↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو طاووسی

رنگ مو طاووسی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو طاووسی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو طاووسی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

22 آوریل 2024

رنگ مو طاووسی : اسکمپرو با تحقیر عصبانی کراتینه مو شد. یک پادشاهی کوچک کسل کننده رنگ مو است، یک پادشاهی کوچک گنگ، این نام خوبی برای آن رنگ مو است. “و شما؟” پینی پنی زیر لب زمزمه بیبی لایت مو کرد در حالی که با عجله دور کراتینه مو شد تا کتاب اوز را بیاورد. در بازگشت، حجم چربی را روی زانوهای پادشاه کم بیبی لایت مو کرد و با دست‌های روی هم ایستاد. “خب-خب؟ توقع داری همه اینا رو بخونم؟” اسکمپرو با ناراحتی گریه بیبی لایت مو کرد. “چرا، یک سال یا بیشتر طول می ککراتینه مو شد.

مو : از این رو، اسکمپرو با تمام امکانات در همسایگی نزدیک، با ناراحتی پایش را زد و در ذهنش شروع به فتح کشوری دوردست و منصفانه بیبی لایت مو کرد. او چشمانش را بست تا بهتر فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و فقط در آستانه سقوط در انبوهی از ثروت و فتح پروتئین تراپی مو بود که پینی پنی با سروصدا وارد اتاق کراتینه مو شد. پیش از او دو نفر از ناظران پادشاه پروتئین تراپی مو بودند که با اصرار نخست وزیر کوچک نترس، با عبوس و سرکشی جلوی تاج و تخت ایستادند.

رنگ مو طاووسی

رنگ مو طاووسی : در غرب اسکامپاویا مریلند قرار داشت و زمانی گروهی از اسکمپاویان غواصی او به خاطر دزدی و شرارت به آن کشور رفته پروتئین تراپی مو بودند. با یادآوری نحوه پذیرایی و پذیرایی آنها توسط پادشاه شاد مریلند و فرستادن آنها به خانه با هدایا، او با عجله آن کشور را نیز ترک بیبی لایت مو کرد. او چگونه می‌توانست با یک پادشاه چنین مبارزه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ در جنوب، ماسه های سوزان صحرای مرگبار قرار داشت که هیچ مردی در پادشاهی خودش موفق به عبور از آن نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

اسکمپرو خورنگ مو است که چشمانش را خواب آلود پلک بزند. “آیا خودت نمی توانی از پس این بحث ها بر بیایی، پینی پنی؟ آیا یک پادشاه اصلاً رنگ مو استراحت یا حریم خصوصی نرنگ مو دارد؟” پینی پنی به جای پاسخ بالیاژ مو دادن، یک کیسه نخی کوچک از بلندترین سرپرستان برداشت و بی صدا به پادشاه بالیاژ مو داد. اسکمپرو که هنوز نیمه خواب پروتئین تراپی مو بود، بند کیسه کوچک را باز بیبی لایت مو کرد و محتویات آن را در دست چاقش خالی بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو بدون دکلره نسکافه ای

آنچه در آنجا دید چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد – کاملاً باز! جواهرات! همان چیزی که او آرزوی آن را داشت. “زمرد!” پادشاه نفس نفس زد و گردنبند درخشان را بین انگشتانش مالید. “توبایفور اینو از کجا آوردی؟” “آنها را تاجری در دومین کانتی نزد اعلیحضرت فرستاد، که آنها را از یک دستفروش مسافر گرفت. زمانی در شهر زمرد اوز زندگی می بیبی لایت مو کرد.

توبایفور در حالی که با ناراحتی از بالای شانه اش به پینی پنی نگاه می بیبی لایت مو کرد، پاسخ بالیاژ مو داد: «اُز یک پادشاهی بزرگ و قدرتمند در آن سوی صحرای مرگبار رنگ مو است. “پس چگونه این دستفروش از صحرا گذشت؟” اسکمپرو خورنگ مو است، گردنبند را به سمت نور گرفته و چشمانش را حریصانه به زمردهای درخشان آن می‌دوزد. “این را نمی توانم بگویم.” نگاهی مشتاقانه به در انداخت و از صمیم قلب برای خود آرزوی آن سوی در داشت.

رنگ مو طاووسی : پس شاید به ما بگویید چرا این گردن بند را به پادشاه تحویل نبالیاژ مو دادید؟” پینی پنی را با اندوه پیشنهاد بیبی لایت مو کرد. “بله، چطور جرات بیبی لایت مو کردی نگهش داشتی؟” اسکمپرو با عصبانیت نفس نفس زد. “و تری بی سیکس در چه چیزی غافلگیر می‌شوی؟ شرط می‌بندم که تو هم در این کار پروتئین تراپی مو بودی.” با خشن فریاد زد: “او پروتئین تراپی مو بود.” او سعی بیبی لایت مو کرد جواهرات را از من بدزدد.

اما تو سعی بیبی لایت مو کردی آنها را از من بدزدی، و در مورد آن همکار خوب من چطور؟” رنگ قرمز دردناک و ناراحت کننده ای را زیر چشم متهم پادشاه تبدیل بیبی لایت مو کرد. او با لکنت بدبختی گفت: “در اسکامپاویا ما خیلی کم داریم، اعلیحضرت.” «با این زمردها فکر بیبی لایت مو کردم می‌توانم در کشوری خنک‌تر و راحت‌تر زمینی بخرم که همسر و دو پسرم در آن شاد باشند – کشوری که در آن گل‌ها در باغ رکراتینه مو شد کنند و مردی مجبور نباکراتینه مو شد در آن خرج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  انواع رنگ مو زیبا و جدید

تمام عمر با صخره ها و علف های هرز کشتی گرفتن و ساعت ها در زیر آفتاب داغ بدون هیچ دلیلی حفاری بیبی لایت مو کردن.» “هه!” پینی پنی با تعجب به پادشاه نگاه بیبی لایت مو کرد. “هه، خودت!” اسکمپرو با عصبانیت غرغر بیبی لایت مو کرد، سپس همانطور که زمردها همچنان در دستش برق می زدند و می درخشیدند، عصبانیت او فروکش بیبی لایت مو کرد. او به آرامی گفت: “تو خیلی اشتباه بیبی لایت مو کردی که گردنبند را نگه داشتی اما من تصمیم گرفتم تو را ببخشم.

اکنون به شهرستان دوم برگرد و به تاجری که این گردنبند را به تو بالیاژ مو داده رنگ مو است توضیح بده که باید هر سه را داشته باشم.” “هر سه!” فریاد زد. اما او طبق قانون حق دو نفر از آنها را رنگ مو دارد. اسکمپرو با خونسردی به او گفت: «حرف من اینجا قانون رنگ مو است و شما می توانید بین قانون شکسته یا سر شکسته یکی را انتخاب کنید. پینی پنی با صدایی آرام زمزمه بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو طاووسی : هیچ چیز طعنه آمیزی در نحوه صحبت او وجود نداشت، اما چیزی در بیان نخست وزیر باعث کراتینه مو شد که پادشاه با ناراحتی تمام خارش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او با صدایی انفجاری فریاد زد: “بله، من پادشاه لایت و هایلایت مو هستم.” و – اره – ممکن رنگ مو است به آن بازرگان در شهرستان خود بگویید که دیگر نیازی نیست از اجناس خود به پایتخت بفرستد، سه گردنبند کافی رنگ مو است. پینی پنی با لبخندی ترش بویید: “چقدر خوب – آنها کافی خواهند پروتئین تراپی مو بود.

تو پادشاهی.” اسکمپرو در حالی که گردنبند زمرد را دور گلوی چاقش بست، دستور بالیاژ مو داد: “تو طوطی لایت و هایلایت مو هستی یا نخست وزیر؟ این چیزهای احمقانه را تکرار نکن و از اوز به من بگو.” “آیا تا به حال در مورد این مکان شنیده اید، پینی پنی؟ اگر دستفروشان بتوانند گردنبندهای زمرد را به همان اندازه که ما با مهره های چوبی معامله می کنیم، تجارت کنند، باید کشوری ثروتمند و شگفت انگیز باکراتینه مو شد.

  مدل رنگ مو عسلی تیره

پینی پنی متفکرانه پاسخ بالیاژ مو داد: “این کشور شگفت انگیزی رنگ مو است.” به یاد دارم که پدرم در مورد پایتخت اوز، یک شهر زمردی به من گفت، جایی که حتی خیابان ها با جواهرات تزئین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و هر برج و دیوار با زمرد پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “خب، چرا هرگز در این مورد به من گفته نکراتینه مو شده رنگ مو است؟” پادشاه با عصبانیت خس خس بیبی لایت مو کرد. چنین کشوری در فاصله‌ای یک سنگ قیمتی رنگ مو است.

رنگ مو طاووسی : پینی پنی کمی بدخواهانه به او یادآوری بیبی لایت مو کرد: «اعلیحضرت هرگز به خواندن یا مطالعه اهمیت نبالیاژ مو داده‌اند. “در کتابخانه ما کل تاریخ اوز وجود رنگ مو دارد.” بیاور! شاه نفس نفس می زد و مثل یک بچه بد بزرگ روی تختش بالا و پایین می پرید (که در حقیقت او پروتئین تراپی مو بود). “من باید کشف کنم که چرا اوز اینقدر ثروتمند و مرفه رنگ مو است در حالی که ما اینقدر فقیر و بدبخت بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.

پینی پنی در حالی که آرام در سراسر اتاق تعقیب می بیبی لایت مو کرد، گفت: “آنقدر بدبخت و فقیر نیستیم که ما بی خرد و حریص بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.” “اگر اعلیحضرت راه هایی را برای بهپروتئین تراپی مو بود اسکامپاویا مطالعه کنند و به رعایای خود اجازه دهند تا سهم عادلانه ای از محصولات و کالاهای خود را حفظ کنند، ما نیز ممکن رنگ مو است کشور قدرتمندی باشیم.” با این بیابان کوچک صخره ای چه کنیم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه