↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو ایرانی

انواع رنگ مو ایرانی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو ایرانی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو ایرانی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو ایرانی : تا تو را از گودالی که به سوی آن می شتابی برحذر داشته باشم. اما چشمانت بیهوده باز رنگ مو است. آه، رسوایی ناپاک و غیرقابل پشتیبانی! “فقط یک راه وجود رنگ مو دارد. میدونم با هم ناپدید میشی در تباهی تو چگونه سعادت و شرافت کثرت در میان خواهد پروتئین تراپی مو بود! اما باید بیاید. این صحنه با حضور او پاک نمی نانو کراتین مو شود. بدون شک به زودی شخصیت منفور خود را خواهید دید.

رنگ مو : آنها آرامشی را ایجاد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که من پیش بینی نمی بیبی لایت مو کردم. هرچه بیشتر جریان می یافتند. به نظر می رسید که احساسات عمومی من آرام تر می نانو کراتین مو شود و بی قراری خاصی جای خود را به آرامش می دهد. شاید، اگر با این آبریزش تسکین یافته پروتئین تراپی مو بودم، خوابی که آنقدر می خورنگ مو استم ممکن پروتئین تراپی مو بود حواس من را رپروتئین تراپی مو بوده باکراتینه مو شد، اگر دلیل جدیدی برای هکراتینه مو شدار وجود نداشت.

انواع رنگ مو ایرانی

انواع رنگ مو ایرانی : با لجاجتی که نمی‌توانستم آن را حساب کنم، به فکر مرگ او نشستم. کشمکش‌های او با زوزه‌ها و آخرین ظاهرش را برای خودم نقاشی بیبی لایت مو کردم. من خودم را یک نیمه شب سرگردان در ساحل تصور بیبی لایت مو کردم و به جسد او برخورد بیبی لایت مو کردم، که جزر و مد بالا آورده پروتئین تراپی مو بود. این تصاویر دلخراش حتی تا اشک بر من تأثیر گذاشت. من سعی بیبی لایت مو کردم آنها را مهار نکنم.

ما من از این گیجی با صداهایی که ظاهراً در اتاق بعدی به گوش می رسید برانگیخته کراتینه مو شدم. آیا ممکن پروتئین تراپی مو بود در شکلی که در بانک دیده پروتئین تراپی مو بودم اشتباه بیبی لایت مو کرده باشم؟ یا آیا کاروین، با ابزاری غیرقابل درک، یک بار دیگر به این اتاقک نفوذ بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود؟ در مقابل باز کراتینه مو شد؛ قدم هایی بیرون آمد و آن شخص که به سمت من پیش می رفت، در زد.

  انواع رنگ مروارید

اتفاقی غیرمنتظره تمام حضور ذهن را از من سلب بیبی لایت مو کرد و با شروع به کار، بی اختیار فریاد زدم: “کی آنجرنگ مو است؟” بلافاصله پاسخ بالیاژ مو داده کراتینه مو شد. صدا، در کمال تعجب وصف ناپذیر من، صدای پلیل پروتئین تراپی مو بود. «من لایت و هایلایت مو هستم. آیا برخرنگ مو استی؟ اگر ندارید، عجله کنید. من می خواهم سه دقیقه با شما در سالن صحبت کنم. من آنجا منتظر شما خواهم پروتئین تراپی مو بود.» با گفتن این حرف از در بازنشسته کراتینه مو شد.

آیا باید به شهادت گوش هایم اعتماد کنم؟ اگر این درست پروتئین تراپی مو بود، این پلیل پروتئین تراپی مو بود که تا به حال در اتاق مقابل حبس کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او را که خیال غم انگیز من در بسیاری از اشکال ویرانگر و وحشتناک به تصویر کشیده پروتئین تراپی مو بود. او که صدای پایش را با چنان بی پروایی شنیده پروتئین تراپی مو بودند! انسان چیست که علم اینقدر کم به او اعطا می نانو کراتین مو شود! که قلبش از پریشانی منفجر نانو کراتین مو شود، و بدنش با ترس محو نانو کراتین مو شود.

هر چند امنیتش با دیوارهای تسخیرناپذیر احاطه نانو کراتین مو شود! حدود نابخردی انسان چیست! کسی که به من در مورد حضور دشمنم هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد، این تلقین را رد بیبی لایت مو کرد که با آن این همه ترس هولناک از بین می رفت. با این حال چه کسی آمدن پلیل را در چنین ساعتی تصور می بیبی لایت مو کرد؟ لحنش مأیوس کننده و مضطرب پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو ایرانی : چرا این احضار بی دلیل؟ و چرا این خروج عجولانه؟ برخی از اخبار او، شاید، واردات مرموز و ناخوشایند رنگ مو است. بی حوصلگی من به من اجازه نمی دهد که زمان زیادی را در مشورت صرف کنم. سریع پایین رفتم پلیل را پیدا بیبی لایت مو کردم که پشت پنجره ایستاده پروتئین تراپی مو بود، با چشمانی که در حال مدیتیشن به پایین افتاده پروتئین تراپی مو بود، و دست‌هایی روی سینه‌اش جمع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  بلوند پلاتینه دودی خیلی روشن

هر خط در چهره اش آبستن اندوه پروتئین تراپی مو بود. به این یک کسالت و خستگی خاصی اضافه کراتینه مو شد. آخرین باری که ظواهر او را دیده پروتئین تراپی مو بودم برعکس اینها پروتئین تراپی مو بود. از تغییر تعجب بیبی لایت مو کردم. اولین انگیزه این پروتئین تراپی مو بود که از او در مورد علت سؤال کنند. این انگیزه با درجه‌ای از سردرگمی جایگزین کراتینه مو شد، که از آگاهی ناشی می‌کراتینه مو شد که عشق بیش از حد بزرگ پروتئین تراپی مو بود، و همانطور که ممکن رنگ مو است ثابت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

سهمی محسوس در ایجاد این انگیزه رنگ مو دارد. من سکوت بیبی لایت مو کردم. در حال حاضر چشمانش را بلند بیبی لایت مو کرد و به من دوخت. من در آنها یک اندوه کاملاً غیرقابل وصف خواندم. هرگز شاهد رفتاری مشابه در پلیل نپروتئین تراپی مو بودم. در واقع، هرگز چهره انسانی را مشاهده نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم که غم و اندوه در آن خواناتر حک کراتینه مو شده باکراتینه مو شد. به نظر می رسید که او برای بیان تلاش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اما چون مبارزاتش بی نتیجه پروتئین تراپی مو بود، سرش را تکان بالیاژ مو داد و از من روی برگرداند. بی حوصلگی من اجازه نمی دهد بیشتر سکوت کنم. گفتم: « به خاطر بهشت، دوست من، چه خبر رنگ مو است؟» با شنیدن صدای من شروع بیبی لایت مو کرد. نگاهش برای لحظه ای با احساسی بسیار متفاوت از اندوه متشنج کراتینه مو شد. لهجه هایش از خشم شکسته کراتینه مو شد:- “موضوع! ای بدبخت! – به این شکل عالی – که به نظر می رسید.

  رنگ مو نسکافه ای دودی روشن بدون دکلره

انواع رنگ مو ایرانی : طبیعت تمام لطفش را بر او تمام بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. با جذابیت های بسیار وحشتناک و بسیار ناب! چگونه افتادی از چه ارتفاعی افتاد! ویرانه ای بسیار کامل، بسیار ناشنیده!» کلمات او دوباره از احساسات خفه کراتینه مو شد. اندوه و ترحم دوباره در چهره هایش آمیخته کراتینه مو شد. او با لحنی که از هق هق نیمه خفه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، ادامه بالیاژ مو داد:- اما چرا باید تو را سرزنش کنم؟ آیا می توانم آنچه را که از دست بالیاژ مو دادی به تو برگردانم.

این لکه نفرین کراتینه مو شده را از بین ببرم، تو را از آرواره های این شیطان رپروتئین تراپی مو بودم، این کار را خواهم بیبی لایت مو کرد. با این حال تلاش من چه فایده ای خواهد داشت؟ من هیچ سلاحی ندارم که بتوانم با آن چنین فجور کامل و ترسناک مبارزه کنم. شواهد کمتر از این فقط باعث خشم و تحقیر می نانو کراتین مو شود. بدبختی که می‌بایست شبهه‌ای به زیان شرافت تو دم می‌زد، بدون خشم در نظر گرفته می‌کراتینه مو شد.

انواع رنگ مو ایرانی : این صرفاً دلیلی بر جنون خواهد پروتئین تراپی مو بود. که چشمانم، آن گوشهایم، بر سقوط تو شهادت دهند! به هیچ وجه نمی توان محکومیت نفرت انگیزی را ابراز بیبی لایت مو کرد. «چرا تو را به این کنفرانس احضار می کنم؟ چرا خود را در معرض تمسخر تو قرار دهم؟ در اینجا پند و رنگ مو استغاثه بیهوده رنگ مو است. از قبل او را به عنوان یک قاتل و دزد می شناسید. فکر می بیبی لایت مو کردم اولین کسی پروتئین تراپی مو بودم که بدنامی او را برای تو فاش بیبی لایت مو کردم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه