↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مش سوزنی زیتونی

رنگ مو مش سوزنی زیتونی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مش سوزنی زیتونی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مش سوزنی زیتونی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو مش سوزنی زیتونی : در حال حاضر لیشکا، روباه، آمد و در را زد. “پروتئین تراپی مو بودولینک!” او تماس گرفت. “در را باز کن! من می خواهم بیام داخل!” اما پروتئین تراپی مو بودولینک در را باز نبیبی لایت مو کرد. کاسه نخودشو برداشت و رفت کنار پنجره و اونجا خورد که لیشکا میتونست ببینه.

رنگ مو : زیرا انتظار داشتند او را بریان کنند و بخورند! بالاخره یک روز بعد از مدت ها پر بیبی لایت مو کردن او، انگشت کوچکش را با چاقو بریدند تا ببینند چقدر چاق رنگ مو است. “یاوم، یام!” دوشیزگان کوچک چوبی شرور گریه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “او به اندازه کافی چاق رنگ مو است! امروز می توانیم او را کباب کنیم!” پس لباسهایش را درآوردند و او را در خمیر انداز گذاشتند و برای تنور آماده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اسمولیچک آنقدر ترسیده پروتئین تراپی مو بود که فقط جیغ می کشید و جیغ می کشید.

رنگ مو مش سوزنی زیتونی

رنگ مو مش سوزنی زیتونی : اما اسمولیچک با تمام وجود فریاد زد: «آه، شاخ‌های طلایی عزیز، هر کجا که لایت و هایلایت مو هستید در دره یا کوه یا مرتع دور، تند بیا! معطل نکن! دوشیزگان چوبی شریر در حال دور کراتینه مو شدن لایت و هایلایت مو هستند اسمولیچک کوچک شما! تند بیا! معطل نکن!” اما این بار گلدن آنتلرز خیلی دور پروتئین تراپی مو بود و صدای او را نشنید. بنابراین هیچ کس برای کمک به اسمولیچک نیامد و دوشیزگان چوبی او را به غار خود بردند.

در آنجا به جای اینکه با او بازی کنند، او را عذاب می بالیاژ مو دادند و مسخره اش می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با او قیافه می گرفتند. اما آنها هر چه می خورنگ مو است به او بالیاژ مو دادند. در واقع او را با غذا، به ویژه شیرینی، پر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. سپس هر روز او را نیشگون می گرفتند و به هم می گفتند: “خواهر، آیا فکر می کنی او به اندازه کافی چاق رنگ مو است که هنوز کباب نانو کراتین مو شود؟” احساس اسمولیچک بیچاره را تصور کنید وقتی متوجه کراتینه مو شد که او را با شیرینی چاق می کنند.

  رنگ مو فانتزی کیوت

اما هر چه بلندتر فریاد می زد، دوشیزگان کوچک چوبی بیشتر می خندیدند و دستانشان را کف می زدند. درست زمانی که او را به داخل اجاق هل می بالیاژ مو دادند، اسمولیچک فریاد زد: «آه، شاخ‌های طلایی عزیز، هر کجا که لایت و هایلایت مو هستید در دره یا کوه یا مرتع دور، تند بیا! معطل نکن! دوشیزگان چوب شرور امروز بریان می کنند اسمولیچک کوچک شما!

تند بیا! معطل نکن!” ناگهان صدای شکستن شاخه ها شنیده کراتینه مو شد و قبل از اینکه دوشیزگان چوب بفهمند چه اتفاقی می افتد، گلدن آنتلرز وارد غار کراتینه مو شد. اسمولیچک را روی شاخ‌هایش انداخت و به سرعت باد رفت. وقتی به خانه رسیدند، اسمولیچک را روی زانویش گذاشت و چیزی به او بالیاژ مو داد – می‌دانی چیست! و اسمولیچک گریه بیبی لایت مو کرد و گفت متأسف رنگ مو است که نافرمانی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

رنگ مو مش سوزنی زیتونی : و او گفت که هرگز، هرگز، دیگر در را باز نخواهد بیبی لایت مو کرد. و این بار هرگز این کار را نبیبی لایت مو کرد! پروتئین تراپی مو بودولین درنگ مو استان یک پسر کوچک دیگر که در را باز بیبی لایت مو کرد یک روباه پروتئین تراپی مو بودولین زمانی پسر کوچکی پروتئین تراپی مو بود به نام پروتئین تراپی مو بودولینک. او با مادربزرگ پیرش در کلبه ای نزدیک جنگل زندگی می بیبی لایت مو کرد. مادربزرگ هر روز برای کار بیرون می رفت. صبح که می رفت همیشه می گفت: “اونجا، پروتئین تراپی مو بودولینک، شام تو روی میز و ذهنت لایت و هایلایت مو هست.

هر کی در میزنه نباید در رو باز کنی!” یک روز صبح مادربزرگ گفت: “حالا پروتئین تراپی مو بودولینک، امروز برای شام برات سوپ می گذارم. وقتی وقت شام رسید آن را بخور. و به یاد داشته باش که همیشه می گویم: مهم نیست که چه کسی در را می زند.” او رفت و خیلی زود لیشکا، روباه مادر پیر حیله گر آمد و در را زد. “پروتئین تراپی مو بودولینک!” او تماس گرفت. “تو منو میشناسی! درو باز کن! لطفا!” پروتئین تراپی مو بودولینک پاسخ بالیاژ مو داد: “نه، من نباید در را باز کنم.” اما لیشکا، روباه مادر پیر حیله گر، به در زدن ادامه بالیاژ مو داد. او گفت: “گوش کن، پروتئین تراپی مو بودولینک، اگر در را باز کنی، می دانی چه کار می کنم.

  انواع رنگ مو مشکی مردانه

من تو را بر دم خود سوار می کنم!” حالا پروتئین تراپی مو بودولینک با خودش فکر بیبی لایت مو کرد: “اوه، سوار کراتینه مو شدن بر دم لیشکا، روباه، لذت بخش خواهد پروتئین تراپی مو بود!” بنابراین پروتئین تراپی مو بودولینک همه چیزهایی را که مادربزرگ هر روز به او می‌گفت فراموش بیبی لایت مو کرد و در را باز بیبی لایت مو کرد. لیشکا، پیرمرد حیله گر، وارد اتاق کراتینه مو شد و به نظر شما او چه کار بیبی لایت مو کرد؟ آیا فکر می کنید او پروتئین تراپی مو بودولینک را بر دم خود سوار بیبی لایت مو کرد؟ خوب، او این کار را نبیبی لایت مو کرد.

او فقط به سمت میز رفت و کاسه سوپی را که ننه جان برای شام پروتئین تراپی مو بودولینک آنجا گذاشته پروتئین تراپی مو بود خورد و بعد فرار بیبی لایت مو کرد. وقتی وقت شام رسید پروتئین تراپی مو بودولینک چیزی برای خوردن نداشت. عصر که مادربزرگ به خانه آمد، گفت: “پروتئین تراپی مو بودولینک، آیا در را باز بیبی لایت مو کردی و اجازه بالیاژ مو دادی کسی وارد نانو کراتین مو شود؟” پروتئین تراپی مو بودولینک از کراتینه مو شدت گرسنگی گریه می بیبی لایت مو کرد و گفت: “بله، من لیشکا، روباه مادر پیر را راه بالیاژ مو دادم.

و او هم تمام شام مرا خورد!” مادربزرگ گفت: «اکنون، پروتئین تراپی مو بودولینک، می‌بینی که چه اتفاقی می‌افتد در را باز کن و بگذار یکی وارد نانو کراتین مو شود. بار دیگر به یاد داشته باش که مادربزرگ چه می گوید و در را باز نکن. ” صبح روز بعد ننه فرنی برای شام پروتئین تراپی مو بودولینک پخت و گفت: “حالا، پروتئین تراپی مو بودولینک، اینم مقداری فرنی برای شام. یادت باکراتینه مو شد: تا زمانی که من رفته ام، مهم نیست که چه کسی در را بزند.

  رنگ مو قهوه ای خاکستری روشن

رنگ مو مش سوزنی زیتونی : نباید در را باز کنی.” مادربزرگ زودتر از چشمانش دور نکراتینه مو شد که لیشکا دوباره آمد و در را زد. “اوه، پروتئین تراپی مو بودولینک!” او تماس گرفت. “در را باز کن و اجازه بده داخل شوم!” اما پروتئین تراپی مو بودولینک گفت: “نه، من در را باز نمی کنم!” “اوه، حالا پروتئین تراپی مو بودولینک، لطفا در را باز کن!” لیشکا التماس بیبی لایت مو کرد. “تو مرا می شناسی! می دانی اگر در را باز کنی چه کار خواهم بیبی لایت مو کرد؟ من تو را دم خود سوار می کنم!

واقعاً خواهم بیبی لایت مو کرد!” پروتئین تراپی مو بودولینک با خود فکر بیبی لایت مو کرد: “این بار شاید او به من سوار دم خود الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” پس در را باز بیبی لایت مو کرد. لیشکا وارد اتاق کراتینه مو شد، فرنی پروتئین تراپی مو بودولینک را بلعید و بدون اینکه او را سوار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند فرار بیبی لایت مو کرد. وقتی وقت شام رسید پروتئین تراپی مو بودولینک چیزی برای خوردن نداشت. عصر که مادربزرگ به خانه آمد گفت: “پروتئین تراپی مو بودولینک، آیا در را باز بیبی لایت مو کردی و اجازه بالیاژ مو دادی کسی وارد نانو کراتین مو شود؟” پروتئین تراپی مو بودولینک دوباره گریه می بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو مش سوزنی زیتونی : چون خیلی گرسنه پروتئین تراپی مو بود و گفت: “بله، من لیشکا، روباه مادر پیر را راه انداختم، و او هم تمام فرنی مرا خورد!” “پروتئین تراپی مو بودولینک، تو پسر بدی لایت و هایلایت مو هستی!” مادربزرگ گفت. “اگر دوباره در را باز کنی، باید تو را بکوبم! می شنوی؟” صبح روز بعد قبل از اینکه ننه سر کار برود، نخود فرنگی برای شام پروتئین تراپی مو بودولینک پخت. به محض رفتن مادربزرگ شروع به خوردن نخود بیبی لایت مو کرد، آنها بسیار خوب پروتئین تراپی مو بودند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه