نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

پروتئین تراپی مو | بورن لیدی | رنگ مو

رنگ مو | بورن لیدی

پروتئین تراپی سرد مو

پروتئین تراپی سرد مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت پروتئین تراپی سرد مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با پروتئین تراپی سرد مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

13 ژانویه 2024

پروتئین تراپی سرد مو : بلافاصله اربابش ایستاد قبل از او و از او پرسید که موضوع چیست و دختر به او گفت دستور مادرش: «آرو بزن و جارو نکن!» سپس ارباب او به او توضیح بالیاژ مو داد او که قرار پروتئین تراپی مو بود اتاق را جارو الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما نه پیش اتاقک دختر همانطور که به او گفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود عمل بیبی لایت مو کرد و وقتی که هگ عصر به خانه آمد.

رنگ مو : او از دختر پرسید که آیا به وظیفه خود عمل بیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟ “بله، کوچک مادر، عروس پاسخ بالیاژ مو داد، “من جارو زدم و نرفتم.” – “تو” جادوگر پیر فریاد زد دختر سگ، نه عقل تو بلکه پسرم این را دهان به تو گفته رنگ مو است.» صبح روز بعد وقتی هگ بلند کراتینه مو شد گلدان های دختر را بالیاژ مو داد و گفت او را پر از اشک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

پروتئین تراپی سرد مو

پروتئین تراپی سرد مو : لحظه ای که هق دختر رفته پروتئین تراپی مو بود سه گلدان را جلوی او گذاشت و گریه بیبی لایت مو کرد و گریه بیبی لایت مو کرد، اما او چه می توانست چند قطره اشک برای پر بیبی لایت مو کردن آنها انجام می دهند؟ سپس سومی را بیرون آورد و سوزاند مو دوباره اربابش در برابر او ظاهر کراتینه مو شد و به او توضیح بالیاژ مو داد که باید سه گلدان را با آب پر کنید و در هر کدام کمی نمک بریزید گلدان. دختر این کار را بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : پروتئین تراپی مو

و هنگامی که شاه در عصر به خانه آمد{80}و از کارش حساب خورنگ مو است، دختر سه گلدان را به او نشان بالیاژ مو داد پر از اشک “تو دختر سگ!” دوباره پیرزن را سرزنش بیبی لایت مو کرد «این کار تو نیست. اما من هنوز برای تو و برای پسرم انجام خواهم بالیاژ مو داد.» روز بعد او کار دیگری برای او اندیشید که انجام دهد.

پروتئین تراپی سرد مو : اما پسرش حدس زد که مادرش از این دختر ناراحت خواهد کراتینه مو شد، بنابراین سریع به خانه رفت عروس. در آنجا بیچاره به تنهایی نگران این موضوع پروتئین تراپی مو بود موی سوم اکنون سوخته پروتئین تراپی مو بود و او نمی دانست چگونه به راه بیفتد انجام وظیفه ای که بر عهده او گذاشته کراتینه مو شده رنگ مو است “خب، در حال حاضر چیزی برای آن وجود نرنگ مو دارد.

  تفاوت پروتئین تراپی و ابریشم سازی

لینک مفید : پروتئین تراپی یعنی چه

به جز این اربابش گفت، فرار کن، زیرا تا زمانی که این کار را نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، آرام نخواهد گرفت تو یک شیطنت.» و با آن زن خود را گرفت و به عریض بیرون آورد دنیا رفتند غروب، هاگ به خانه آمد.

پروتئین تراپی سرد مو : نه پسرش را دید و نه عروسش. “آنها پرواز بیبی لایت مو کرده اند، سگ ها!” آهو با صدایی تهدیدآمیز فریاد زد و خواهرش را که او هم جادوگر پروتئین تراپی مو بود صدا زد تا آماده نانو کراتین مو شود و برود در تعقیب پسرش و عروسش پس جادوگر داخل پارچ پرید، مار را برای شلاق رپروتئین تراپی مو بود و به دنبال آنها رفت.

لینک مفید : فرق بوتاکس سرد و گرم مو

دیو عاشق آمدن عمه اش را دید و در یک لحظه دختر را عوض بیبی لایت مو کرد به یک حمام خانه، و خود را به یک مرد حمام نشسته در خانه دروازه. جادوگر از پارچ پرید و به حمام رفت{81}نگهبان، و از او پرسید.

[protein]

پروتئین تراپی سرد مو : که آیا پسر و دختر جوانی را ندیده ای که از آن راه عبور کنند؟ جوان گفت: «تازه حمام را گرم بیبی لایت مو کردم، هیچکس نیست درون آن؛ اگر به من باور نداری، می‌توانی بروی و دنبالش بگردی خودت.» جادوگر فکر بیبی لایت مو کرد: «ممکن رنگ مو است بتوان یک کلمه معقول را بیان بیبی لایت مو کرد. از این نوع،” پس او به داخل پارچ خود پرید و پرواز بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : پروتئین تراپی اتوکشی رنگ مو دارد

و به خواهرش گفت که نمی تواند آنها را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شاه دیگر از او پرسید آیا او در جاده با کسی رد و بدل بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. “بله” پاسخ بالیاژ مو داد خواهر کوچکتر، «یک حمام در کنار جاده پروتئین تراپی مو بود.

  پروتئین تراپی ویدن سریس

پروتئین تراپی سرد مو : و من پرسیدم صاحب آن درباره آنها; اما او یا احمق یا ناشنوا پروتئین تراپی مو بود، بنابراین من گرفتم هیچ اطلاعی از او نیست.” خواهر بزرگترش خرخر بیبی لایت مو کرد «تو که احمقی پروتئین تراپی مو بودی. “مگه نه پسرم را در او بشناسید و عروسم را در حمام؟» سپس خواهر دومش را صدا زد و او را به دنبال فراریان فرستاد.

لینک مفید : بوتاکس مو بهتر رنگ مو است یا پروتئین تراپی

پسر شیطان عمه دومش را دید که در پارچ او پرواز می بیبی لایت مو کرد. سپس او به زنش شیری زد و او را تبدیل به چشمه بیبی لایت مو کرد، اما خودش نشست کنار آن پایین آمد و با پارچ شروع به بیرون کشیدن آب از آن بیبی لایت مو کرد.

پروتئین تراپی سرد مو : این جادوگر نزد او رفت و از او پرسید که آیا دختر و پسری را دیده ای؟ از آن راه بگذر پاسخ بالیاژ مو داد: در این چشمه آب آشامیدنی وجود رنگ مو دارد{82}او با جای خالی خیره شوید، “من همیشه آن را می کشم.” جادوگر فکر می بیبی لایت مو کرد که باید با یک احمق، برگشت و به خواهرش گفت که با آنها ملاقات نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

لینک مفید : پروتئین تراپی سرد مو چیست

خواهرش از او پرسید که آیا اتفاقاً با کسی برخورد نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟ او پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، در واقع، یک فرد نیمه هوش در حال کشیدن آب از یک فنر، اما من نتوانستم حتی یک کلمه معقول از او بیرون بیاورم.» «آن مرد نیمه هوش پسر من پروتئین تراپی مو بود، بهار همسرش پروتئین تراپی مو بود.

پروتئین تراپی سرد مو : یک تو خیلی عاقل لایت و هایلایت مو هستی،” خواهرش جیغ زد. “من باید بروم من می بینم،” و با آن او به داخل پارچ خود پرید و یک را رپروتئین تراپی مو بود مار به عنوان شلاق به او خدمت بیبی لایت مو کرد و او رفت. در همین حین، جوان دوباره به عقب نگاه بیبی لایت مو کرد و مادرش را دید که رنگ مو دارد دنبالش می آید آنها را او یک شیر آب به دختر زد و او را به درخت تبدیل بیبی لایت مو کرد.

  پروتئین تراپی بهتر است یا بوتاکس

لینک مفید : پروتئین تراپی و بوتاکس مو

اما خودش تبدیل به مار کراتینه مو شد و خود را دور درخت حلقه بیبی لایت مو کرد. ساحره آنها را شناخت و به درخت نزدیک کراتینه مو شد تا آن را تکه تکه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ولی وقتی مار را دید که دور آن حلقه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، ترسید که مار خودش را بککراتینه مو شد پسر نیز همراه آن پروتئین تراپی مو بود.

پروتئین تراپی سرد مو : پس به پسرش گفت: پسر، پسر! حداقل به من نشون بده انگشت کوچک دختر، و سپس هر دوی شما را در آرامش می گذارم.» این پسر دید که نمی تواند خود را از دست او به هیچ طریق دیگری رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و این او باید حداقل لقمه کوچکی از دختر داشته باکراتینه مو شد تا آن را بخورد.

لینک مفید : مراحل بوتاکس سرد مو

بنابراین او یکی از آنها را به او نشان بالیاژ مو داد{83}انگشتان کوچک دختر، و آهو پیر آچار کراتینه مو شده رنگ مو است آن را خاموش بیبی لایت مو کرد و با آن به دامنه های خود بازگشت. سپس جوانان بالیاژ مو داد دختر یک شیر آب و خودش یک شیر آب، دوباره به شکل انسان درآورد و دور کراتینه مو شد آنها نزد پدر دختر، پادیشاه رفتند.

پروتئین تراپی سرد مو : جوانی، از زمان او طلسم ناپروتئین تراپی مو بود کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، مردی فانی باقی ماند، اما شیطانی بخشی از او با مادر جادوگر و خویشاوندانش در خانه ماند.

لینک مفید : پروتئین تراپی در دوران شیردهی

این پادیشاه از فرزندان خود بسیار شادمان کراتینه مو شد و به آنها ضیافت عروسی بالیاژ مو داد با تکان انگشتش و بعد از او ملکوت را به ارث بردند مرگ.{84} سیندر-جوانان روزی روزگاری که زمان نپروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه