نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آرایشگاه زنانه در هفت حوض

آرایشگاه زنانه در هفت حوض | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه زنانه در هفت حوض را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه زنانه در هفت حوض را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه زنانه در هفت حوض : پس از تصویب قوانینی که تجارت برده در ایالات متحده و بریتانیا لغو کراتینه مو شد، شورش در مورد برده داری به میزان قابل توجهی برای چند سال کاهش یافت، اما در دوره بعد به شکل کراتینه مو شدیدتر احیا کراتینه مو شد. . در سال 1812، ایالت لوئیزیانا، که خارج از قلمرو اورلئان ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به عنوان یک ایالت برده در اتحادیه پذیرفته کراتینه مو شد.

رنگ مو : حمل و نقل سیاه پوستان را کاهش دهد، یا اینکه یک فرد به طور همزمان توسط آن حفظ نانو کراتین مو شود. که برای منافع بریتانیا درگیر در آن تجارت کاملاً مخرب خواهد پروتئین تراپی مو بود.” او پرسید: «آیا درست پروتئین تراپی مو بود، زیرا در نتیجه تغییر افراد و اقدامات عمومی صورت گرفت، که منافع کسانی که علیه این لایحه درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرده‌اند نادیده گرفته نانو کراتین مو شود و آنچه قبلاً برای تحقیق مناسب تلقی می‌کراتینه مو شد.

آرایشگاه زنانه در هفت حوض

آرایشگاه زنانه در هفت حوض : اکنون غیر مادی و غیرقابل اجرا رد نانو کراتین مو شود. ؟” در رنگ مو استدلال ویلبرفورس و دیگران، به نفع این اقدام، نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شد که هرگز افزایش طبیعی بردگان در بریتانیا و هند غربی وجود نداشته رنگ مو است. بنابراین عرضه با واردات ثابت برای پاسخگویی به تقاضاهای رو به رکراتینه مو شد حفظ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و طرفداران این اقدام دلایل زیر را برای اتخاذ آن توصیه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند: “مزیت بزرگ و تعیین کننده ای که لغو تجارت برده را توصیه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

این رنگ مو است که با بستن عرضه سیاه پوستان خارجی که تا به حال مزرعه داران برای همه تعهدات خود به آنها اعتماد داشته اند، آنها را مجبور خواهیم بیبی لایت مو کرد تا افزایش را افزایش دهند. بردگان در املاک خود و بدیهی رنگ مو است که بدون بهپروتئین تراپی مو بود وضعیت جسمی و اخلاقی آنها نمی توان این کار را انجام بالیاژ مو داد.بنابراین نه تنها از خود تردد غیرانسانی حداقل تا آنجایی که به ساکنان این کشور مربوط می نانو کراتین مو شود جلوگیری می نانو کراتین مو شود.

  آرایشگاه زنانه تهرانسر بلوار لاله

آرایشگاه زنانه در هفت حوض : بلکه یک تمهید رنگ مو است. برای بهپروتئین تراپی مو بود تدریجی جمعیت سیاه‌پوست در هند غربی ساخته خواهد کراتینه مو شد، و همچنین بر اساس امن‌ترین پایه‌ها، منافع و خورنگ مو استه‌های خودخواهانه اربابانی که در دستانشان قرار تمام دکلره مو دارند.» از اینجا به نظر می‌رسد که «پرورش برده» در نزد نیکوکاران آن روز جرم تلقی نمی‌کراتینه مو شد، بلکه این کشف مختص به انسان‌های زمان بعد پروتئین تراپی مو بود.

اکنون برده داری در ایالات متحده به زمان لغو تجارت برده توسط ایالات متحده و بریتانیا کاهش یافته رنگ مو است و مشاهده می نانو کراتین مو شود که دولت سابق به هیچ وجه صلاحیتی بر این موضوع نداشته رنگ مو است. از آن گونه دارایی در ایالت هایی که در آنجا وجود داشته رنگ مو است محافظت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به همان شیوه ای که [60]موظف پروتئین تراپی مو بود از هر گونه اموال دیگری در محدوده اختیارات تفویض کراتینه مو شده خود محافظت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

آرایشگاه زنانه در هفت حوض : برده داری قبل از ایجاد دولت و مستقل از آن در ایالت ها وجود داشت و دولت ها در تشکیل آن دولت به عنوان دولت های مستقل، قدرت انحصاری ادامه یا توقف آن را به اختیار خود برای خود محفوظ داشتند. این نه تنها با توجه به ایالت های اصلی، بلکه با قید صریح ایالت های کارولینای شمالی و جورجیا در زمان واگذاری قلمرو آنها، چنین پروتئین تراپی مو بود. کنگره خود را ملزم به دخالت در برده داری در آن قلمرو بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

کنتاکی از بخشی از ویرجینیا تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و با همان پایه و اساس آن ایالت به اتحادیه پذیرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و با عهدنامه با فرانسه پس از تصاحب لوئیزیانا، ایمان ایالات متحده متعهد به احترام و حمایت از حقوق این ایالت کراتینه مو شد. مالکیت در بردگان در محدوده قلمرو به دست آمده به همان شکلی که تعهد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود حق مالکیت را در هر چیز دیگری رعایت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و از آن محافظت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  سالن زیبایی چم در سعادت اباد

آرایشگاه زنانه در هفت حوض : این همه قلمرو در محدوده ایالات متحده به جز قلمرو شمال غربی را در بر می گرفت، و تا قبل از تصویب قانون اساسی فدرال، ممنوعیت برده داری با فرمان 1787 گسترش یافته پروتئین تراپی مو بود. اعتبار آن حکم مورد مناقشه قرار گرفته رنگ مو است، و مطمئناً اگر اعتباری داشته رنگ مو است، با موافقت ویرجینیا که قلمرو از آن به دست آمده رنگ مو است، بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است.

قانون سازماندهی دولت قلمرو شمال غربی اعتبار محدودیت مندرج در این فرمان را به رسمیت شناخت و آن را ایجاد نبیبی لایت مو کرد. دولت‌هایی که فکر می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند برده‌داری را لغو یا حذف می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، زیرا داشتن آن به نفع آنها نپروتئین تراپی مو بود، حق نداشتند از وجود آن در سایر کشورها شکایت کنند. اگر آنها نمی خورنگ مو استند با کشورهایی که بردگی را تحمل می کنند متحد شوند.

آرایشگاه زنانه در هفت حوض : باید از تصویب قانون اساسی خودداری می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. [61]پس از تصویب آن، ایمان آن دولت‌ها با هر ملاحظاتی که می‌تواند دولت‌ها را به‌عنوان جوامع، یا افراد را به‌عنوان افراد متعهد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، متعهد به احترام به نهادها، حقوق و دارایی‌های دولت‌های دیگر و پایبندی صادقانه به تمام سازش‌ها و ضمانت‌های این کشورها کراتینه مو شد، متعهد کراتینه مو شد. قانون اساسی.

آنها موظف پروتئین تراپی مو بودند نه تنها در مقام دولت ها به آنها احترام بگذارند و از آنها تبعیت کنند، بلکه با اعمال اختیارات قانونگذاری و محدودیت عادلانه خود موظف پروتئین تراپی مو بودند که شهروندان خود را به احترام و رعایت آنها وادار کنند. این تعهد صرفاً شامل پرهیز از هرگونه مداخله خشونت آمیز و اقدامات فعال نادرست نمی کراتینه مو شد، بلکه از هرگونه تحریک یا تحریک دیگران به انجام کار نادرست.

  آرایشگاه زنانه عروس شرقی

آرایشگاه زنانه در هفت حوض : از طریق برهم زدن آرامش، مالکیت یا حقوق سایر دولت ها و شهروندان آن ها، تسری یافت. قانون اساسی دولت عمومی را سانسور کننده اخلاقیات یا نهادهای داخلی چندین ایالت و همچنین ایالت ها یا شهروندان آن را سانسور کننده نهادهای اخلاقی یا داخلی یکدیگر قرار نبالیاژ مو داده رنگ مو است. این صرفاً قراربالیاژ مو دادی پروتئین تراپی مو بود.

که بین دولت‌های مستقل برای دفاع مشترک و حمایت از یکدیگر در حقوق و آزادی‌هایشان، همانطور که قبل از تشکیل آن وجود داشت، شکل گرفت. [62] فصل چهارم علل منتهی به جدایی – جدایی ایالت های پنبه ای خیلی زود پس از سازماندهی دولت تحت قانون اساسی جدید، طومارهایی در مورد موضوع تجارت برده به کنگره ارائه کراتینه مو شد.

آرایشگاه زنانه در هفت حوض : عمدتاً از کویکرهای پنسیلوانیا، آن فرقه «غیر مقاومت» که «وجداناً با همه جنگ‌ها مخالف پروتئین تراپی مو بود». برخی از طومارها در ماهیت خود بسیار تحریک آمیز پروتئین تراپی مو بودند و بحث های هیجان انگیز زیادی را در کنگره های اولیه ایجاد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و یکی از آنها که توسط وارن میفلین، کواکری از دلاور ارائه کراتینه مو شد، که بر بی عدالتی برده داری و ضرورت لغو آن تاکید می بیبی لایت مو کرد.

به او بازگردانده کراتینه مو شد. دستور مجلس در دومین اجلاس کنگره دوم به دلیل ویژگی آتش زا و شیطنت آمیز آن. در ژانویه 1805، اولین پیشنهاد برای لغو برده داری در ناحیه کلمبیا ارائه کراتینه مو شد. این توسط اسلون، نماینده دموکرات نیوجرسی تهیه کراتینه مو شد و این پروتئین تراپی مو بود که “تمامی کودکانی که بعد از چهارم ژوئیه متعاقب آن متولد می شوند.

آرایشگاه زنانه در هفت حوض : باید در سنین خاصی آزاد باشند”، اما ارجاع به کمیته امتناع و سپس با رای گیری رد کراتینه مو شد. از 77 به 31. با توجه به رویبالیاژ مو دادهای بعدی کمی قابل توجه رنگ مو است که 26 نفر از 31 دموکرات شمالی پروتئین تراپی مو بودند و تنها 5 نفر باقیمانده رای پیشنهادی را فدرالیست شمالی تشکیل می بالیاژ مو دادند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه