↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو قهوه ای خاکستری

مدل رنگ مو قهوه ای خاکستری | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو قهوه ای خاکستری را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو قهوه ای خاکستری را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو قهوه ای خاکستری : اما اکنون پژمرده کراتینه مو شد و رفت. و من باید در تاریکی غم بنشینم بی نصیب و تنها.» رستم با علاقه عمیق پرسید که آیا می توان به او غذا بالیاژ مو داد و او گفت که عادت داشته از شکاف سنگ عظیمی که دهانه گودال را پوشانده پروتئین تراپی مو بود، نان و آب به او بدهد.

رنگ مو : مانند سیمورغ پروتئین تراپی مو بود، سم‌های فولادی داشت و سر و گوش‌ها و دمش. اسب قوی پروتئین تراپی مو بود مثل شیر و ناوگان مثل باد و به کراتینه مو شدت جلوی ما می آمد، با این حال انگار چیزی از هوا پروتئین تراپی مو بود. بیزون کاموند خود را روی او انداخت و وقتی در طناب گیر بیبی لایت مو کرد، حیوان خشمگین کراتینه مو شد و به بیرون پرید. بیزون را به دنبال خود می کشاند. در حال حاضر چشم انداز در دود محصور کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مو قهوه ای خاکستری

مدل رنگ مو قهوه ای خاکستری : او گفت: “وقتی به آرمان رسیدیم، وارد جنگل بزرگی کراتینه مو شدیم و درختان را قطع بیبی لایت مو کردیم و آنها را آتش زدیم. سپس به گرازهای وحشی حمله بیبی لایت مو کردیم که تعبالیاژ مو داد زیادی پیدا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند؛ و به محض اینکه همه آنها پیدا کراتینه مو شدند. ویران کراتینه مو شد، در بازگشت محل را ترک بیبی لایت مو کردیم. در تمام طول مسیر با یک گوزن با زیباترین و شگفت‌انگیزترین شکل به زمین افتادیم.

زمین شبیه اقیانوس پروتئین تراپی مو بود و بیزون و گوزن فانتوم ناپدید کراتینه مو شدند. قلب از اندوه در هم شکسته پروتئین تراپی مو بود، زیرا به نظرم می آمد که الکی خشمگین باید دیو سفید باکراتینه مو شد. اما Gíw نباید فریب این درنگ مو استان ساختگی را بخورد. برعکس، او متقاعد کراتینه مو شد که خیانت در کار پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، و با خشم ریش گیرگین را گرفت، به این طرف و آن طرف کشید و دویست ضربه تازیانه بر او زد.

  انواع رنگ مو شیک

بدبخت بدبخت، از جراحاتی که خورده پروتئین تراپی مو بود، بی احساس روی زمین افتاد. سپس گیو نزد کای خسرو رفت تا او را از بدبختی خود آگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و اگرچه اولین تصمیم این پروتئین تراپی مو بود که خائن را به قتل برساند، پادشاه راضی کراتینه مو شد که او را با زنجیر بسته و او را به زندان بیندازد. اخترشناسانی که اکنون با آنها مشورت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اعلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که بیزون هنوز زنده رنگ مو است.

و گیو از سرعت و شتابی که پادشاه با آن سربازان را در هر منطقه به جستجوی پسرش اعزام می‌بیبی لایت مو کرد، دلداری و تشویق کراتینه مو شد. “دیگر گریه نکن، جنگجو جسور، تو به زودی پسرت را ببینی. در این جام، این آینه روشن، هر آنچه تاریک رنگ مو است روشن می نانو کراتین مو شود؛ همه بالا و زیر زمین، همه چیزهای گم کراتینه مو شده به سرعت پیدا می شوند.” پادشاه چنین گفت و در برابر نظر خود آن جام شگفت انگیز را که برای اولین بار در چشم جمشید هر آنچه در جهان پنهان پروتئین تراپی مو بود.

آشکار بیبی لایت مو کرد. و ابتدا در برابر او همه چیزهایی را که هفت اقلیم محصور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند آشکار کراتینه مو شد، چه در اقیانوس و چه در میان ستارگان، چیزهای مخفی پنهان پروتئین تراپی مو بودند، چه در صخره و چه در غار، در آن جام روشن به وضوح ردیابی کراتینه مو شدند. و اکنون چشم او کاروگسار بررسی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، جامی که رنگ مو استان را به نمایش می گذارد. او در آن غار غم انگیز ، بیزون را خوب، جسور، شجاع می بیند.

مدل رنگ مو قهوه ای خاکستری : و نشسته بر آن سنگ دیو منیژه دوست داشتنی غمگین و تنها. و حالا لبخند می‌زند و به گیو نگاه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و گریه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “پیش‌گویی من درست پروتئین تراپی مو بود. بیزون تو زندگی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؛ دیگر غمگین نیست، من او را آنجا می‌بینم، سخنانم باور دارم؛ و اگر چه در بند و بند بسته رنگ مو است، به زودی آزادی خود را باز می‌یابد.” کای خسرو که خدمات رستم را در این مناسبت لازم می‌دانست.

  زیباترین رنگ موی بازیگران زن ایرانی

گیو را با دعوتی به او فرستاد و ماجرای دستگیری بیزون را توضیح بالیاژ مو داد. رستم تصمیم خود را گرفته پروتئین تراپی مو بود که در صلح و آرامش در حاکمیت زابل خود ادامه دهد و در هیچ شرایط اضطراری دیگر از آسایش آن کنار نرود. اما وضعیت گزارش کراتینه مو شده بستگان نزدیک او هدف او را تغییر بالیاژ مو داد و او تردید داشت که بهترین کمک خود را برای بازگرداندن او به آزادی انجام ندهد.

گیو از این کار خوشحال کراتینه مو شد و هر دو بدون معطلی به اقامتگاه سلطنتی رفتند، جایی که خسرو با صمیمانه ترین رنگ مو استقبال قهرمان را خشنود بیبی لایت مو کرد و او را بر تختی پیش از خود نشاند. پادشاه از او پرسید که به چه نیرویی نیاز رنگ مو دارد، و او پاسخ بالیاژ مو داد که نیازی به ارتش نرنگ مو دارد. او ترجیح بالیاژ مو داد با لباس مبدل به عنوان یک تاجر برود. بر این اساس مواد لازم تهیه کراتینه مو شد.

هزار شتر مملو از جواهرات و جلیقه ها و کالاهای دیگر پروتئین تراپی مو بود و هزار جنگجو مانند شترران زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. گیرگین دعا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که از قید و بند خود رهایی یابد و با شفاعت رستم اجازه یافت که عضو حزب باکراتینه مو شد. اما فرزندانش به خاطر رفتار شرافتمندانه او به عنوان گروگان و امنیت در زندان نگهداری کراتینه مو شدند. هنگامی که پهلوان با کفیله خود به قلمرو دشمن رسید و به محلی که بیزون در آن زندانی پروتئین تراپی مو بود نزدیک کراتینه مو شد.

  مدل رنگ مو فیس فریم یخی

مدل رنگ مو قهوه ای خاکستری : غوغایی بلند کراتینه مو شد که کاروانی از تجارت از ایران آمده رنگ مو است که قبلاً دیده نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. این خبر که به گوش منیژه رسید، بی درنگ نزد رستم رفت و پرسید که آیا زندان بیزون هنوز در دربار ایران معلوم رنگ مو است؟ رستم با عصبانیت پاسخ بالیاژ مو داد: من تاجری لایت و هایلایت مو هستم که در ترافیک کار می کنم، از این چیزها چه بدانم، برو، من نه با شاه و نه با جنگجویان او آشنایی ندارم. این پاسخ منیژه را غرق ناامیدی و اندوه بیبی لایت مو کرد و به کراتینه مو شدت گریست.

اشک‌هایش شروع به نرم بیبی لایت مو کردن قلب رستم بیبی لایت مو کرد و با صدایی آرام به او گفت: «من ساکن شهری نیستم که در آن بالیاژ مو دادگاه برگزار می‌نانو کراتین مو شود و به همین دلیل از این چیزها چیزی نمی‌دانم، اما بگو. من عامل غم تو لایت و هایلایت مو هستم.» منیژه آهی عمیق کشید و سعی بیبی لایت مو کرد از بالیاژ مو دادن هر گونه پاسخی به او اجتناب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که کنجکاوی قهرمان را افزایش بالیاژ مو داد. اما او در طولانی مدت رعایت بیبی لایت مو کرد.

دختر افراسیاب کیست و درنگ مو استان عشق او و بدبختی های بیزون را به او گفت و گودالی را که در آن زندانی و با زنجیر سنگین بسته پروتئین تراپی مو بود به او اشاره بیبی لایت مو کرد. “به خاطر او سقوط من از سلطنت و کمان و تالار پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، و از این رو این صورت رنگ پریده و بی حال، این رنگ زعفرانی چشم تو را می تواند ردیابی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، جایی که غنچه گل سرخ شکوفه می بالیاژ مو داد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه