نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو نسکافه ای با مش یخی

رنگ مو نسکافه ای با مش یخی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو نسکافه ای با مش یخی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو نسکافه ای با مش یخی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو نسکافه ای با مش یخی : این همسر جدید بسیار خوشحال پروتئین تراپی مو بود، فقط یک چیز کوچک پروتئین تراپی مو بود که برای او دردسر ایجاد می بیبی لایت مو کرد و او آنقدر عاقل پروتئین تراپی مو بود که اجازه نمی بالیاژ مو داد او را بدبخت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یک چیز این پروتئین تراپی مو بود که یک اتاق در قلعه وجود داشت – اتاقی که در انتهای یک گذرگاه به تنهایی قرار داشت – که او هرگز نمی توانست وارد آن نانو کراتین مو شود، زیرا شوهرش همیشه کلید را حمل می بیبی لایت مو کرد. و چون علت این کار را از او می‌پرسید.

مو : زیرا شوهرش به شکار رفته پروتئین تراپی مو بود. و همانطور که از یکی از پنجره های قلعه به بیرون نگاه بیبی لایت مو کرد، قایق را دید که بر فراز دریا به سمت محل فرود آمد. او آن را به عنوان کشتی بلند پدرش تشخیص بالیاژ مو داد و خیلی خوب حدس زد که کشتی چه کسی را سوار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او تقریباً از این فکر وحشت زده پروتئین تراپی مو بود، زیرا می‌دانست که ملکه سیلور تری برای دیدار با او بیهوده نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

رنگ مو نسکافه ای با مش یخی

رنگ مو نسکافه ای با مش یخی : سینه‌اش به سمت سرزمینی چرخید که شاهزاده خانم در آن زندگی می‌بیبی لایت مو کرد، که توسط خود ملکه هدایت می‌کراتینه مو شد. زیرا او مسیری را که قایق باید طی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، می‌دانست، و چنان عجله داشت که در انتهای سفر خود باکراتینه مو شد که به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد سکان هدایت را در دست بگیرد. حالا این اتفاق افتاد که پرنسس گلد تری آن روز تنها پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو نصف مشکی نصف بلوند

و احساس می‌بیبی لایت مو کرد که تقریباً هر چیزی را که داشته باکراتینه مو شد، می‌دهد. شوهرش اما در خانه پروتئین تراپی مو بود. با ناراحتی به سرعت وارد تالار خدمتکاران کراتینه مو شد. “اوه، چه کنم، چه کنم؟” او فریاد زد: “زیرا کشتی بلند پدرم را می بینم که از روی دریا می آید و می دانم که نامادری من در کشتی رنگ مو است. و اگر فرصتی داشته باکراتینه مو شد مرا خواهد کشت، زیرا او بیش از هر چیز دیگری روی زمین از من متنفر رنگ مو است.

اکنون خادمان زمینی را می پرستند که معشوقه جوانشان بر آن پا نهاده پروتئین تراپی مو بود، زیرا او همیشه با آنها مهربان و مهربان پروتئین تراپی مو بود، و وقتی دیدند که او چقدر ترسیده رنگ مو است و سخنان رقت انگیز او را شنیدند، دور او جمع کراتینه مو شدند، گویی می خواهند او را از هر چیزی محافظت کنند. آسیبی که او را تهدید می بیبی لایت مو کرد آنها فریاد زدند: «نترس، اعلیحضرت». “اگر لازم باکراتینه مو شد با جان خود از تو دفاع خواهیم بیبی لایت مو کرد.

اما در صورتی که مادر ناتنی تو قدرت این را داشته باکراتینه مو شد که هر طلسم شیطانی را بر سر تو بیاندازد، تو را در اتاق بزرگ ملیون حبس می کنیم، آنگاه او نمی تواند به تو نزدیک نانو کراتین مو شود. همه.” اتاق مولیوند اتاق محکمی پروتئین تراپی مو بود که به تنهایی در قسمتی از قلعه قرار داشت و در آن چنان ضخیم پروتئین تراپی مو بود که هیچ کس نمی توانست از آن عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و شاهزاده خانم می‌دانست که اگر یک بار داخل اتاق باکراتینه مو شد.

  رنگ مو قهوه ای خیلی تیره

با دری محکم از بلوط بین او و نامادری‌اش، از هر شیطنتی که آن زن بدکار می‌توانست طراحی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، کاملاً در امان خواهد پروتئین تراپی مو بود. بنابراین او با پیشنهاد بندگان وفادار خود موافقت بیبی لایت مو کرد و به آنها اجازه بالیاژ مو داد که او را در اتاق مولیوند حبس کنند. بنابراین چنین کراتینه مو شد که وقتی ملکه سیلور تری به در بزرگ قلعه رسید و به دریچه ای که در را باز بیبی لایت مو کرد دستور بالیاژ مو داد تا او را نزد معشوقه سلطنتی خود ببرد.

رنگ مو نسکافه ای با مش یخی : با کمان کم به او گفت که این غیرممکن رنگ مو است، زیرا شاهزاده خانم در اتاق محکم قلعه قفل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و نمی توانست بیرون بیاید، زیرا هیچ کس نمی دانست کلید کجرنگ مو است.[25] (که کاملاً درست پروتئین تراپی مو بود، زیرا پیشخدمت پیر آن را به دور گردن سگ گوسفند مورد علاقه شاهزاده بسته پروتئین تراپی مو بود و او را برای جستجوی اربابش به تپه ها فرستاده پروتئین تراپی مو بود.) ملکه دستور بالیاژ مو داد: «مرا به درب آپارتمان ببرید.

حداقل می توانم از طریق آن با دختر عزیزم صحبت کنم. و قاضی که نمی‌دانست از این چه ضرری می‌تواند داشته باکراتینه مو شد، همانطور که از او خورنگ مو استه کراتینه مو شد، عمل بیبی لایت مو کرد. ملکه فریبکار گفت: “اگر کلید واقعا گم کراتینه مو شده رنگ مو است و نمی‌توانی به رنگ مو استقبال من بیایی، درخت طلای عزیز، حداقل انگشت کوچکت را از سوراخ کلید بگذار تا بتوانم آن را ببوسم.” شاهزاده خانم این کار را بیبی لایت مو کرد و هرگز در خواب هم نمی دید.

  رنگ موی شنی استخوانی

که شر می تواند از طریق چنین اقدام ساده ای به سراغ او بیاید. اما این کار را بیبی لایت مو کرد. زیرا مادر نامادری اش به جای بوسیدن انگشت کوچکش، آن را با سوزن مسموم زد و سم آنقدر کشنده پروتئین تراپی مو بود که قبل از اینکه بتواند حتی یک فریاد بزند، شاهزاده خانم بیچاره به عنوان یک مرده روی زمین افتاد. وقتی سقوط را شنید، لبخند رضایت بر روی صورت ملکه سیلور تری نشست. او زمزمه بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو نسکافه ای با مش یخی : حالا می توانم بگویم که من خوش تیپ ترین زن جهان لایت و هایلایت مو هستم.” و نزد مردی که در انتهای مسیر ایستاده پروتئین تراپی مو بود برگشت و به او گفت که تمام آنچه را که باید به دخترش می گفت، گفته پروتئین تراپی مو بود و اکنون باید به خانه بازگردد. پس مرد با تمام تشریفات او را به قایق رساند و او به سوی کشور خود حرکت بیبی لایت مو کرد. و هیچ کس در قلعه نمی دانست که آسیبی به معشوقه عزیزشان رسیده رنگ مو است.

تا اینکه شاهزاده از خانه خود به خانه برگشت[26] در حال شکار با کلید اتاقک مولیون که از گردن سگ گوسفندش گرفته پروتئین تراپی مو بود، در دستش پروتئین تراپی مو بود. او با شنیدن درنگ مو استان دیدار ملکه سیلور تری خندید و به خدمتکاران گفت که آنها خوب عمل بیبی لایت مو کرده اند. سپس به طبقه بالا دوید تا در را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و همسرش را آزاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما وقتی او این کار را بیبی لایت مو کرد، چه ترس و وحشتی داشت که او را مرده در زیر پای او روی زمین دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود.

  بلوند قهوه ای پلاتینه

رنگ مو نسکافه ای با مش یخی : او با خشم و اندوه تقریباً در کنار خودش پروتئین تراپی مو بود. و چون می‌دانست که سم کشنده‌ای مانند درخت ملکه نقره‌ای جسد شاهزاده خانم را به گونه‌ای حفظ می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که نیازی به دفن نباکراتینه مو شد، آن را روی کاناپه‌ای ابریشمی گذاشته و در اتاقک مولیون گذاشت تا بتواند برو[27] و هر وقت خورنگ مو است به آن بنگر. با این حال، او چنان وحشتناک تنها پروتئین تراپی مو بود که پس از مدت کوتاهی دوباره ازدواج بیبی لایت مو کرد و همسر دومش به همان اندازه شیرین و خوب پروتئین تراپی مو بود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱