↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی مرواریدی به چه پوستی میاد

رنگ موی مرواریدی به چه پوستی میاد | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی مرواریدی به چه پوستی میاد را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی مرواریدی به چه پوستی میاد را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی مرواریدی به چه پوستی میاد : به خاطر شرم و نفرتش از خودش، به سختی جرأت نفس کشیدن داشت. اواخر شب، الزبیتا آمد، در حالی که پول یک عده را گرفته پروتئین تراپی مو بود، و پیشاپیش آن را پرداخت بیبی لایت مو کرد، مبادا در خانه خیلی وسوسه نانو کراتین مو شود.

رنگ مو : گاه و بیگاه خود را بلند می بیبی لایت مو کرد و به نقاب سفیدی که جلویش پروتئین تراپی مو بود خیره می کراتینه مو شد، سپس چشمانش را پنهان می بیبی لایت مو کرد زیرا نمی توانست آن را تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مرده! مرده! و او فقط یک دختر پروتئین تراپی مو بود، او به سختی هجده سال داشت! زندگی او به سختی آغاز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – و در اینجا او به قتل رسیده پروتئین تراپی مو بود – درهم شکسته، شکنجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود! صبح پروتئین تراپی مو بود که بلند کراتینه مو شد و به آشپزخانه آمد.

رنگ موی مرواریدی به چه پوستی میاد

رنگ موی مرواریدی به چه پوستی میاد : مات و خاکستری خاکستری، متحیر و گیج. تعبالیاژ مو داد بیشتری از همسایه ها وارد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و در حالی که روی صندلی کنار میز فرو رفت و صورتش را در آغوشش فرو برد، در سکوت به او خیره کراتینه مو شدند. چند دقیقه بعد در ورودی باز کراتینه مو شد. طوفانی از سرما و برف به داخل سرازیر کراتینه مو شد، و پشت آن کوترینای کوچک که از دویدن نفس نمی‌کشید.

از سرما آبی رنگ پروتئین تراپی مو بود. “من دوباره خونه ام!” او فریاد زد. “به سختی توانستم -” و سپس، با دیدن ، او با تعجب متوقف کراتینه مو شد. از یکی به دیگری نگاه بیبی لایت مو کرد، دید که اتفاقی افتاده رنگ مو است و با صدای آلایت و هایلایت مو هسته‌تری پرسید: «چی کراتینه مو شده؟» قبل از اینکه کسی بتواند پاسخ دهد، شروع به کار بیبی لایت مو کرد. به سمت او رفت و بی‌ثبات راه می‌رفت. “کجا پروتئین تراپی مو بودی؟” او خورنگ مو است.

او گفت: “فروش اوراق با پسرها.” “برف -” “پول داری؟” او خورنگ مو است. “آره.” “چقدر؟” “نزدیک به سه دلار، جورجیس.” “به من بده.” کوترینا که از رفتار او ترسیده پروتئین تراپی مو بود، نگاهی به دیگران انداخت. “به من بده!” او دوباره دستور بالیاژ مو داد و او دستش را در جیبش فرو برد و یک تکه سکه را که در یک تکه پارچه بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود بیرون آورد. آن را بدون کلمه در زمان، و از در و پایین خیابان رفت.

  جدیدترین رنگ مو شیک

سه در آن طرفتر یک سالن پروتئین تراپی مو بود. وقتی وارد کراتینه مو شد گفت: «ویسکی» و وقتی مرد مقداری به او هل بالیاژ مو داد، با دندان‌هایش پارچه را پاره بیبی لایت مو کرد و نیم دلار بیرون آورد. “بطری چقدر رنگ مو است؟” او گفت. “می خواهم مست شوم.” فصل XX اما یک مرد بزرگ با سه دلار نمی تواند مدت زیادی مست بماند. آن صبح یکشنبه پروتئین تراپی مو بود، و دوشنبه شب، Jurgis به خانه آمد، هوشیار و بیمار، متوجه کراتینه مو شد که او هر سنت متعلق به خانواده را صرف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ موی مرواریدی به چه پوستی میاد : و فراموشی یک لحظه را با آن خریداری نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. اونا هنوز دفن نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. اما به پلیس اطلاع بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و فردا جسد را در تابوت کاج می گذاشتند و به مزرعه سفالگر می بردند. الزبیتا در حال التماس پروتئین تراپی مو بود، چند پنی از هر یک از همسایه ها، تا به اندازه کافی برای یک دسته جمعی برای او بپردازند. و بچه ها در طبقه بالا از گرسنگی مرده پروتئین تراپی مو بودند، در حالی که او که بی ارزش پروتئین تراپی مو بود.

پول آنها را خرج نوشیدنی می بیبی لایت مو کرد. آنیله با تمسخر گفت و وقتی به سمت آتش حرکت بیبی لایت مو کرد این اطلاعات را اضافه بیبی لایت مو کرد که آشپزخانه او دیگر برای او نیست که از بوهای فسفاتش پر نانو کراتین مو شود. او تمام اتاق‌های خود را به حساب اونا در یک اتاق جمع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اما حالا او می‌توانست در حیاطی که به آن تعلق داشت، برود – و اگر مقداری اجاره به او پرداخت نمی‌بیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ مو بلوند خاکستری خیلی روشن

خیلی بیشتر هم نمی‌کراتینه مو شد. Jurgis بدون کلمه رفت، و، پله بیش از نیم دوجین خواب شبانه روزی در اتاق بعدی، صعود از نردبان. بالا تاریک پروتئین تراپی مو بود. آنها قادر به پرداخت هیچ نوری نپروتئین تراپی مو بودند. همچنین تقریباً به اندازه هوای بیرون سرد پروتئین تراپی مو بود. در گوشه ای، تا حد امکان دور از جسد، ماریا نشسته پروتئین تراپی مو بود، آنتاناس کوچک را در یک بازوی خوب خود گرفته پروتئین تراپی مو بود و سعی می بیبی لایت مو کرد او را آرام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا بخوابد.

در گوشه ای دیگر، جوزاپاس کوچولوی بیچاره خمیده پروتئین تراپی مو بود و ناله می بیبی لایت مو کرد زیرا تمام روز چیزی برای خوردن نداشت. ماریا یک کلمه به Jurgis گفت. او مانند شلاق خورده به داخل خزید و رفت و کنار جسد نشست. شاید او باید در مورد گرسنگی بچه ها و در مورد پستی خودش فکر می بیبی لایت مو کرد. اما او فقط به اونا فکر بیبی لایت مو کرد، او دوباره خود را به تجمل غم و اندوه تسلیم بیبی لایت مو کرد.

او هیچ اشکی نمی‌ریخت و از اینکه صدایی درآورد خجالت می‌کشید. بی حرکت نشسته پروتئین تراپی مو بود و از ناراحتی می لرزید. او هرگز خواب ندیده پروتئین تراپی مو بود که چقدر اونا را دوست رنگ مو دارد، تا حالا که اونا رفته پروتئین تراپی مو بود. تا حالا که اینجا نشسته پروتئین تراپی مو بود، می دانست که فردا او را خواهند برد و دیگر هرگز به او نگاه نخواهد بیبی لایت مو کرد – هرگز در تمام روزهای زندگیش. عشق قدیمی او که از گرسنگی مرده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ موی مرواریدی به چه پوستی میاد : تا حد مرگ کتک خورده پروتئین تراپی مو بود، دوباره در او بیدار کراتینه مو شد. دریچه‌های خاطره برداشته کراتینه مو شد – او تمام زندگی آنها را با هم دید، او را همانطور که در لیتوانی دیده پروتئین تراپی مو بود، در اولین روز نمایشگاه، زیبا مانند گل‌ها، که مانند پرنده‌ای آواز می‌خواند، دید. او را همانطور که با او ازدواج بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود دید، با تمام لطافتش، با دلی از شگفتی. به نظر می رسید که همان کلماتی که گفته پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو رنگ مش

اکنون در گوش او زنگ می زند، اشکی که برای خیس کراتینه مو شدن روی گونه اش ریخته پروتئین تراپی مو بود. نبرد طولانی و بی رحمانه با بدبختی و گرسنگی او را سخت و تلخ بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اما او را تغییر نبالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود – او تا آخر همان روح گرسنه پروتئین تراپی مو بود، دستانش را به سوی او دراز می بیبی لایت مو کرد، از او التماس می بیبی لایت مو کرد و از او برای عشق و مهربانی التماس می بیبی لایت مو کرد. . و او زجر کشیده پروتئین تراپی مو بود – خیلی بی رحمانه رنج کشیده پروتئین تراپی مو بود.

چنین عذاب ها، چنین بدنامی ها – خدایا، یاد آنها قابل تحمل نیست. او چه هیولای شرارت و بی مهری پروتئین تراپی مو بود! هر کلمه خشم آلودی که تا به حال به زبان آورده پروتئین تراپی مو بود به او برمی گشت و او را مانند چاقو می برید. هر عمل خودخواهانه ای که او انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود – اکنون با چه عذابی برای آنها پرداخت! و چنین ارادت و هیبتی در روحش موج می زد – حالا که هرگز نمی توان آن را به زبان آورد.

رنگ موی مرواریدی به چه پوستی میاد : حالا که خیلی دیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، خیلی دیر! سینه‌اش با آن خفه می‌کراتینه مو شد، می‌ترکید. او اینجا در تاریکی کنار او خم کراتینه مو شد و دستانش را به سمت او دراز بیبی لایت مو کرد – و او برای همیشه رفته پروتئین تراپی مو بود، مرده پروتئین تراپی مو بود! او می توانست از وحشت و ناامیدی آن با صدای بلند فریاد بزند. عرق عذاب بر پیشانی‌اش نشست، با این حال جرأت نمی‌بیبی لایت مو کرد صدایی در بیاورد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه