نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بوتاکس مو | بورن لیدی | رنگ مو

رنگ مو | بورن لیدی

بوتاکس مو بهتره یا ویتامینه

بوتاکس مو بهتره یا ویتامینه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بوتاکس مو بهتره یا ویتامینه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بوتاکس مو بهتره یا ویتامینه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

13 ژانویه 2024

بوتاکس مو بهتره یا ویتامینه : چنین روحی که او داشت نمی توانست در بندگی آرام بگیرد. مری آن، همسر جیک، که او را همراهی می‌بیبی لایت مو کرد، عروس خوش‌تیپی پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : او گفت که متعلق به “الیاس رودز، یک کشاورز و یک مرد بسیار منصف” رنگ مو است. با او خیلی خوب رفتار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. جان و هنری بالیاژ مو داد، بیست و بیست و پنج ساله، اهل واشنگتن پروتئین تراپی مو بودند.

بوتاکس مو بهتره یا ویتامینه

بوتاکس مو بهتره یا ویتامینه : به نظر می‌رسید که رفتار پسر، خون جیک را به حرارت جوشان رساند. رنج او و رنج همقطارانش پیش از این هرگز به این سختی ظاهر نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. این ایده که او باید کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به رضایت دیگری فروخته نانو کراتین مو شود، باعث کراتینه مو شد تصمیم بگیرد که “چشم ها را بالا بککراتینه مو شد” و به جای دیگری پناه ببرد.

لینک مفید : بوتاکس مو

آنها از طبقه بردگانی پروتئین تراپی مو بودند که به خوبی از آنها مراقبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. حداقل آنها می گفتند که معشوقه آنها با آنها برخورد کراتینه مو شدیدی نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است و آنها هرگز رضایت نمی بالیاژ مو دادند که از رنج های سختی که در سفر با آنها روبرو کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند بگذرند، اما به خاطر میل کراتینه مو شدید آنها مجبور پروتئین تراپی مو بودند آزاد باشند.

بوتاکس مو بهتره یا ویتامینه : از کانادا جان به شرح زیر نوشت: ST. کاترینز، کانادا آقای. با این حال، آقا: – من در روز جمعه حتی بعد از ظهر ربات داشتم که برای پولم روی پل گذاشتم و باید به سنت کاترین می رفتم تا به مدت 8 ماه در خانه ویلارد کار کنم. برای اینکه همه ربات های Goor را ببینم، من نه کلوز و نه پول دارم.

لینک مفید : بوتاکس مو یا پروتئینه

لطفاً اگر et آمده رنگ مو است، ترانک من را بفرستید. به سنت کاترینز بروید و به خانه ویلارد به جان بالیاژ مو داد بروید و اگر مورچه ها تشریف بیاورند به زودی نامه خود را به روزنن بالیاژ مو داد واشنگتن لغو کنید، لطفاً به این آیین توجه کنید تا شروع خوبی داشته باشم.

  بوتاکس مو بدون صافی

بوتاکس مو بهتره یا ویتامینه : فکر کن که من می توانم در این مکان طولانی دروازه کنم. اگر برادرم نیز او را بفرستد تا من برای او یک پله دارم و به همین دلیل او را برای این کار نفرستید. راهی که این پلا را گرفتم برای دیدن یک فرانک ماین از واشنگتن رفتم. دان خوب و او به من ورکه بالیاژ مو داد.

لینک مفید : بوتاکس مو و رنگ مو استخر

خواهش می‌کنم به محض این‌که این کار را بیبی لایت مو کردید، باید این تشریفات بد را برای جنگ‌های شانسی من بهانه کنید. اگر می خواهید به دنبال ترانک من به واشنگتن بفرستید نام جان تروهارت را بفرستید. آقا لطفاً به محض اینکه این را برای و به عنوان گزارش دریافت بیبی لایت مو کردید، مراسم را انجام دهید.

بوتاکس مو بهتره یا ویتامینه : قوانین جورج و رفیق- با بلوک و تکل بسته کراتینه مو شده و بلند کراتینه مو شده اند تا پوست گاو شوند. جورج نماینده مردان جوان برده معمولی دلاور پروتئین تراپی مو بود. او خونی غیرمختلف، جثه متوسط ​​و ظاهری متواضع داشت. او از دانش املا بی بهره پروتئین تراپی مو بود، تا چیزی از خواندن نگویم. برده داری او را به طور غیرقابل انکار مادام العمر تحت تأثیر قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : بوتاکس سرد مو در خانه

جورج برای اینکه اندک غذا بخورد و لباس بپوکراتینه مو شد و مجبور نانو کراتین مو شود بدون رنگ مو استخدام کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، او را تحسین نمی بیبی لایت مو کرد، بلکه مجبور پروتئین تراپی مو بود بدون زمزمه تسلیم نانو کراتین مو شود. در واقع، او می دانست که به اصطلاح اربابش، که دنی نام داشت، احتمالاً شکایتی از یک برده نخواهد شنید. بنابراین زنجیر خود را کشید و تسلیم کار روزانه خود کراتینه مو شد.

[botox]

بوتاکس مو بهتره یا ویتامینه : برده با دستانش آویزان کراتینه مو شده رنگ مو است یک روز در حالی که با اسبی شکسته خاک را می کشید، حیوان حاضر نپروتئین تراپی مو بود وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دهد. در این روش، رنگ مو استاد جورج را متهم بیبی لایت مو کرد که جانور را به کارهای شیطانی تحریک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و با عصبانیت یقه جورج را بست و به او دستور بالیاژ مو داد تا او را از پله ها بالا (از صابون خانه) همراهی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  بوتاکس مو در دوران شیردهی

لینک مفید : پروتئین تراپی و بوتاکس مو چیست

جرج جرات مقاومت نداشت، با او همراه کراتینه مو شد. طناب هایی به دور هر دو مچش بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، بلوک و تکل به آن بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و جورج به زودی خود را روی نوک انگشتان پا بلند بیبی لایت مو کرد و پاهایش تقریباً از زمین فاصله داشت.

بوتاکس مو بهتره یا ویتامینه : سپس “رنگ مو استاد مهربان” تمام پیراهن کهنه فقیر را از پشت پاره بیبی لایت مو کرد و او را چنین خطاب بیبی لایت مو کرد: “ای پسر اب – – ه ، من تو را دور خودم غرغر خواهم بیبی لایت مو کرد؛ آنجا بمان تا برای خودم به شهر بروم. پوست گاو.” جورج با ترحم التماس بیبی لایت مو کرد، اما بیهوده. درگیری ها کمی هیجان ایجاد بیبی لایت مو کرد و اتفاقاً قرار پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : بوتاکس مو باعث ریزش مو مینانو کراتین مو شود

در آن روز نمایشی در شهر به نمایش گذاشته نانو کراتین مو شود که طبق معمول در کشور تعبالیاژ مو داد زیادی از مردم را از راه دور آورد. بنابراین، در کمال تعجب، زمانی که رنگ مو استاد با پوست گاو خود بازگشت، متوجه کراتینه مو شد که تعبالیاژ مو داد زیادی از کنجکاوها به صابون خانه جذب کراتینه مو شده اند تا ببینند آقای دنی با پوست گاوش بر پشت جورج اجرا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بوتاکس مو بهتره یا ویتامینه : در حالی که او توسط او دراز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. دست های او بسیاری به وضوح تصمیم خود را گرفته پروتئین تراپی مو بودند که دیدن پوست گاو از سیرک سرگرم کننده تر رنگ مو است. تعبالیاژ مو داد تماشاگران حدود سیصد نفر پروتئین تراپی مو بود. این تعبالیاژ مو داد بیشتر از آن چیزی پروتئین تراپی مو بود که آقای دنی قبلاً به اجرای آن عادت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، در نتیجه او را شرمنده بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : بوتاکس مو و رنگ مو استخر

گیج به نظر می رسید صابون خانه را ترک بیبی لایت مو کرد و به دفترش رفت تا منتظر پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شدن جمعیت باکراتینه مو شد. انبوه مردم سرانجام بازنشسته کراتینه مو شدند و جورج را در عذاب مرگبار معلق گذاشتند. طبیعت انسان در اینجا یک مبارزه مرگ را ایجاد بیبی لایت مو کرد. طناب‌هایی که مچ‌هایش را بسته پروتئین تراپی مو بود باز کراتینه مو شدند و جورج آماده کراتینه مو شد تا برای آزادی به دهانه توپ یا نقطه سرنیزه بزند.

  بوتاکس مو چه جوریه

بوتاکس مو بهتره یا ویتامینه : وقتی دنی متوجه کراتینه مو شد که جورج نه تنها او را فریب بالیاژ مو داده رنگ مو است، بلکه او را از خودش نیز فریب بالیاژ مو داده رنگ مو است، این موضوع را در اختیار تخیل قرار بالیاژ مو داده رنگ مو است. جورج از کنت گریخت. رفیقی او را همراهی می بیبی لایت مو کرد که نامش سهواً ثبت نکراتینه مو شد.

لینک مفید : مراحل بوتاکس مو در خانه

با این حال، او را مردی تیره، گرد، و تمام صورت، تنومند، با پاهای کمان، و به نظر می‌رسید که به سختی رنگ مو استفاده می‌کراتینه مو شد و پایین نگه داشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و در جهل و غیره توصیف می‌کراتینه مو شد. رنگ مو استفاده سخت او را مجبور به فرار از ظلم کراتینه مو شدیدش بیبی لایت مو کرد.

بوتاکس مو بهتره یا ویتامینه : نام مستعار جک هرینگ. اگرچه جک تنها بیست و سه سال سن داشت، اما او طعم تلخ برده داری را کاملاً در زمان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندال بی. هرینگ، که یکی از اعضای کلیسای متدیست پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : مواد بوتاکس مو در خانه

چشیده پروتئین تراپی مو بود، و به عقیده جک یک “مدعی صرف، و یک مرد متدین” پروتئین تراپی مو بود. روحیه بسیار بد.” جک فکر می بیبی لایت مو کرد که به اندازه کافی برای این شاه ماهی بیهوده کار بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

بوتاکس مو بهتره یا ویتامینه : وقتی یک پسر دوازده ساله پروتئین تراپی مو بود، مادرش به جنوب فروخته کراتینه مو شد. از آن روز تا ساعتی که فرار بیبی لایت مو کرد، حرفی از او نشنیده پروتئین تراپی مو بود. با تصمیم خود برای ترک بردگی، خشم وارد کراتینه مو شده به مادرش تنها باعث افزایش تصمیم او کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه