرفت، اما این حرکات آنقدر طبیعی پروتئین تراپی مو بود که سودیک متوجه آنها نکراتینه مو شد. سپس هنگامی که او برای ملاقات با چهار سرباز خود برگشت، اوزما فوراً خود و دوروتی را نامرئی بیبی لایت مو کرد و به سرعت همراهش را به اطراف گروه هدایت بیبی لایت مو کرد و از اتاق بیرون آورد. وقتی به ورودی رسیدند و از پله های سنگی پایین آمدند.

رنگ مرواریدی شماره ۸ : اوزما زمزمه بیبی لایت مو کرد: “اجازه بده فرار کنیم، عزیزم! ما نامرئی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، بنابراین هیچ کس ما را نخواهد دید.” دوروتی فهمید و دونده خوبی پروتئین تراپی مو بود. اوزما محل قرار گرفتن پلکان بزرگی را که به دشت منتهی می کراتینه مو شد مشخص بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، بنابراین مستقیماً برای آن درست آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. برخی از مردم در مسیرها پروتئین تراپی مو بودند، اما اینها آنها را دور زدند. یکی دو نفر سر صاف صدای پاهای دختران را روی سنگفرش شنیدند و با نگاه های گیج ایستادند تا به اطرافشان خیره شوند.

  انواع رنگ مو فانتزی بدون دکلره

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱