نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو هات فرق داره با همه

رنگ مو هات فرق داره با همه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو هات فرق داره با همه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو هات فرق داره با همه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو هات فرق داره با همه : رودخانه از تپه بالا می رفت! البته اینطور پروتئین تراپی مو بود، چون مرکز ثقل در پوسته زمین پروتئین تراپی مو بود و نه در مرکز! اما باز هم پوسته زمین زیر پایشان پروتئین تراپی مو بود! سپس تامی روی راه حل مشکل ضربه زد. اگر رودخانه از تپه بالا می رفت، به این معنی پروتئین تراپی مو بود که آنها باید در نزدیکی قسمت بیرونی زمین باشند. به عبارت دیگر، آنها از مرکز ثقل عبور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند: آنها باید در یک مایلی یا بیشتر از خروجی باشند!

رنگ مو : چرا گلوله ها را آوردی، هایدیا؟” دختر پاسخ بالیاژ مو داد: برای نجات همه ما از دست سوسک ها. او با بازتولید یکی دیگر از سخنان تامی افزود: “وقتی ما را در پوسته‌ها ببینند، نمی‌دانند که ما انسان بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. این چیزی رنگ مو است که خوردن آن‌ها توسط آن سوسک‌ها را سخت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” . او با شجاعت ادامه بالیاژ مو داد: “بیا، ببینیم آیا می توانیم از آتش عبور کنیم.” فواره خروشان هوا را به جهنمی واقعی تبدیل بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو هات فرق داره با همه

رنگ مو هات فرق داره با همه : دوباره فریاد زد: “اوه عشق غزلی…” ترک خوردگی سر بالیاژ مو داد در برابر پوسته سوسک دوباره در غار تکرار کراتینه مو شد. پلرنگ مو استرون دوتایی افتاد، کاراپاس افتاد: هایدیا آشکار ایستاد. عاشقان که در آغوش یکدیگر جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، لحظه ای به حالت خلسه در رفتند. این تامی پروتئین تراپی مو بود که آنها را از هم جدا بیبی لایت مو کرد. او گفت: «ما باید حرکتی انجام دهیم. “فکر می کنم آتش به همان اندازه کم رنگ مو است.

  رنگ موی قهوه ای روشن برای موهای سفید

بالای سر صخره ها سرخ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. آبشاری از جرقه ها در یک دوش آتشین از سقف صخره فرو ریخت. بالیاژ مو داد، در حالی که هایدیا را در آغوش خود گرفته پروتئین تراپی مو بود تا از او محافظت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به جلو حرکت بیبی لایت مو کرد و تامی در عقب پروتئین تراپی مو بود. فقط پوسته‌های سوسک که به عنوان نارسانای گرما عمل می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، آن عبور آتشین را ممکن می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. یک لحظه پروتئین تراپی مو بود که برای تامی به نظر می رسید.

که باید رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در آن کوره خشمگین زیر آن بیفتد. صدای بالیاژ مو داد را شنید که با صدای خشن در مقابلش غوغا می بیبی لایت مو کرد، تا آخرین تلاش خود را عصبی بیبی لایت مو کرد و به کراتینه مو شدت به موهای سوزانش کوبید – و سپس گرما گذشته پروتئین تراپی مو بود و او بیهوش روی بستری از زمین خنک در کنار رودخانه ای خروشان افتاده پروتئین تراپی مو بود. او به طور مبهمی از حمل کراتینه مو شدن در آغوش بالیاژ مو داد آگاه پروتئین تراپی مو بود.

اما به نظر می رسید مدت زیادی گذشته پروتئین تراپی مو بود تا او دوباره هوشیار نانو کراتین مو شود. چشمانش را در تاریکی مطلق باز بیبی لایت مو کرد. بالیاژ مو داد در گوشش زمزمه می بیبی لایت مو کرد. “تامی، پیرمرد، الان چه احساسی داری؟” بالیاژ مو داد پرسید. تامی زمزمه بیبی لایت مو کرد: “بسیار خوب.” “حال هایدیا چطوره؟” “هنوز بیهوش رنگ مو است، دختر بیچاره. ما باید از اینجا برویم. صدای فریاد برام را از دور شنیدم.

  مدل رنگ مو جدید دو رنگ

او پرواز ما را کشف بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. ممکن رنگ مو است راه دیگری برای خروج از غار وجود داشته باکراتینه مو شد، و اگر چنین باکراتینه مو شد، او در آنجا توقف خواهد بیبی لایت مو کرد. هیچ چیز نمی تواند ما را به دست آورد. ببین می توانی بایستی، اما سرت را پایین نگه دار. بالای سرمان سقفی از سنگ رنگ مو است.” تامی در حالی که به صدای غرش سیلابی که به نظر می رسید با عجله از کنار آنها می گذرد.

گفت: “آب وجود رنگ مو دارد.” “این یک جریان رنگ مو است، و من معتقدم که این پوسته ها شناور خواهند کراتینه مو شد و وزن ما را تحمل می کنند. ما باید تلاش کنیم. اکنون باید همه چیز را لمس کنیم، تامی. من می خواهم هایدیا را روی یکی از پوسته ها بگذارم. دختر بیچاره، و او را شروع کن. سپس من دنبال می‌کنم، و تو می‌توانی عقب را بیاوری.» تامی در حالی که روی پاهایش بلند کراتینه مو شد.

رنگ مو هات فرق داره با همه : گفت: “من با تو لایت و هایلایت مو هستم.” در تاریکی خطوط پوسته سوسکش را که در کنار سیلاب قرار گرفته پروتئین تراپی مو بود احساس بیبی لایت مو کرد. او می‌توانست دَد را در مقابلش بشنود، در حالی که شکل ناخودآگاه هایدیا را در آغوشش بالا می‌برد و او را در پوسته‌اش می‌سپرد. تامی پوسته‌اش را به داخل رودخانه برد و در حالی که آب‌ها دور آن می‌چرخید، آن را نگه داشت. “آماده؟” صدای بالیاژ مو داد را شنید.

  بهترین رنگ روی موی دکلره شده

قبل از اینکه بتواند جواب بدهد، صدایی از فاصله نه چندان دور، در عین حال که به طرز عجیبی توسط سنگ ها خفه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، صدای خشم برام به گوش رسید. ظاهراً برام کاملاً مواد مخدر مصرف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و در کنار خودش پروتئین تراپی مو بود. تهدیدهای نامفهومی در اتاق صخره ای شناور می کراتینه مو شدند. بالیاژ مو داد با خنده گفت: “به نظر می رسد برام موقتاً سر خود را از دست بالیاژ مو داده رنگ مو است.” “یک دیوانه، تامی. او اصرار رنگ مو دارد.

که شیر کیسه دار-” تامی پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، شنیدم که در این مورد به او گفتی.” “تو آن را مستقیم به او بالیاژ مو دادی. با این حال، بعداً در مورد شیر کیسه دار بیشتر توضیح می دهیم. من آماده لایت و هایلایت مو هستم.” بالیاژ مو داد نامید: «پس ولش کن،» و صدای اصابت گلوله توخالی به ساحل صخره‌ای در حالی که کاردستی عجیبش را به داخل آب می‌فرستاد، کلماتش را بلعید.

تامی یک پایش را در حفره پوسته اش گذاشت و خودش را رها بیبی لایت مو کرد. فوراً گلوله با سرعتی ترسناک به جلو شلیک بیبی لایت مو کرد. این تمام کاری پروتئین تراپی مو بود که تامی می‌توانست انجام دهد تا تعادل خود را حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زیرا از قایق رانی ناپایدارتر به نظر می‌رسید. یکی دو بار فکر بیبی لایت مو کرد که صدای بالیاژ مو داد و فریادهای بالیاژ مو داد را از جلوی او شنیده رنگ مو است، اما گریه هایش در هجوم سیلاب غرق کراتینه مو شد.

  رنگ مو فانتزی سبز

رنگ مو هات فرق داره با همه : ناگهان نوری از دور ظاهر کراتینه مو شد. تامی فکر بیبی لایت مو کرد که این یکی دیگر از فواره های نفت رنگ مو است، و به نظر می رسید قلبش ثابت مانده پروتئین تراپی مو بود. اما بعد نفس راحتی کشید. این خوشه‌ای از قارچ‌های درخشان با ارتفاع ده یا دوازده فوت پروتئین تراپی مو بود که درخششی برابر با دوجین لامپ برق 40 واتی منتشر می‌بیبی لایت مو کرد. با آن نور جهنمی، تامی می‌توانست ببیند که جریان به کراتینه مو شدت خمیده رنگ مو است.

عرض آن حدود پنجاه فوت پروتئین تراپی مو بود و سقف صخره ای کم ارتفاع تا حدود پانزده فوت بالای سر فرو رفته پروتئین تراپی مو بود. به جای یک تونل، هیچ چیز در دو طرف آنها وجود نداشت، جز یک زمین وسیع باتلاقی که با چمن قرمز پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. همانطور که تامی نگاه بیبی لایت مو کرد، پوسته ای را دید که بدن ناخودآگاه هایدیا را حمل می بیبی لایت مو کرد، در کنار رکراتینه مو شد فسفری به بانک برخورد بیبی لایت مو کرد.

او می توانست دختری را ببیند که در گودی صدف دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود، مثل مرگ رنگ پریده، چشمانش بسته پروتئین تراپی مو بود. بالیاژ مو داد خیلی عقب پروتئین تراپی مو بود. همانطور که چرخش جریان پوسته او را گرفت، او برگشت تا یک هکراتینه مو شدار به تامی فریاد بزند. و تامی متوجه یک چیز منحصر به فرد کراتینه مو شد، که حس تعادلش قبلاً به او هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، اگرچه او به سختی آگاهانه به این موضوع فکر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو کرمی

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱