↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو شرابی بدون دکلره

رنگ مو شرابی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو شرابی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو شرابی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو شرابی بدون دکلره : شگفتی دالیریمپل با عدم قطعیت آمیخته پروتئین تراپی مو بود. او با خودش بحث بیبی لایت مو کرد که آیا این نشانه او نیست که با اولین قطار از شهر خارج نانو کراتین مو شود. اما تأمل یک ساعته او را به این نتیجه رساند که ترسش بی اساس رنگ مو است و ساعت هشت به خانه بزرگ فریزر در خیابان فیلمور رسید. آقای فریزر معمولاً بزرگترین نفوذ سیاسی در شهر پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : برادرش سناتور فریزر، دامادش نماینده کنگره، دمینگ، و نفوذ او، اگرچه به گونه‌ای اعمال نمی‌کراتینه مو شد که او را به رئیسی قابل اعتراض تبدیل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، با این وجود قوی پروتئین تراپی مو بود. او چهره ای بزرگ و بزرگ، چشمانی عمیق و دریچه ای از لب بالایی داشت که در یک آرواره حرفه ای بلند به نقطه اوج خود نزدیک می کراتینه مو شد.

رنگ مو شرابی بدون دکلره

رنگ مو شرابی بدون دکلره : هشتم سپس با یک ناگهانی حیرت انگیز اتفاقی افتاد که نقشه های او را تغییر بالیاژ مو داد و به دزدی هایش پایان بالیاژ مو داد. آقای میسی یک روز بعدازظهر به دنبال او فرستاد و با نمایشی از رمز و راز شادی از او پرسید که آیا آن شب نامزدی رنگ مو دارد یا خیر. اگر این کار را نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، لطفاً ساعت هشت با آقای آلفرد جی فریزر تماس می گرفت.

در طول مکالمه با دالیریمپل، حالت او به سمت لبخند شروع می‌کراتینه مو شد، به خوش‌بینی شادی می‌رسید، و سپس به حالت آشفتگی فرو می‌رفت. “چطوری آقا؟” دراز کشید و دستش را دراز بیبی لایت مو کرد. “بنشین. فکر می کنم داری تعجب می کنی که چرا تو را می خورنگ مو استم. بنشین.” دالیریمپل نشست. “آقای دالیریمپل، چند سالته؟” “من بیست و سه ساله لایت و هایلایت مو هستم.” “شما جوان لایت و هایلایت مو هستید. اما این به این معنی نیست که شما احمق لایت و هایلایت مو هستید.

رنگ مو شرابی بدون دکلره : آقای دالیریمپل، چیزی که باید بگویم طول نمی ککراتینه مو شد. من به شما یک پیشنهاد می دهم. برای شروع از ابتدا، من از چهارم ژوئیه گذشته که در پاسخ به جام عاشقانه آن سخنرانی را انجام بالیاژ مو دادید، شما را تماشا بیبی لایت مو کرده ام. دالیریمپل با تحقیر زمزمه بیبی لایت مو کرد، اما فریزر برای او دست تکان بالیاژ مو داد تا ساکت نانو کراتین مو شود. “این سخنرانی ای پروتئین تراپی مو بود که من به یاد داشتم.

  بهترین رنگ هایلایت برای موی مشکی

این یک سخنرانی ذهنی پروتئین تراپی مو بود، مستقیماً از روی شانه، و به همه در آن جمعیت رسید. می دانم. من سال ها جمعیت را تماشا بیبی لایت مو کرده ام.” او گلویش را صاف بیبی لایت مو کرد که گویی وسوسه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود از دانش خود در مورد جمعیت غافل نانو کراتین مو شود – سپس ادامه بالیاژ مو داد. “اما، آقای دالیریمپل، من مردان جوان زیادی را دیده ام که قول بالیاژ مو داده اند به طرز شگفت انگیزی شکست خورده اند.

رنگ مو شرابی بدون دکلره : به دلیل عدم ثبات، ایده های بسیار قوی و عدم تمایل کافی برای کار شکست خورده اند. بنابراین منتظر ماندم. می خورنگ مو استم ببینم می‌خورنگ مو استم ببینم سر کار می‌روی و به کاری که شروع بیبی لایت مو کرده‌ای پایبند لایت و هایلایت مو هستی یا نه.» دالیریمپل احساس بیبی لایت مو کرد که درخششی بر او نشست.

فریزر ادامه بالیاژ مو داد: “بنابراین، وقتی ترون میسی به من گفت که از محل او شروع بیبی لایت مو کرده‌ای، من به تماشای تو ادامه بالیاژ مو دادم و رکورد تو را از طریق او دنبال بیبی لایت مو کردم. ماه اول برای مدتی می‌ترسیدم. او به من گفت که در حال گرفتن لایت و هایلایت مو هستید. بی قرار، برای شغل شما خیلی خوب رنگ مو است، برای افزایش حقوق به شما اشاره می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند شروع بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو شرابی بدون دکلره : اما او بعد از آن گفت که شما ظاهراً تصمیم خود را گرفتید که سکوت کنید و به آن پایبند باشید. این چیزی رنگ مو است که من در یک مرد جوان دوست دارم! این چیزهایی رنگ مو است که برنده می نانو کراتین مو شود. و فکر نکنید که من نمی فهمم. می دانم بعد از آن همه چاپلوسی احمقانه که بسیاری از پیرزن ها به شما می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، چقدر برای شما سخت تر پروتئین تراپی مو بود.

  بهترین رنگ مو قهوه ای تیره

صورت دالیریمپل به کراتینه مو شدت می سوخت. احساس جوانی و به طرز عجیبی هوشمندانه پروتئین تراپی مو بود. “دالیریمپل، تو مغز داری و چیزهای درونت داری—و این چیزی رنگ مو است که من می خواهم. من تو را به مجلس سنای ایالت می فرستم.” ” چی ؟” “سنای ایالتی. ما یک مرد جوان می خواهیم که دارای مغز باکراتینه مو شد، اما قوی باکراتینه مو شد و دمدمی مزاج نباکراتینه مو شد.

رنگ مو شرابی بدون دکلره : و وقتی می گویم سنای ایالتی به همین جا بسنده نمی کنم. ما اینجا با آن مخالفیم، دالیریمپل. ما باید برای اینکه چند مرد جوان را وارد سیرنگ مو است کنید – می دانید خون پیری که سال به سال روی بلیط حزب می چرخد.» دالیریمپل لب هایش را لیسید. “شما من را برای مجلس سنای ایالت کاندید خواهید بیبی لایت مو کرد؟” “من شما را در مجلس سنای ایالتی می گذارم .” قیافه آقای فریزر اکنون به نزدیکترین حالت لبخند رسیده پروتئین تراپی مو بود و دالیریمپل با سبکی شادی آور احساس بیبی لایت مو کرد.

که ذهناً به آن اصرار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – اما متوقف کراتینه مو شد، قفل کراتینه مو شد و از او خارج کراتینه مو شد. در انبار و فک با یک تنگه خطی به عنوان میخ از هم جدا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. دالیریمپل با تلاش به یاد آورد که این یک دهان رنگ مو است و با آن صحبت بیبی لایت مو کرد. او گفت: “اما من تمام بیبی لایت مو کردم.” “بدنامی من مرده رنگ مو است. مردم از من خسته کراتینه مو شده اند.” آقای فریزر پاسخ بالیاژ مو داد: “این چیزها مکانیکی لایت و هایلایت مو هستند.

  رنگ مو قهوه ای سوخته براق

رنگ مو شرابی بدون دکلره : لینوتایپ یک احیاگر شهرت رنگ مو است. صبر کنید تا منادی را ببینید ، از هفته آینده – یعنی اگر با ما باشید – یعنی” و صدایش کمی سخت کراتینه مو شد. , “اگر خودتان ایده های زیادی در مورد اینکه چگونه کارها باید اجرا نانو کراتین مو شود ندارید.” دالیریمپل با صراحت در چشمانش نگاه بیبی لایت مو کرد: «نه. “در ابتدا باید به من توصیه های زیادی کنید.” “بسیار خوب. من از آبروی تو مراقبت می کنم. فقط خودت را در سمت ررنگ مو است حصار نگه دار.” دالیریمپل با این تکرار عبارتی که اخیراً خیلی به آن فکر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود شروع بیبی لایت مو کرد.

ناگهان صدای زنگ در آمد. فریزر در حال برخرنگ مو استن مشاهده بیبی لایت مو کرد: “حالا میسی رنگ مو است.” “من می روم اجازه دهید او وارد نانو کراتین مو شود. خدمتکاران به رختخواب رفته اند.” او دالیریمپل را در خواب آنجا رها بیبی لایت مو کرد. جهان ناگهان در حال باز کراتینه مو شدن پروتئین تراپی مو بود – سنای ایالت، سنای ایالات متحده – بنابراین زندگی این پروتئین تراپی مو بود بالاخره – گوشه و کنار – عقل سلیم، این قانون پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو شرابی بدون دکلره : اکنون دیگر هیچ خطر احمقانه ای وجود نرنگ مو دارد. مگر اینکه نیاز باکراتینه مو شد – اما این سخت پروتئین تراپی مو بود – هرگز اجازه ندهید که پشیمانی یا سرزنش خود یک خواب شبانه را از دست بدهد – زندگی او شمشیر شجاعت باکراتینه مو شد – هیچ پرداختی وجود نداشت – تمام آن چیزی که رانده کراتینه مو شد- راندن او با دستان گره بیبی لایت مو کرده به نوعی پیروزی از جا بلند کراتینه مو شد.

آقای میسی در حال قدم گذاشتن در ورودی ها گفت: “خب، برایان.” دو مرد مسن تر با لبخند نیمه تمام به او لبخند زدند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه