↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو ایرانی با قیمت

انواع رنگ مو ایرانی با قیمت | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو ایرانی با قیمت را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو ایرانی با قیمت را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو ایرانی با قیمت : هنگامی که افکارم با موانع کمتری شروع به جریان یافتن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، تصویر پلیل و مشکوک پروتئین تراپی مو بودن وضعیت او دوباره برایم تکرار کراتینه مو شد. من دوباره به علل احتمالی غیبت او در روز قبل پرداختم. ذهنم با مالیخولیا هماهنگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : حواس من هنوز به این شی وابسته پروتئین تراپی مو بود. من در انتظار لحظه ای به در خیره کراتینه مو شدم که حمله انجام نانو کراتین مو شود. مکث ادامه یافت. شخص بدون قاطعیت و بی حرکت پروتئین تراپی مو بود. ناگهان به ذهنم خطور بیبی لایت مو کرد که ممکن رنگ مو است کاروین تصور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که فرار بیبی لایت مو کرده ام. اینکه من خودم را به پرواز وا نگذاشته پروتئین تراپی مو بودم، در واقع، کمترین احتمال را در بین همه نتیجه گیری ها داشت.

انواع رنگ مو ایرانی با قیمت

انواع رنگ مو ایرانی با قیمت : شاید بتوان گفت که قاب کاروین تمام عضله رنگ مو است. قدرت و فعالیت او، در موارد مختلف، شگرف به نظر می رسید. اعمال کمی از نیروی او در را خراب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آیا آن تلاش انجام نمی نانو کراتین مو شود؟ خیلی مطمئناً این کار را خواهد بیبی لایت مو کرد. اما در همان لحظه که این مانع باید تسلیم نانو کراتین مو شود و او باید وارد آپارتمان نانو کراتین مو شود، عزم من برای پریدن از پنجره شکل گرفت.

در این متقاعد بیبی لایت مو کردن او باید تایید کراتینه مو شده باکراتینه مو شد که درب پایین را بسته نکراتینه مو شده و در اتاق را قفل بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. آیا پرورش این اقناع عاقلانه نپروتئین تراپی مو بود؟ اگر سکوت عمیقی داشته باشم، این، علاوه بر شرایط دیگر، ممکن رنگ مو است به این باور دامن بزند و او یک بار دیگر ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هر تأمل جدیدی به این رنگ مو استدلال قابل قبول می‌افزاید.

در حال حاضر وقتی متوجه کراتینه مو شدم قدم هایی که از در خارج می شوند، به کراتینه مو شدت اعمال می نانو کراتین مو شود. خون دوباره به قلبم جاری کراتینه مو شد و طلوع شادی شروع به طلوع بیبی لایت مو کرد. اما شادی من کوتاه مدت پروتئین تراپی مو بود. به جای پایین آمدن از پله ها، به سمت در اتاق مقابل رفت، آن را باز بیبی لایت مو کرد و پس از ورود، در را با خشونتی که خانه را تکان بالیاژ مو داد.

  رنگ مو قرمز صورتی

بست. چگونه می‌توانستم این شرایط را تفسیر کنم؟ برای چه هدفی می توانست وارد این اتاق نانو کراتین مو شود؟ آیا خشونتی که در را با آن بست، گواه بر عمق ناراحتی او پروتئین تراپی مو بود؟ این اتاق معمولاً توسط Pleyel اشغال می کراتینه مو شد. آیا کاروین از غیبت خود در این شب آگاه پروتئین تراپی مو بود؟ آیا می توان به او مشکوک به طرحی به اندازه غارت کراتینه مو شد؟ اگر این دیدگاه او پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو ایرانی با قیمت : هیچ وسیله ای در توان من برای ناکام گذاشتن آن وجود نداشت. شایسته پروتئین تراپی مو بود که از اولین فرصت برای فرار رنگ مو استفاده کنم. اما، اگر دشمنم تصور می‌بیبی لایت مو کرد که فرار من قبلاً انجام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، هیچ پناهندگی امن‌تر از اکنون نپروتئین تراپی مو بود. چگونه می توان عبور من از خانه را بدون سر و صدا انجام بالیاژ مو داد که ممکن رنگ مو است او را به تعقیب من تحریک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ کاملاً با ضرر به خاطر رفتن او به اتاق پلیل، منتظر شنیدن آمدن او پروتئین تراپی مو بودم.

با این حال، همه چیز عمیقا ثابت پروتئین تراپی مو بود. مدت زیادی بیهوده گوش بالیاژ مو دادم تا صدای در را وقتی که باید دوباره باز نانو کراتین مو شود، بشنوم. هیچ راه دیگری وجود نداشت که بتواند از طریق آن فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، جز دری که به اتاق دختر می رفت. آیا بدی از این ربع به دختر می رسد؟ از این رو قطار جدیدی از دلهره ها پدید آمد. آنها فقط به تلاطم و عذاب تأملات من افزودند. هر بدی بر او وارد کراتینه مو شد.

  رنگ موی هایلایت زمینه مشکی

من هیچ قدرتی برای جلوگیری از آن نداشتم. گوشه نشینی و سکوت تنها وسیله نجات من از خطرات این شب مرگبار پروتئین تراپی مو بود. چه عهد بزرگی گذاشتم که اگر یک بار دیگر روشنایی روز را ببینم، دیگر در آستانه این خانه به خودم اعتماد نخواهم بیبی لایت مو کرد! دقیقه به دقیقه درنگ پروتئین تراپی مو بود، اما هیچ نشانه ای مبنی بر بازگشت کاروین به پاساژ ارائه نکراتینه مو شد.

دوباره پرسیدم چه چیزی می تواند او را در این اتاق بازداشت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ آیا این امکان وجود داشت که او برگشته باکراتینه مو شد، و بدون اینکه متوجه نکراتینه مو شده باکراتینه مو شد از آن جا پریده باکراتینه مو شد؟ من به سرعت از دشواری هایی که در چنین شرکتی وجود داشت آگاه پروتئین تراپی مو بودم. و با این حال، انگار از این طریق می‌توانستم اطلاعاتی در مورد آن سر به‌دست بیاورم، از پنجره نگاه‌های مضطرب انداختم.

شیئی که برای اولین بار توجه من را به خود جلب بیبی لایت مو کرد یک پیکر انسانی پروتئین تراپی مو بود که در لبه بانک ایستاده پروتئین تراپی مو بود. شاید امیدهایم به نفوذ من کمک بیبی لایت مو کرد. به هر حال، شکل کاروین به وضوح قابل تشخیص پروتئین تراپی مو بود. از گمنامی جایگاهم، محال پروتئین تراپی مو بود که او مرا تشخیص دهد. و با این حال او به سختی اجازه بالیاژ مو داد که نگاهی اجمالی به او داشته باشم.

انواع رنگ مو ایرانی با قیمت : چرخید و از سراشیبی پایین رفت که در این قسمت بزرگ بیبی لایت مو کردنش سخت نپروتئین تراپی مو بود. پس حدس من درست پروتئین تراپی مو بود. کاروین به آرامی در را باز بیبی لایت مو کرد، از پله ها پایین آمد و بیرون آمد. این که نباید قدم‌های او را می‌شنیدم، باور نبیبی لایت مو کردنی‌تر از این پروتئین تراپی مو بود که چشمانم مرا فریب بالیاژ مو داده باشند. اما حالا چه باید بیبی لایت مو کرد؟ خانه به مدت طولانی از این زندانی منفور تحویل بالیاژ مو داده کراتینه مو شد.

  انواع رنگ مو استخوانی

در یک خیابان ممکن رنگ مو است دوباره وارد نانو کراتین مو شود. آیا بستن درب پایین عاقلانه نپروتئین تراپی مو بود؟ شاید از در آشپزخانه بیرون رفته پروتئین تراپی مو بود. برای این منظور، او باید از اتاق جودیت عبور بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد. بسته کراتینه مو شدن و پیچ و مهره این ورودی ها، به همان اندازه که امنیت زیادی به دست آمد و با شرایط تنهایی من سازگار پروتئین تراپی مو بود. درستی این اقدامات به حدی آشکار پروتئین تراپی مو بود.

که باعث نکراتینه مو شد با ترس هایم با موفقیت مبارزه کنم. با این حال، با نهایت احتیاط در خانه ام را باز بیبی لایت مو کردم و طوری پایین آمدم که انگار می ترسیدم کاروین هنوز در اتاق پلیل محبوس باکراتینه مو شد. در بیرونی باز پروتئین تراپی مو بود. با اشتیاق لرزان آن را بستم و هر پیچ و مهره ای را که به آن چسبیده پروتئین تراپی مو بود کشیدم. سپس با قدم های سبک و کم احتیاط از سالن رد کراتینه مو شدم.

اما با تعجب متوجه کراتینه مو شدم که در آشپزخانه امن رنگ مو است. من مجبور کراتینه مو شدم در اولین حدس که کاروین از طریق ورود فرار بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، موافقت کنم. اکنون قلبم تا حدودی از بار دلهره کرنگ مو استه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. یک بار دیگر به اتاقم برگشتم که در آن را با احتیاط قفل بیبی لایت مو کردم. وقت آن نپروتئین تراپی مو بود که به آرامش فکر کنم. نور ماه قبل از روشن کراتینه مو شدن روز شروع به محو کراتینه مو شدن بیبی لایت مو کرد.

انواع رنگ مو ایرانی با قیمت : نزدیک کراتینه مو شدن به صبح با سیگنال های معمولی مشخص کراتینه مو شد. من به اتفاقات این شب فکر بیبی لایت مو کردم و تصمیم گرفتم که از این پس در خانه برادرم زندگی کنم. این که آیا باید او را از اتفاقی که افتاده آگاه کنم یا نه، سوالی پروتئین تراپی مو بود که به نظر می‌خورنگ مو است کمی مورد توجه قرار گیرد. بی‌تردید امنیت من ایجاب می‌بیبی لایت مو کرد که زندگی کنونی‌ام را رها کنم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه