نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره

ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره : این این روش اجازه می دهد تا اثرات روانی با فاصله اشتباه گرفته نانو کراتین مو شود اثرات، به عنوان مثال، اگر سوژه فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند هدف دور رنگ مو است، ممکن رنگ مو است اعتماد به نفس خود را از دست بدهد دور از او، و اثر زوال ممکن رنگ مو است به این از دست بالیاژ مو دادن نسبت بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود اعتماد به نفس. کارلیس اوسیس تلاش بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : تا این مشکل را در یک روش کامالً دور بزند مجموعه‌ای از آزمایش‌های حدس زدن کارت با افراد محدود به هر پسرانی که در آزمایشات قبلی شواهدی از توانایی ESP نشان بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند (Osis و ترنر، 1968; اوسیس، ترنر و کارلسون، 1971). در آزمایش اول، فرستندگان در نیویورک، لس آنجلس، و سیدنی، رنگ مو استرالیا قرار داشتند، با مشاهده کنندگان پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده در سراسر ایالات متحده، اما بیشتر در شرق. آزمودنی ها نمی دانستند.

ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره

ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره : خیر مطالعات اثرات شیب قابل مقایسه ای را نشان می دهد. با این حال، در هر آزمایش که در آن اثر کاهش معنی داری مشاهده کراتینه مو شد، سایر متغیرهای کنترل نکراتینه مو شده می توانست مسئول این اثر باکراتینه مو شد. شاید مهمترین آنها این عوامل این پروتئین تراپی مو بود که آزمودنی ها از مکان های هدف آگاه پروتئین تراپی مو بودند.

ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره : کدام مکان هدف را هدف قرار می دهند برای هر اجرا خاصی تکنیک های پیچیده چند متغیره دوباره پروتئین تراپی مو بودند برای ارزیابی نتایج رنگ مو استفاده می نانو کراتین مو شود. تنها شاهد کاهش قابل توجه رنگ مو است اثرات روی دو معیار جابجایی +1 پروتئین تراپی مو بود (به صفحه 198 مراجعه کنید). ادراک فراحسی: یافته های تحقیق 77 Osis با توجه به اینکه این یافته پس از آن نیاز به تکرار رنگ مو دارد.

  ترکیب رنگ موی معمولی

دو آزمایش تاییدی انجام بالیاژ مو داد. در هر یک از اینها یک فرستنده از نیویورک به سیدنی و برگشت، با توقف های میانی در داخل سفر بیبی لایت مو کرد پاریس و دهلی نو مجدداً، آزمودنی‌ها از نظر مکان “کور” نگه داشته کراتینه مو شدند فرستنده در هر اجرای خاص در اولین آزمایش تکرار، اثر کاهش در یکی از دو معیار +1 تکرار کراتینه مو شد، در حالی که در آزمایش دوم در هیچ کدام تکرار نکراتینه مو شد.

ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره : با توجه به تعبالیاژ مو داد زیاد از روابط بالقوه ای که از میان آنها این یافته انتخاب کراتینه مو شد بندر برای فرضیه کاهش با فاصله در بهترین حالت حاشیه ای پروتئین تراپی مو بود آزمایشات Osis-Turner. 2.1.1c. نتیجه. به طور کلی، شواهد تجربی نشان می دهد که ESP می تواند در فواصل دور رخ دهد و با کاهش نمی یابد.

فاصله این یافته ها با اکثر فرضیه های فیزیکی مطابقت نرنگ مو دارد انرژی ها واسطه انتقال اطلاعات فراحسی لایت و هایلایت مو هستند. در واقع، خود مدل انتقال اطلاعات ممکن رنگ مو است اشتباه باکراتینه مو شد، نکته ای که من خواهم گفت به انتهای فصل برگردید از سوی دیگر، نتیجه گیری نهایی غیرعاقلانه خواهد پروتئین تراپی مو بود.

ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره : در این نقطه با وجود کرنگ مو استی های روش شناختی آنها، برخی مطالعات با فاصله کاهش معنی داری نشان بالیاژ مو داده اند و هیچ کدام a را نشان نبالیاژ مو داده اند شیب قابل توجه دلیل احتمالی شکست Osis-Turner آزمایش ها این پروتئین تراپی مو بود که تمام فواصل آنقدر طولانی پروتئین تراپی مو بود.

که وجود نداشت تنوع کافی برای ایجاد اثرات فاصله قابل توجه به طور مداوم بالاتر از نویز فراوان در تمام بالیاژ مو داده های ESP رخ می دهد. احتمال دیگر این رنگ مو است که اطلاعات ESP گیرنده های عصبی را به روش “همه یا هیچ” تحریک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند به شرطی که یک سطح آستانه بحرانی انرژی فیزیکی دریافت نانو کراتین مو شود.

  رنگ موی نسکافه ای برای پوست سفید

ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره : در در این صورت ممکن رنگ مو است انتظار کاهش نمرات با فاصله، حتی نداشته باشیم اگرچه کاهش مداوم در قدرت انرژی حامل وجود رنگ مو دارد. تعبالیاژ مو دادی از مشکلات مفهومی وجود رنگ مو دارد که در این بخش مورد بحث قرار نگرفته رنگ مو است که هر نظریه فیزیکی انتقال فراحسی باید حل نانو کراتین مو شود قبل از اینکه بتوانیم آن را جدی بگیریم.

اما بهترین نگرش در حال حاضر هنوز این رنگ مو است روشن فکر. 2.1.2. پیش شناخت: ESP آینده برای راین طبیعی به نظر می رسید که از آنجایی که ESP بتواند بر آن فاصله غلبه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند می تواند بر زمان نیز غلبه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مواردی از چنین «پیش‌شناسی» اغلب در ادبیات موردی خود به خود و آزمایش غیررسمی ثبت کراتینه مو شدند.

ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره : با برخی از سوژه های ستاره خود راین را بیشتر متقاعد بیبی لایت مو کرد که ESP می تواند عبور از سد زمانی 2.1.2a. شواهدی برای پیش آگاهی اولین آزمایش رسمی به ارائه شواهدی برای پیش‌شناخت دوباره آزمایش نقاشی پروتئین تراپی مو بود کارینگتون (1940a,b)، که دریافت که سوژه هایش اغلب نقاشی می کشند.

جان پالمر تقریباً با اهداف جلسات بعدی مطابقت رنگ مو دارد، اهدافی که هنوز انجام نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند انتخاب کراتینه مو شده رنگ مو است. تایرل (1936) یک موضوع بسیار با رنگ مو استعبالیاژ مو داد را آزمایش بیبی لایت مو کرد موفقیت در آزمایش های قبلی روشن بینی با یک مکانیکی را نشان بالیاژ مو داد دستگاه جعبه در آزمایش پیش شناخت، آزمودنی یکی از آنها را باز بیبی لایت مو کرد.

ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره : پنج درب بلافاصله قبل از اینکه تایرل مداری را به طور تصادفی فعال بیبی لایت مو کرد یک هدف را انتخاب بیبی لایت مو کرد و باعث کراتینه مو شد یک چراغ در کادر مربوطه ظاهر نانو کراتین مو شود. پس از 2255 آزمایش، او نرخ موفقیتی را به دست آورد که شانس چند نفر را نشان می دهد صد هزار به یک در برابر شانس در سال 1938، راین نتایج یک سری آزمایش را با 49 گزارش بالیاژ مو داد.

  جدیدترین رنگ مو عید

آزمودنی ها که 32 نفر از آنها بچه های دبستانی پروتئین تراپی مو بودند (راین، 1938 ب). Vari¬ از آزمون های DT پایه و تطبیق رنگ مو استفاده کراتینه مو شد. در تست های DT، برای به عنوان مثال، آزمودنی ها حدس های خود را در برگه های رکورد ثبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بلافاصله. مستقیما پس از آن، آزمایشگر دسته ای از کارت های ESP را به هم ریخت تا تعیین الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره : سفارش هدف اگرچه میانگین امتیاز در هر اجرا فقط 5.14 پروتئین تراپی مو بود، اما این نتیجه برای مجموع 4523 ران انجام کراتینه مو شده توسط شرکت بسیار قابل توجه پروتئین تراپی مو بود فاعل، موضوع. نگرانی ای که همچنان باعث آزار محققان پیش شناختی کراتینه مو شده رنگ مو است امروزه آزمایشگر ممکن رنگ مو است از شکل دیگری رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

(یا ESP در زمان کنونی یا روان حرکتی [PK]) برای تعیین ترتیب هدف به گونه ای که به طور قابل توجهی با ادراک مطابقت داشته باکراتینه مو شد حدس های آن هنگامی که سفارشات هدف با به هم زدن عرشه ها تولید کراتینه مو شد کارت، این به عنوان “درهم ریختگی روانی” شناخته کراتینه مو شد. یک مکانیسم احتمالی یکی از “آشفتگی روانی” در آزمون های پیش شناختی این رنگ مو است.

ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره : که آزمایشگر از آن رنگ مو استفاده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ESP ناخودآگاه برای متوقف بیبی لایت مو کردن به هم زدن در زمانی که ترتیب کارت بیشتر با الگوی فراخوانی نمادها توسط سوژه مطابقت رنگ مو دارد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه