↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ موی گارنیر

انواع رنگ موی گارنیر | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ موی گارنیر را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ موی گارنیر را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ موی گارنیر : سپس دو کشیش شروع به خواندن مراسم ازدواج می کنند. پس از چندين نماز هفت بار طناب به دور دو صندلي پيچيده مي نانو کراتین مو شود و صندلي ها را نيز با پارچه اي به هم مي بندند.

رنگ مو : آنها به قول پارسی می گویند که او کالای مشمولی نرنگ مو دارد. موفقیت تجاری و سطح بالای زندگی خصوصی پارسی ها مستقیماً به دلیل مذهب آنهرنگ مو است که در سه هزار سال پیش توسط زرتشت در ایران برنگ مو استان پایه گذاری کراتینه مو شد. همانطور که ماکس مولر به خوبی گفته رنگ مو است، اگر داریوش اسالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندر یونانی را سرنگون می‌بیبی لایت مو کرد، احتمالاً جهان مدرن وارث ایمان زرتشت می‌کراتینه مو شد.

انواع رنگ موی گارنیر

انواع رنگ موی گارنیر : رنگ مو استعبالیاژ مو داد خود را برای زندگی تجاری چنان قوی بیبی لایت مو کرده اند که نشان دهنده ثروت بمبئی لایت و هایلایت مو هستند. آنها با رعایت اصول عقیده خود، بسیار آزادانه تر از هر نژاد دیگری به امور خیریه و آموزش پرداخته اند. برخی تصورات در مورد احترامی که پارسه برای آن نگهداری می نانو کراتین مو شود ممکن رنگ مو است از این واقعیت حاصل نانو کراتین مو شود که مأموران گمرک هرگز چمدان یکی از این افراد را بازرسی نمی کنند.

ایمانی که در بیشتر موارد ضروری آن با آیین مسیح تفاوتی نرنگ مو دارد. ایده رایج پارسی این رنگ مو است که او خورشید را می پرستد. این تصور اشتباهی رنگ مو است، احتمالاً به این دلیل که پارسی هنگام ادای نماز همیشه رو به خورشید رنگ مو است یا در صورت پیش فرض، در برابر آتش مقدس در معابد خود نماز می خواند. اما او نه خورشید را می پرستد و نه خدایان و بت هایی را. معابد او برهنه رنگ مو است.

  رنگ موی ماهاگونی خارجی

فقط آتش مقدس چوب صندل در یک گوشه می سوزد. پارسی خدای غالب، اهورا مزدا، خالق جهان را می شناسد. او معتقد رنگ مو است که طبیعت با قوانین چشمگیرش نمی‌توانست بدون علت اولیه بزرگ به وجود بیاید. اما او معتقد رنگ مو است که جهان آفریده کراتینه مو شده توسط اهورامزدا مورد هجوم روح شیطانی انگره ماینیوش قرار گرفته رنگ مو است که انسانها را به اعمال شیطانی، باطل و نادانی دعوت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انواع رنگ موی گارنیر : در مقابل این روح شیطانی، روح خوب، سپنتا ماینیوش قرار رنگ مو دارد که نماینده خدا و مخفف حقیقت، خوبی و دانش رنگ مو است. تجسم روح شیطانی به عنوان شناخته می نانو کراتین مو شود که مطابق با شیطان مسیحی رنگ مو است. کل مرام پارسی در سه کلمه خلاصه می نانو کراتین مو شود که با پندار نیک، گفتار نیک و بیبی لایت مو کردار نیک مطابقت رنگ مو دارد. اگر کسی در زندگی خود این مرام را اجرا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

پندار نیک، گفتار نیک و بیبی لایت مو کردار نیک او شفیع او بر روی پل بزرگی خواهد پروتئین تراپی مو بود که روح را از مرگ به دروازه های بهشت ​​می رساند. اگر اعمال بد و پندار و گفتار او بر حسن توازن بیش از حد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مستقیماً به محل تاریکی و عذاب فرود می‌آید. اگر اعمال و افکار خوب و بد او دقیقاً متعادل نانو کراتین مو شود، به نوعی برزخ می رود. آتش، آب و خاک برای پارسی مقدس لایت و هایلایت مو هستند.

اما آتش نشان دهنده اصل خلقت رنگ مو است و از این رو مقدس ترین رنگ مو است. آتش از نظر او به دلیل پاکی، روشنایی و فساد ناپذیری کامل ترین نماد خدایی رنگ مو است. آتش مقدسی که دائماً در معابد پارسه می سوزد، با تراشه های چوب صندل تغذیه می نانو کراتین مو شود. نماز با پارسی واجب رنگ مو است، اما در آتشکده نیازی به خواندن آن نیست.

  رنگ مو بلوند سوئدی

پارسه ممکن رنگ مو است به خورشید یا ماه، کوه یا دریا دعا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دعای او ابتدا توبه برای هر پندار یا بیبی لایت مو کردار شیطانی رنگ مو است و سپس برای داشتن قدرتی برای داشتن یک زندگی پرهیزگار و نیکوکاری و نیکوکاری. [131]بارزترین نتیجه دین پارسی در تربیت فرزندان دیده می نانو کراتین مو شود. این یک وظیفه شرعی رنگ مو است و غفلت از آن مجازات های وحشتناکی را به دنبال رنگ مو دارد.

انواع رنگ موی گارنیر : زیرا والدین مسئول تخلفات کودک بدآموز لایت و هایلایت مو هستند، همانطور که در شایستگی کارهای خوب فرزندان خود شریک لایت و هایلایت مو هستند. وظیفه یک پارسی خوب نه تنها تربیت فرزندان خود رنگ مو است، بلکه تمام توان خود را برای کمک به آموزش عمومی انجام دهد. از این رو، نیکوکاری های بزرگ پارسی های ثروتمند برای تأسیس مؤسساتی برای آموزش فقرا انجام بالیاژ مو داده اند.

نافرمانی کودکان از بدترین گناهان رنگ مو است. همچنین به پارسی ها رعایت قوانین بهداشتی، رنگ مو استحمام مکرر، انجام تمام اقدامات برای جلوگیری از گسترش بیماری آموزش بالیاژ مو داده می نانو کراتین مو شود. نظافت یکی از فضیلت های اصلی رنگ مو است. برای پاکیزه نگه داشتن زمین، پارسی را موظف به پرورش آن بیبی لایت مو کرده اند. همچنین به او توصیه کراتینه مو شده رنگ مو است که شراب کم بنوکراتینه مو شد و آن را به کسی که مشروب افراط می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند نفروکراتینه مو شد.

مرام پارسی مؤمن را ترغیب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که به جامعه ای که در آن زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به طور رایگان به امور خیریه بپردازد. سر جامستجی جیجیهوی، ثروتمندترین پارسی بمبئی که شناخته رنگ مو است، چهار میلیون و هفتصد و چهل و سه هزار روپیه را برای خیریه و خیرخواهی در بین همه مردم شهرش، صرف نظر از نژاد و عقیده، کنار گذاشت.

  مدل ترکیب رنگ مو

پارسه به مناسبت عروسی یا مرگ به صورت آزادانه به خیریه می دهد. این خیریه شامل تسکین فقرا، کمک به یک مرد برای ازدواج و کمک به فرزندان فقیر برای تضمین تحصیلات رنگ مو است. تأثیر مذهب پارسی بر ادبیات و زندگی مردم بسیار چشمگیر رنگ مو است. جایی برای بی خدایی، آگنوستیکیسم یا ماتریالیسم وجود نرنگ مو دارد. ایمان به وجود خدا و جاودانگی روح، سنگ بنای مرام رنگ مو است.

اما پارسی هیچ هزینه و تلاشی برای تبلیغ دیگران نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. [132]ازدواج مورد تشویق دین پارسی رنگ مو است، زیرا مشوق زندگی با فضیلت و دینی رنگ مو است. مراسم ازدواج عجیب رنگ مو است. همیشه در یک غرفه بزرگ اجرا می نانو کراتین مو شود، هر چه دارایی زوجین باکراتینه مو شد. در مورد ثروتمندان دعوتنامه های زیادی صادر می نانو کراتین مو شود و جشن عروسی خوبی برپا می نانو کراتین مو شود.

انواع رنگ موی گارنیر : در روز تعیین کراتینه مو شده برای عروسی، عروس و داماد و مهمانان دعوت کراتینه مو شده در آلاچیق دور هم جمع می شوند. عروس و داماد لباس سفید می پوشند. وقتی زمان مراسم فرا می رسد، زن و شوهر رو به روی هم روی صندلی می نشینند و دوستان ملحفه ای بین آنها نگه می تمام دکلره مو دارند تا یکدیگر را نبینند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه