↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ موی روشن با دکلره

مدل رنگ موی روشن با دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ موی روشن با دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ موی روشن با دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ موی روشن با دکلره : یا به طور دقیق تر، صرف نظر از اینکه از چه سیستم مختصاتی برای تعریف آن حرکت رنگ مو استفاده می کنیم، رویبالیاژ مو داد در B مقدم بر A در مشاهده M′ رنگ مو است . اگر قطار دومی را معرفی کنیم که در مسیر دیگر در جهت مخالف حرکت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ناظر در آن مطمئناً متوجه می نانو کراتین مو شود که فلاش در A مقدم بر B رنگ مو است.

رنگ مو : اگر ما[ 85 ]سعی کنید به سادگی به ایده های ذاتی خود در مورد آنچه که ما از “همان لحظه” منظور می کنیم بازگردید و می بینیم که این کافی نیست. ما باید رویه‌ای را برای تعیین اینکه آیا دو رویبالیاژ مو داد در نقاط دوردست در یک لحظه اتفاق می‌افتند، تعیین کنیم و همزمان پروتئین تراپی مو بودن ادعایی را با رنگ مو استفاده از این روش بررسی کنیم. انیشتین می گوید، و ما باید با او هم عقیده باشیم.

مدل رنگ موی روشن با دکلره

مدل رنگ موی روشن با دکلره : یا بهتر رنگ مو است بگوییم، در توافق بر سر این که منظورمان از چنین همزمانی را می‌دانیم. اما در مورد دو رویبالیاژ مو دادی که در نقاط دور افتاده رخ می دهد ممکن رنگ مو است یک سوال وجود داشته باکراتینه مو شد. یک تعریف علمی با یک توصیف صرف تفاوت رنگ مو دارد زیرا باید ابزاری برای آزمایش اینکه آیا یک مورد معین تحت این تعریف قرار می‌گیرد یا نه. ایجاد یک تعریف از همزمانی بین رویبالیاژ مو دادهای دور که این نیاز را برآورده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، کمی مشکل رنگ مو دارد.

که او می تواند تنها یک تعریف معقول برای پوشش این زمینه پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یک ناظر می تواند بگوید که آیا در نیمه راه بین دو نقطه از مشاهده خود قرار رنگ مو دارد یا خیر. او می‌تواند آینه‌هایی را در این نقاط نصب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، سیگنال‌های نوری بفرستد، و زمانی را که بازتابش را بازمی‌گرداند، یادداشت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او می داند که سرعت هر دو سیگنال، رفتن و آمدن، یکسان رنگ مو است.

  بهترین مارک رنگ مو روشن بدون دکلره

اگر ببیند که با هم نزد او برگردند تا زمان رفت و برگشتشان یکسان باکراتینه مو شد، باید مسافتها را مساوی بپذیرد. سپس او در نقطه وسط خطی رنگ مو است که دو نقطه تحت مشاهده را به هم می پیوندد. و او ممکن رنگ مو است همزمانی را بدون معرفی چیز جدید یا نامعین اینگونه تعریف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: اگر ناظری در میانه راه بین آنها را در یک لحظه ببیند، البته به وسیله نوری که از نقاط وقوع منشأ می گیرد.

این تعریف همزمانی، همراه با این فرض که همه ناظران، در هر سیستمی که به طور یکنواخت حرکت می کنند، مقدار آزمایشی یکسانی را برای سرعت نور به دست می آورند، رنگ مو است که منجر به پارادوکس های ظاهری نظریه نسبیت خاص می نانو کراتین مو شود. اگر پرسیده نانو کراتین مو شود که چرا آن را پذیرفته ایم، باید به نوبه خود از پرسشگر بخواهیم سیستم بهتری برای تعریف رویبالیاژ مو دادهای همزمان در اجسام متحرک مختلف پیشنهاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل رنگ موی روشن با دکلره : در این تعریف هیچ چیزی وجود نرنگ مو دارد که مستقیماً نشان دهد که آیا همزمانی برای همه ناظران ادامه رنگ مو دارد یا نسبی رنگ مو است، به طوری که رویبالیاژ مو دادهای همزمان برای یک ناظر برای ناظر دیگر چنین نیست. سپس این سؤال باید بررسی نانو کراتین مو شود; و پاسخ، البته، منوط به امکان رنگ مو استفاده مناسب برای زمان انتقال سیگنال های نوری رنگ مو است که ممکن رنگ مو است درگیر باشند.

به نظر می رسد که این امر باید امکان پذیر باکراتینه مو شد. اما یک آزمایش ساده نشان می دهد که اینطور نیست، مگر اینکه ناظران درگیر نسبت به یکدیگر در حالت رنگ مو استراحت باشند. [ فهرست ] یک آزمایش اینشتینی اجازه دهید یک مسیر راه آهن مستقیم و نامحدود را تصور کنیم که یک ناظر در امتبالیاژ مو داد آن در نقطه M قرار رنگ مو دارد . طبق قراربالیاژ مو دادی که در بالا پیشنهاد کراتینه مو شد.

  بهترین رنگ مو مشکی زنانه

او نقاط A و B را در جهت مخالف خود در طول مسیر تعیین بیبی لایت مو کرده رنگ مو است مسیر، و به همان اندازه از او دور رنگ مو است. ما بیشتر تصور خواهیم بیبی لایت مو کرد که یک پرویدنس سودمند دو رعد و برق را فراهم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، یکی به A و دیگری در B می زند ، به گونه ای که ناظر M آنها را همزمان بیابد. در حالی که همه اینها در حال انجام رنگ مو است، یک قطار در حال عبور رنگ مو است.

یک قطار بسیار طولانی، به اندازه کافی طولانی که بر بخش AMB از مسیر همپوشانی داشته باکراتینه مو شد. در میان مسافران[ 87 ]یکی وجود رنگ مو دارد که می‌توانیم او را M’ بنامیم ، که در لحظه‌ای که به گفته M ، رعد و برق برخورد می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ، دقیقاً مقابل M قرار می‌گیرد. مشاهده کنید که وقتی M چشمک‌ها را می‌بیند ، او در مقابل M نیست ، بلکه مدت کوتاهی زودتر رنگ مو است.

مدل رنگ موی روشن با دکلره : در لحظه‌ای که طبق محاسبات M ، فلاش‌های همزمان رخ بالیاژ مو داده رنگ مو است . در این لحظه قطعاً نقاط A’ و B’ در قطار تعیین می نانو کراتین مو شود. و از آنجایی که ما ممکن رنگ مو است به خوبی به دو سیستم – سیستم قطار و سیستم ریل – فکر کنیم که در این لحظه به صورت تصادفی، M’ در میانه راه بین A’ و B’ رنگ مو است، و به همین ترتیب در میانه راه بین A و B رنگ مو است . حالا اگر قطار را به عنوان حرکت روی مسیر در جهت فلش در نظر بگیریم.

  روش رنگ كردن مو با مواد طبيعي

به راحتی می‌بینیم که M’ از نور A و به سمت آن از B فرار می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ، و با وجود- یا اگر ترجیح می‌دهید از-سرعت یکنواخت این سیگنال های نوری، یکی از B به او می رسد، در مسیر کمی کوتاه تر، زودتر از سیگنال A ، در مسیر کمی طولانی تر. هنگامی که سیگنال های نوری به M می رسند ، M’ دیگر در کنار او نیست، بلکه کمی در امتبالیاژ مو داد حرکت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به طوری که در این لحظه که M دارای دو سیگنال رنگ مو است.

یکی از آنها از M’ عبور بیبی لایت مو کرده و دیگری هنوز به او نرسیده رنگ مو است. . نتیجه این رنگ مو است که رویبالیاژ مو دادهایی که همزمان با M پروتئین تراپی مو بودند، برای M’ چنین نیستند . احتمالاً احساس می نانو کراتین مو شود که این نتیجه به این دلیل رنگ مو است که ما حرکت نسبی بین قطار و ریل را تا حدودی غیرقابل توجیه و متناقض در قطار محلی سازی بیبی لایت مو کرده ایم.

اما اگر تصور کنیم که مسیر در جهت مخالف پیکان به زیر قطار می‌لغزد و نقاط A و B را با خود حمل می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند . و اگر به یاد داشته باشیم که این به هیچ وجه[ 88 ]بر سرعت مشاهده کراتینه مو شده نور توسط M یا فواصل AM و BM در هنگام مشاهده آنها تأثیر می گذارد : ما هنوز می توانیم ادعای او را بپذیریم که فلاش ها همزمان پروتئین تراپی مو بوده اند.

مدل رنگ موی روشن با دکلره : سپس دوباره همان وضعیت را داریم: هنگامی که فلاش ها از A و B در همان لحظه به M می رسند ، در موقعیت جدید او در سمت چپ موقعیت اولیه نمودار، فلاش از A هنوز به M نرسیده رنگ مو است . در موقعیت اصلی خود در حالی که از B از او گذشته رنگ مو است. صرف نظر از اینکه چه فرضی در مورد حرکت بین سیستم قطار و سیستم ریل داریم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه