↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ ریشه موی مش شده

رنگ ریشه موی مش شده | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ ریشه موی مش شده را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ ریشه موی مش شده را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ ریشه موی مش کراتینه مو شده : که در یکی از روزهای پاییز گذشته شوهرش طبق معمول گوسفندانش را بیرون آورده و دیگر برنگشته رنگ مو است. او گفت: “دنای، سگ، گوسفندان را به خانه برد و از آن روز تا به امروز هیچ خبری از شوهر بیچاره من شنیده نکراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ مو : نمی دانم آیا سنگ برای من باز می نانو کراتین مو شود؟” او برای دونای، سگش سوت زد و او را داخل گذاشت اتهام گوسفند سپس به سمت صخره رفت و گیاه مرموز را بررسی بیبی لایت مو کرد. چیزی پروتئین تراپی مو بود که قبلاً ندیده پروتئین تراپی مو بود. او برگی را برداشت و صخره ای را در همان جایی که مارها لمس بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند لمس بیبی لایت مو کرد. فوراً سنگ باز کراتینه مو شد. باچا پا به داخل گذاشت. او خود را در غاری عظیم یافت که دیوارهای آن با طلا و نقره و سنگ های قیمتی می درخشید.

رنگ ریشه موی مش کراتینه مو شده

رنگ ریشه موی مش کراتینه مو شده : هر مار برگ گیاهی را که در آنجا رکراتینه مو شد می بیبی لایت مو کرد، گاز گرفت. سپس صخره را با برگها لمس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و صخره باز کراتینه مو شد. یکی یکی به داخل خزیدند. وقتی آخرین مورد ناپدید کراتینه مو شد، سنگ بسته کراتینه مو شد. باچا با گیج چشمانش را پلک زد. “این چه معنی می تواند داشته باکراتینه مو شد؟” از خود پرسید. “آنها کجا رفته اند؟ فکر می کنم باید خودم از آنجا بالا بروم و ببینم آن گیاه چیست.

یک میز طلایی در وسط آن ایستاده پروتئین تراپی مو بود و روی آن مار هیولایی، پادشاه بسیار مارها، دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود و به خواب عمیقی فرو رفته پروتئین تراپی مو بود. مارهای دیگر، صدها و صدها نفر از آنها، روی زمین دور میز دراز کشیده پروتئین تراپی مو بودند. آنها هم به کراتینه مو شدت در خواب پروتئین تراپی مو بودند. همانطور که باتچا راه می رفت، هیچ یک از آنها تکان نمی خورد. باتچا این‌ور و آن‌جا می‌چرخید و دیوارها و میز طلایی و مارهای خفته را بررسی می‌بیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ موی نسکافه ای بدون دکلره

وقتی همه چیز را دید با خودش فکر بیبی لایت مو کرد: “این خیلی عجیب و جالب و همه چیز رنگ مو است، اما اکنون زمان آن رنگ مو است که من به گوسفندم برگردم.” گفتن “حالا من می روم” آسان رنگ مو است، اما وقتی باچا سعی بیبی لایت مو کرد برود متوجه کراتینه مو شد که نمی تواند، زیرا سنگ بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. پس در آنجا با مارها محبوس کراتینه مو شد. او فردی فیلسوف پروتئین تراپی مو بود و پس از چند لحظه گیج کراتینه مو شدن.

شانه هایش را بالا انداخت و گفت: “خب، اگر نتوانم بیرون بروم، فکر می کنم باید شب را اینجا بمانم.” با آن شنل خود را در اطراف خود کشید، دراز کشید و به زودی به خواب عمیقی فرو رفت. او با زمزمه خش خش از خواب بیدار کراتینه مو شد. به خیال اینکه در کلبه خودش رنگ مو است، نشست و چشمانش را مالید. سپس دیوارهای درخشان غار را دید.

رنگ ریشه موی مش کراتینه مو شده : ماجراجویی خود را به یاد آورد. مار پادشاه پیر هنوز روی میز طلایی دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود اما دیگر خواب نپروتئین تراپی مو بود. حرکتی مانند یک موج آلایت و هایلایت مو هسته در سیم پیچ های بزرگ او موج می زد. همه مارهای دیگر روی زمین رو به روی میز طلایی پروتئین تراپی مو بودند و با زبان های تند زمزمه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند: “آیا وقتش فرا رسیده رنگ مو است؟” مار پادشاه پیر به آرامی سرش را بلند بیبی لایت مو کرد.

  زیباترین رنگ مو نسکافه ای

با زمزمه ای عمیق گفت: “بله، زمان آن فرا رسیده رنگ مو است.” بدن درازش را دراز بیبی لایت مو کرد، از روی میز طلایی لیز خورد و به سمت دیوار غار رفت. همه مارهای کوچکتر به دنبال او چرخیدند. باچا آنها را دنبال بیبی لایت مو کرد و با خود فکر بیبی لایت مو کرد: “من از راهی که آنها می روند بیرون می روم.” مار پادشاه پیر با زبانش دیوار را لمس بیبی لایت مو کرد و صخره باز کراتینه مو شد.

سپس به کناری رفت و مارها یکی یکی بیرون خزیدند. وقتی که آخرین مورد بیرون پروتئین تراپی مو بود، باچا سعی بیبی لایت مو کرد دنبالش برود، اما سنگ در صورتش تاب خورد و دوباره او را در داخل قفل بیبی لایت مو کرد. مار پادشاه پیر با صدای نفس عمیقی به او خش خش بیبی لایت مو کرد: “هه، ای موجود بدبخت، تو نمی توانی بیرون بیایی! اینجا لایت و هایلایت مو هستی و اینجا می مانی!” باچا گفت: “اما من نمی توانم اینجا بمانم.” “من اینجا چه کار می توانم.

رنگ ریشه موی مش کراتینه مو شده : انجام دهم؟ من نمی توانم برای همیشه بخوابم! باید من را رها کنید! من در چراگاه گوسفند دارم و در خانه یک زن سرزنش کننده در دره دارم. اگر من باشم او یک یا دو چیز برای گفتن رنگ مو دارد. دیر برگشتم!” باچا التماس بیبی لایت مو کرد و بحث بیبی لایت مو کرد تا اینکه بالاخره مار پیر گفت: “بسیار خوب، من تو را بیرون می گذارم، اما نه تا زمانی که به من سوگند سه گانه ای ندهی.

  بهترین رنگ مو مشکی پر کلاغی

که به هیچ کس نگویی چگونه وارد کراتینه مو شدی.” باچا با این موضوع موافقت بیبی لایت مو کرد. سه بار سوگند بزرگی خورد که به کسی نگوید که چگونه وارد غار کراتینه مو شده رنگ مو است. مار پیر در حالی که دیوار را باز می بیبی لایت مو کرد، گفت: “به شما هکراتینه مو شدار می دهم، اگر این سوگند را بشکنید، سرنوشتی وحشتناک به شما خواهد رسید!” باچا بدون هیچ حرف دیگری با عجله از دهانه عبور بیبی لایت مو کرد.

یک بار بیرون با تعجب به او نگاه بیبی لایت مو کرد. به نظر می رسید همه چیز تغییر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. پاییز پروتئین تراپی مو بود که او به دنبال مارها وارد غار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. حالا بهار پروتئین تراپی مو بود! “چه اتفاقی افتاده رنگ مو است؟” از ترس گریه بیبی لایت مو کرد “اوه، من چه بدبختی لایت و هایلایت مو هستم! آیا زمستان را خوابیده ام؟ گوسفندان من کجا لایت و هایلایت مو هستند؟ و همسرم – او چه خواهد گفت؟” با زانوهای لرزان به سمت کلبه اش رفت. همسرش در داخل مشغول پروتئین تراپی مو بود.

رنگ ریشه موی مش کراتینه مو شده : می توانست او را از در باز ببیند. او ابتدا نمی‌دانست به او چه بگوید، بنابراین در حالی که سعی می‌بیبی لایت مو کرد به یک درنگ مو استان احتمالی فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به داخل آغل گوسفندان رفت و خود را پنهان بیبی لایت مو کرد. در حالی که او در آنجا خمیده پروتئین تراپی مو بود، دید یک آقایی خوش لباس به در کلبه آمد و از همسرش پرسید که شوهرش کجرنگ مو است؟ زن گریه بیبی لایت مو کرد و به مرد غریبه توضیح بالیاژ مو داد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه