↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آدرس آرایشگاه زنانه بهاران

آدرس آرایشگاه زنانه بهاران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آدرس آرایشگاه زنانه بهاران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آدرس آرایشگاه زنانه بهاران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آدرس آرایشگاه زنانه بهاران : آقای سرژانت رابینسون می‌گوید: «این بدترین اتفاقی پروتئین تراپی مو بود که می‌توانست برای او بیفتد، زیرا البته نمی‌توان او را از ورود به محوطه‌ی مقدس دربار منع بیبی لایت مو کرد و یا از نشستن بر میز بار. تنها وسیله انجام بالیاژ مو دادنتصمیم با فرستادن او به کاونتری پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : اما او به آنها فرصت اجرای آن را نبالیاژ مو داد، زیرا پس از آن به ندرت ظاهر می کراتینه مو شد. معلوم نیست این وکیل بالیاژ مو دادگستری پس از اینکه از انجام حرفه خود در بالیاژ مو دادگاه ها رانده کراتینه مو شد.

آدرس آرایشگاه زنانه بهاران

آدرس آرایشگاه زنانه بهاران : چه کراتینه مو شد.» چندین قانون قدیمی رنگ مو استفاده از ریش را در زمان های گذشته تنظیم می بیبی لایت مو کرد. در زمان سلطنت ملکه الیزابت، حکمی صادر کراتینه مو شد که هیچ وکیلی نباید با ریش بیش از دو هفته در بالیاژ مو دادگاه حاضر نانو کراتین مو شود. وکیل بالیاژ مو دادگستری با ریش و سبیل در حال حاضر بسیار کمتر از وکلای بدون آنها نیست. این بدون شک نتیجه فرمان نظامی رنگ مو است.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

که در زمان معرفی جنبش داوطلبانه بر کشور گذشت. سبیل برای ظاهر نظامی سرباز شهروند ضروری تلقی می کراتینه مو شد. کتاب‌های مصور قدیمی مربوط به شایستگان کلیسا اغلب حاوی پرتره‌هایی از خدایان با ریش‌ها و سبیل‌های روان لایت و هایلایت مو هستند. در دوران معاصر، پرورش این زینت‌های صورت باعث بحث کمی در محافل کلیسا کراتینه مو شده رنگ مو است.

آدرس آرایشگاه زنانه بهاران : در اوایل سال 1861 روزنامه ها اتهام اسقف روچستر را مورد انتقاد قرار بالیاژ مو دادند که شامل تقبیح ایجاد ریش و سبیل در میان روحانیون اسقف نشین او پروتئین تراپی مو بود. نوشته‌های مطبوعاتی موافق و مخالف آررنگ مو استن صورت چندان فایده‌ای نداشت، اما بیش از یک مورد را به وجود آوردکتابی که به موضوع می پردازد نویسنده ای «عذرخواهی برای ریش؛ خطاب به مردان به طور عام، و به ویژه روحانیون» را منتشر بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه سهروردی جنوبی

انجیل و کتابهای دیگر علیه اصلاح نقل کراتینه مو شده رنگ مو است. جیمز وارد، RA، نقاش مشهور حیوانات، در قالب کتاب “دفاع از ریش” تولید بیبی لایت مو کرد. او به موضوع خود بر اساس کتاب مقدس پرداخت و هجده دلیل بیان بیبی لایت مو کرد که چرا انسان مجبور رنگ مو است ریش بگذارد مگر اینکه نسبت به توهین به خالق و ذوق خوب خود بی تفاوت باکراتینه مو شد.

آدرس آرایشگاه زنانه بهاران : آقای وارد پرسید: “مشتری بدون ریش چه خواهد پروتئین تراپی مو بود؟ چه کسی می تواند ایده مسیح تراشیده کراتینه مو شده را قبول الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” این هنرمند با رنگ مو استفاده از ریش در زمانی که محبوبیت نداشت، برای دیگران الگو قرار بالیاژ مو داد. در صفحه عنوان اثر دیگری اعلام کراتینه مو شد: «نقض سبت و مانعی برای گسترش انجیل». نویسنده خود را “Theologos” نامید.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه تهران سهروردی

اگر عقاید او اجرا می‌کراتینه مو شد، منجر به عملی می‌کراتینه مو شد که در میان اسنی‌ها رواج داشت، که هرگز در روز سبت کاری را که مرسوم پروتئین تراپی مو بود در روزهای دیگر انجام نمی‌بالیاژ مو دادند. روحانیون کلیسای عالی از تیغ رنگ مو استفاده می کنند و به طور معمول سبیل دور انداخته می نانو کراتین مو شود. برای مدتی تعبالیاژ مو داد کمی از روحانیون در رده های پایین به جنبش سبیل پیوستند.

آدرس آرایشگاه زنانه بهاران : اما تا سال 1889 پروتئین تراپی مو بود که اسقف در آن گنجانده کراتینه مو شد. اسقف رایل فقید از لیورپول، اولین کسی پروتئین تراپی مو بود که در دوران مدرن رنگ مو استفاده از تیغ را کنار گذاشت. در اواخر سال 1892 احساس بسیار خوبی ایجاد کراتینه مو شدزمانی که معلوم کراتینه مو شد اسقف اعظم یورک سبیل را در میان روحانیون خود تایید نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه نزدیک سهروردی جنوبی

گفته می‌نانو کراتین مو شود که در چندین محل آرایشگر را ملاقات آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سبیل و ریش‌های گرامی آن را از بین بردند تا رئیس کلیسای رنگ مو استان شمالی را خوشحال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در مورد یک کاندیدای سبیل دار برای اینطور نیست. او قبل از انتصاب، دو یا سه روز را در بیشاپتورپ سپری بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اما نکات ملایم نتوانست او را وادار به اصلاح تمیز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

آدرس آرایشگاه زنانه بهاران : به عنوان آخرین تلاش، کشیش اسقف اعظم از او پرسید که آیا فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند وقتش نرسیده سبیل هایش را ببرد. او پاسخ بالیاژ مو داد که به فکر انجام این کار نیست و پرسید که چرا باید انجام دهد. کشیش گفت: “خب، می بینید که مقدسین در شیشه های رنگی سبیل نتمام دکلره مو دارند.” نامزد گفت: «شاید اینطور باکراتینه مو شد، اما از آنجایی که قرار نیست قدیس باشم و در پنجره گیر کنم.

لینک مفید : آدرس آرایشگاه زنانه مهدیس

منظورم این رنگ مو است که سبیلم باقی بماند.» دکتر ایدن، اسقف ویکفیلد، در یک گردهمایی مجدد در مدرسه روحانیت لیدز که در 6 ژوئن 1899 برگزار کراتینه مو شد، گفت که اخیراً متوجه پاراگرافی در روزنامه‌ها کراتینه مو شده رنگ مو است که می‌گوید اسقف ویکفیلد آن را اعلام بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که بسیار مخالف رنگ مو است.

آدرس آرایشگاه زنانه بهاران : روحانیون با سبیل پس از مدتی این افسانه قطعیت یافت و پاراگراف بعدی که دیدم این پروتئین تراپی مو بود که اسقف ویکفیلد به متصدیان اسقف خود دستور بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که ریش خود را تمیز کنند. در یک روزنامه لندنی، دیدم که نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود: “اسقف ویکفیلد به تیپ ضد سبیل پیوسته رنگ مو است، و ما معتقدیم که او همدردی اعلیحضرت شاهزاده ولز را رنگ مو دارد.” کمی بیشتر صبر بیبی لایت مو کردم.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه منطقه میدان ولیعصر

زیرا مطمئن پروتئین تراپی مو بودم که چیز دیگری خواهد آمد، و سپس مقاله دیگری برداشتم و متوجه کراتینه مو شدم که یک پربندری بسیار محترم از سنت پل در لندن، چه در ملاء عام و چه برای خبرنگاران، سخنانی را بیان بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. نمی‌دانم که در آن او اسقف ویکفیلد را یکی از آن افراد احمقی می‌دانست که تا حد زیادی از اختیارات اسقفی خود فراتر رفته پروتئین تراپی مو بودند. یک سخنرانی بسیار دور به من بالیاژ مو داده کراتینه مو شد.

آدرس آرایشگاه زنانه بهاران : که بر خلاف رفتار من با رفتار سلفم پروتئین تراپی مو بود، کسی که هرگز فکر نمی بیبی لایت مو کرد چنین دستور احمقانه ای را برای متصدیان تراشیدن سبیل خود صادر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به متصدیان توصیه کراتینه مو شد که هیچ کاری از این نوع انجام ندهند، اما این ترس ابراز کراتینه مو شد که احتمالاً تعبالیاژ مو داد زیادی از آنها با این تقاضا موافقت کنند. هنوز این پایان افسانه نپروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه سهروردی شمالی

البته من مکاتبات خصوصی زیادی داشتم که برخرنگ مو استه از این پاراگراف روزنامه پروتئین تراپی مو بود، اما فقط یک روز دیگر شنیدم – آن را ندیده پروتئین تراپی مو بودم – که در یک روزنامه لندن کاریکاتور ظاهر کراتینه مو شد که در آن اسقف ویکفیلد با تیغ کشیده در دستش با گریه کامل پس از سبیل ویکفیلد. این مثال بسیار خوبی برای یافتن حقیقت در مورد خودتان در روزنامه ها رنگ مو است.

آدرس آرایشگاه زنانه بهاران : زیرا من بیشترین میزان را دارمواقعیت تلخی رنگ مو است که باید به شما بگویم و آن این رنگ مو است که من هرگز از اول تا آخر حتی یک کلمه در مورد سبیل نگفته ام. می‌دانستم که مرا می‌بخشی که این اشاره شخصی کوچک را انجام دهم.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه خیابان سهروردی شمالی

زیرا برای من و بسیاری از کسانی که در این چادر لایت و هایلایت مو هستند، شخصی نیست.» اسقف سابق ویکفیلد، دکتر والشم هاو، درنگ مو استان خوبی را تعریف بیبی لایت مو کرد. اسقف گفت: “نایب یکی از کلیسای شرق لندن، یکی از اولین روحانیون لندن پروتئین تراپی مو بود که ریش خود را گذاشت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه