نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بوتاکس مو | بورن لیدی | رنگ مو

رنگ مو | بورن لیدی

بوتاکس مو قیمت

بوتاکس مو قیمت | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بوتاکس مو قیمت را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بوتاکس مو قیمت را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

13 ژانویه 2024

بوتاکس مو قیمت : اگر فقط سیلیس کافی با خاک رس و آهک وجود داشت. او به زودی چند قطعه را کوبیده پروتئین تراپی مو بود که آنها را در قایق گذاشت و برای تجزیه و تحلیل آنها راهی خانه کراتینه مو شد.

رنگ مو : به ندرت کسی پروتئین تراپی مو بود که سریعتر از او پارو بزند. حالا او جزایر را به خلیج، تا محل فرود قبل از خانه شلیک بیبی لایت مو کرد. اگر سنگ سیمان دارای نسبت های مناسبی پروتئین تراپی مو بود، این چیزی پروتئین تراپی مو بود که هلن و خودش را از هر کدام مستقل می بیبی لایت مو کرد.

بوتاکس مو قیمت

بوتاکس مو قیمت : و آن یکباره! کمی بعد با دست‌ها و لباس‌های کثیف که صورتش غرق در عرق کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، با نتیجه تحقیقاتش به سمت مادرش شتافت. “در اینجا چیزی برای شما وجود رنگ مو دارد که ببینید.” داشت می خواند؛ او به بالا نگاه بیبی لایت مو کرد و مانند یک ملحفه سفید کراتینه مو شد. “این سنگ سیمانی رنگ مو است؟” در حالی که کتابش را زمین می گذاشت پرسید. “آیا از آن خبر داشتی؟” او در نهایت شگفتی فریاد زد.

لینک مفید : بوتاکس مو

او پاسخ بالیاژ مو داد: “خوب بخشنده، بله.” به سمت پنجره رفت و دوباره برگشت و دستانش را روی هم فشار بالیاژ مو داد. “پس تو هم پیداش بیبی لایت مو کردی؟” “چه کسی قبل از من انجام بالیاژ مو داد؟” “پدرت، رافائل، پدرت، اولین باری که من اینجا پروتئین تراپی مو بودم، کمی قبل از رفتن ما.” او مکث بیبی لایت مو کرد. او هم مثل شما با عجله وارد کراتینه مو شد.

بوتاکس مو قیمت : نه به این سرعت، نه خیلی سریع، او در پاهایش ضعیف پروتئین تراپی مو بود، اما در غیر این صورت درست مثل شما.» او با نگاهی عجیب به دستان کثیف رافائل چشمانش را گذاشت. خود دست ها شکل خوبی نداشتند، تقریباً دقیقاً مال پدرش پروتئین تراپی مو بودند. رافائل متوجه چیزی نکراتینه مو شد. “پس بستر سنگ سیمانی را پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود؟” “بله. در را پشت سرش قفل بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : بوتاکس مو یا کراتینه

از روی صندلی بلند کراتینه مو شدم و از او پرسیدم چطور جرات بیبی لایت مو کردی؟ به سختی می توانست صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” او لحظه ای مکث بیبی لایت مو کرد و دوباره همه چیز را به یاد آورد. “بله، و آن چیزها پروتئین تراپی مو بود.” “چی گفت مادر؟” برگشته پروتئین تراپی مو بود تا اتاق را ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پدرت معتقد پروتئین تراپی مو بود که من به خانه بخت آورده ام. “و پس چرا اینطور نپروتئین تراپی مو بود؟” به سرعت با او روبرو کراتینه مو شد.

  بوتاکس مو کراتینه
[botox]

بوتاکس مو قیمت : او رنگ آمیزی بیبی لایت مو کرد. “ببخشید مادر، شما منظورم را اشتباه متوجه کراتینه مو شدید، منظورم این پروتئین تراپی مو بود که چرا در مورد سیمان هیچ نتیجه ای حاصل نکراتینه مو شد؟” تو پدرت را نمی‌شناختی: قلاب‌های زیادی در او وجود داشت که نمی‌توانست کاری را انجام دهد.» “قلاب؟” “بله! عجیب و غریب، خودخواهی، اشتیاق، که به سرعت در همه چیز گرفتار کراتینه مو شد.” “او پیشنهاد بیبی لایت مو کرد چه کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” “هیچ کس نباید اجازه داشته باکراتینه مو شد با آن کاری داشته باکراتینه مو شد.

لینک مفید : بوتاکس مو خوب رنگ مو است

هیچ کس نباید از آن خبر داشته باکراتینه مو شد، او باید همه چیز باکراتینه مو شد! به همین دلیل قرار کراتینه مو شد چوب بریده نانو کراتین مو شود و فروخته نانو کراتین مو شود؛ و وقتی ازدواج بیبی لایت مو کردیم – من می گویم. زمانی که ما ازدواج بیبی لایت مو کردیم، قرار پروتئین تراپی مو بود از کل ثروت من نیز رنگ مو استفاده نانو کراتین مو شود.” او وحشتی را دید که او هنوز به آن نگاه می بیبی لایت مو کرد.

بوتاکس مو قیمت : او دوباره از کل مبارزه عبور می بیبی لایت مو کرد. و فهمید که نباید بیشتر از این از او سوال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با دستش اشاره ای بیبی لایت مو کرد. و با عجله پرسید: مادر چرا قبلا به من نگفتی؟ او با قاطعیت پاسخ بالیاژ مو داد: “چون هیچ سودی برای شما نداشت.” او احساس بیبی لایت مو کرد، نه، او می‌دید که او معتقد رنگ مو است.

لینک مفید : بوتاکس مو در خانه

که اکنون هیچ خیری برای او نخواهد داشت. دوباره دستش را بلند بیبی لایت مو کرد و او را ترک بیبی لایت مو کرد. هنگامی که یک بار دیگر در قایق پروتئین تراپی مو بود و خبر بزرگ خود را به معبد می برد، با خود فکر بیبی لایت مو کرد: دلیل دشمنی مرگبار پدر و مادرم در اینجرنگ مو است. سنگ سیمانی! او به او اعتماد نبیبی لایت مو کرد، نه خودش و هم ثروتش را به او بالیاژ مو داد.

  نحوه انجام بوتاکس سرد مو

بوتاکس مو قیمت : بنابراین نه سیمانی پروتئین تراپی مو بود و نه درختی قطع کراتینه مو شد. “خب، بالاخره گل زد. بله، مادر هم؛ اما خدا کمکم کن!” سپس محاسبه بیبی لایت مو کرد که الوار و ثروت با هم چه ارزشی تمام دکلره مو دارند و چه مبلغ بیشتری می توان از ملک جمع آوری بیبی لایت مو کرد که ارزش تخت سیمانی در نظر گرفته کراتینه مو شد. پدرش را بهتر از مادرش درک می بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : بوتاکس مو و ریزش مو

چه ثروت، چه قدرت، چه شکوه، چه زندگی! در پارسا همه را با خود برد. رئیس، زیرا او فوراً دید که این چه ارزشی رنگ مو دارد. او گفت: «تو الان یک مرد ثروتمند لایت و هایلایت مو هستی. همسر دین، زیرا احساس می بیبی لایت مو کرد که جذب توانایی و اشتیاق او کراتینه مو شده رنگ مو است. هلن؟ هلن ساکت و ترسیده پروتئین تراپی مو بود. به سمت او برگشت و پرسید که آیا با او در قایق می آید تا آن را ببیند.

بوتاکس مو قیمت : او واقعاً باید ببیند که تخت چقدر گسترده رنگ مو است. پدرش گفت: بله عزیزم، با او برو. رافائل خورنگ مو است پشت سر او در قایق بنشیند و به سمت کمان رفت. اما بدون هیچ حرفی از کنار او گذشت، نشست و پاروهایش را گرفت. پس بالاخره مجبور کراتینه مو شد جلوی او بنشیند. بنابراین آنها با اهداف متقابل شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

لینک مفید : بوتاکس مو ریزش میاره

پشتش به طرف او پروتئین تراپی مو بود، دید که چگونه آب زیر پاروهایش کف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مبارزه ای پنهانی، ترسی ضمنی که در چند کلمه ای که رد و بدل می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند شنیده می کراتینه مو شد و فقط محدودیت آنها را افزایش می بالیاژ مو داد. هنگامی که آنها به مقصد خود نزدیک کراتینه مو شدند، سرخ و داغ پروتئین تراپی مو بودند. حالا او مجبور کراتینه مو شد برای جستجوی محل فرود بچرخد.

  نانو بوتاکس مو چیست

بوتاکس مو قیمت : برای شروع، آنها به آرامی تمام بستر سیمانی را تا آنجا که قابل مشاهده پروتئین تراپی مو بود طی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او اکنون به سمت او چرخیده پروتئین تراپی مو بود و همه چیز را برای او توضیح بالیاژ مو داد. او چشمانش را به صخره دوخته پروتئین تراپی مو بود و فقط به او نگاه می بیبی لایت مو کرد یا همه او را نگاه نمی بیبی لایت مو کرد. آنها دوباره قایق را چرخاندند تا در محلی که کارخانه را در نظر داشت فرود بیاورند.

لینک مفید : بوتاکس مو در بارداری ضرر رنگ مو دارد

بخشی از سنگ باید منفجر نانو کراتین مو شود تا فضا ایجاد نانو کراتین مو شود، بندر نیز باید ایمن تر نانو کراتین مو شود تا کشتی ها در نزدیکی آن قرار گیرند، و همه اینها هزینه رنگ مو دارد. او ابتدا فرود آمد تا به او کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما او بدون کمک او به ساحل پرید. سپس آنها به سمت بالا رفتند، او راه را پیش می برد و در حالی که می رفت همه چیز را توضیح می بالیاژ مو داد.

بوتاکس مو قیمت : او با چشم و گوش قصد دنبال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. همه چیزهایی که از دوران کودکی‌اش در هلبرجن سخت کار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و تمام آرزوهایش را برای املاک در سر می‌پروراند، اکنون بسیار کم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. سال‌ها طول می‌کشید تا درختان بازگشتی داشته باشند. اما در اینجا وعده سعادت فوری و ثروت آینده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : بوتاکس مو خوب رنگ مو است

اگر، همانطور که او هرگز شک نبیبی لایت مو کرد، ثابت بیبی لایت مو کرد که درست می گوید. او احساس می بیبی لایت مو کرد که این او را متواضع بیبی لایت مو کرد، او را بی حساب بیبی لایت مو کرد، اما آه! چقدر عالی به نظر می رسید! قایقرانی، کوهنوردی، هیجان، به توضیحات رافائل انیمیشنی بخشید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه