نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو مش مرواریدی

مدل رنگ مو مش مرواریدی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو مش مرواریدی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو مش مرواریدی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ مو مش مرواریدی : طلوع خاکستری از راه رسید و به اتاق زیر شیروانی خزید. کشیش رفت، زن‌ها رفتند و او با چهره‌ی سفید و بی‌حرکت تنها پروتئین تراپی مو بود – حالا ساکت‌تر، اما ناله و لرزان پروتئین تراپی مو بود و با شیطان وحشتناک کشتی می‌گرفت.

رنگ مو : تلاش بیبی لایت مو کردن فایده ای نرنگ مو دارد.” باز هم سکوت حاکم کراتینه مو شد. او گفت: “تقصیر من نیست.” “باید دکتر می‌داشتی، اما این‌قدر معطل نکراتینه مو شدی – خیلی دیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، حتی من آمدم.” یک بار دیگر سکون مرگبار حاکم کراتینه مو شد. ماریا جورجیس را با تمام قدرت یک بازویش چنگ می‌زد. سپس ناگهان مادام هاوپت رو به آنیله بیبی لایت مو کرد. “شما چیزی برای نوشیدن ندارید.

مدل رنگ مو مش مرواریدی 

مدل رنگ مو مش مرواریدی : هی؟” او پرسید. “کمی براندی؟” آنیله سرش را تکان بالیاژ مو داد. “خانم گات!” مادام هاوپت فریاد زد. «چنین افرادی! شاید چیزی به من بدهید که در لانه بخورم – من از دیروز صبح غذا نخوردم و در اینجا خود را به مرگ نزدیک بیبی لایت مو کردم. اگر می توانستم آن را مانند دیس بشناسم، هرگز برای چنین پولی که شما به من هدیه می دهید، نمی آمدم.

یک نگاه به او بیبی لایت مو کرد و سپس سفید کراتینه مو شد و پیچید. او ژاکتش را درآورده پروتئین تراپی مو بود، مثل یکی از کارگران روی تخت قتل. دست و بازوانش آغشته به خون پروتئین تراپی مو بود و خون بر لباس و صورتش پاشیده کراتینه مو شد. او به سختی نفس می کشید و به او خیره می کراتینه مو شد. هیچکس صدایی در نیاورد او ناگهان شروع بیبی لایت مو کرد: “من تمام تلاشم را بیبی لایت مو کردم.” “من می توانم کارهای بیشتری انجام دهم.

در این لحظه او شانس به نگاه دور ، و را دیدم : او انگشت خود را در او تکان بالیاژ مو داد. او گفت: “تو من را درک می کنی،” همان طور به من پول می دهی! تقصیر من نیست که اینقدر دیر دنبال من فرستادی من نمی توانم به زندگی شما کمک کنم. تقصیر من نیست اگر بچه اول با یک دستش بیاید، پس من نمی توانم آن را نجات دهم.

  رنگ موی پلاتینه شماره ۱۰

مدل رنگ مو مش مرواریدی : من تمام شب را امتحان بیبی لایت مو کرده‌ام، نه در نقطه‌ای که برای سگ مناسب نیست به دنیا بیایند، و نه غذا خوردن فقط رای را که در جیب خودم می‌آورم.» در اینجا مادام هاوپت برای چند لحظه مکث بیبی لایت مو کرد. و ماریجا با دیدن دانه های عرق روی پیشانی جورگیس و احساس لرزش بدنش، با صدای آلایت و هایلایت مو هسته ای گفت: “اونا چطور رنگ مو است؟” “او چطور رنگ مو است؟” مادام هاوپت را تکرار بیبی لایت مو کرد. «چطور فکر می‌کنی که او می‌تواند.

باکراتینه مو شد و شما او را رها می‌کنید تا خود را بککراتینه مو شد؟ من به آنها گفتم که برای کشیش می فرستند. او جوان رنگ مو است، اگر با او درست رفتار می کراتینه مو شد، ممکن پروتئین تراپی مو بود بر آن غلبه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، خوب و قوی پروتئین تراپی مو بود. او به سختی می جنگد، دختر نقطه ای – او هنوز کاملاً نمرده رنگ مو است. و Jurgis بالیاژ مو داد فریاد دیوانه وار. ” مرده! ” دیگری با عصبانیت گفت: “البته او می میرد.” “در بچه اکنون مرده رنگ مو است.” طاقچه با شمعی که روی تخته چسبیده پروتئین تراپی مو بود روشن کراتینه مو شد.

تقریباً خودش را سوخته پروتئین تراپی مو بود، و همانطور که Jurgis با عجله از نردبان بالا می رفت، پاش می بیبی لایت مو کرد و سیگار می کشید. او می‌توانست در گوشه‌ای یک پالت کهنه و پتوهای قدیمی را که روی زمین پهن کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، تشخیص دهد. در پای آن یک صلیب پروتئین تراپی مو بود و در نزدیکی آن کشیشی دعا می خواند. در گوشه ای دور، الزبیتا خمیده پروتئین تراپی مو بود، ناله و زاری می بیبی لایت مو کرد. روی پالت اونا دراز کشید.

  رنگ موی قهوه ای و مش یخی

او با یک پتو پوشانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اما او می توانست شانه ها و یک بازوی او را که برهنه افتاده پروتئین تراپی مو بود ببیند. او به قدری منقبض کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که به سختی می توانست او را بشناسد – او فقط یک اسکلت پروتئین تراپی مو بود و به سفیدی یک تکه گچ. پلک هایش بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و مثل مرگ بی حرکت دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود. به سمت او تلوتلو خورد و با فریاد ناراحتی روی زانوهایش افتاد: «اونا! اونا!» او به هم نخورد.

مدل رنگ مو مش مرواریدی : دست او را در دستش گرفت و دیوانه وار شروع به زدن آن بیبی لایت مو کرد و صدا زد: «به من نگاه کن! جواب بدید! این رنگ مو است که جورجیس برگردد – صدای من را نمی شنوی؟ خفیف‌ترین لرزش پلک‌ها پروتئین تراپی مو بود، و دوباره با دیوانگی صدا زد: «اونا! اونا!» سپس ناگهان چشمان او یک لحظه باز کراتینه مو شد. یک لحظه او به او نگاه بیبی لایت مو کرد – درخششی از تشخیص بین آنها وجود داشت، او او را از دور دید.

مثل چشم اندازی تاریک، که مات و فریب ایستاده پروتئین تراپی مو بود. او دستانش را به سوی او دراز بیبی لایت مو کرد، او را با ناامیدی وحشی صدا زد. اشتیاق ترسناک در او موج می زد، گرسنگی برای او که عذاب پروتئین تراپی مو بود، آرزویی که در درون او متولد می کراتینه مو شد، رشته های قلبش را پاره می بیبی لایت مو کرد، شکنجه اش می بیبی لایت مو کرد. اما همه چیز بیهوده پروتئین تراپی مو بود – او از او محو کراتینه مو شد، او به عقب لغزید و رفت.

  مدل رنگ زیر مو بنفش

و ناله ای از غم و اندوه از او سرازیر کراتینه مو شد، هق هق های کراتینه مو شدید تمام بدنش را به لرزه درآورد و اشک داغ بر گونه هایش جاری کراتینه مو شد و بر او ریخت. دستان او را گرفت، تکانش بالیاژ مو داد، او را در آغوش گرفت و به سمت خود فشار بالیاژ مو داد، اما او سرد دراز کشید و بی‌حرکت – او رفته پروتئین تراپی مو بود – او رفته پروتئین تراپی مو بود! این کلمه مانند صدای زنگی در او پیچید، که در اعماق دور او طنین انداز می‌کراتینه مو شد.

آکوردهای فراموش کراتینه مو شده را به لرزه در می‌آورد، ترس‌های سایه‌ای کهنه را به هم می‌زد – ترس از تاریکی، ترس از خلأ، ترس از ناپروتئین تراپی مو بودی. اون مرده پروتئین تراپی مو بود! اون مرده پروتئین تراپی مو بود! او دیگر هرگز او را نخواهد دید، دیگر هرگز او را نخواهد شنید! وحشت یخی از تنهایی او را گرفت. او خود را جدا از هم می‌دید و تماشا می‌بیبی لایت مو کرد که تمام دنیا از او محو می‌کراتینه مو شد – دنیایی از سایه‌ها، از رویاهای بی‌ثبات. او مانند یک کودک کوچک در ترس و اندوه پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مو مش مرواریدی : زنگ زد و صدا زد و جوابی نگرفت و فریادهای ناامیدانه اش در خانه طنین انداز کراتینه مو شد و باعث کراتینه مو شد زنان طبقه پایین با ترس به یکدیگر نزدیک شوند. او در کنار خودش تسلی‌ناپذیر پروتئین تراپی مو بود – کشیش آمد و دستش را روی شانه‌اش گذاشت و با او زمزمه بیبی لایت مو کرد، اما او صدایی نشنید. او خودش رفته پروتئین تراپی مو بود، از میان سایه‌ها تلو تلو تلو خوردن، و به دنبال روحی که فرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، دست و پا می‌زد. پس دراز کشید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه