نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی زیتونی طلایی خیلی روشن

رنگ موی زیتونی طلایی خیلی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی زیتونی طلایی خیلی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی زیتونی طلایی خیلی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی زیتونی طلایی خیلی روشن : فقط در حدود صد فوت بالاتر از زمین سوار شوند، بچه گربه متوجه کراتینه مو شد که می‌تواند نزدیک به دویست فوت برود. پس بر سرشان دوید تا آن‌ها را خیلی پشت سر گذاشت و به شهر و خانه ساحر آمد. در آنجا از پنجره دوروتی در گنبد وارد کراتینه مو شد و او را از خواب بیدار بیبی لایت مو کرد. به محض اینکه دختر کوچک فهمید چه اتفاقی افتاده رنگ مو است، جادوگر و زیب را بیدار بیبی لایت مو کرد و بلافاصله آماده کراتینه مو شد تا جیم و خوک‌ها را نجات دهند.

رنگ مو : دو سه روز بعد از آن – اگر روزها را دوره های بین خواب بنامیم، شبی نیست که ساعات را به روز تقسیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – دوستان ما به هیچ وجه مزاحم نپروتئین تراپی مو بودند. حتی به آنها اجازه بالیاژ مو داده کراتینه مو شد که با آرامش خانه ساحر را تصرف کنند، انگار که خانه خودشان پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، و در باغ ها در جستجوی غذا سرگردان شوند. یک بار آنها به باغ محصور انگورهای چسبیده نزدیک کراتینه مو شدند و با قدم زدن در هوا با علاقه فراوان به آن نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ موی زیتونی طلایی خیلی روشن

رنگ موی زیتونی طلایی خیلی روشن : آن‌ها توده‌ای از تاک‌های سبز سخت را دیدند که همگی به هم چسبیده پروتئین تراپی مو بودند و مانند لانه‌ای از مارهای بزرگ به دور خود می‌پیچیدند و می‌پیچیدند. انگورها هر چیزی را که لمس می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند خرد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و ماجراجویان ما واقعاً از پرتاب کراتینه مو شدن در میان آنها متشکر پروتئین تراپی مو بودند. هر وقت جادوگر می‌خوابید، نه بچه خوک‌های کوچک را از جیبش بیرون می‌آورد و به آنها اجازه می‌بالیاژ مو داد.

  مدل رنگ مو کاراملی

تا کف اتاقش بدوند تا خودشان را سرگرم کنند و کمی ورزش کنند. و یک بار در شیشه ای او را نیمه باز یافتند و به داخل سالن و سپس به قسمت پایین گنبد بزرگ پرسه زدند و تا آنجا که می توانست اورکا در هوا راه می رفتند. آنها در این زمان بچه گربه را می شناختند، بنابراین به جایی رفتند که او در کنار جیم دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود و شروع به بازی بیبی لایت مو کردن با او آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

اسب تاکسی که هرگز در یک زمان طولانی نمی‌خوابید، روی سرش می‌نشست و خوک‌های کوچک و بچه گربه را با رضایت زیاد تماشا می‌بیبی لایت مو کرد. “خشن نباش!” او فریاد می زد، اگر یوریکا با پنجه خود یکی از خوکچه های چاق را می زد. اما خوک ها هرگز اهمیتی نبالیاژ مو دادند و از این ورزش بسیار لذت بردند. ناگهان سرشان را بالا بردند و دیدند.

رنگ موی زیتونی طلایی خیلی روشن : که اتاق پر از منگابوهای ساکت و چشمانی پروتئین تراپی مو بود. هر یک از مردم سبزی، شاخه ای پوشیده از خارهای تیز داشتند که با سرکشی به سمت اسب، بچه گربه و خوکچه ها رانده می کراتینه مو شد. “اینجا – دست از این حماقت بردارید!” جیم با عصبانیت غرش بیبی لایت مو کرد. اما پس از یک یا دو نوک خار بر چهار پای خود نشست و از خارها خودداری بیبی لایت مو کرد.

منگابوها آنها را در صفوف محکم احاطه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما دریچه ای به درگاه سالن گذاشتند. بنابراین حیوانات به آرامی عقب نشینی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا اینکه از اتاق بیرون رانده کراتینه مو شدند و به خیابان رفتند. اینجا بیشتر مردم سبزی با خار پروتئین تراپی مو بودند و در سکوت به موجودات ترسیده پایین خیابان اصرار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. جیم باید مراقب پروتئین تراپی مو بود که روی خوکچه‌های کوچکی که زیر پاهایش غرغر می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و جیغ می‌کشیدند.

  مدل رنگ مو برای چتری

قدم نگذارد، در حالی که یوریکا، خارهایی را که به سمت او هل می‌بالیاژ مو دادند، خرخر می‌بیبی لایت مو کرد و گاز می‌گرفت، همچنین سعی می‌بیبی لایت مو کرد از چیزهای کوچک زیبا محافظت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آلایت و هایلایت مو هسته اما پیوسته منگابوهای بی‌قلب آنها را راندند، تا اینکه از شهر و باغ‌ها گذشتند و به دشت‌های وسیع منتهی به کوه رسیدند. “به هر حال همه اینها به چه معنرنگ مو است؟” از اسب پرسید و برای فرار از خار پرید.

بچه گربه پاسخ بالیاژ مو داد: “چرا، آنها ما را به سمت گودال سیاه می برند، که ما را تهدید به انداختن در آن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.” “اگر من به اندازه تو بزرگ پروتئین تراپی مو بودم، جیم، با این ریشه های شلغم بدبخت مبارزه می بیبی لایت مو کردم!” “شما چکار انجام خواهید بالیاژ مو داد؟” جیم پرسید. من با آن پاهای بلند و سم‌های نعل‌دار بیرون می‌آورم.» اسب گفت: بسیار خوب. “من انجامش میدهم.” یک لحظه بعد او ناگهان به سمت جمعیت منگابو عقب رفت و پاهای عقب خود را تا آنجا که می توانست.

بیرون آورد. دوجین نفر از آنها به هم کوبیدند و روی زمین افتادند و جیم با دیدن موفقیت خود بارها و بارها لگد زد، به جمعیت سبزیجات حمله بیبی لایت مو کرد، آنها را به همه طرف کوبید و بقیه را برای فرار از پاشنه های آهنی اش پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده بیبی لایت مو کرد. یورکا با پرواز در صورت دشمن و خراشیدن و گاز گرفتن با عصبانیت به او کمک بیبی لایت مو کرد و بچه گربه چنان رنگ سبزی را خراب بیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ مو سال جدید

که منگابوها به همان اندازه که از اسب می ترسیدند از او می ترسیدند. اما دشمنان آنقدر زیاد پروتئین تراپی مو بودند که برای مدت طولانی دفع نمی کراتینه مو شدند. آنها جیم و اورکا را خسته آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و اگرچه میدان نبرد با مانگابوهای له کراتینه مو شده و ناتوان پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، دوستان حیوان ما بالاخره مجبور کراتینه مو شدند تسلیم شوند و به خود اجازه دهند تا به کوه رانده شوند.

به سیاه چاله و دوباره بیرون هنگامی که آنها به کوه آمدند ثابت کراتینه مو شد که یک تکه شیشه ای ناهموار و سر به فلک کشیده از شیشه سبز تیره رنگ مو است، و در نهایت مضطرب و ممنوع به نظر می رسید. در نیمه‌ی راه شیب‌دار، غاری پروتئین تراپی مو بود که خمیازه می‌کشید، سیاه مانند شب، فراتر از نقطه‌ای که پرتوهای رنگین‌کمان خورشیدهای رنگی به آن می‌رسیدند.

مانگابوها اسب و بچه گربه و خوکچه ها را به داخل این سوراخ تاریک بردند و سپس با هل بالیاژ مو دادن کالسکه به دنبال خود – چون به نظر می رسید برخی از آنها آن را از سالن گنبدی تا انتها کشیده پروتئین تراپی مو بودند – شروع به انباشتن سنگ های شیشه ای بزرگ آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در ورودی، به طوری که زندانیان نمی توانند دوباره بیرون بیایند. “این وحشتناک رنگ مو است!” جیم ناله بیبی لایت مو کرد.

حدس می‌زنم این پایان ماجراجویی‌های ما خواهد پروتئین تراپی مو بود.» یکی از خوکچه ها با گریه تلخ گفت: “اگر جادوگر اینجا پروتئین تراپی مو بود، او نمی دید که ما چنین رنجی می بریم.” یورکا افزود: «ما باید زمانی که برای اولین بار مورد حمله قرار گرفتیم، او و دوروتی را صدا می زدیم. “اما مهم نیست، دوستان من شجاع باشید، من می روم و به اربابان خود می گویم.

  بهترین مارک رنگ مو شکلاتی

رنگ موی زیتونی طلایی خیلی روشن : که شما کجا لایت و هایلایت مو هستید و آنها را به نجات شما می رسانم.” اکنون دهانه سوراخ تقریباً پر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اما بچه گربه از سوراخ باقی مانده جهش بیبی لایت مو کرد و بلافاصله به هوا پرید. منگابوها فرار او را دیدند و چند نفر از آنها خارهای خود را گرفتند و تعقیب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در هوا به دنبال او سوار کراتینه مو شدند. با این حال، یورکا از مانگابوها سبک‌تر پروتئین تراپی مو بود، و در حالی که آنها می‌توانستند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱