نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ های مو دخترانه

جدیدترین رنگ های مو دخترانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ های مو دخترانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ های مو دخترانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ های مو دخترانه : مانند سخنان مردی که عادت به گفتار آسان را از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. و تامی که نگاه می بیبی لایت مو کرد و سعی می بیبی لایت مو کرد توانایی های خود را حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، قبلاً به این نتیجه رسیده پروتئین تراپی مو بود که صداها برای سوسک ها قابل شنیدن نیست.

رنگ مو : اما آنها به دنبال چه لایت و هایلایت مو هستند؟ بالیاژ مو داد خورنگ مو است. تامی او را نشنیده پروتئین تراپی مو بود. جلوی یکی از درختان نورانی ایستاده پروتئین تراپی مو بود و داشت از آن میوه می چید. “جیمی، تا به حال یک سیب دیده اید؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. “اگر این یک سیب نیست، من سرم را می خورم.” مطمئناً این یک سیب پروتئین تراپی مو بود و یکی از بزرگترین و آبدارترین سیب هایی که تامی تا به حال چشیده پروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین رنگ های مو دخترانه

جدیدترین رنگ های مو دخترانه : مانند گاوچران ها، به این نگاه کن!” یکی از گله‌ها، نر با ریش بلند، ناگهان از گله جدا کراتینه مو شد و غوغا بیبی لایت مو کرد و خود را روی نگهبان سوسک پرت بیبی لایت مو کرد. آنتن به بیرون پرتاب کراتینه مو شد، دور گردنش پیچید و او را دوجین پا به زمین پرتاب بیبی لایت مو کرد، جایی که برای لحظه‌ای حیرت‌زده دراز کشید و بعد از جا بلند کراتینه مو شد و دوباره به همراهانش پیوست.

این سرخ‌ترین سیبی پروتئین تراپی مو بود که تا به حال دیده پروتئین تراپی مو بود و در هر نمایشگاه کشاورزی جایزه اول را می‌برد. “و به این نگاه کن!” تامی فریاد زد و یک هلوی درخشان عظیم را از درخت دیگری چید. آنها به آرامی شروع به جویدن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، سپس با دیدن یکی از نگهبانان سوسک که به آنها نزدیک می نانو کراتین مو شود، به میان جمعیت حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “آیا چیز عجیبی در مورد آن درختان میوه مشاهده بیبی لایت مو کردید؟” در حالی که بالیاژ مو داد می خندید.

  رنگ مو مش ترکیبی

پرسید. “قسم می خورم که آنها تک لپه ای پروتئین تراپی مو بودند، که به هر حال انتظار می رود. با این حال، فکر بیبی لایت مو کردن به اینکه تک لپه ها دروپ های آشنا یا میوه های لایت و هایلایت مو هسته دار را در خطی موازی با دو لپه ها تکامل بالیاژ مو دادند، شگفت انگیز رنگ مو است!” جعبه ای روی گوش مانند لگد سم قاطر، آخرین کلمه را از لبانش بیرون زد و در حال پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندگی پروتئین تراپی مو بود. از جایش بلند کراتینه مو شد، تا دختری را دید که جلوی او ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

انزجار و خشم کراتینه مو شدیدی در چهره او پروتئین تراپی مو بود. او میوه ها را از دست دو آمریکایی رپروتئین تراپی مو بود و دور انداخت. از سیره او پیدا پروتئین تراپی مو بود که چنین رژیم غذایی را در بالاترین درجه ناپاک و ناپسند می دانست. همچنین این که او خود را موظف به سرپرستی آموزش تامی و بالیاژ مو داد، به ویژه بالیاژ مو داد، می‌دانست. با گرفتن بازوی او، او را به میان انسان‌هایی که در حال دست زدن پروتئین تراپی مو بودند.

برد. او را رها بیبی لایت مو کرد، خم کراتینه مو شد و ناگهان از جایش بلند کراتینه مو شد، میگوی حدود هجده اینچ در دستش پروتئین تراپی مو بود. دود با ارتفاع شش اینچی، صورت او را در دستانش گرفت و شروع به نوازش او بیبی لایت مو کرد. سپس، آرواره های او را در انگشتان قوی خود گرفت، آنها را از هم جدا بیبی لایت مو کرد و انتهای دم میگو را در دهان او فرو بیبی لایت مو کرد. بالیاژ مو داد فریاد زد و هدیه عشق را به بیرون تف بیبی لایت مو کرد تا آمازون جوان با جعبه دیگری روی گوشش به او پاداش دهد.

  مدل رنگ مو زیتونی

جدیدترین رنگ های مو دخترانه : در حالی که تامی از ترس اینکه مجبور به شریک کراتینه مو شدن نانو کراتین مو شود، از خنده تشنج می‌بیبی لایت مو کرد و در عین حال وحشت‌زده پروتئین تراپی مو بود. سرنوشت بالیاژ مو داد زیرا دختر دوباره انتهای دم سخت پوست را دراز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و آرواره های جیم بالیاژ مو داد به آرامی و با اکراه به آن نزدیک می کراتینه مو شد. اما ناگهان مداخله‌ای صورت گرفت که صدای تند تند پاهای سوسک از دور شنیده کراتینه مو شد.

وحشت گله انسانی را گرفت که در خاک شنی با توده های علف های قرمز به دنبال میگو می گشت. آنها در حال فرز بیبی لایت مو کردن در جمعیتی ناآرام، زیر مژه های آنتن محافظان سوسک فرو رفتند، که هر زمان که هر یک از آنها سعی می بیبی لایت مو کرد بپیچد، پشت آنها را قربانی لباس موهایشان می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. نزدیک‌تر و نزدیک‌تر سوسک‌ها می‌آمدند.

صدای فریاد پاهای خروشانشان بلندتر و بیشتر نفوذ می‌بیبی لایت مو کرد. حالا انبوه هیولاهای پوسته‌پوش دیده می‌کراتینه مو شدند، و با دقت کامل پانزده فوتی در یک محدوده می‌پریدند، تا زمانی که یک فالانکس جامد در اطراف انسان‌ها تشکیل بالیاژ مو دادند. تامی آه های ناامیدی را شنید، زمزمه هایی را شنید، و سپس با سپاسگزاری عمیق متوجه کراتینه مو شد.

که این انسان ها، هر چند تحقیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، سخنی از خود داشتند. در وسط خط مقدم یک سوسک یک فوت بلندتر از بقیه ظاهر کراتینه مو شد. این که یا پادشاه یا ملکه پروتئین تراپی مو بود، از احترامی که بقیه ازدحام برای آن قائل پروتئین تراپی مو بودند، آشکار پروتئین تراپی مو بود. در هر حرکت، محافظی از سوسک‌ها به صورت هماهنگ حرکت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و خود را در گروهی قبل از آن و در دو طرف تشکیل می‌بالیاژ مو دادند.

چیزی مضحک در مورد این حرکات وجود داشت، اما برای تصور وحشتناکی که ازدحام بر تامی و جیم بالیاژ مو داد ایجاد بیبی لایت مو کرد. تا آن زمان هر دو تصور می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که حشرات شنیع از روی غریزه کور عمل می کنند، اما اکنون دیگر هیچ شکی وجود نداشت که آنها دارای هوش سازمان یافته ای لایت و هایلایت مو هستند. صداهای تندتر بلندتر کراتینه مو شد. قبلاً تامی شروع به کشف تغییرات خاصی در آنها بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  بلوند خاکستری پلاتینه چه رنگی است

در حال سپیده دم پروتئین تراپی مو بود که آنها زبانی را تشکیل بالیاژ مو دادند – و زبانی کاملاً قابل فهم. زیرا، وقتی نت تقریباً نیم‌صدا تغییر می‌بیبی لایت مو کرد، دو نفر از هیولاها از کنار خط‌کش خارج کراتینه مو شدند و با سه جهش متوالی به دو مرد رسیدند. حرکات آنها هیچ شکی در ذهن تامی و بالیاژ مو داد باقی نگذاشت که چه چیزی لازم پروتئین تراپی مو بود. آن دو با عجله به سمت مجموعه رفتند.

جدیدترین رنگ های مو دخترانه : هنگامی که آنتن محافظانشان به شکلی تهدیدآمیز پایین آمد، متوقف کراتینه مو شدند. آنقدر نور پروتئین تراپی مو بود که تامی چهره فرمانروای ازدحام جهنمی را ببیند. و به تمام قدرت اراده او نیاز داشت تا از وحشت محض از آنچه که می دید فرو نریزد. زیرا، با وجود پوسته نزدیک، چهره پادشاه سوسک، چهره یک مرد پروتئین تراپی مو بود – یک مرد سفید پوست! فریاد جیم بالیاژ مو داد.

بالای صدای خرخر پاهای سوسک بلند کراتینه مو شد: “برام! فصل چهارم درنگ مو استان برام یک خنده تمسخر آمیز از لبان برام شکست. او پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، من لایت و هایلایت مو هستم، جیمز بالیاژ مو داد.” “من کمی تعجب بیبی لایت مو کردم که شما را اینجا می بینم، بالیاژ مو داد، اما بسیار خوشحالم. فکر می کنم هنوز در مورد موضوع مونوترم های فسیلی دیوانه لایت و هایلایت مو هستم؟” این کلمات از لبان برام بی‌وقفه بیرون می‌آمدند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه