نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

آموزش رنگ مو شرابی بدون دکلره

آموزش رنگ مو شرابی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آموزش رنگ مو شرابی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آموزش رنگ مو شرابی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

آموزش رنگ مو شرابی بدون دکلره : که با توجه به یک پدیده واقعی اما ضعیف انتظار می‌رود. در نهایت، و شاید مهم‌تر از همه، نتایج بسیاری از آزمایش‌ها در الگوهای ثابتی قرار می‌گیرند که منطقی روان‌شناختی تمام دکلره مو دارند. پس از خواندن شواهد ارائه کراتینه مو شده در این فصل، خواننده امیدوار رنگ مو است در موقعیتی باکراتینه مو شد.

رنگ مو : که احتمال ذهنی خود را به اعتبار فرضیه ESP متصل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. (البته اگر خواننده به گزارش های اصلی مراجعه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، وضعیت بهتری خواهد داشت.) به احتمال زیاد، اگر خواننده ذهن باز باکراتینه مو شد، این احتمال بزرگتر از صفر اما کمتر از یک خواهد پروتئین تراپی مو بود.هنگامی که فرد در مورد احتمال ذهنی خود تصمیم می گیرد.

آموزش رنگ مو شرابی بدون دکلره

آموزش رنگ مو شرابی بدون دکلره : ثانیاً، اگرچه در تحقیقات ESP از تکرارپذیری کامل فاصله زیادی وجود رنگ مو دارد، اما به همان اندازه اشتباه رنگ مو است که بگوییم اصلاً تکرارپذیری وجود نرنگ مو دارد، به ویژه هنگامی که نتایج تلاش‌های آزمایش‌کنندگان برای تکرار نتایج خود را در نظر بگیریم. به طور کلی، می‌توانم بگویم که سطح تکرارپذیری چیزی رنگ مو است.

سؤال مهم این رنگ مو است که آیا این احتمال به اندازه کافی زیاد رنگ مو است که فرضیه ای برای فرضیه کاری وجود ESP را توجیه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بر اساس آن تحقیقات بیشتر انجام نانو کراتین مو شود. من با منطقی که می گوید از آنجایی که فراروانشناسان پس از نزدیک به صد سال تحقیق نتوانسته اند وجود ESP را “اثبات” کنند، چندان همدلی ندارم، تحقیقات بیشتر اتلاف وقت رنگ مو است.

آموزش رنگ مو شرابی بدون دکلره : پیشرفت در این سخت‌ترین زمینه تحقیق در حال انجام رنگ مو است، حتی اگر پیشرفت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند رنگ مو است. اگر منابع آموزشی و مالی در دسترس سایر علوم به همان اندازه در دسترس فراروانشناسی باکراتینه مو شد، پیشرفت بسیار سریعتر خواهد پروتئین تراپی مو بود. فقط به این دلیل که فراروانشناسان فاقد «آزمایش تکرار شونده» لایت و هایلایت مو هستند.

  رنگ مو دخترانه خاص

به این معنا نیست که همیشه چنین خواهد پروتئین تراپی مو بود. تحقیقات بیشتر ممکن رنگ مو است متغیرهایی را که باید برای ایجاد این پیشرفت نهایی مورد بهره برداری یا کنترل قرار گیرند، آشکار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هنگامی که مفاهیم نظری و عملی انقلابی ESP را در صورت وجود در نظر می گیریم، واضح رنگ مو است که یک مورد در ابتدا به اندازه کافی قوی برای وجود آن ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است.

آموزش رنگ مو شرابی بدون دکلره : تا یک تلاش تحقیقاتی عمده برای دستیابی به این هدف را توجیه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. چنین برنامه ای، متأسفانه، باید یک امر طولانی مدت باکراتینه مو شد. فراروانشناسی در مقایسه با بسیاری از علوم دیگر در مرحله رکراتینه مو شد بسیار ابتدایی قرار رنگ مو دارد.

اگرچه برخی آزمون‌های فرضیه‌های مبتنی بر نظریه وجود رنگ مو دارد (مانند رنگ مو استنفورد، 1973؛ اشمیت، 1975)، بسیاری از «آزمایش فرضیه‌ها» در فراروان‌شناسی شامل اعتبارسنجی متقابل تأثیرات پس‌هک موجود در آزمایش‌های اولیه رنگ مو است.

آموزش رنگ مو شرابی بدون دکلره : ادبیات فراروانشناسی عمدتاً از یک پایگاه بالیاژ مو داده عظیم و نسبتاً سخت تشکیل کراتینه مو شده رنگ مو است. آنچه در ادامه این فصل سعی خواهم بیبی لایت مو کرد انجام دهم این رنگ مو است که آن پایگاه بالیاژ مو داده را یکپارچه کنم و برخی از روندهای ثابتی را که از آن بیرون می آیند، آشکار کنم. این روندها ممکن رنگ مو است.

به اندازه کافی قوی یا قابل اعتماد نباشند که شایسته عنوان “قوانین علمی” باشند، اما ممکن رنگ مو است راه را برای توسعه بیشتر روش هایی برای بهپروتئین تراپی مو بود قابلیت اطمینان بالیاژ مو داده های ESP و ساخت و بسط نظریه های قابل آزمایش نشان دهند. به سادگی نشان بالیاژ مو دادن ESP، کمک بیبی لایت مو کرده اند.

آموزش رنگ مو شرابی بدون دکلره : یا تلاش بیبی لایت مو کرده اند تا درکی از ویژگی های آن و رابطه آن با سایر متغیرها مشارکت داشته باشند. منطق این اقدام بلندپروازانه بر این فرض رنگ مو استوار رنگ مو است که نباید وزن زیادی بر روی نتایج یک آزمایش یا سری آزمایشی در این زمینه گذاشت، صرف نظر از ظرافت ظاهری روش شناسی یا امر ظاهری. ¬ فشار نتایج. برای بیان مثبت این نکته، دانش قابل اعتماد به احتمال زیاد از همگرایی نتایج چندین آزمایش بر روی یک نتیجه گیری مشترک به دست می آید.

  مدل رنگ مو فیس فریم دودی

در حالی که می‌توانستم تنها با مرور آزمایش‌هایی که «مهم» می‌دانم بار خود را سبک کنم، چنین رنگ مو استراتژی صرفاً تعصبات من را به هر گونه سوگیری‌هایی که در خود ادبیات وجود رنگ مو دارد اضافه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اگرچه محدودیت‌های فضایی مانع از آن می‌نانو کراتین مو شود که ادبیات را تا حدی که می‌خواهم نقد و بررسی کنم.

آموزش رنگ مو شرابی بدون دکلره : می‌توانم با دانستن اینکه خواننده منصف و منتقد می‌خواهد قبل از نتیجه‌گیری نهایی، بدون توجه به اینکه چقدر انتقادی رنگ مو است، از گزارش‌های اصلی مشورت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، راحت باشم. درمان خودم منابعی که من از آنها رنگ مو استخراج بیبی لایت مو کرده‌ام عمدتاً شامل مجلات حرفه‌ای عمده در زمینه ارجاع و تأیید کراتینه مو شده اند.

اما هنوز به طور طولانی در مجلات منتشر نکراتینه مو شده اند. چکیده‌های منتشر کراتینه مو شده از این مقالات، اگرچه معادل مقالات مجلات نیست، به ویژه از سال 1971 که مجموعه پژوهش در فراروان‌شناسی آغاز کراتینه مو شد، بسیار اساسی رنگ مو است. فراتر از فضا و زمان: فراتر از بعد چهارم 2.1.1. ESP و فاصله: از کنسرت‌های راک تا صخره‌های ماه اگر کسی این احتمال را بپذیرد که می‌تواند.

آموزش رنگ مو شرابی بدون دکلره : بدون رنگ مو استفاده از حواس شناخته کراتینه مو شده اطلاعاتی در مورد رویبالیاژ مو دادهای دور به دست آورد، وسوسه‌انگیز رنگ مو است که حدس بزنیم که انتقال انرژی فیزیکی درگیر رنگ مو است، حتی اگر آن انرژی ممکن رنگ مو است هنوز توسط دانشمندان کشف نکراتینه مو شده رنگ مو است. یکی از مفاهیم احتمالی بیشتر نظریه های ESP که چنین انتقالی را فرض می کنند.

  ترکیب رنگ مو شرابی بادمجانی

این رنگ مو است که با افزایش فاصله فیزیکی بین سوژه و محرک هدف، پذیرش باید کاهش یابد. 2.1.1a. آزمایش های راه دور. تعبالیاژ مو داد زیادی از آزمایش‌ها نشان بالیاژ مو داده‌اند که امتیازات قابل توجه ESP زمانی رخ می‌دهد که سوژه‌ها و 74 هدف جان پالمر در فواصل طولانی از هم جدا شوند.

آموزش رنگ مو شرابی بدون دکلره : شاید اولین آزمایش قابل توجه از راه دور توسط پروتئین تراپی مو بود که در کشورهای دیگر، از جمله ایالات متحده، سوژه هایی داشت که سعی داشتند نقاشی های دست آزاد واقع در خانه اش در انگلستان را تکرار کنند. نتایج بسیار معنی دار پروتئین تراپی مو بود، اما روش های آماری وی از اعتبار مشکوک برخوردار پروتئین تراپی مو بود.

تلاش بعدی «تکرار» نتایجی با اهمیت قابل مقایسه به دست بالیاژ مو داد (اشمیدلر و آلیسون، 1948)، اما اهمیت بر اساس یک زیر مجموعه پروتئین تراپی مو بود که در آن موضوعات و نقشه های هدف در یک ساختمان قرار داشتند. J. B. Rhine در آزمایش‌های اولیه دوک، مسئله فاصله را در نظر گرفت (راین، 1934 / 1973). آزمایش پیرس-پرات، که قبلاً توضیح بالیاژ مو داده کراتینه مو شد.

آموزش رنگ مو شرابی بدون دکلره : شواهد قوی ارائه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که ESP می‌تواند در فواصل متوسط ​​100 تا 250 یارد با اهداف و نقطه در ساختمان‌های جداگانه رخ دهد. آزمایش های دیگر از اوایل دوره دوک شواهد قابل توجهی از ESP در فواصل مختلف از صدها تا هزاران مایل ارائه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند (گیبسون، 1937؛ جی بی راین، 1937).

در مقاله اخیر، راین گزارش بالیاژ مو داد که بیش از 4000 اجرا از آزمایش‌های منتشر کراتینه مو شده و منتشر نکراتینه مو شده شامل مسافت‌های 70 تا 3000 مایلی منجر به میانگین امتیاز ESP کراتینه مو شد که به طور قابل‌توجهی بالاتر از شانس پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه