نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

سالن زیبایی ویونا تهران

سالن زیبایی ویونا تهران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی ویونا تهران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی ویونا تهران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی ویونا تهران : صحت این شایعه را تکذیب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.» “حرف ها!” ارنست فریاد زد. «وقتی حقیقت موضوع را شنیدید، قربان، حتماً از انکار آنها سرگرم کراتینه مو شده اید.» کاپیتان ویلمور گفت: “بله، پس از آن.” “اما نه در آن زمان. در واقع من تقریباً در ناامیدی پروتئین تراپی مو بودم که یک روز لاوی به اینجا رسید و شبیه روحی پروتئین تراپی مو بود که از قبر برگشته رنگ مو است. دی والدن گفت: “آه، من می ترسم.

رنگ مو : شما اصلاً چیزی نشنیده اید؟” کاپیتان گفت: “تقریبا همین رنگ مو است.” «برخی از پیام رسانانی که من فرستادم بازگشتند با درنگ مو استانی مبنی بر اینکه چند مرد سفیدپوست با اسلحه در همسایگی کلوف فیل دیده کراتینه مو شده اند. اما هوتنتوت‌هایی که در آن نزدیکی زندگی می‌کنند.

سالن زیبایی ویونا تهران

سالن زیبایی ویونا تهران : که تو باید تلاش زیادی بیبی لایت مو کرده باشی، چارلز.” «من گاهی خود را سرزنش بیبی لایت مو کرده‌ام که به تو اجازه رفتن بالیاژ مو داده‌ام، با توجه به اینکه چه خطری و خستگی لازم رنگ مو است.» لاوی گفت: «نیازی به انجام این کار ندارید. «هر آنچه ممکن رنگ مو است من متحمل کراتینه مو شده باشم با ملاقات امروز ما بیش از آن جبران کراتینه مو شده رنگ مو است، نه از قرار ملاقاتی که دوست مهربانم برای من گرفته رنگ مو است.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

در واقع، اگر من این سفر را انجام نمی بالیاژ مو دادم، حتماً در اسارت ناامیدانه می ماندیم.» “آیا راهنمای شما دروغ بازی بیبی لایت مو کرد؟” مبلغ پرسید. «نه، من حق ندارم این را بگویم. این که آیا او به همان اندازه وفادار پروتئین تراپی مو بود، اگر مسائل به گونه‌ای دیگر از بین می‌رفت، ممکن رنگ مو است جای تردید باکراتینه مو شد. فکر می کنم او دستورات خصوصی را از چوما دریافت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی ویونا تهران : که به دلیلی عجیب به نظر نمی رسید. او از سگ ما، شیر، ترسیده پروتئین تراپی مو بود!» “شیر نر!” وارلی فریاد زد. “چرا، او هفته ها و ماه ها مرده رنگ مو است، نه؟” «نه او! او به اندازه من یا شما زنده رنگ مو است. او در این لحظه همراه با کاما و کوبو در یکی از کلبه ها رنگ مو است. “فکر بیبی لایت مو کردم که او را دیدم که در آن شب در گاریپ توسط سیل برده کراتینه مو شد.” به جرأت می‌توانم بگویم، شما چنین بیبی لایت مو کردید.

لینک مفید : سالن زیبایی تهرانسر

اما او باید برای شنا بیبی لایت مو کردن در ساحل تدبیر بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد. به هر حال، ما او را در مسافت دو روزه از روستای بچوانا ملاقات بیبی لایت مو کردیم و فکر می‌کنم با غریزه او ما را تعقیب می‌بیبی لایت مو کرد، و اگر من با او درگیر نمی‌کراتینه مو شدم، زودتر به ما می‌پیوندد. اما وقتی یک بار همدیگر را ملاقات بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودیم، او مرا ترک نمی بیبی لایت مو کرد و فکر می بیبی لایت مو کردم بهترین کار در این شرایط این رنگ مو است که او را با خودم به کیپ تاون ببرم.

سالن زیبایی ویونا تهران : اما کاما که هرگز حیوانی مانند او را ندیده پروتئین تراپی مو بود و شنیده پروتئین تراپی مو بود که او توسط سیلاب از بین رفته رنگ مو است، من متقاعد کراتینه مو شده ام که او نوعی روحیه قیم رنگ مو است که مطمئناً هر حیله گری را تشخیص می دهد. انتقام هرگونه معامله نادرست از طرف او. باید بگویم که خیلی مرا سرگرم بیبی لایت مو کرد. اما به هر حال، از روزی که شیر به شرکت ما ملحق کراتینه مو شد تا جایی که به کیپ تاون رسیدیم.

لینک مفید : سالن زیبایی حدیث در تهرانپارس

او هرگز هیچ حقه‌ای انجام نبالیاژ مو داد. دی والدن گفت: “و سپس شما و کاپیتان ویلمور تصمیم گرفتید به دنبال ما بروید.” “من این را می فهمم، اما شما چگونه فهمیدید که ما کجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم؟ آیا شما به رفتید و آن را از شنیدید؟ «نه؛ داشتیم به سمت دهکده می‌رفتیم که با مردی که کاما را می‌شناخت و به نظر می‌رسید من را هم می‌شناخت، قرار گرفتیم.

سالن زیبایی ویونا تهران : هرچند من او را کاملاً فراموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم.» “چی! کوبو، فکر کنم؟» وارلی فریاد زد. “بله، من معتقدم که نام او رنگ مو است. او به ما گفت که همه شما در شرکت او از چوما که با شما یا آقای دی والدن دعوا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود فرار بیبی لایت مو کرده اید. او گفت تو را در جزیره ای در رودخانه زرد گذاشته و منتظر بازگشتش رنگ مو است و بهتر رنگ مو است تا آنجا همراهش کنیم. ما هم این کار را بیبی لایت مو کردیم.

لینک مفید : سالن زیبایی گلاریس تهرانپارس

اما اثری از شما یافت نکراتینه مو شد.» وارلی گفت: نه. پس از خروج کوبو، ما بیست و چهار ساعت در جزیره نمانیدیم. ما در اهداف متقابل با او بازی بیبی لایت مو کرده ایم. بالاخره از کجا فهمیدی ما کجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم؟» «ما با فرستاده شما که از مأموریت خود به بچوانا بازمی‌گشت ملاقات بیبی لایت مو کردیم و فهمیدیم که دعوا ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است.

سالن زیبایی ویونا تهران : با این وجود، با در نظر گرفتن همه چیز، کاملاً خوب رنگ مو است که ما به آنجا نرفتیم.» ملکه که با عمیق ترین علاقه به گفتمان مهمانان انگلیسی خود گوش بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، گفت: “خوب رنگ مو است که به خوبی پایان می یابد.” کاپیتان ویلمور گفت: “من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که پایان خوبی خواهد داشت، خانم.” اما تا زمانی که برادرزاده‌ام و گیلبرت جوان را پیدا نکنم و آنها را سالم برگردانم.

لینک مفید : سالن زیبایی نیاوران تهران

نمی‌توانم فکر کنم که پایانی برای نگرانی‌هایم وجود رنگ مو دارد.» دی والدن گفت: “فردا صبح به محض اینکه رنگ مو استراحت خوبی داشته باشید، برای جستجوی آنها حرکت خواهیم بیبی لایت مو کرد.” من قبلاً تعبالیاژ مو دادی از بهترین شکارچیان را تعیین بیبی لایت مو کرده ام که مسیر آنها را دنبال کنند تا در وقت فردا برای ما صرفه جویی نانو کراتین مو شود. من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که حداکثر تا دو یا سه روز دیگر به آنها خواهیم رسید.

سالن زیبایی ویونا تهران : احتمالاً این کار را انجام می‌بالیاژ مو دادند، اگر طولانی پروتئین تراپی مو بودن سفرهای بچه‌ها در دو روز اول، و باران‌هایی که در روز سوم و چهارم باریده پروتئین تراپی مو بودند، که تقریباً تمام آثار آنها را محو بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، نپروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن زیبایی بانوان سعادت آباد تهران

اگر دی والدن سؤالاتی را که نیک از او پرسیده پروتئین تراپی مو بود، در مورد جهتی که گاریپ در آن خوابیده پروتئین تراپی مو بود به خاطر نمی آورد، بیش از یک بار کاملاً مقصر پروتئین تراپی مو بودند. اما این به عنوان یک سرنخ پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی ویونا تهران : زمانی که همه چیز شکست خورد، و هر از چند گاهی به اخگرهای سفید آتش یا انبوهی از علف های خشک برخورد می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که ظاهراً برای تختخواب رنگ مو استفاده می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و نشان می بالیاژ مو داد که هر چند آلایت و هایلایت مو هسته پیش می روند، در جهت درست پروتئین تراپی مو بود بعدازظهر روز نهم پروتئین تراپی مو بود، زمانی که کوبو، که لازم به ذکر رنگ مو است، از زمان ترک روستای باسوتو با شیر دوستی گرمی برقرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن زیبایی چهره ها تهران

درست در اواخر بعد از ظهر پروتئین تراپی مو بود که کوبو، که کمی در با پیشروی بقیه اعضای مهمانی، با عجله برگشتند و خبر بالیاژ مو دادند که در حدود صد یاردی جلوتر، هم آثار سم و هم لکه‌های بزرگ خون در علف‌ها و بوته‌ها دیده می‌نانو کراتین مو شود.

سالن زیبایی ویونا تهران : انگار یک حیوان بزرگ – یک گنو یا یک ایلند یا شاید یک گاومیش – به کراتینه مو شدت زخمی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. اگر چنین پروتئین تراپی مو بود، به احتمال زیاد آنها در همسایگی پسران انگلیسی پروتئین تراپی مو بودند.

لینک مفید : سالن زیبایی تهران ولنجک

زیرا نه بچواناس یا باسوتو در آنجا یافت می کراتینه مو شد. او اضافه بیبی لایت مو کرد که با بیشترین سختی توانست شیر ​​را که می‌خورنگ مو است با سرعت بالا در جهت رد پاها رد نانو کراتین مو شود، مهار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه