نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین مدل رنگ مو و مش

جدیدترین مدل رنگ مو و مش | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین مدل رنگ مو و مش را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین مدل رنگ مو و مش را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین مدل رنگ مو و مش : که احساس بیبی لایت مو کردم در حال شناورم. بی وزن. حس بدن من که در خلاء، ناملموس، غیرقابل تصور معلق رنگ مو است و تنها ذهنیت من در حال مبارزه رنگ مو است که آن را کنار هم نگه می رنگ مو دارد… و بعد احساس بیبی لایت مو کردم که در حال مادی کراتینه مو شدن لایت و هایلایت مو هستم. دیوارهای اطرافم داشت شکل می گرفت. یک یا دو پا شناور کراتینه مو شدم و روی یک طبقه جدید رنگ مو استراحت بیبی لایت مو کردم.

رنگ مو : باغ را رها کنید – آرام بروید! من با این خائن برخورد خواهم بیبی لایت مو کرد!” او به نگهبانان اضافه بیبی لایت مو کرد: “بروید و او را سامبره مو بگیرید! او نمی تواند به شما آسیب برساند! خائن! او را سامبره مو بگیرید! اگر تسلیم نکراتینه مو شد – اگر هر یک از این جمعیت به شما حمله کنند – امید را خواهم کشت.” درک ایستاده پروتئین تراپی مو بود و به ریل بالکن چسبیده پروتئین تراپی مو بود. با نگاه هوشیارانه روحبر به او، جرأت چرخیدن یا حرکت را نداشت.

جدیدترین مدل رنگ مو و مش

جدیدترین مدل رنگ مو و مش : اشعه درک ناتوان پروتئین تراپی مو بود. یک فلش آن امید را می ککراتینه مو شد نه روحبار را. سربازان پادشاه بلاتکلیفی درک را دیدند. یکی از آنها فریاد زد: “او نمی تواند به ما آسیب برساند! ببینید او ترسیده رنگ مو است!” جمعیت هوپ را شناختند. آنها شروع به صدا زدن نام او آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و ندا میبالیاژ مو داد رنگ مو استاد روحبر به امید ما آسیب نزنید! “من به او آسیب نمی رسانم! نه اگر آنچه را که به شما می گویم انجام دهید!

من از بالکن عقب ایستاده پروتئین تراپی مو بودم، پشت درک و تا حدودی در اتاق. هیچ کس به من فکر نمی بیبی لایت مو کرد. هیچکس از بیرون نمی توانست مرا ببیند. و من که هیچ نقشی در این کار نداشتم، جز آن یکی که غفلت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم، ناگهان نقشم را دیدم. سرنخ من به صدا درآمد. نقش من را باید بازی کنم، در این مرحله پر فراز و نشیب. برگشتم داخل اتاق تاریک. چند مرد و دختر ترسیده اینجا پروتئین تراپی مو بودند.

  مدل رنگ مو گچی

همه به جلو جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و از پنجره ها به صحنه بیرون خیره می کراتینه مو شدند. هیچ کس متوجه من نکراتینه مو شد، اما من با درک ناگهانی نقشم را دیدم. از اتاق عبور بیبی لایت مو کردم و به راهروی تاریک و متروک قلعه رفتم. فصل X نقش من برای بازی مثل سایه از راهروهای تقریباً خالی سر خوردم. در طبقه پایینی متوجه کراتینه مو شدم که بسیاری از سربازان در داخل لایت و هایلایت مو هستند و گروه گروه در اطراف راهروها ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و منتظر خبر همرزمان خود بر روی سکو پروتئین تراپی مو بودند.

که نشان دهد چه اقدامی باید انجام دهند. زمان من کوتاه پروتئین تراپی مو بود. می دانستم که در عرض چند دقیقه آنها برای غلبه بر درک هجوم خواهند آورد. من نادیده مقابل دیوار نزدیک ورودی اصلی ایستادم. نمی توانستم بیرون بروم. تعبالیاژ مو داد سربازان آنجا خیلی زیاد پروتئین تراپی مو بود. سعی بیبی لایت مو کردم حس مسیرم را حفظ کنم. بالی که برج روی آن قرار داشت در اینجا حدود دویست فوت با من فاصله داشت. اگر نمی‌توانستم بیرون بروم.

باید داخل، در امتبالیاژ مو داد این راهرو را امتحان کنم. دعا بیبی لایت مو کردم که اشتباه نکنم. من سعی بیبی لایت مو کردم اندازه گیری کنم که برج دقیقا کجرنگ مو است. راهرو تقریباً تاریک پروتئین تراپی مو بود و در این بال احتمالاً در حال حاضر کسی نپروتئین تراپی مو بود. به زاویه آمدم و آن را به سمت چپ چرخاندم. من غیرمسلح پروتئین تراپی مو بودم به جز دیرکم. من آن را کشیدم. اما با کسی برخورد نبیبی لایت مو کردم از درهای بسیاری از اتاق های خالی گذشتم.

  رنگ مو قهوه ای و مش

پنجره ها همه در این طبقه پایین میله پروتئین تراپی مو بود. صدای فریاد جمعیت را از بیرون می شنیدم. بالاخره به انتهای بال رسیدم. یک راه پله در اینجا به بالا منتهی می کراتینه مو شد. حدس می‌زدم که الان مستقیماً زیر برج لایت و هایلایت مو هستم و این پلکان بدون شک به سمت بالا منتهی می‌نانو کراتین مو شود. من چند مرحله را برای بررسی وضعیتی که مطمئن پروتئین تراپی مو بودم انجام بالیاژ مو دادم. همانطور که فکر می بیبی لایت مو کردم پروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین مدل رنگ مو و مش : روحبر بر سربازانی که اینجا پروتئین تراپی مو بودند پیروز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. آنها را از پل برج پایین فرستاده پروتئین تراپی مو بود. از این راه پله نگهبانی می بالیاژ مو دادند. چند پله دیگر با احتیاط بالا رفتم. صدایشان را روی پله ها می شنیدم. یه چراغ اون بالا پروتئین تراپی مو بود وقتی از پله ها شلوغ می کراتینه مو شدند می توانستم پاهای بعضی از آنها را ببینم. به نرمی عقب نشینی بیبی لایت مو کردم. اینجا هیچ راهی برای بالا آمدن در برج وجود نداشت.

من به تنهایی و تنها با دژم مسلح پروتئین تراپی مو بودم، نمی توانستم از این پله ها بالا بروم و به ده ها مرد مسلح که بالای سرم ایستاده پروتئین تراپی مو بودند حمله کنم. مخصوصاً وقتی که اگر زنگ خطر را به صدا در می آوردم، روهبار بالای سر ممکن پروتئین تراپی مو بود از کشتن هوپ مبهوت نانو کراتین مو شود. یک لحظه دیگر ایستادم، فکر بیبی لایت مو کردم، کارهایم را برنامه ریزی بیبی لایت مو کردم. داشتم می لرزیدم. حالا همه چیز به من بستگی داشت.

باید بروم داخل برج و بالاتر از هر چیز، عجله لازم پروتئین تراپی مو بود. به طبقه پایینی برگشتم. قضاوت بیبی لایت مو کردم هنوز حدود بیست پا بالاتر از زمین پروتئین تراپی مو بودم. خیلی دور پروتئین تراپی مو بود. ده ها قدم در طول سالن، پلکانی را دیدم که به سمت پایین به داخل سرداب سطح زمین قلعه می رفت. در ذهنم مشخص بیبی لایت مو کردم که دقیقاً به کدام سمت پیچیدم و تا کجا. از پله ها پایین رفتم. یک اتاق پایین خالی پروتئین تراپی مو بود. تاریکی پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو فانتزی صورتی بنفش

روی زمین خاکی اش دراز کشیدم. در بالای من، چند قدم به یک طرف می‌توانستم برج را تجسم کنم. حداقل صد و پنجاه پا بالاتر از من، تا آن بالکن پل، جایی که روحبر با امید ایستاده پروتئین تراپی مو بود. حواسم به این موضوع پروتئین تراپی مو بود و دعا بیبی لایت مو کردم که مبادا اشتباه کنم، اشتباه محاسباتی کنم. من هم دعا بیبی لایت مو کردم که شانس با من باکراتینه مو شد. یک شانس ناامیدکننده، با این حال فکر می‌بیبی لایت مو کردم می‌دانم.

اینجا، یا اینجا، در شهر نیویورک چیست. به پهلو دراز کشیدم، تنها در سیاهی، و کلید را روی مچ دستم فشار بالیاژ مو دادم… احساس آشنای گذار آغاز کراتینه مو شد. تاریکی روشن کراتینه مو شد. در اطرافم سایه ها شکل می گرفتند. بدنم زمزمه می بیبی لایت مو کرد و از ارتعاشات درونش هیجان زده پروتئین تراپی مو بود. میتونستم حس کنم زمین زیرم داره آب میشه. سرم داشت می پیچید.

جدیدترین مدل رنگ مو و مش : حالت تهوع مرا فرا گرفت، اما با تمام وجود سعی بیبی لایت مو کردم هوشم را حفظ کنم. من باید این فضای جدیدی را که به آن می رفتم تماشا کنم. فضا؟ من دعا بیبی لایت مو کردم که اینجا در این نقطه در شهر نیویورک فضای خالی باکراتینه مو شد! اگر نه، در اولین هکراتینه مو شدار، آماده پروتئین تراپی مو بودم که مکانیسم خود را متوقف کنم. سایه ها در اطرافم رکراتینه مو شد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. یکی دو لحظه پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه