نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو قهوه ای عسلی روشن

رنگ مو قهوه ای عسلی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو قهوه ای عسلی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو قهوه ای عسلی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو قهوه ای عسلی روشن : خودش را پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده می‌بیبی لایت مو کرد.» دوروتی گفت: “من باید فکر کنم که او به آمدن تو عادت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و نترسد.” کانگورو پاسخ بالیاژ مو داد: اینطور نیست. “آنها وقتی کنار هم قرار می گیرند کمی نمی ترسند و معمولاً بسیار شاد و دلپذیر لایت و هایلایت مو هستند.

رنگ مو : یا نه، اما مطمئن پروتئین تراپی مو بود که وقتی کسی در اطرافش پروتئین تراپی مو بود هرگز نمی خوابید. هوا در اوز همیشه زیبا رنگ مو است و امروز صبح هوا خنک و با طراوت و آفتاب درخشان و دلنشین پروتئین تراپی مو بود. حدود یک ساعت بعد به جایی رسیدند که جاده دیگری از آن منشعب می کراتینه مو شد. اینجا یک تابلو پروتئین تراپی مو بود که نوشته پروتئین تراپی مو بود: این راه برای دوروتی با مشاهده تابلو گفت: “اوه، اینجا جایی رنگ مو است که می چرخیم.” “چی! آیا ما به می رویم؟” کاپیتان ژنرال پرسید.

رنگ مو قهوه ای عسلی روشن

رنگ مو قهوه ای عسلی روشن : با این حال، صبح زود روز بعد، آنها بیدار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و مشتاق شروع پروتئین تراپی مو بودند، و پس از یک صبحانه خوب از میزبان خود خداحافظی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به واگن قرمز رنگی که اسب اره تمام شب به آن متصل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، رفتند. این اسب که از چوب ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، هرگز خسته نمی کراتینه مو شد و اهمیتی نمی بالیاژ مو داد که دراز بککراتینه مو شد. دوروتی کاملاً مطمئن نپروتئین تراپی مو بود که آیا تا به حال خوابیده رنگ مو است.

  رنگ مو قهوه ای خاکستری متوسط

او پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، اوزما فکر بیبی لایت مو کرد که ما ممکن رنگ مو است از فودل ها لذت ببریم. گفته می نانو کراتین مو شود که آنها بسیار جالب لایت و هایلایت مو هستند.” عمه ام گفت: “هیچ کس از نام خود به آن مشکوک نیست.” “به هر حال آنها چه کسانی لایت و هایلایت مو هستند؟ چیزهای کاغذی بیشتر؟” دوروتی با خنده پاسخ بالیاژ مو داد: فکر نمی کنم. “اما من نمی توانم بگویم “خیلی، خاله ام، آنها چه لایت و هایلایت مو هستند. وقتی به آنجا رسیدیم متوجه خواهیم کراتینه مو شد.” عمو هنری پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: «شاید جادوگر بداند. جادوگر گفت: “نه، من قبلاً آنجا نرفته ام.” “اما من اغلب در مورد و شنیده ام.

که گفته می نانو کراتین مو شود عجیب ترین مردم در تمام سرزمین اوز لایت و هایلایت مو هستند.” “از چه طریقی؟” از مرد پشمالو پرسید. جادوگر گفت: “نمی دانم، مطمئنم.” درست در آن زمان، همانطور که آنها در امتبالیاژ مو داد خط سبز زیبا به سمت فودلکامجیگ می رفتند، کانگورویی را که در کنار جاده نشسته پروتئین تراپی مو بود، جاسوسی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. حیوان بیچاره صورتش را با هر دو پنجه جلوی خود پوشانده پروتئین تراپی مو بود و به قدری تلخ گریه می بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو قهوه ای عسلی روشن : که اشک ها به صورت دو نهر کوچک روی گونه هایش جاری کراتینه مو شدند و از جاده سرازیر کراتینه مو شدند، جایی که حوضچه ای را در یک گودال کوچک تشکیل بالیاژ مو دادند. اسب اره با این منظره رقت انگیز ایستاد و دوروتی با همدردی آماده فریاد زد: “چی کراتینه مو شده کانگورو؟” “بو-هو! بو-هو!” کانگورو ناله بیبی لایت مو کرد. “من از دست بالیاژ مو دادم می–می–می–اوه، بو-هو! جادوگر گفت: “بیچاره، او آقاش را از دست بالیاژ مو داده رنگ مو است.

  رنگ مو طبیعی مشکی

احتمالاً شوهرش رنگ مو است و او مرده رنگ مو است.” “نه نه نه!” کانگورو گریه بیبی لایت مو کرد. “این — این که نیست. من از دست بالیاژ مو داده ام — می — اوه ، بو ، بو ، هو!” مرد پشمالو گفت: می دانم. “او آینه اش را گم بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.” “نه، این من رنگ مو است! مای من–اوه، بو-هو!” و کانگورو سخت تر از همیشه گریه بیبی لایت مو کرد. عمه ام به او پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: «این باید پای چرخ بیبی لایت مو کرده او باکراتینه مو شد.

عمو هنری پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “یا نان تست شیر ​​او.” “من دستکش های خود را از دست بالیاژ مو داده ام!” گفت کانگورو بالاخره آن را بیرون آورد. “اوه!” مرغ زرد با غلغله ای از آرامش فریاد زد. “چرا قبلا نگفتی؟” کانگورو پاسخ بالیاژ مو داد: “بو-هو! من – من – نمی توانستم.” دوروتی گفت: «اما اینجا را ببینید، در این هوای گرم نیازی به دستکش ندارید.» حیوان پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، واقعاً من این کار را می کنم.” دستانم بدون دستکش کاملاً آفتاب سوخته و برنزه می‌شوند.

آنقدر آنها را پوشیده‌ام که احتمالاً بدون آن‌ها سرما می‌خورم.» “مزخرف!” دوروتی گفت. من هرگز نشنیده ام که هیچ کانگورویی دستکش بپوکراتینه مو شد. “مگه نه؟” حیوان در حالی که تعجب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود پرسید. “هرگز!” دختر تکرار بیبی لایت مو کرد “و اگر گریه نکنی احتمالا خودت را مریض می کنی. کجا زندگی می کنی؟” پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: «حدود دو مایل فراتر از مادربزرگ گنیت برای من دستکش درست بیبی لایت مو کرد.

  رنگ موی بلوند پلاتینه یخی

رنگ مو قهوه ای عسلی روشن : او یکی از فادل هرنگ مو است.” دوروتی پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: «خب، بهتره الان بری خونه، شاید پیرزن یه جفت دیگه برات درست کنه.» “ما در راه فودلکامجیگ بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، و شما ممکن رنگ مو است در کنار ما بپرید.” بنابراین آنها سوار کراتینه مو شدند، و کانگورو در کنار واگن قرمز پرید و به نظر می رسید که به سرعت از دست بالیاژ مو دادن خود را فراموش بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

جادوگر به حیوان گفت: “آیا فادل ها مردم خوبی لایت و هایلایت مو هستند؟” کانگورو پاسخ بالیاژ مو داد: “اوه، خیلی خوب.” “یعنی وقتی آنها به درستی کنار هم قرار می گیرند. اما گاهی اوقات به طرز وحشتناکی پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده و مخلوط می شوند و بعد شما نمی توانید کاری با آنها انجام دهید.” “منظور شما از پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شدن آنها چیست؟” از دوروتی پرسید.

کانگورو توضیح بالیاژ مو داد: “چرا، آنها در قطعات کوچک بسیار زیادی ساخته کراتینه مو شده اند.” “و هر وقت غریبه ای به آنها نزدیک می نانو کراتین مو شود، عادت تمام دکلره مو دارند از هم جدا شوند و خود را به اطراف پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کنند. آن وقت رنگ مو است که آنها به طرز وحشتناکی در هم می آمیزند، و جمع بیبی لایت مو کردن دوباره آنها یک پازل سخت رنگ مو است.” معمولا چه کسی آنها را کنار هم قرار می دهد؟ از امبی امبی پرسید. “هر کسی که بتواند تکه ها را جور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ موی شامپاینی پرستیژ

رنگ مو قهوه ای عسلی روشن : من گاهی اوقات خودم گنیت مادربزرگ را کنار هم می گذارم، چون او را به قدری می شناسم که می توانم هر تکه ای را که متعلق به اوست بگویم. سپس، وقتی همه جور کراتینه مو شد، برای من بافتنی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و اینگونه رنگ مو است. دستکش‌های من را درست بیبی لایت مو کرد. اما بافتن آن چند روز طول کشید و من مجبور کراتینه مو شدم مادربزرگ را بارها دور هم جمع کنم، زیرا هر بار که نزدیک می‌کراتینه مو شدم.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱