نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو کوتاهی مو دخترانه

مدل رنگ مو کوتاهی مو دخترانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو کوتاهی مو دخترانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو کوتاهی مو دخترانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو کوتاهی مو دخترانه : و لشکر افسونگران ناپاک او کاملاً ناپروتئین تراپی مو بود نانو کراتین مو شود.” پس از ورود به مازیندران، رستم تمام کارهایی را که به دست آورده پروتئین تراپی مو بود، به فرمانروای خود بازگو بیبی لایت مو کرد، و به ویژه اینکه او قلب دیو سفید را که قرار پروتئین تراپی مو بود خون آن برای بازگرداندن کای-کاوس و جنگجویانش به چشم بیاید، دریده و از بین برده پروتئین تراپی مو بود. رستم دیری نپایید که این داروی معجزه‌آسا را ​​به کار برد و لحظه‌ای که خون به چشمانشان رسید، کوری ترسناک کاملاً درمان کراتینه مو شد.

رنگ مو : زیرا اگر دیو سفید از کشتار ارزنگ و فاتح می شنید. او که در مازیندران پروتئین تراپی مو بود، فوراً ارتش قدرتمندی از شیاطین را جمع بیبی لایت مو کرد و عواقب آن ممکن پروتئین تراپی مو بود وحشتناک باکراتینه مو شد. اما تو باید به غار شیاطین و رئیس غول پیکر آنها هجوم بیاوری – نیاز کراتینه مو شدیدی به شمشیر و تبر جنگی وجود رنگ مو دارد – و با کمک بهشت، این جادوگران بدجنس ممکن رنگ مو است قربانیان قدرت انتقام جوی تو شوند. جاده در برابر تو مستقیم رنگ مو است.

مدل رنگ مو کوتاهی مو دخترانه

مدل رنگ مو کوتاهی مو دخترانه : گودرز و طوس و بهرام و گیو و گوستاهم از دیدار او مسرور کراتینه مو شدند و پادشاه با گرمی و محبت فراوان او را در آغوش گرفت و درنگ مو استان پیشرفت و بهره برداری های شگفت انگیزش را با تحسین از او شنید. اما کاوس و جنگجویانش تحت تأثیر و طلسم شیاطین هنوز نابینا پروتئین تراپی مو بودند و به رستم به ویژه هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد که راکوش را از دید جادوگران پنهان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

به هفت کوه برسید و در آنجا گروه های مختلفی را خواهید دید که از گذرگاه هولناک محافظت می کنند.بعد از آن، در خلوتی عمیق و وحشتناک، دیو سفید را اخم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – او را تسخیر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – آن جادوگر سقوط بیبی لایت مو کرده را ویران می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و رنج تو را به چشم باز می گرداند. پادشاه و تمام رزمندگانش. عاقلان در معالجه اعلام می‌کنند.

  انواع رنگ مو با حنا و قهوه

که خون گرمی که از قلب دیو سفید در چشم ریخته کراتینه مو شد، همه نابینایی را از بین می‌برد – پس امید من، مورد لطف خدرنگ مو است که تو خواهی کشت شیطان، و ما را از بدبختی که تحمل می کنیم، از بدبختی تاریکی بی پایان نجات بده.» رستم پس از آنکه به دوستان و همراهان مسلح خود هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد که بیدار بمانند، برای شرکت آماده کراتینه مو شد و با هدایت اولاد، با عجله پیش رفت تا به هفت کوه یا هفت کوه رسید.

در آنجا او گروه های متعدد شیاطین را پیدا بیبی لایت مو کرد. و به یکی از غارها آمدم، آنجا را دیدم که با همان موجودات وحشتناک شلوغ کراتینه مو شده رنگ مو است. و اکنون پس از مشورت با اولاد، به او اطلاع بالیاژ مو دادند که سودمندترین زمان برای حمله زمانی رنگ مو است که خورشید داغ نانو کراتین مو شود، زیرا در آن زمان همه شیاطین عادت داشتند به خواب بروند، به رنگ مو استثنای تعبالیاژ مو داد بسیار کمی که برای مراقبت تعیین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

مدل رنگ مو کوتاهی مو دخترانه : پس منتظر ماند تا خورشید در فلک بالا برود. و به محض اینکه اولاد را به دست و پای درختی بست، با بندهای کاموند خود، شمشیر خود را کشید و در میان شیاطین سجده‌کراتینه مو شده هجوم آورد و هر چه را که در راه او پروتئین تراپی مو بود، تکه تکه بیبی لایت مو کرد و کشت. قتل عام وحشتناک پروتئین تراپی مو بود و آنهایی که جان سالم به در بردند در وحشت وحشیانه از خشم قهرمان فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

مرحله هفتم – رستم به سرعت به جلو رفت تا با دیو سفید روبرو نانو کراتین مو شود. به سمت غار پیش رفت، به پایین نگاه بیبی لایت مو کرد و مکانی تاریک را دید که جهنم بد پروتئین تراپی مو بود. اما هیچ جادوگر ملعون و ظالمی در آن عمق جهنمی دیده نمی کراتینه مو شد. مدتی ایستاد – شاهینش در چنگش پروتئین تراپی مو بود، و چشمانش را مالید تا دید کم نورش را تیز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و سپس شکل کوهی، پوشیده از مو، که همه فضا را پر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، نمایان کراتینه مو شد.

  مدل رنگ مو دورنگ جدید

هیولا خواب پروتئین تراپی مو بود، اما همین حالا فریادهای جسورانه رستم آرامشش را شکست و ناگهان او را روی پاهایش آورد، وقتی سنگ آسیاب عظیمی را گرفت، بیرون آمد و به رئیس مزاحم برخورد بیبی لایت مو کرد: «خسته ای از زندگی. این بی پروا به قلمرو شیاطین حمله می کنی؟ نامت را به من بگو تا چیز بی نامی را ناپروتئین تراپی مو بود نکنم ! رنگ مو استرن پهلوان پاسخ بالیاژ مو داد: “اسم من رستم رنگ مو است.

فرستاده کراتینه مو شده توسط زال، پدرم، از نسل قهرمان سام سوار، برای انتقام گرفتن از تو – پادشاه ایران اکنون در مازیندران زندانی رنگ مو است.” هنگامی که دیو ملعون نام سام سوار را شنید، مانند مار در عذاب روح به خود پیچید. در آن اعلان وحشت‌زده – سپس با بازیابی قدرت، به جلو پرید و سنگ آسیاب عظیمی را به طرف دشمنش پرتاب بیبی لایت مو کرد که عقب‌نشینی بیبی لایت مو کرد و ضربه شگرف را ناامید بیبی لایت مو کرد.

سیاه، دیو را اخم بیبی لایت مو کرد و در دل رستم، احساسی وحشی، زنگ خطری وحشتناک را فرا گرفت. اما با برانگیختن، شجاعت او دوباره زنده کراتینه مو شد، و با خشم شمشیر درخشان خود را به دست گرفت ، ران دیو را سوراخ بیبی لایت مو کرد و اندام را قطع بیبی لایت مو کرد. سپس هر دو با هم دست و پنجه نرم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و غار با مسابقه تکان خورد – هر یک، گاهی اوقات، پیروز می کراتینه مو شدند.

مدل رنگ مو کوتاهی مو دخترانه : گوشت هر دو پاره کراتینه مو شد و خون جاری زمین را سرخ بیبی لایت مو کرد. رستم در آن نزاع وحشتناک در دلش گفت: “اگر امروز زنده بمانم ، زندگی من باید جاودانه باکراتینه مو شد.” دیو سفید، با همان وحشت، با خود زمزمه بیبی لایت مو کرد: “من اکنون از زندگی ناامید کراتینه مو شده ام – زندگی شیرین؛ دیگر در مازیندران از من رنگ مو استقبال نمی نانو کراتین مو شود.” و هنوز هم سخت تلاش می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ مو استخوانی چه رنگی است

هنوز عرق و خون در هر فشاری می‌ریخت. رستم سرانجام با جمع آوری نیرویی تازه و با حمایت از بهشت ​​و با آوردن تمام نیروی قدرتمندش، دیو نفس نفس را در آغوش خود برافراشت و با چنان خشمی او را بر زمین کوبید که دیگر هیولاهای هیولایی او را تکان نبالیاژ مو داد. او بلافاصله قلب بدبو را درید، و انبوهی از شیاطین به طور همزمان به عنوان بخشی از او افتادند و زمین را آغشته به گلوله آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

دیگرانی که این علامت را سرنگون آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، لرزیدند و با عجله از صحنه خون بیرون رفتند. آنگاه پیروز بزرگ که با عجله از آن غار بیرون آمد – سکان و پست و کمربند سلطنتی را برداشت – و با آب صورت و بدنش را شست – مکانی پاک برای دعا انتخاب بیبی لایت مو کرد – تا خالق خود را ستایش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند . پیروزی، منبع ابدی خیر. بدون لطف و برکت کیست، انسان چیست! با آن زره او تسخیرناپذیر رنگ مو است.

مدل رنگ مو کوتاهی مو دخترانه : قهرمان پس از پایان نماز، توانایی های جنگی خود را از سر گرفت و به رفت، او را از درخت رها بیبی لایت مو کرد و قلب دیو سفید را به عهده گرفت. سپس سفر خود را به کاوس در مازیندران ادامه بالیاژ مو داد. اولاد در راه برای خدماتی که انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، پاداشی خورنگ مو است و رستم دوباره قول بالیاژ مو داد که به فرمانداری کشور منصوب نانو کراتین مو شود. “اما ابتدا باید پادشاه مازیندران، دیو شاه، رام نانو کراتین مو شود و به غار خمیازه‌کشی انداخته نانو کراتین مو شود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه