نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو تکه ای جلوی سر

مدل رنگ مو تکه ای جلوی سر | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو تکه ای جلوی سر را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو تکه ای جلوی سر را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو تکه ای جلوی سر : اسلش مکعبی l مربع t برابر رنگ مو است با l اسلش t. این معادل سرعت 33 مایل در ساعت خواهد پروتئین تراپی مو بود. اگر بخواهم توصیف کاملی از خودم در چهار بعدم ارائه دهم، باید طول، عرض و ضخامتم را از زمانی که به وجود آمدم و همچنین مسیری را که از آن زمان در فضا طی بیبی لایت مو کرده ام را بیان کنم. این فاصله اخیر بر حسب واحدی که طول آن 186000 مایل رنگ مو است.

رنگ مو : نظریه نسبیت خاص اینشتین در سال 1905 این تناقض را حل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما همانطور که در حال حاضر خواهیم دید، این نظریه عمومی در سال 1915 رنگ مو است که منجر به کاربردهای نجومی با دامنه وسیع می نانو کراتین مو شود. به عنوان مثال نشان می دهد که وجود رنگ مو دارد[ 297 ]تفاوت اساسی بین گرانش و اینرسی وجود نرنگ مو دارد. این ایده ممکن رنگ مو است.

مدل رنگ مو تکه ای جلوی سر

مدل رنگ مو تکه ای جلوی سر : در این آزمایش سرعت نور در جهات مختلف با توجه به حرکت زمین در مدارش اندازه گیری کراتینه مو شد. اگر اتر ساکن پروتئین تراپی مو بود و زمین از میان آن حرکت می بیبی لایت مو کرد، باید سرعت های متفاوتی در جهات مختلف بدست آورد. با این حال چنین نپروتئین تراپی مو بود و آزمایش نشان بالیاژ مو داد که اتر با زمین حرکت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بنابراین، با نتیجه گیری های مبتنی بر انحراف کاملاً در تضاد پروتئین تراپی مو بود. همانطور که دیدیم.

  قیمت رنگ مو آرایشگاه زنانه

با احساس ما از افزایش وزن زمانی که آسانسور به سرعت به سمت بالا راه می‌افتد، به طور خام نشان بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود. یک انسان در حالی که آزادانه در فضا می افتد دیگر کشش گرانش را احساس نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما ما هنوز نباید نظریه نسبیت را به عنوان یک حقیقت جهانی پذیرفته کراتینه مو شده و بدون تردید علم تصور کنیم. ادینگتون نماینده اصلی انگلیسی آن رنگ مو است و مردانی مانند جین، لارمور و جفریز از او حمایت می کنند.

از سوی دیگر، این نظریه توسط لاج، فاولر، سیلبرشتاین و سامپسون به کراتینه مو شدت مورد انتقاد قرار گرفته رنگ مو است. تعبالیاژ مو داد کمی از دانشمندان آمریکایی در این مورد نظر خود را به صورت چاپی بیان بیبی لایت مو کرده اند، و مشاهدات اخیر خورشید گرفتگی، که بعداً به آنها اشاره خواهیم بیبی لایت مو کرد، قرار رنگ مو است با ابزارهای مناسب تری برای تأیید در سال 1922 تکرار نانو کراتین مو شود.

به امید به دست آوردن نتایج دقیق تر و منطبق تر. 8 ضمیمه نظریات انیشتین که تقریباً با آنها رابطه ای مشابه با انقباض لورنتس-فیتزجرالد رنگ مو دارد که در بالا ذکر کراتینه مو شد، این ایده رنگ مو است که اولین بار به وضوح توسط مینکوفسکی بیان کراتینه مو شد که زمان نوعی فضا رنگ مو است – بعد چهارم. بدون شک خواننده متوجه خواهد کراتینه مو شد که این سخت ترین بخش تئوری برای تصور در ذهن خود اوست.

  مدل رنگ مو روی موی دکلره شده

این کاملاً توسط آزمایش یا مشاهده پشتیبانی نمی نانو کراتین مو شود، لزوماً چنین رنگ مو است، و کاملاً مبتنی بر مفاهیم ریاضی و فلسفی رنگ مو است. به نظر می رسد تمایز ما بین مکان و زمان این رنگ مو است که مسیری که در آن بدون تلاش پیشرفت می کنیم، زمان رنگ مو است. جهت‌های دیگری که باید در آن‌ها تلاش کنیم تا خودمان را حرکت دهیم، یا در آن‌ها حمل می‌شویم، فضا رنگ مو است.

مدل رنگ مو تکه ای جلوی سر : فضای خالی چقدر ابعاد ممکن رنگ مو است داشته باکراتینه مو شد، ما واقعاً هیچ وسیله ای برای دانستن آن نداریم، زیرا[ 298 ]ما نه می توانیم آن را ببینیم و نه احساس کنیم. ماده ای که می دانیم دارای سه رنگ مو است، طول، عرض و ضخامت رنگ مو است، همچنین این ماده در سه جهت متناظر از ما دور رنگ مو است. این حقایق ممکن رنگ مو است این تصور اشتباه را به ما بالیاژ مو داده باکراتینه مو شد که فضا نیز فقط سه بعد رنگ مو دارد.

اکنون ادعا می نانو کراتین مو شود که زمان یک چهارم رنگ مو است و دیگران نیز لایت و هایلایت مو هستند. برای نشان بالیاژ مو دادن این موضوع، ادینگتون از ما می‌خواهد که فیلمی را تصور کنیم که از یک مرد یا هر جسم متحرکی گرفته کراتینه مو شده رنگ مو است. اجازه دهید تصاویر جداگانه از هم جدا شوند و روی یکدیگر انباشته شوند. این یک نوع تاریخ تصویری از فرد برای یک فاصله کوتاه در زندگی او، به شکل یک مکعب رنگ مو است.

  مدل رنگ موی ماهاگونی روشن

اگر بخواهیم آن را برداریم، از هم می پاکراتینه مو شد، بنابراین تفاوت بین زمان و مکان را به وضوح نشان می دهد. اما فرض کنید اکنون همه آن ها در یک مکعب جامد به هم چسبیده اند، به طوری که بریدن یک بخش در یک جهت آسان تر از جهت دیگر نباکراتینه مو شد. این ایده مینکوفسکی از فضا و زمان رنگ مو است، و علاوه بر آن، جهتی که باید آن را برش دهیم صرفاً به سرعت حرکت ما در فضا بستگی رنگ مو دارد.

من باید آن را به موازات فیلم‌ها برش می‌بالیاژ مو دادم، اما مردی روی ستاره‌ای که به سرعت در حال حرکت رنگ مو است، برای اینکه آن را در فضا و زمان جدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، آن را در جهت شیب‌دار می‌برد. این چیزی رنگ مو است که ممکن رنگ مو است درست باکراتینه مو شد، اما ما معتقدیم که هیچ انسان فانی نمی تواند به وضوح برای خود تصور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از سوی دیگر، ترنر اخیراً به نکته بسیار جالبی اشاره بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

مدل رنگ مو تکه ای جلوی سر : یعنی اینکه بعد چهارم که در واقع توسط ریاضیدانان مورد بررسی قرار گرفته رنگ مو است، خود زمان نیست، بلکه زمان ضرب در یک ثابت رنگ مو است – سرعت نور. 10 بدون تأثیر بر اثبات های نجومی نسبیت، این تصورات ما را بسیار ساده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در زندگی روزمره معمولی[ 299 ]زمان و مکان نمی توانند یکسان باشند، همان گونه که یک حیاط می تواند با یک کوارت یکسان باکراتینه مو شد.

  رنگ موی بلوند صدفی ویژه روشن

در چیزی که برای فیزیکدانان به عنوان سیستم سانتی متر-گرم-ثانیه شناخته می نانو کراتین مو شود، فاصله با l ، جرم با m و زمان با t نمایش بالیاژ مو داده می نانو کراتین مو شود . سپس سرعت به فاصله تقسیم بر زمان، تی را بریده بریده می کنمیا همانطور که در واحدهای انگلیسی می گوییم، تعبالیاژ مو داد پا در ثانیه تقسیم می نانو کراتین مو شود، و بعد چهارم ممکن رنگ مو است به صورت زمان ضرب در سرعت بیان نانو کراتین مو شود.

مدل رنگ مو تکه ای جلوی سر : برابر l اسلش t برابر رنگ مو است با l. یعنی به سادگی فاصله رنگ مو است، درست مثل سه بعد دیگر. اینکه بگوییم زمان از این منظر بعد چهارم رنگ مو است، برای ما به همان اندازه مضحک به نظر می رسد که تلاش برای اندازه گیری سرعت قطار در کوارت ها. با این حال، اگر چه غیرعادی رنگ مو است، صحبت از حرکت قطاری با سرعت 10 کوارت بر اینچ مربع در ثانیه کاملاً صحیح رنگ مو است.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱