نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

سالن زیبایی رازمنا

سالن زیبایی رازمنا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی رازمنا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی رازمنا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی رازمنا : لاوی و دو پسر دیگر از نزدیک او را تعقیب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و توسط اوماتوکو در سمت ررنگ مو است تیرک، که ویلمور نزدیک پروتئین تراپی مو بود به آن وصل نانو کراتین مو شود، در فاصله 12 فوتی از آن قرار گرفتند. گیلبرت با لحنی آلایت و هایلایت مو هسته گفت: «نگذارید مرگ او را ببینیم. “خیلی وحشتناک خواهد پروتئین تراپی مو بود!” لاوی گفت: «نه، این برای هیچ‌کدام از ما مفید نخواهد پروتئین تراپی مو بود، اگرچه می‌دانم که او شجاعانه با آن برخورد خواهد بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : ما اینجا زانو می زنیم و در سکوت دعا می کنیم تا هر کدام به نوبت خود احضار شوند.» او در حین صحبت زانو زد و بقیه از او الگو گرفتند. مارورو پیر در حالی که متوجه این عمل کراتینه مو شد، فریاد زد: “این خوب نیست.” مرد سفیدپوست به خدای مرد سفیدپوست دعا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او با ما عصبانی خواهد کراتینه مو شد، زیرا مرد سفید پوست هیچ اشتباهی نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

سالن زیبایی رازمنا

سالن زیبایی رازمنا : او آنقدر بلند صحبت بیبی لایت مو کرد که حتی رئیس هم صدایش را بشنود و در پاسخ نگاهی خشم آلود به او انداخت. اگر آوازه خرد و نیکی او در نزد هموطنانش چندان بالا نپروتئین تراپی مو بود، جسارت او ممکن پروتئین تراپی مو بود عواقب جدی برای او به همراه داشته باکراتینه مو شد. همانطور که پروتئین تراپی مو بود، در سکوت عصبانی و بی حوصله به او گوش می بالیاژ مو دادند.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

اکنون فرانک به ایستگاه خود هدایت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و اوماتوکو و لشو مشغول بستن او پروتئین تراپی مو بودند. سه حلقه دور او رد کراتینه مو شد، یکی گردن، دیگری کمر، و سومی پاها را به پایه محکم قائم. آنها تازه کار خود را به پایان رسانده پروتئین تراپی مو بودند و در شرف بازنشستگی پروتئین تراپی مو بودند – آمبو قبلاً تیر را به سیم متصل بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و در حال خم بیبی لایت مو کردن آن پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی رازمنا : که فریاد بلندی از تعجب و هکراتینه مو شدار توسط تماشاگران نزدیک به زندانی بلند کراتینه مو شد. و در حال حاضر تقریباً همه لاوی حاضر آن را تکرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دو پسر به راه افتادند، با عجله به اطراف آنها نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، نیمی از انتظار دیدن گروهی از انگلیسی های مسلح، که در آن لحظه حساس برای نجات آنها آمده پروتئین تراپی مو بودند. اما چشمان هاتنتوت ها نه به سمتی که انتظار داشتند.

لینک مفید : سالن های زیبایی سعادت آباد

بلکه به هوای چند فوتی بالاتر از آنها چرخید. یک سوسک کوچک، به اندازه انگشت کوچک یک کودک، بالای سرشان معلق پروتئین تراپی مو بود، پشت سبز و شکم خالدارش در پرتوهای خورشید درخشان پروتئین تراپی مو بود. همه حاضران نفس خود را حبس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و حرکات آن را با اضطراب و ترس تماشا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مدتی بلافاصله بالای پست چرخید، انگار به دنبال جایی پروتئین تراپی مو بود که در آن مستقر نانو کراتین مو شود.

سالن زیبایی رازمنا : ناگهان بال هایش را جمع بیبی لایت مو کرد و با شلیک به سمت پایین، روی سر فرانک ویلمور فرود آمد. فریاد دوم و هنوز بلندتر پروتئین تراپی مو بود که در این منظره، در نمونه زنان، به فریاد وحشت بلند کراتینه مو شد. “خدا! خدا!” گریه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند پسر سفید مورد علاقه خدرنگ مو است. او آمده تا او را نجات دهد. شلوارها را ببرید، آزادش کنید! از او بخواهید که ما را ببخکراتینه مو شد وگرنه همه ما خواهیم مرد.

لینک مفید : سالن زیبایی شفق فرمانیه

او خشکسالی و غم را خواهد فرستاد! او گله ها و گله های ما را خواهد کشت! با رعد و برق خود ما را خواهد مرد! هیچ کس فرار نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!» دوجین هوتنتوت با چاقوهای خود هجوم آوردند و بندهایی را که زندانی را نگه داشت، قطع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. سپس او را بر روی شانه های خود بلند آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و پیروزمندانه او را در دهکده بردند، زنان دور او آواز خواندند و رقصیدند تا اینکه به کلبه رئیس رسیدند.

سالن زیبایی رازمنا : در آنجا فرانک توسط هوادارانش در جایگاه افتخار قرار گرفت، در حالی که همه حاضران در مقابل پای او سجده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از او طلب رحمت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. پسر در ابتدا آنقدر مبهوت و گیج کراتینه مو شد که متوجه نکراتینه مو شد چه اتفاقی افتاده رنگ مو است. او چشمانش را بسته پروتئین تراپی مو بود و هر لحظه انتظار داشت نقطه مرگبار را احساس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و حتی وقتی فریاد تماشاگران را می شنید.

لینک مفید : سالن زیبایی طلا سعادت آباد

معتقد پروتئین تراپی مو بود که فقط به این دلیل بلند کراتینه مو شده رنگ مو است که تیر در راه رنگ مو است. اما لاوی که به اندازه کافی خرافات هوتنتو را می‌دانست تا بفهمد چه اتفاقی افتاده رنگ مو است، با عجله به سراغ او رفت و با چند کلمه به او اطلاع بالیاژ مو داد که توضیح واقعی این تغییر خارق‌العاده چیست، از او خورنگ مو است که سوسک را از پیشانی‌اش بیرون بیاورد. هنوز در حال رنگ مو استراحت رنگ مو است.

سالن زیبایی رازمنا : و آن را در چنگ او نگه دارید، اما بسیار مراقب باشید که به آن آسیب نرسانید. او گفت: “این مانتو رنگ مو است، فرانک،” که من روز گذشته درباره آن به ارنست می گفتم. آنها بر این باورند که خدایی رنگ مو است که اگر آن را آزار دهند، بدترین صدمات را به آنها وارد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و هر کس را مورد علاقه آن تصور کنند، ممکن رنگ مو است هر دستوری را که بخواهد صادر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و مطمئناً اطاعت خواهد کراتینه مو شد.

لینک مفید : سالن زیبایی هیوا جنت آباد جنوبی

البته این نجات شگفت انگیز از فرستادن خداوند رنگ مو است و ما از صمیم قلب از او سپاسگزاری خواهیم بیبی لایت مو کرد. اما در حال حاضر باید با آنها بروید و مانتوها را با خود ببرید. “چکار باید بکنم، چارلز؟” فرانک، که بین حیرت و شادی، حتی اکنون به سختی می‌توانست بفهمد چه چیزی در حال گذر رنگ مو است، گفت. “آنها با من چه خواهند بیبی لایت مو کرد؟” “آنها می خواهند شما را به احتمال زیاد رئیس کنند.

سالن زیبایی رازمنا : شاید به افتخار شما قربانی ها و انواع اسراف ها از این دست را تقدیم کنید. البته شما از هرگونه بی تقوایی در این توصیف امتناع خواهید بیبی لایت مو کرد و از اینکه رئیس شوید خودداری خواهید بیبی لایت مو کرد. اما بهتر رنگ مو است بخواهید که تمام دارایی‌های ما فوراً به ما بازگردانده نانو کراتین مو شود و ما از رفتن بدون مزاحمت رنج ببریم.» “چگونه می توانم آنها را بفهمم؟” اوماتوکو باعث می نانو کراتین مو شود که آنها به اندازه کافی شما را درک کنند.

لینک مفید : سالن زیبایی هرا اندرزگو

او هم مثل بقیه ترسیده رنگ مو است. شما همچنین می توانید، اگر آن را دوست دارید، نیاز به ارسال یک راهنما برای قسمت اول سفر با ما داشته باشید. ممکن رنگ مو است کاملاً مطمئن باشید.

سالن زیبایی رازمنا : که هر چه بخواهید با آن موافقت خواهند بیبی لایت مو کرد.» “نمی خواهی پیش من بمانی؟” “فکر می کنم بهتر نیست. احساس هیبت و احترام آنها برای شما شخصی رنگ مو است. آنها ما را محبوب خدا نمی دانند.

لینک مفید : آدرس سالن زیبایی غزل زرگریان

و اما برای محافظت شما از ما، حاضر رنگ مو است ما را در این لحظه به قتل برساند. ما به کلبه خود برمی گردیم. لازم نیست به شما بگویم که شکر ما را برای این رحمت بزرگ به جا آورید. ما آنجا منتظر خواهیم ماند تا شما به ما بپیوندید.» “خب، چارلز، من همان کاری را که شما توصیه می کنید انجام می دهم. اما ای کاش تمام می کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه