↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ موی شرابی

جدیدترین رنگ موی شرابی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ موی شرابی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ موی شرابی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ موی شرابی : هیچ آسیبی نمی تواند داشته باکراتینه مو شد.” پادشاه به او تسلیم کراتینه مو شد. من نگاه بیبی لایت مو کردم که او و روحبار او را از طریق طاق داری که به آپارتمان مجاور می رفت، اصرار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : اما نگاهش بسیار تیزبین پروتئین تراپی مو بود. روحبار نترسید. به نظر می‌رسید که او بیشتر وضعیت را می‌سنجید و به این فکر می‌بیبی لایت مو کرد که چگونه می‌تواند آن را به سمت اهداف خود سوق دهد. کوتاه ایستاد و به سمت ما حرکت بیبی لایت مو کرد. آرواره اش از تعجب، حیرت، از غریب پروتئین تراپی مو بودن ما افتاد. درک با او روبرو کراتینه مو شد. حجم زیاد و وزن زیاد او حتی بر فراز درک نیز می‌گذشت.

جدیدترین رنگ موی شرابی

جدیدترین رنگ موی شرابی : نیمی از پادشاه ایستاد، سپس به عقب فرو رفت. “چرا-چرا-کی-” من روحبار را اینجا دیدم. شنل سرمه ای بلندش از شانه هایش آویزان پروتئین تراپی مو بود و کلاهش را عقب انداخته پروتئین تراپی مو بود. زیر آن، همانطور که از جلو جدا می کراتینه مو شد، لباس چرمی اش نمایان پروتئین تراپی مو بود. شمشیری به کمرش بسته پروتئین تراپی مو بود. با اخم های روی هم رفته جلو و عقب می رفت.

پادشاه نفس نفس زد و بی اختیار نشست. روحبار اول صحبت بیبی لایت مو کرد. “شما کی لایت و هایلایت مو هستید؟” “این اوباش باید پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده بشه. اینجوری به من نگاه نکن مرد!” درک به شکلی دوستانه، اما کراتینه مو شدید صحبت بیبی لایت مو کرد. “این زمان برای توضیح نیست.” همدیگر را تهدید می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. دست سنگین روحبار به شمشیر او افتاد، اما درک شجاعانه او را از خود دور بیبی لایت مو کرد.

با شاه روبرو کراتینه مو شد. “اعلیحضرت…” شاه با بی تفاوتی به او خیره کراتینه مو شد. این عنوان بدون شک برای این قلمرو عجیب پروتئین تراپی مو بود، اما عجیب تر از جنبه درک نپروتئین تراپی مو بود. “اعلیحضرت…” اما سر و صدای باغ، گیجی که اکنون در اتاق به راه افتاده پروتئین تراپی مو بود، و آن زنگ لعنتی تلق، کلمات او را غرق بیبی لایت مو کرد. پادشاه صدایش را پیدا بیبی لایت مو کرد. “همه ساکت باشید!” روی پاهایش پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو برای چتری

او دوباره از درک پرسید: “تو کی لایت و هایلایت مو هستی؟” درک به سرعت گفت: “من به شما نشان خواهم بالیاژ مو داد. من می توانم این اوباش را متفرق کنم! چارلی، بیا.” انگار نگاه همه داخل اتاق به سمت من رفت. خودم را جمع بیبی لایت مو کردم و به آنها اعتراض بیبی لایت مو کردم. و من به دنبال درک به یکی از پنجره های بالکن رفتم. او از آن گذشت، با من بعد از او. در آستانه ایستادم و مراقب اتاق پشت سرمان پروتئین تراپی مو بودم.

روحبار کنار ایستاده پروتئین تراپی مو بود و من زن سنسوآ را با او دیدم. آنها زمزمه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به من و درک خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. من تعجب می بیبی لایت مو کردم که چرا وقتی سنسوآ می دانست که پادشاه او را انتخاب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – چرا جرات بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود رقیب خود را بککراتینه مو شد. اکنون فکر بیبی لایت مو کردم – همانطور که او را با روحبار دیدم – که می توانم دلیل را حدس بزنم. او روحبار را دوست داشت.

جدیدترین رنگ موی شرابی : نه شاه را. روهبار نقشه می کشید تا خود را بر تخت سلطنت بنشاند و از سنسوآ به عنوان یک عاشق برای این هدف رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد. او بدون شک او را به این قتل متقاعد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، زیرا می دانست که این کار زحمتکشان را بیدار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، این هرج و مرج را که او می خورنگ مو است، تسریع می بخکراتینه مو شد. رذل مکر! نمی‌توانستم نگاه اشتیاق را در چهره‌اش فراموش کنم.

همانطور که او با امید کنار گذاشته پروتئین تراپی مو بود… و اکنون درک ظاهر کراتینه مو شد تا یک عنصر ناشناخته را به برنامه های روهبار اضافه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به هیچ وجه نمی توانست حدس بزند که ما کی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم یا چیست. دیدم که گیج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، درباره ما با سنسوآ زمزمه می بیبی لایت مو کرد، بدون شک نمی دانست که چگونه با ما رفتار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من هم دیدم که اینجا دوجین مرد عبایی سرمه ای پروتئین تراپی مو بودند که نترسیدند.

  رنگ مو قهوه ای طلایی روشن

گروهی جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. آنها با دست روی شمشیرهایشان ایستاده پروتئین تراپی مو بودند، به من چشم دوخته پروتئین تراپی مو بودند و روحبار را تماشا می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – گویی به نشانه ای از او به من می شتابند. درک در بالکن ایستاده پروتئین تراپی مو بود و نور اتاق روی او پروتئین تراپی مو بود. جمعیت او را دیدند. دروازه اصلی کاخ درست زیر بالکن او پروتئین تراپی مو بود. جمعیت اکنون از پله ها بالا رفته پروتئین تراپی مو بودند و به جایی رسیده پروتئین تراپی مو بودند که نگهبانان در بالای آن ایستاده پروتئین تراپی مو بودند.

با دیدن درک، اوباش غرشی بلند آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و آنهایی که روی پله ها پروتئین تراپی مو بودند دوباره عقب نشینی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. درک کنار ریل بالکن ایستاده پروتئین تراپی مو بود، ساکت، با دست‌های بلند کراتینه مو شده و به جمعیت مخوف نگاه می‌بیبی لایت مو کرد. لحظه ای سکوت مبهوت کننده وجود داشت که او ظاهر کراتینه مو شد. بعد صدای فریاد بلندتر از قبل بلند کراتینه مو شد. جمعیت آسیاب می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و هل می‌بالیاژ مو دادند، اما همچنان بدون رهبر پروتئین تراپی مو بودند.

جدیدترین رنگ موی شرابی : یک فعالیت بی هدف یک نفر سنگ پرتاب بیبی لایت مو کرد. به کراتینه مو شدت اومد درک را از دست بالیاژ مو داد و به دیوار قلعه برخورد بیبی لایت مو کرد و تقریباً جلوی پای من افتاد. درک حرکت نبیبی لایت مو کرد. آرام ایستاد و به پایین خیره کراتینه مو شد. مثل یک سخنور ایستاده پروتئین تراپی مو بود و منتظر پروتئین تراپی مو بود که سردرگمی بمیرد قبل از اینکه صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از روی سکو، درست زیر درک، نگهبانان با تعجب به بالا خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، با هیبت و مبهوت.

به سمت ررنگ مو است یک بال از ساختمان یک زاویه چرخید. برج قلعه آنجا پروتئین تراپی مو بود: شاید صد پا بالاتر از بالکن ما بلند کراتینه مو شد. روی بالکن نرده‌ای که بالای آن بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، چهره‌های دیگر نگهبانان را دیدم که ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و به درک نگاه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. صدای زنگ آن بالا ناگهان خاموش کراتینه مو شد. از پادشاهی که پشت سرم پروتئین تراپی مو بود آگاه کراتینه مو شدم. صداش بلند کراتینه مو شد.

  رنگ مو فندقی با دکلره

داری چیکار میکنی ؟ چطور جرات داری ؟ درک با چرخش گفت: “ای احمق! به چه گذرگاهی آمده ای! مردم در دستان تو علیه تو…” سخنان خشونت آمیز او باعث خشم شاه کراتینه مو شد. “چطور جرات بیبی لایت مو کردی! این خیانت رنگ مو است!” بیدار ایستادم و دستم را روی دیکم گذاشتم. در اینجا درگیری وجود خواهد داشت، من احساس بیبی لایت مو کردم که نمی توانیم بیش از یک لحظه آن را متوقف کنیم.

ذهنم به سمت آن سیلندر فلزی که درک پنهان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود رفت. یک سلاح؟ پس چرا الان آن را بیرون نیاورد؟ چشمانش برق می زد. جنبه قدرت و اعتماد به او غیرقابل انکار پروتئین تراپی مو بود. به من دلگرمی بالیاژ مو داد. قدمی به سمتش برداشتم. لبخند کمرنگی زد. “صبر کن، چارلی.” شاه دوباره نفس نفس زد. “چطور جرات بیبی لایت مو کردی؟ چرا، این خیانت رنگ مو است!

روحبار، او را بگیر!” امید کنارم پروتئین تراپی مو بود و چشمانش اتاق را تماشا می بیبی لایت مو کرد. روحبار با قدم های بلند جلو آمد. درک گفت: “شاید کمی عقل داشته باشی! اعلیحضرت را دور کن. مراقب او باش تا تمام نانو کراتین مو شود.” با نگاه های متقاطع ایستادند. و به چهره روحبار یک نگاه شوم عجیب و غریب دیده کراتینه مو شد. یک لبخند، طعنه آمیز. ناگهان به شاه گفت: به نظر من باید راهش را بگذاریم.

جدیدترین رنگ موی شرابی : چه ضرری؟ اشاره بیبی لایت مو کرد و سنسوآ جلو آمد. قاتل زرشکی! هیکل شهوانی او در شنل زرشکی پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. لب های سنگین رنگ کراتینه مو شده اش به پادشاه لبخند زد. بازوان گرد سفیدش روی شانه هایش رفت. “لئونتو، همانطور که روهبار می گوید انجام بده. بگذار این غریبه تلاش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه