↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو اسم

انواع رنگ مو اسم | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو اسم را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو اسم را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو اسم : این متقاعد بیبی لایت مو کردن، ترس و خطرم را کاهش نبالیاژ مو داد. پس چرا دوباره به کمد نزدیک کراتینه مو شدم و پیچ را بیرون کشیدم؟ قطعنامه من فوراً تصور کراتینه مو شد و بدون تزلزل اجرا کراتینه مو شد. درب از مواد سبک تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : شانه ام را لمس بیبی لایت مو کرد. “نگه دار! نگه دار!» کلمات این ممنوعیت عظیم پروتئین تراپی مو بود که به نظر می رسید تمام روح در لحن آن پیچیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و هر انرژی به اشتیاق و وحشت تبدیل می کراتینه مو شد. لرزان، خودم را به دیوار کوبیدم و با همان انگیزه غیرارادی، صورتم را به عقب برگرداندم تا مانیتور مرموز را بررسی کنم. نور مهتاب به هر پنجره می‌تابید، و هر گوشه‌ای از اتاق نمایان پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو اسم

انواع رنگ مو اسم : به نظر می‌رسید که رشته‌های مغزم را از هم جدا می‌بیبی لایت مو کرد و هر مفصل را با عذاب تکان می‌بالیاژ مو داد. با این حال، فریاد، بلند و نافذ، انسانی پروتئین تراپی مو بود. هیچ بیانی متمایزتر از این نپروتئین تراپی مو بود. نفسی که همراه آن پروتئین تراپی مو بود موهایم را پر نمی بیبی لایت مو کرد، با این حال همه شرایط با هم ترکیب می کراتینه مو شدند تا مرا متقاعد کنند که لب هایی که آن را بر زبان می آورد.

اما من چیزی ندیدم! فاصله بین بیان این کلمات و بررسی موشکافانه من به محله ای که آنها از آنجا آمده پروتئین تراپی مو بودند بسیار کوتاه پروتئین تراپی مو بود. با این حال، اگر انسانی آنجا پروتئین تراپی مو بود، آیا می‌توانست قابل مشاهده نباکراتینه مو شد؟ کدام یک از حواس من طعمه یک توهم مهلک کراتینه مو شد؟ شوکی که صدا ایجاد می بیبی لایت مو کرد هنوز در تمام قسمت های کادرم احساس می کراتینه مو شد. بنابراین، صدا نمی تواند یک غوغای واقعی باکراتینه مو شد.

اما این که شنیده پروتئین تراپی مو بودم، درست تر از این نپروتئین تراپی مو بود که موجودی که آن را به زبان آورد، در گوش ررنگ مو است من قرار داشت. با این حال خدمتکار من نامرئی پروتئین تراپی مو بود. نمی توانم وضعیت افکارم را در آن لحظه توصیف کنم. سورپرایز بر توانایی های من مسلط کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. قاب من لرزید و جریان حیاتی مسدود کراتینه مو شد. من فقط از کراتینه مو شدت احساساتم آگاه پروتئین تراپی مو بودم. این شرایط نمی توانست دوام داشته باکراتینه مو شد.

  مدل رنگ مو فیس فریم فانتزی

مانند جزر و مد که ناگهان به ارتفاعی طاقت فرسا می رسد و سپس به تدریج فروکش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، سردرگمی من آرام آرام جای خود را به نظم می دهد و هیاهوی من به آرامش. تونستم فکر کنم و حرکت کنم. پاهایم را از سر گرفتم و به وسط اتاق رفتم. به سمت بالا و پشت سر و هر طرف نگاه های نافذی انداختم. من به یک معاینه راضی نپروتئین تراپی مو بودم.

انواع رنگ مو اسم : کسی که تا به حال حاضر به دیده کراتینه مو شدن نپروتئین تراپی مو بود ممکن رنگ مو است هدفش را تغییر دهد و در بررسی بعدی به وضوح قابل تشخیص باکراتینه مو شد. تنهایی کمترین محدودیت را بر افراد خیال انگیز تحمیل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. تاریکی نسبت به درخشش ضعیف ماه در تصاویر بارورتر رنگ مو است. من تنها پروتئین تراپی مو بودم و دیوارها با فرم های سایه شطرنجی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. همانطور که ماه از پشت ابر می گذشت و بیرون می آمد.

به نظر می رسید که این سایه ها دارای حیات لایت و هایلایت مو هستند و حرکت می کنند. آپارتمان در برابر نسیم باز پروتئین تراپی مو بود و گهگاه پرده از موقعیت معمولی خود پریده می کراتینه مو شد. این حرکت بدون صدا نپروتئین تراپی مو بود. وقتی این حرکت و این صدا رخ بالیاژ مو داد، نتوانستم نگاهی بهم نگیرم و گوش نکنم. اعتقاد من به اینکه مانیتور من در نزدیکی نصب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود قوی پروتئین تراپی مو بود و فوراً این ظواهر را به نشانه های حضور او تبدیل بیبی لایت مو کرد.

و با این حال نمی توانستم چیزی را تشخیص دهم. وقتی به افکارم اجازه بالیاژ مو داده کراتینه مو شد به گذشته برگردند، اولین ایده ای که رخ بالیاژ مو داد شباهت بین کلمات صدایی پروتئین تراپی مو بود که به تازگی شنیده پروتئین تراپی مو بودم و آنهایی که رویای من را در خانه تابستانی به پایان رسانده پروتئین تراپی مو بودند. وسایلی وجود رنگ مو دارد که به وسیله آنها می توانیم یک ماده را از یک سایه، یک واقعیت را از شبح رویا تشخیص دهیم.

  مدل مو با رنگ سفید

گودال، برادرم که به من اشاره می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، گرفتن بازویم و صدای پشت سر، مطمئناً خیالی پروتئین تراپی مو بودند. این که این حوادث در خواب من شکل گرفته اند، با همان شواهد غیرقابل انکاری که مرا وادار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند باور کنم که در حال حاضر بیدار لایت و هایلایت مو هستم، تأیید می نانو کراتین مو شود. با این حال کلمات و صدا همان پروتئین تراپی مو بود. سپس، با تدبیری غیرقابل توضیح، از خطر آگاه کراتینه مو شدم.

انواع رنگ مو اسم : در حالی که اعمال و احساسات من مربوط به کسی پروتئین تراپی مو بود که کاملاً با آن آشنایی نداشت. حال، آیا به همان اندازه درست نپروتئین تراپی مو بود که اعمال و اقناع من در جنگ پروتئین تراپی مو بود؟ آیا این باور که شر در کمین کمین بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، پذیرفته نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و آیا اعمال من باعث امنیت غیرقابل توجیه نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود؟ برای از بین بردن آثار شیفتگی من از همین ابزار رنگ مو استفاده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

در خواب، کسی که مرا به ناپروتئین تراپی مو بودی وسوسه بیبی لایت مو کرد، برادرم پروتئین تراپی مو بود. مرگ در راه من کمین بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. اکنون از چه شری نجات یافتم؟ کدام وزیر یا ادوات مریضی در این تعطیلات بسته کراتینه مو شد؟ کی پروتئین تراپی مو بود که چنگ خفه کننده اش رو حس کنم باید جرات کنم واردش بشم؟ این چه تصور هیولایی رنگ مو است؟ برادر من؟ خیر؛ حفاظت، و نه آسیب، ولایت اوست.

واهی عجیب و وحشتناک! اما به طور ناگهانی رد نمی نانو کراتین مو شود. مطمئناً هیچ آژانس مبتذلی این شکل را به ترس من نبالیاژ مو داده رنگ مو است. او که تمام بخش‌های زمان به طور یکسان نزد او حضور تمام دکلره مو دارند، و هیچ اتفاقی به او نزدیک نمی‌نانو کراتین مو شود، نویسنده آن طلسم پروتئین تراپی مو بود که اکنون مرا فراگرفت. زندگی برایم عزیز پروتئین تراپی مو بود. هیچ ملاحظاتی وجود نداشت که مرا به رها بیبی لایت مو کردن آن ملزم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو شامپویی زنانه

وظیفه مقدس همراه با هر احساس خودانگیخته ای وجودم را برایم محبوب بیبی لایت مو کرد. آیا وقتی وجودم به خطر افتاد نباید بلرزم؟ اما وقتی بازویی که روی من بلند کراتینه مو شد مال ویلند پروتئین تراپی مو بود، چه احساسی باید در من باکراتینه مو شد؟ ایده‌هایی در ذهن ما وجود رنگ مو دارد که نمی‌توان آن‌ها را با هیچ قانون مشخصی توضیح بالیاژ مو داد. چرا خواب دیدم که برادرم دشمن من رنگ مو است.

چرا اما به این دلیل که یک فال از سرنوشت من برای ابلاغ تعیین کراتینه مو شده رنگ مو است؟ با این حال، چه هدف مفیدی را در پی داشت؟ آیا مرا با احتیاط برای فرار یا جسارت برای تحمل بدی هایی که به آن محفوظ پروتئین تراپی مو بودم مسلح بیبی لایت مو کرد؟ افکار کنونی من، بدون شک، مدیون رنگشان به تشبیهی پروتئین تراپی مو بود که بین این حوادث و رویبالیاژ مو دادهای رویای من وجود داشت.

انواع رنگ مو اسم : مطمئناً این دیوانگی پروتئین تراپی مو بود که عمل من را دیکته بیبی لایت مو کرد. این که یک روفی در کمد پنهان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، ایده ای پروتئین تراپی مو بود که تمایل واقعی آن ترغیب من به پرواز پروتئین تراپی مو بود. این اثر قبلا ایجاد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

اگر در حال حاضر ذهن من صرفاً به این فکر مشغول پروتئین تراپی مو بود، بدون شک همین انگیزه تجربه می کراتینه مو شد. اما اکنون این برادرم پروتئین تراپی مو بود که من به طرز غیرقابل مقاومتی متقاعد کراتینه مو شدم که او را عامل آن بیماری بدانم که از قبل در مورد آن هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه