نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو کرمی

مدل رنگ مو کرمی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو کرمی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو کرمی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ مو کرمی : توس که از قصدش آگاه کراتینه مو شد، آماده ملاقات با او کراتینه مو شد، اما تمایلی نداشت که خود را با درگیر کراتینه مو شدن در یک جنگ داخلی متعهد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در داخل گفت: «اگر شمشیر نزاع را بیرون بیاورم، اعبالیاژ مو داد از هر طرف سقوط خواهند بیبی لایت مو کرد، جان کسی را که صاحب قدرت حاکمیت من رنگ مو است فدا نمی‌کنم. «کشور من از این عمل بیزار خواهد پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : و بر این اساس این تقلب انسانی انجام کراتینه مو شد. خسرو بیشتر شفاعت بیبی لایت مو کرد. و به جای فرستادن اسیر به کاس، پیرمرد خوب آزاد کراتینه مو شد. هنگامی که پیروانویسا جزئیات این واقعه را برای افراسیاب شرح بالیاژ مو داد، بسیار اندوهگین کراتینه مو شد و از اینکه کیخسرو با موفقیت فرار خود را انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، عمیقاً ابراز تاسف بیبی لایت مو کرد. اما او به مصلحت دیگری متوسل کراتینه مو شد.

مدل رنگ مو کرمی

مدل رنگ مو کرمی : او هرگز، هرگز نبايد. ، درد کراتینه مو شدید ناسپاسی ناپسند را از یک شاهزاده واقعی از نژاد کایانی احساس کنید.” اما گیو مکثی بیبی لایت مو کرد و گفت: “من قسم خورده ام که زمین را با خون او سرخ کنم و نباید از سوگند خود بگذرم.” خسرو به او پیشنهاد بیبی لایت مو کرد که لبه‌های گوش پیران را سوراخ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و خون را روی زمین بریزد تا آن را لکه‌دار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا از قول خود دور ننانو کراتین مو شود.

دستوراتی را با شرح مختصری از سه مسافر برای همه کشتی‌رانان جیحون فرستاد تا از عبور آنها از رودخانه جلوگیری کنند و در همان زمان اعلام بیبی لایت مو کرد که خودش در تعقیب آنها رنگ مو است. لحظه ای از آماده سازی لشکر خود برای راهپیمایی از دست نرفته پروتئین تراپی مو بود و با نهایت لشگرکشی شب و روز پیش می رفت. در دوره ای که گیو به ساحل جیهون رسید.

  رنگ مو چقدر باید بمونه

جریان بسیار سریع و مهیب پروتئین تراپی مو بود و او از کشتیرانان درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد که گواهینامه های خود را ارائه دهند تا خود را برابر وظیفه خود نشان دهند. آنها وانمود آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که گواهینامه هایشان گم کراتینه مو شده رنگ مو است، اما کرایه خود را از اسب سیاهی که گیو بر آن سوار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود خورنگ مو استند. گیو پاسخ بالیاژ مو داد که نمی تواند از اسب مورد علاقه اش جدا نانو کراتین مو شود.

و دوباره پیوستند: «پس آن دختری را که همراه توست به ما بده.» گیو پاسخ بالیاژ مو داد و گفت: «این دختر نیست، بلکه مادر آن جوان رنگ مو است!» – «آنها مشاهده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، «تاج جوانی را به ما بدهید». اما گیو به آنها گفت که نمی تواند به خورنگ مو استه آنها عمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با این حال حاضر پروتئین تراپی مو بود به هر میزانی که کراتینه مو شده به آنها پاداش دهد. کشتی‌ران بداخلاق که نگران پول نپروتئین تراپی مو بودند.

زره او را خورنگ مو استند و این نیز رد کراتینه مو شد. و رنگ مو استقلال و یا دشمنی آنها چنین پروتئین تراپی مو بود که پاسخ بالیاژ مو دادند: “اگر یکی از این چهار چیز را نمی‌خواهی اعطا کنی، تا می‌توانی از رودخانه عبور کن.” گیو با کای خسرو زمزمه بیبی لایت مو کرد و به او گفت که زمانی برای تأخیر وجود نرنگ مو دارد. او گفت: «وقتی کاوه آهنگر، جد بزرگت فریدون را نجات بالیاژ مو داد، با زره خود بدون هیچ مانعی از نهر عبور بیبی لایت مو کرد.

چرا ما باید برای شکوه و عظمت یک لحظه درنگ کنیم؟» کای خسرو تحت تأثیر الهام بخش یک فال فرخنده، و با اعتماد به حمایت خداوند متعال، یکباره اسب کف آلود خود را به داخل رودخانه برد. مادرش، فرنگیس، با همان بی‌تردگی دنبال بیبی لایت مو کرد و سپس گیو. و با وجود عبور خطرناک، همه آنها با موفقیت بر موج جوش غلبه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با حیرت کامل کشتی داران، که البته انتظار داشتند غرق شوند.

  رنگ موی عسلی قرمز

مدل رنگ مو کرمی : با خیال راحت فرود آمدند. چنان کراتینه مو شد که در لحظه ای که به ساحل دست زدند، افراسیاب با لشکر خود رسید و از دیدن فراریان در آن سوی ساحل، دور از دسترس خود، دلتنگ کراتینه مو شد. شگفتی او برابر پروتئین تراپی مو بود با ناامیدی او. چه روحیه‌هایی باید داشته باشند تا ترس‌های آن موج جوشان را شهامت کنند – با اسب و مهار، سوار بر موج‌ها به سوی ساحل. می گویند این منظره شادی آور پروتئین تراپی مو بود.

برای اینکه ببینم چقدر خوب راهشان را حفظ بیبی لایت مو کرده اند، چگونه فرنگی اسبش را به آن سوی مسیر سیل هولناک می اندازد، او را با دستی قهرمان راهنمایی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، تا بی آزار به رشته دوستانه برسد. افراسیاب مدتی با حیرت و ناراحتی ساکت ادامه بالیاژ مو داد و هنگامی که بهپروتئین تراپی مو بود یافت، به کشتی‌ران دستور بالیاژ مو داد تا قایق‌های خود را آماده کنند تا از روی رودخانه عبور کنند.

اما هومان او را از این اقدام منصرف بیبی لایت مو کرد و گفت که آنها فقط می توانند چند سرباز را منتقل کنند و بدون شک توسط نیروهای زیادی از دشمن در طرف دیگر پذیرفته خواهند کراتینه مو شد. با این سخنان، به نظر می‌رسید که افراسیاب خون خود را با اندوه و عصبانیت می‌بلعد و فوراً قدم‌های خود را پس می‌گیرد و به توران بازگشت.

به محض ورود گیو به داخل مرزهای امپراتوری ایران، از خدا برای محافظت از او سپاسگزاری بیبی لایت مو کرد و اطلاعاتی از ورود امن حزب به قلمرو خود برای کاوس فرستاد. پادشاه بسیار خوشحال کراتینه مو شد و یک نماینده افتخاری به سرپرستی گودرز تعیین بیبی لایت مو کرد تا شاهزاده جوان را در جاده ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با اولین دیدن او، پادشاه برای پذیرایی از او جلو رفت. و با محبت گریه بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو دخترانه فانتزی تکه ای

چشم و صورت او را بوسید و تختی درست مانند تخت برای او آماده بیبی لایت مو کرد و او را بر آن نشاند. و بزرگان و رزمندگان سرزمین را با هم فرا خواند و دستور بالیاژ مو داد که از او اطاعت کنند. همه به راحتی وعده وفاداری خود را بالیاژ مو دادند، به جز توس که با انزجار بالیاژ مو دادگاه را ترک بیبی لایت مو کرد و فوراً به خانه فریبرز، یکی از پسران کاوس تعمیر بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو کرمی : به او گفت که فقط از او ادای احترام و اطاعت خواهد بیبی لایت مو کرد و نه از کودک شیرخوار. که گیو تازه از صحرا بیرون آورده پروتئین تراپی مو بود. روز بعد مردان و رهبران بزرگ دوباره گرد هم آمدند تا با یک اقدام رسمی علناً وفاداری خود را به کی خسرو اعلام کنند و طوس نیز به ضیافتی که به همین مناسبت برگزار کراتینه مو شد دعوت کراتینه مو شد، اما او از رفتن خودداری بیبی لایت مو کرد.

برای تکرار دعوت به کار گماشته کراتینه مو شد. و سپس گفت: “من به فریبرز، به عنوان وارث تاج و تخت، ادای احترام خواهم بیبی لایت مو کرد و به هیچ دیگری. «آیا او پسر کای‌کاوس نیست و شایسته تاج و تخت سلطنتی نیست؟ من هیچ‌یک از نژاد پوشانگ را نمی‌خواهم— هیچ یک از دودمان مغرور تورانی— خطر بی‌ثمری تو پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

مدل رنگ مو کرمی : گیو، برای آوردن یک احمقانه فرزندی در میان ما، تا شاهزاده برحق را از ارثش فریب دهیم!» گیو در پاسخ، شخصیت و دستاوردهای خسرو را تأیید بیبی لایت مو کرد، اما توس را نباید مماشات بیبی لایت مو کرد. پس نزد پدرش بازگشت و آنچه را که رخ بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود به او ابلاغ بیبی لایت مو کرد. گودرز از این مقاومت در برابر خورنگ مو است شاه به خشم کراتینه مو شدیدی برانگیخته کراتینه مو شد و یکباره دوازده هزار مرد و هفتاد و هشت تن از خویشاوندان خود را همراه با گیو گرفت و با زور به حمایت از آرمان او پرداخت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه