نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو شرابی بادمجانی بدون دکلره

رنگ مو شرابی بادمجانی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو شرابی بادمجانی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو شرابی بادمجانی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو شرابی بادمجانی بدون دکلره : در یک بعد آزمایش پیش‌شناختی، راین (1941a) تلاش بیبی لایت مو کرد تا این موضوع را دور بزند مشکل با داشتن دستورات هدف تعیین کراتینه مو شده توسط جابجایی مکانیکی کارت ها اگر چه امروزه این روش بسیار در نظر گرفته نمی نانو کراتین مو شود راه خوبی برای رد بیبی لایت مو کردن PK، این مزیت اطمینان بیشتر را داشت توالی هدف تصادفی نسبت به احتمال زیاد با هم زدن دستی به دست آمد.

رنگ مو : آ آزمون تطبیق برای این آزمایش انتخاب کراتینه مو شد، بنابراین فقط ترتیب 5 کارت های کلیدی باید به کراتینه مو شدت تصادفی می کراتینه مو شدند. آزمودنی ها 19 بزرگسال پروتئین تراپی مو بودند و 5 کودک که در مجموع 2108 دوش را انجام بالیاژ مو دادند. تست قبلی داشت نشان بالیاژ مو داد که کودکان بیشتر از شانس و بزرگسالان امتیاز می گیرند.

رنگ مو شرابی بادمجانی بدون دکلره

رنگ مو شرابی بادمجانی بدون دکلره : معقول پروتئین تراپی مو بودن “آشفتگی روانی” به عنوان رنگ مو شرابی روشن بدون دکلره یک توضیح متضاد از precog¬ نتایج در آزمایشی نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شد که در آن موضوع و سابق هر دو دسته کارت ها را به هم ریخته و دنباله های حاصل را پیدا بیبی لایت مو کرد به طور قابل توجهی مرتبط باکراتینه مو شد (راین، اسمیت و وودراف، 1938).

کمتر از شانس در تست های پیش شناختی این الگو به طور قابل توجهی باطل کراتینه مو شد برای هر گروه محکم کراتینه مو شده رنگ مو است. متأسفانه، همه آزمایش‌های پیش‌شناختی این‌قدر رنگ مو شرابی تیره با دکلره موفق نپروتئین تراپی مو بودند نافرجام با این وجود، راین در ضمیمه گزارش سال 1941 خود، جمع ادراک فراحسی: یافته های تحقیق 79 نتایج همه آزمایش‌های پیش‌شناختی شناخته‌کراتینه مو شده انجام‌کراتینه مو شده.

رنگ مو شرابی بادمجانی بدون دکلره : در آن‌ها را به‌عنوان مایه‌گذاری درآورد آزمایشگاه او و جاهای دیگر تا ژوئن 1939 برخی از آزمایشات، او دریافت که نتایج کلی به طور قابل رنگ مو شرابی توجهی بالاتر پروتئین تراپی مو بود شانس. فرصت. رنگ مو استفاده از یک آزمون آماری که نتایج تجربیات فردی را بررسی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند گروه های ذهنی از نظر میانگین انحراف از شانس بدون توجه به علامت، احتمال 10 -12 پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو سبز آبی

برای بحث در مورد پیش شناخت اولیه کار، رجوع کنید به ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره راین (1945a). از سال 1940، فراروانشناسان به رنگ مو استفاده از پیش شناخت ادامه بالیاژ مو دادند تکنیک برای تست ESP، البته به ندرت در آزمایش‌هایی به این بزرگی مواردی که در بالا توضیح بالیاژ مو داده کراتینه مو شد. نتایج چشمگیر همچنان ظاهر می نانو کراتین مو شود.

رنگ مو شرابی بادمجانی بدون دکلره : این آزمایش‌های کوتاه‌تر زمانی که آزمایش به موارد فرعی از پیش انتخاب کراتینه مو شده محدود کراتینه مو شد ژاکت ها تعبالیاژ مو دادی از این آزمایشات در ادبیات عکس رنگ موی وانیلی دودی شروع کراتینه مو شد دهه 1950، به ویژه آنهایی که در بخش آخر در مورد مسافت به آنها اشاره کراتینه مو شد اثرات در این زمان، یک روش پیشرفته تر، که از تصادفی رنگ مو استفاده می بیبی لایت مو کرد جداول اعبالیاژ مو داد، در آزمایشگاه راین برای تولید ایجاد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

دنباله های هدف (به فصل 1 مراجعه کنید). نتایج قابل توجهی با به دست آمد این تکنیک توسط چندین موضوع انتخاب کراتینه مو شده نتایج بسیار قابل توجهی با موضوعات انتخاب کراتینه مو شده به دست آمده رنگ مو است اخیرا توسط هلموت اشمیت با رنگ مو استفاده از ماشینی که تصادفی تولید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو شرابی بادمجانی بدون دکلره : توالی های هدف از طریق اصل فروپاشی یک منبع رادیواکتیو (اشمیت، 1969 ب؛ اشمیت و پانتاس، 1972؛ برای بحث به فصل 1 مراجعه کنید. از این دستگاه). یک تفسیر جایگزین ممکن برای برخی از این موارد نتایج این رنگ مو است که ممکن رنگ مو است آزمودنی ها از PK برای تأثیرگذاری رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرده باشند.

نسل هدف دستگاه مطابق با حدس های آنها باکراتینه مو شد و اشمیت (1969b) بالیاژ مو داده های تکمیلی را ارائه می دهد که نشان می دهد این ممکن رنگ مو است حداقل با یک موضوع اتفاق افتاده رنگ مو است. روان شناختی قابل توجه ضربه زدن توسط سوژه های منتخب با یکی از ماشین های اشمیت نیز پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

  مدل رنگ مو گرم

رنگ مو شرابی بادمجانی بدون دکلره : گزارش کراتینه مو شده توسط و کانثمانی (1972). رنگ مو استفاده از تکنیک پیش‌شناخت در تست‌های پاسخ آزاد رنگ مو است کمتر اما به همان اندازه موفق پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. در دو کارشناس رویای هشت شب از مالکوم بسنت، روانشناس بریتانیایی خورنگ مو استه کراتینه مو شد در مورد آن خواب ببیند رویبالیاژ مو دادها یا اسلایدهایی که او روز بعد تجربه خواهد بیبی لایت مو کرد.

او بیدار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود در طول شب برای بالیاژ مو دادن گزارش خواب، اما هدف هرگز انتخاب نکراتینه مو شد تا صبح روز بعد در هر آزمایش، داوران خارجی توانستند برای تطبیق گزارش هدف و رویا برای هشت شب تا حدی قابل توجه خیلی بهتر از شانس (کریپنر، اولمن و هونورتون، 1971؛ کریپ- نر، آنورتون و اولمن، 1972).

رنگ مو شرابی بادمجانی بدون دکلره : پوتوف و تارگ (1976) از یک عکاس حرفه ای به نام پرسیدند هلا حمید که قبلا در تست های روشن بینی موفق کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود با تکنیک “دیدن از راه دور”، آن را به طور پیش شناختی امتحان کنید. فقط چهار 80 جان پالمر کارآزمایی ها تکمیل کراتینه مو شد، اما یک قاضی خارجی توانست همه را به درستی مطابقت دهد.

اهداف و توضیحات مکاتبات از نظر کیفی کاملاً پروتئین تراپی مو بود چشمگیر، تا حدودی بیشتر از آنچه که با روشن بینی به دست آمده رنگ مو است روش. مشاهده از راه دور پیش شناختی موفق نیز با دو دانشجوی دختر (بیساها و دان، 1977). همانطور که انتظار می‌رود، آزمایش‌های پیش‌شناختی با فرعی انتخاب‌نکراتینه مو شده انجام کراتینه مو شد.

رنگ مو شرابی بادمجانی بدون دکلره : پروژه ها در ارائه انحرافات کلی قابل توجه کمتر سازگار پروتئین تراپی مو بوده اند از شانس، اگرچه بسیاری از مطالعاتی که بعداً در آنها ذکر خواهم بیبی لایت مو کرد رابطه معنی داری بین نمرات ESP و متغیرهای پیش بینی کننده یافت کراتینه مو شد قادر به رنگ مو استفاده از روش های پیش شناخت. در شاید بزرگترین آزمایشی با موضوعات انتخاب نکراتینه مو شده.

  انواع رنگ مو بدون دکلره

نزدیک به خواننده مجله یک تست پیش شناختی ده آزمایشی را با پر بیبی لایت مو کردن کامل بیبی لایت مو کرد و ارسال کارت پستال‌هایی که در مجله گذاشته کراتینه مو شده رنگ مو است (JB Rhine, 1962). سفارشات هدف تصادفی جداگانه برای هر موضوع توسط com تولید کراتینه مو شد قرار بالیاژ مو دادن میانگین نمره کلی به طور قابل توجهی کمتر از شانس پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو شرابی بادمجانی بدون دکلره : پیش شناخت در مقابل روشن بینی از چندین مطالعه که در آن آزمون‌های پیش‌شناخت و روشن‌بینی به‌طور سیستماتیک انجام کراتینه مو شده‌اند با مقایسه در آزمودنی‌ها، تنها سه مورد تفاوت معنی‌داری داشتند، دو مورد از که از پیش شناخت حمایت می بیبی لایت مو کرد. فریمن (1962) به هفت دانشجو بالیاژ مو داد.

متناوب و پیش شناخت در چندین جلسه اجرا می نانو کراتین مو شود. گل زدند به طور قابل توجهی بالاتر از شانس در پیش شناخت و نزدیک به شانس در DT. تفاوت قابل توجه پروتئین تراپی مو بود، اگرچه مشخص نیست که چقدر سازگار رنگ مو است اثر در سراسر موضوعات پروتئین تراپی مو بود. علاوه بر این، ویژگی های تقاضا مطلوب رنگ مو است پیش‌شناختی برای اهداف دیگری معرفی کراتینه مو شده‌اند.

رنگ مو شرابی بادمجانی بدون دکلره : و این ممکن رنگ مو است داشته باکراتینه مو شد مسئول اثر پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. روانشناس بریتانیایی رابرت تولس (1949) خود را با روش‌های DT و پیش‌شناخت در ضدبالا آزمایش بیبی لایت مو کرد سفارش بالیاژ مو داده کراتینه مو شده در چندین جلسه او برخلاف انتظار اولیه اش نمره قابل توجهی بالاتر از شانس در یکی از دو آزمون پیش شناختی و به طور قابل توجهی کمتر از شانس در تست او این نتیجه را به تازگی بیشتر تست های پیش شناختی که علاقه او را حفظ بیبی لایت مو کرد طولانی تر از روش DT؛ او DT را به طور گسترده در گذشته تمرین بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه