نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ موی سال بدون دکلره

جدیدترین رنگ موی سال بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ موی سال بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ موی سال بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ موی سال بدون دکلره : گاری پر از غذا در امتبالیاژ مو داد جاده آمد. راننده، پسری خوش جنب و جوش با ژاکت و شلوار گشاد قرمز و آبی، شجاعانه پوشیده اما پاره پاره، در کنار گاوها دوید. پس از گذشتن ما به دنبال آن رفتیم و در حال حاضر به ردایی که امید پنهان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود رسیدیم. درک و من آنها را پوشیدیم. آنها شنل های سرمه ای بلند با مقنعه پروتئین تراپی مو بودند. امید گفت: “خیلی ها برای جشنواره آنچنان کفن پوش جمع می شوند.

رنگ مو : خونریزی خواهد کراتینه مو شد. زحمتکشان منتظرند تا انتخاب او را یاد بگیرند.” درک فریاد زد: “اما امشب خیلی زود رنگ مو است! من باید برنامه ریزی کنم. امید، روحبار در این میان کجا ایستاده رنگ مو است؟” دسیسه عجیب! من اکنون آن را از روی سخنان آنها و از آنچه که در حال حاضر به طور خلاصه به من گفتند، جمع بیبی لایت مو کردم. قرار پروتئین تراپی مو بود جشنواره ای برگزار نانو کراتین مو شود.

جدیدترین رنگ موی سال بدون دکلره

جدیدترین رنگ موی سال بدون دکلره : به من زمان، زمان برای برنامه ریزی نمی دهد.” ایستادم و به سخنان تند و نیمه زمزمه آنها گوش بالیاژ مو دادم. یکی دو لحظه غرق در من بی اعتنایی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “پادشاه امشب انتخاب خود را خواهد بیبی لایت مو کرد، درک. او آن را اعلام بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. بلانکا یا سنسوآ برای ملکه اش. و اگر او سنسوآ زرشکی را انتخاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند -” او با لکنت زبان گفت، سپس ادامه بالیاژ مو داد: “اگر این کار را انجام دهد.

عیاشی از بزم و شادی، موسیقی و رقص. و در طی آن، این شاه لئونتو جوان قرار پروتئین تراپی مو بود ملکه خود را انتخاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دو احتمال وجود داشت. Crimson Sensua، زنی ولخرج و فاسد که به عنوان ملکه، کارگران را بیشتر سرکوب می بیبی لایت مو کرد. و بلانکا، زیبایی سفید پوست، از میان زحمتکشان برخرنگ مو است تا در بالیاژ مو دادگاه مورد علاقه باکراتینه مو شد. امید کنیز او پروتئین تراپی مو بود. اگر بلانکا انتخاب می کراتینه مو شد.

  رنگ مو قهوه ای کثیف

زحمتکشان مماشات می کراتینه مو شدند. او یکی از آنها پروتئین تراپی مو بود. او این پادشاه را از راه های ولخرج خود هدایت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، از او عدالت را برای کارگران به دست می آورد. اما درک و هوپ هر دو می‌دانستند که بلانکای پاک و مهربان هرگز انتخاب پادشاه نخواهد پروتئین تراپی مو بود. و امشب زحمتکشان قطعاً آن را می‌دانستند و شورش در حال دود کراتینه مو شدن شعله‌ور می‌کراتینه مو شد. و این روحبر پروتئین تراپی مو بود.

درک گفت: او سرسپردۀ پادشاه رنگ مو است، چارلی. من اینجا در نور ستارگان ایستادم و به آنها گوش بالیاژ مو دادم. این قلمرو بدوی عجیب اینجا هیچ سلاح مدرنی وجود نداشت. هیچکدام را نیاورده پروتئین تراپی مو بودیم. جریان رنگ مو استفاده کراتینه مو شده در انتقال ما باعث انفجار فشنگ های یک هفت تیر می کراتینه مو شد. من دیکی داشتم که هوپ اکنون به من بالیاژ مو داد و این تمام پروتئین تراپی مو بود.

دسیسه بدوی من این ملت پر هرج و مرج را تصور می بیبی لایت مو کردم که زحمتکشانش جاهل پروتئین تراپی مو بودند و در بدترین حالت خود، مردمان مظلوم مکزیکی را تصور می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. تلاش برای بهتر بیبی لایت مو کردن خود، اما نمی دانند چگونه. آماده فریاد زدن برای هر رهبری رنگ مو است که ممکن رنگ مو است با کلمات وطن پرست خود را به عنوان یک میهن پرست معرفی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو فانتزی ته مو

این روحبر، شاید، قصد داشت همین کار را انجام دهد. و درک هم همینطور! او گفت: “امیدوارم، اگر بتوانید پادشاه را متقاعد کنید که جشنواره را به تعویق بیندازد – اگر بلانکا در متقاعد بیبی لایت مو کردن او کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – فقط تا فردا شب ….” می‌توانم تلاش کنم، درک. اما جشنواره برای یکی دو ساعت دیگر برنامه‌ریزی کراتینه مو شده رنگ مو است. “پادشاه کجرنگ مو است؟” “در کاخ او، نزدیک باغ های جشنواره.” به جنوب اشاره بیبی لایت مو کرد.

جدیدترین رنگ موی سال بدون دکلره : ذهنم به شهر نیویورک برگشت. این تپه، جایی که ما زیر نور ستاره کنار درختی ایستاده پروتئین تراپی مو بودیم، در دنیای من در خیابان پنجم و خیابان شانزدهم پروتئین تراپی مو بود. کاخ پادشاه – باغ‌های جشنواره – در کنار باتری قرار داشت، جایی که رودخانه‌ها در آب وسیع بندر به هم می‌رسیدند.

درک می گفت: “ما زمان زیادی نداریم: می توانید ما را به قصر برسانید؟” “بله. من یک گاری در آن پایین در جاده دارم.” “و شنل های من و چارلی؟” “آره.” “خوب!” درک گفت. “ما با شما همراه می شویم. شانس زیادی رنگ مو است؛ او احتمالاً آن را به تعویق نمی اندازد.

اگر این کار را نبیبی لایت مو کرد، ما در بین تماشاگران خواهیم پروتئین تراپی مو بود. و وقتی او سنسوآ قرمز را انتخاب بیبی لایت مو کرد-” او به خود لرزید: “اوه، درک…” و من فکر بیبی لایت مو کردم که زمزمه او را شنیدم: “اوه، الکساندر…” و دیدم انگشتش به سمت لب هایش رفت. دستش دورش چرخید. او کوچک مانند یک کودک در برابر بدن بلند و عضلانی او جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. به آرامی گفت: نترس امید کوچولو. صورتش عبوس پروتئین تراپی مو بود، چشمانش برق می زد.

  رنگ مو سبز پسته ای

من او را ناگهان به عنوان یک ماجراجوی غریزی نظامی دیدم. یک نابهنگاری در شهر مدرن ما در نیویورک. در سنی اشتباه به دنیا آمد. اما اینجا در این قلمرو بدوی او در خانه پروتئین تراپی مو بود. من به او چنگ زدم. “چطور می‌توانی—چطور می‌توانیم جرأت کنیم در این چیز فرو برویم؟ پنهان با شنل، بله. اما شما از رهبری این زحمتکشان صحبت می‌کنید.” او امید را دور انداخت و با من روبرو کراتینه مو شد. “من می توانم این کار را انجام دهم!

جدیدترین رنگ موی سال بدون دکلره : خواهید دید، چارلی.” خیلی عجیب لبخند می زد. “می‌بینی. اما من نمی‌خواهم فوراً وارد فضای باز شوم. نه امشب. اما اگر فقط بتوانیم این جشنواره نفرین کراتینه مو شده را به تعویق بیندازیم.” شاید پنج دقیقه با هم صحبت می بیبی لایت مو کردیم. ما الان آماده پروتئین تراپی مو بودیم که دور شروع کنیم. درک گفت: “هرچه پیش بیاید، چارلی، من از تو می خواهم که از هوپ مراقبت کنی. او را برای من نگهدار، می کنی؟” گفتم: بله سعی می کنم.

هوپ در حالی که دستش را به سمت من دراز بیبی لایت مو کرد لبخند زد. من با دوست درک نمی ترسم. زبان انگلیسی او با لحن ما متفاوت پروتئین تراپی مو بود، اما زبان مادری او پروتئین تراپی مو بود، نمی توانستم شک کنم. دست سرد و کمی لرزانش را گرفتم. “متشکرم، امید.” چشمانش از نور ستاره مه آلود پروتئین تراپی مو بود. چشم های لطیف، اما لطافت برای من نپروتئین تراپی مو بود. “بله” تکرار بیبی لایت مو کردم. “تو میتونی به من تکیه کنی، درک.” از تپه خارج کراتینه مو شدیم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه