نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی مرواریدی شامپاینی دوبینا

رنگ موی مرواریدی شامپاینی دوبینا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی مرواریدی شامپاینی دوبینا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی مرواریدی شامپاینی دوبینا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی مرواریدی شامپاینی دوبینا : خوشبختی زندگی زناشویی را در خانه‌ای که هیچ هزینه‌ای برای پرداخت نرنگ مو دارد، به تصویر می‌ککراتینه مو شد. حتی «خانه، خانه شیرین» را نقل بیبی لایت مو کرد و ترجمه آن را به للایت و هایلایت مو هستانی جسورانه بیبی لایت مو کرد – اگرچه به دلایلی لیتوانیایی این را حذف بیبی لایت مو کرد. شاید مترجم احساساتی پروتئین تراپی مو بودن در زبانی را که در آن هق هق به عنوان و لبخند به عنوان شناخته می‌نانو کراتین مو شود، برایش دشوار پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. خانواده در مورد این سند به مدت طولانی نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : اما ماریجا از انسان یا شیطان نمی ترسید و از هرکسی که می دید سوال می بیبی لایت مو کرد – بازدیدکنندگان و غریبه ها یا افراد شاغل مثل خودش و حتی یکی دو بار حتی کارمندان بلندپایه و رفیع که طوری به او خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که انگار فکر می کنند او دیوانه رنگ مو است. . با این حال، در پایان، او پاداش خود را درو بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. در یکی از گیاهان کوچکتر، او به طور تصادفی به اتاقی برخورد بیبی لایت مو کرد که در آن تعبالیاژ مو داد زیادی زن و دختر پشت میزهای طولانی نشسته پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ موی مرواریدی شامپاینی دوبینا

رنگ موی مرواریدی شامپاینی دوبینا : گوشت گاو دودی را در قوطی ها آماده می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و در اتاق به اتاق سرگردان پروتئین تراپی مو بود، ماریا سرانجام به جایی رسید که قوطی های مهر و موم کراتینه مو شده در آن رنگ آمیزی و برچسب گذاری می کراتینه مو شدند، و در اینجا او این شانس را داشت که با “پیشکار” روبرو نانو کراتین مو شود. ماریجا در آن زمان نفهمید، همانطور که قرار پروتئین تراپی مو بود بعدا بفهمد، چه چیزی برای یک “پیشکار” در ترکیب چهره ای پر از طبیعت خوب بی حد و حصر و ماهیچه های یک اسب خشک وجود رنگ مو دارد.

اما زن به او گفته پروتئین تراپی مو بود که فردا بیاید و شاید به او فرصتی بدهد تا حرفه قوطی نقاشی را بیاموزد. نقاشی قوطی‌ها که ماهرانه پروتئین تراپی مو بود و روزانه دو دلار می‌پرداخت، ماریجا با فریاد یک سرخپوست کومانچی به خانواده حمله بیبی لایت مو کرد و اتاق را زیر و رو بیبی لایت مو کرد تا بچه را تقریباً تشنج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. خوش شانسی بهتر از همه اینها به سختی می کراتینه مو شد امیدوار پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو فانتزی زیبا دخترانه

فقط یکی از آنها برای جستجوی مکانی باقی مانده پروتئین تراپی مو بود. جورجیس مصمم کراتینه مو شد که تتا الزبیتا باید در خانه بماند تا خانه را حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و اونا باید به او کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او نمی‌خواهد اونا کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – او گفت که او آن جور مردی نپروتئین تراپی مو بود و او آن جور زنی نپروتئین تراپی مو بود. اگر مردی مانند او نتواند با کمک هیئت مدیره جوناس و ماریجا از خانواده حمایت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، چیز عجیبی خواهد پروتئین تراپی مو بود.

او حتی نمی‌شنید که به بچه‌ها اجازه دهد سر کار بروند. اینکه کشیش به این مدارس اعتراض می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند چیزی پروتئین تراپی مو بود که او هنوز هیچ تصوری از آن نداشت و در حال حاضر تصمیمش این پروتئین تراپی مو بود که فرزندان تتا الزبیتا باید به اندازه هر بچه‌های دیگر شانس داشته باشند. مسن‌ترین آنها، رنگ مو استانیسلواس کوچک، فقط سیزده سال داشت و نسبت به سنش کوچک پروتئین تراپی مو بود.

و در حالی که پسر بزرگ فقط دوازده سال داشت و بیش از یک سال در جونز کار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، یورگیس از رنگ مو استانیسلوواس خورنگ مو است که انگلیسی صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به یک مرد ماهر تبدیل نانو کراتین مو شود. پس فقط دده آنتاناس قدیمی وجود داشت. او را به حال رنگ مو استراحت بیش از حد، اما او مجبور به تصدیق که این امکان پذیر نیست، و، علاوه بر این، پیرمرد نمی شنید که از آن صحبت می نانو کراتین مو شود.

  رنگ موی عسلی روشن بدون دکلره

آن هوس او پروتئین تراپی مو بود که اصرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که او به عنوان سرزنده به عنوان هر پسر پروتئین تراپی مو بود. او مانند بهترین آنها پر از امید به آمریکا آمده پروتئین تراپی مو بود. و حالا او مشکل اصلی پروتئین تراپی مو بود که پسرش را نگران می بیبی لایت مو کرد. برای هر کسی که صحبت بیبی لایت مو کرد به او اطمینان بالیاژ مو داد که آن را اتلاف وقت به دنبال کار برای پیرمرد در . به او گفت که کوله‌برها حتی مردانی را که پیر کراتینه مو شده‌اند را در خدمت خود نگه نمی‌تمام دکلره مو دارند.

رنگ موی مرواریدی شامپاینی دوبینا : تا چیزی در مورد گرفتن افراد جدید نگویم. و نه تنها اینجا قانون پروتئین تراپی مو بود، تا آنجایی که او می دانست، در همه جای آمریکا این قانون پروتئین تراپی مو بود. برای راضی بیبی لایت مو کردن او از پلیس خورنگ مو استه پروتئین تراپی مو بود، و به ارمغان آورد که این چیزی رنگ مو است که فکر نمی نانو کراتین مو شود. آنها این را به آنتونی پیر نگفته پروتئین تراپی مو بودند، که در نتیجه دو روز را به پرسه زدن از یک قسمت به حیاط دیگر گذرانده پروتئین تراپی مو بود.

و اکنون به خانه آمده پروتئین تراپی مو بود تا پیروزی دیگران را بشنود، لبخندی شجاعانه زد و گفت که این از آن او خواهد پروتئین تراپی مو بود. یک روز دیگر برگرد آنها احساس می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که شانس خوب آنها به آنها این حق را بالیاژ مو داده رنگ مو است که به یک خانه فکر کنند. و نشستن در آستانه در که عصر تابستان، آنها برگزار کراتینه مو شد مشاوره در مورد آن، و در زمان مناسبت به برهان موضوع سنگین. آن روز صبح که از خیابان برای سرکار رد می کراتینه مو شد.

دو پسر را دید که از خانه به خانه یک آگهی می گذاشتند. و دیدن که تصاویر بر روی آن وجود رنگ مو دارد، برای یکی خورنگ مو استه پروتئین تراپی مو بود، و آن را نورد و آن را در پیراهن خود جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. در ظهر مردی که با او صحبت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود آن را به او خوانده پروتئین تراپی مو بود و کمی در مورد آن به او گفت، در نتیجه ایده وحشی را درک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. پلاکارد را بیرون آورد که کاملاً یک اثر هنری پروتئین تراپی مو بود. طول آن تقریباً دو فوت پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو مشکی صورتی

روی کاغذ تقویمی چاپ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، با مجموعه ای از رنگ ها به قدری روشن که حتی در نور ماه هم می درخشیدند. مرکز پلاکارد را خانه ای اشغال بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که به طرز درخشانی رنگ آمیزی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، نو و خیره کننده پروتئین تراپی مو بود. سقف آن به رنگ ارغوانی پروتئین تراپی مو بود و با طلا تزئین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. خود خانه نقره ای پروتئین تراپی مو بود و درها و پنجره ها قرمز پروتئین تراپی مو بود.

ساختمانی دوطبقه با ایوانی در جلو و طوماری بسیار شیک دور تا دور آن پروتئین تراپی مو بود. با تمام جزئیات کامل پروتئین تراپی مو بود، حتی دستگیره در، و یک بانوج در ایوان و پرده های توری سفید در پنجره ها وجود داشت. زیر آن، در گوشه ای، عکس زن و شوهری پروتئین تراپی مو بود که در آغوش محبت آمیز پروتئین تراپی مو بودند. در گوشه مقابل گهواره ای با پرده های کرکی روی آن کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ موی مرواریدی شامپاینی دوبینا : کروبی خندان روی بال های نقره ای معلق پروتئین تراپی مو بود. از ترس اینکه اهمیت همه اینها از بین برود، یک برچسب به زبان های للایت و هایلایت مو هستانی، لیتوانیایی و آلمانی وجود داشت: « دوم. نامی. هیم. “چرا اجاره پرداخت می نانو کراتین مو شود؟” بخشنامه زبانی به مطالبه ادامه بالیاژ مو داد. چرا صاحب خانه خود نباشید؟ آیا می دانید که می توانید یکی را با قیمت کمتر از اجاره خود خریداری کنید؟ ما هزاران خانه ساخته‌ایم که اکنون توسط خانواده‌های خوشبخت اشغال کراتینه مو شده‌اند.»—بنابراین، این سخن گویا کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه